ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1462|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] Krypton Toolkit DataGridView for Visual Basic .NET (2010/2022)

[คัดลอกลิงก์]

316

กระทู้

507

โพสต์

6275

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6275

Krypton Toolkit สำหรับ .NET Winforms ก็คือ Component ที่คล้ายๆกับ Control มาตรฐานของไมโครซอฟท์ เช่น Label TextBox หรือ DataGridView Control แต่จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีสวยงามกว่า และยังมี Control พิเศษตัวอื่นๆเสริมเข้ามาอีก ในปัจจุบันเราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรีทั้งแบบส่วนบุคคล หรือในทางธุรกิจได้ ...

โค้ดตัวอย่างของจริงนี้จะนำเสนอการควบคุม DataGridView Control ของตัว Krypton Toolkit ซึ่งโค้ดหลักๆจะนำมาจากการควบคุม DataGridView ของไมโครซอฟท์ แต่จะแก้ไขโค้ดบางส่วนจากของเดิมในเรื่องของการทำ Validate Data หรือการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล เช่น การป้อนค่าเลขจำนวนเต็ม หรือจำนวนเลขทศนิยม เป็นต้น ซึ่งเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลในแต่ละเซลล์ได้เอง ในลักษณะที่เรียกกันว่า In Line Edit ทำให้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้ค่อนข้างดี และในโปรเจคนี้จะใช้การเขียนด้วยโค้ดขึ้นมาเกือบทั้งหมด เราจะเห็นผลลัพธ์ของการทำงานก็ต่อเมื่อสั่งรันให้โปรแกรมทำงาน (Run Time) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ Design Time ...

คลิปวิดีโอการสร้างกลุ่ม Control ของฟรีจาก Krypton Toolkit แบบ Manual ลงใน ToolBox และการทำ Skin (Palette)มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ... .Net Framework 4.0
 1. '// Last updated 18/9/2564
 2. '// for .Net Framework 3.5+
 3. '// https://www.nuget.org/packages/Krypton.Toolkit/5.550.2108.1
 4. '//
 5. '// for .Net Framework 4.6.2+ (80.23.11.321)
 6. '// https://www.nuget.org/packages/Krypton.Toolkit

 7. Imports Krypton.Toolkit

 8. Public Class frmKryptonDataGridView

 9.     Private Sub frmKryptonDataGridView_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 10.         '// The form must be set to Press KeyPreview = True.
 11.         Select Case e.KeyCode
 12.             Case Keys.F7
 13.                 Call AddRow()
 14.             Case Keys.F8
 15.                 Call DeleteRow()
 16.         End Select
 17.     End Sub

 18.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 19.     ' / S T A R T ... H E R E
 20.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 21.     Private Sub frmKryptonDataGridView_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 22.         Me.KeyPreview = True
 23.         Call InitializeGrid()
 24.         Call AddRow()
 25.         '// KryptonToolkit Palette.
 26.         With cmbPalette
 27.             .Items.Add("Office2003")
 28.             .Items.Add("Office2007Blue")
 29.             .Items.Add("Office2007Silver")
 30.             .Items.Add("Office2007Black")
 31.             .Items.Add("Office2010Blue")
 32.             .Items.Add("Office2010Silver")
 33.             .Items.Add("Office2010Black")
 34.         End With
 35.         cmbPalette.SelectedIndex = 4
 36.         '// Set to KryptonDataGridView By changing the Palette according to the main form.
 37.         Me.PaletteMode = Krypton.Toolkit.PaletteMode.Global
 38.         '// If you want to specify a specific display, you can select PaletteMode.
 39.         Me.dgvData.PaletteMode = Krypton.Toolkit.PaletteMode.Global
 40.         'Me.dgvData.PaletteMode = Krypton.Toolkit.PaletteMode.Office2007Black
 41.     End Sub

 42.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 43.     ' / Change Palette Mode.
 44.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 45.     Private Sub cmbPalette_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbPalette.SelectedIndexChanged
 46.         Dim manager As New KryptonManager()
 47.         Select Case cmbPalette.SelectedIndex
 48.             Case 0
 49.                 'KryptonManager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.ProfessionalOffice2003
 50.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.ProfessionalOffice2003
 51.             Case 1
 52.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2007Blue
 53.             Case 2
 54.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2007Silver
 55.             Case 3
 56.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2007Black
 57.             Case 4
 58.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2010Blue
 59.             Case 5
 60.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2010Silver
 61.             Case 6
 62.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteModeManager.Office2010Black
 63.         End Select
 64.     End Sub

 65.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 66.     ' / Initialized DataGridView @Run Time.
 67.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 68.     Private Sub InitializeGrid()
 69.         With dgvData
 70.             .RowHeadersVisible = False
 71.             .AllowUserToAddRows = False
 72.             .AllowUserToDeleteRows = False
 73.             .AllowUserToResizeRows = False
 74.             .MultiSelect = False
 75.             '// Need to modify each cell.
 76.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 77.             .ReadOnly = False
 78.             '// Font for RowTemplate.
 79.             .RowTemplate.DefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Regular)
 80.             .RowTemplate.MinimumHeight = 32
 81.             '// Header.
 82.             .ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 83.             '// Show alternating colors in even and odd rows.
 84.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 85.             ' Automatically set the width.
 86.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 87.             '// Set ColumnHeadersHeightSizeMode before adjusting row heights.
 88.             'dgvData.ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.EnableResizing
 89.             dgvData.ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 90.             dgvData.ColumnHeadersHeight = 36
 91.             '// GridStyles
 92.             '.GridStyles.Style = DataGridViewStyle.List
 93.             '.GridStyles.Style = DataGridViewStyle.Mixed
 94.             .GridStyles.Style = DataGridViewStyle.Sheet
 95.         End With

 96.         '// Create columns dynamically.
 97.         Dim colString As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn() '// Index 0
 98.         dgvData.Columns.Add(colString)
 99.         With dgvData.Columns(0) '// OR colString
 100.             .Name = "colString"
 101.             .HeaderText = "String"
 102.         End With
 103.         '//
 104.         Dim colInteger As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()   '// Index 1
 105.         dgvData.Columns.Add(colInteger)
 106.         With colInteger
 107.             .Name = "colInteger"
 108.             .HeaderText = "Integer"
 109.             .DefaultCellStyle.Format = "0"
 110.         End With
 111.         '//
 112.         Dim colDouble As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()   '// Index 2
 113.         dgvData.Columns.Add(colDouble)
 114.         With colDouble
 115.             .Name = "colDouble"
 116.             .HeaderText = "Double"
 117.             .DefaultCellStyle.Format = "0.00"
 118.         End With
 119.         '//
 120.         Dim colCombo As New KryptonDataGridViewComboBoxColumn()   '// Index 3
 121.         dgvData.Columns.Add(colCombo)
 122.         With colCombo
 123.             .Name = "colCombo"
 124.             .HeaderText = "ComboBox"
 125.             .DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList
 126.             .ReadOnly = False
 127.             .DisplayMember = "Name"
 128.             .DataSource = GetDataTable()
 129.         End With
 130.         '//
 131.         '// Create a KryptonDataGridViewDateTimePickerColumn.
 132.         Dim dateTimePickerColumn As New KryptonDataGridViewDateTimePickerColumn()  '// Index 4
 133.         With dateTimePickerColumn
 134.             .HeaderText = "Date"
 135.             .Name = "colDate"
 136.             '// Set the format of the DateTimePicker.
 137.             .Format = DateTimePickerFormat.Short
 138.         End With
 139.         '// Add the column to the KryptonDataGridViewCheckBoxColumn.
 140.         dgvData.Columns.Add(dateTimePickerColumn)
 141.         '//
 142.         Dim colCheckBox As New KryptonDataGridViewCheckBoxColumn()    '// Index 5
 143.         dgvData.Columns.Add(colCheckBox)
 144.         With colCheckBox
 145.             .Name = "colCheckBox"
 146.             .HeaderText = "CheckBox"
 147.         End With
 148.         '//
 149.         Dim colUpDown As New KryptonDataGridViewNumericUpDownColumn()  '// Index 6
 150.         dgvData.Columns.Add(colUpDown)
 151.         With colUpDown
 152.             .Name = "colUpDown"
 153.             .HeaderText = "UpDown"
 154.             .Maximum = 100
 155.             .Minimum = 0
 156.             .Increment = 1
 157.         End With
 158.         '// Add 8th column (Index = 7), It's Button.
 159.         Dim btnAddRow As New KryptonDataGridViewButtonColumn()    '// Index 7
 160.         dgvData.Columns.Add(btnAddRow)
 161.         With btnAddRow
 162.             .HeaderText = "Add-F7"
 163.             .Text = "Add"
 164.             .Name = "btnAddRow"
 165.             .UseColumnTextForButtonValue = True
 166.             .Width = 80
 167.         End With
 168.         '// Add 9th column (Index = 8), It's Button.
 169.         Dim btnRemoveRow As New KryptonDataGridViewButtonColumn()     '// Index 8
 170.         dgvData.Columns.Add(btnRemoveRow)
 171.         With btnRemoveRow
 172.             .HeaderText = "Del-F8"
 173.             .Text = "Delete"
 174.             .Name = "btnRemoveRow"
 175.             .UseColumnTextForButtonValue = True
 176.             .Width = 80
 177.         End With
 178.         '// Alignment header and cell any columns.
 179.         For iCol As Byte = 1 To 8
 180.             If iCol = 1 Or iCol = 2 Then
 181.                 dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 182.                 dgvData.Columns(iCol).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 183.             ElseIf iCol = 3 Or iCol = 4 Or iCol = 6 Then
 184.                 dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 185.                 dgvData.Columns(iCol).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 186.             Else
 187.                 dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 188.                 dgvData.Columns(iCol).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 189.             End If
 190.         Next
 191.     End Sub

 192.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 193.     ' / Sample DataTable for ComboBox.
 194.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 195.     Function GetDataTable() As DataTable
 196.         Dim DT As DataTable = New DataTable
 197.         '// Add new columns.
 198.         With DT.Columns
 199.             .Add("PK", GetType(Integer))
 200.             .Add("Name", GetType(String))
 201.         End With
 202.         '// Add sample data rows.
 203.         With DT.Rows
 204.             .Add(1, "M100")
 205.             .Add(2, "M150")
 206.             .Add(3, "M16")
 207.             .Add(4, "M4")
 208.             .Add(5, "AK47")
 209.             .Add(6, "RPG")
 210.         End With
 211.         Return DT
 212.     End Function

 213.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 214.     ' / SAMPLE DATA FOR ADD TO ROW.
 215.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 216.     Private Sub AddRow()
 217.         Dim RandGen As New Random()
 218.         '// Random Double Value.
 219.         Dim minValue As Double = 0.0 ' Minimum value for the range
 220.         Dim maxValue As Double = 9999.0 ' Maximum value for the range
 221.         '// Generate a random double between minValue and maxValue.
 222.         Dim randomDouble As Double = RandGen.NextDouble() * (maxValue - minValue) + minValue
 223.         '// ComboBox.
 224.         'Dim ls As New List(Of String) ({"M100", "M150", "M16", "M4", "AK47", "RPG"})
 225.         '// Get sample data from DataTable.
 226.         Dim dt As DataTable = GetDataTable()
 227.         Dim ls As New List(Of String)()
 228.         For Each row As DataRow In dt.Rows
 229.             ls.Add(row("Name").ToString())
 230.         Next
 231.         '// Random value from List.
 232.         Dim RandArray As String = ls(RandGen.Next(0, ls.Count))
 233.         '// Sample data for each columns.
 234.         '// String, Integer, Double, ComboBox, Date, CheckBox, UpDown
 235.         dgvData.Rows.Add( _
 236.             "Product " & RandGen.Next(1, 999), _
 237.             RandGen.Next(1, 999), _
 238.             randomDouble, _
 239.             RandArray, _
 240.             DateTime.Today.AddDays(-RandGen.Next(365)), _
 241.             IIf(RandGen.Next(0, 2) > 0, "True", "False"), _
 242.             RandGen.Next(1, 100) _
 243.             )
 244.     End Sub

 245.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 246.     ' / Sub program to delete selected rows.
 247.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 248.     Private Sub DeleteRow()
 249.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 250.         '// Delete selected row items.
 251.         dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 252.     End Sub

 253.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 254.     ' / Click mouse event in grid cell.
 255.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 256.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 257.         Select Case e.ColumnIndex
 258.             '// Add Row.
 259.             Case 7
 260.                 Call AddRow()

 261.                 '// Delete Row.
 262.             Case 8
 263.                 'MsgBox(("Row : " + e.RowIndex.ToString & "  Col : ") + e.ColumnIndex.ToString)
 264.                 Call DeleteRow()
 265.         End Select
 266.     End Sub

 267.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 268.     ' / Enter press event in grid cell.
 269.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 270.     Private Sub dgvData_CellEndEdit(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellEndEdit
 271.         '/ change occurred in the 1st or 2nd index digit.
 272.         Select Case e.ColumnIndex
 273.             Case 1  '/ Integer Value.
 274.                 '/ Index = 1 (Integer)
 275.                 '/ To trap errors in the case of having a Null Value, enter the value 0 instead.
 276.                 If IsNothing(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value = "0"
 277.                 '/ Handle the CellFormatting event to format numeric values.
 278.                 AddHandler dgvData.CellFormatting, AddressOf KryptonDataGridView_CellFormatting

 279.             Case 2 '/ Double Value.
 280.                 '/ Index = 2 (Double)
 281.                 '/ If Null Value
 282.                 If IsNothing(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(2).Value = "0.00"
 283.                 '/ Handle the CellFormatting event to format numeric values.
 284.                 AddHandler dgvData.CellFormatting, AddressOf KryptonDataGridView_CellFormatting
 285.         End Select
 286.     End Sub

 287.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 288.     ' / When you start pressing the keys in digits (Index) 1 and 2.
 289.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 290.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 291.         '// Or use the index columns of DataGridView.
 292.         'Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Index
 293.         '    Case 1
 294.         '
 295.         'End Select

 296.         '// Don't forget to specify the Column Name earlier as well (InitializeGrid sub program).
 297.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Name
 298.             ' / Can use both Colume Index or Field Name
 299.             Case "colInteger", "colDouble"
 300.                 If TypeOf e.Control Is Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl Then
 301.                     Dim editingControl As Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl = TryCast(e.Control, Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl)
 302.                     '// Event Handler for intercepts keystrokes.
 303.                     AddHandler editingControl.KeyPress, AddressOf KryptonDataGridViewKeyPress
 304.                 End If
 305.         End Select
 306.     End Sub

 307.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 308.     ' / Intercepts keystrokes only with numeric and point (.) only one.
 309.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 310.     Private Sub KryptonDataGridViewKeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
 311.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 312.             Case 1, 6   '// Integer
 313.                 '// Allow numeric digits (0-9) in the TextBox.
 314.                 If Not Char.IsControl(e.KeyChar) AndAlso Not Char.IsDigit(e.KeyChar) Then e.Handled = True

 315.             Case 2  '// Double
 316.                 '// Allow numeric digits (0-9) and the decimal point (.) only one in the TextBox.
 317.                 If Not Char.IsControl(e.KeyChar) AndAlso Not Char.IsDigit(e.KeyChar) AndAlso e.KeyChar <> "." Then e.Handled = True
 318.                 '// Check for an existing decimal point in the cell.
 319.                 Dim tb As KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl = DirectCast(sender, KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl)
 320.                 If e.KeyChar = "." AndAlso tb.Text.Contains(".") Then e.Handled = True
 321.         End Select
 322.     End Sub

 323.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 324.     ' / Event Handler from dgvData_CellEndEdit to format numbers.
 325.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 326.     Private Sub KryptonDataGridView_CellFormatting(sender As Object, e As DataGridViewCellFormattingEventArgs)
 327.         If e.ColumnIndex = dgvData.Columns("colInteger").Index Then
 328.             '// Format as an integer.
 329.             If Not e.Value Is Nothing AndAlso IsNumeric(e.Value) Then e.Value = CInt(e.Value)
 330.         ElseIf e.ColumnIndex = dgvData.Columns("colDouble").Index Then
 331.             '// Format as a double with two decimal places.
 332.             If Not e.Value Is Nothing AndAlso IsNumeric(e.Value) Then e.Value = CDbl(e.Value).ToString("0.00")
 333.         End If
 334.     End Sub
 335. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2022) + .Net Framework 4.6.2+ ได้ที่นี่ ...

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) + .Net Framework 4.0 ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

14

โพสต์

173

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
173
โพสต์ 2024-4-24 09:57:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 14:44 , Processed in 0.195726 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้