ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1904|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] โค้ดตัวอย่างของการนำชุดข้อมูลหลายชุดทั้ง Table หรือ Query ใส่ไว้ใน DataSet ตัวเดียว

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272
โค้ดตัวอย่างซึ่งแอดมินคิดว่าน่าจะเพิ่มความเข้าใจได้ดีขึ้นระหว่างคำว่า DataSet กับ DataTable เพราะว่าเราสามารถนำชุดข้อมูลหลายชุดทั้ง Table หรือ Query ใส่ไว้ใน DataSet เพียงตัวเดียวได้ ส่วน DataTable จะใส่ได้เพียงทีละ 1 Table หรือ 1 Query เท่านั้น ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmMultipleDataSet
 2.     Private Conn As New OleDbConnection
 3.     '// Data Path
 4.     Private strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Data"
 5.     Dim MyDataSet As New DataSet()

 6.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 7.     ' / S T A R T ... H E R E
 8.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 9.     Private Sub frmMultipleDataSet_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 10.         Call ConnectDataBase()  '// Connect Northwind.accdb DataBase.
 11.         Call InitialDataGridView()  '// Initialized DataGridView one time for DataSet.
 12.         '//
 13.         Dim Tables(4) As String '// (Indexs 0 - 4 of 5 Tables)
 14.         Tables(0) = "customers" : Tables(1) = "employees" : Tables(2) = "products" : Tables(3) = "suppliers" : Tables(4) = "orders"
 15.         MyDataSet = GetDataSet(Tables)
 16.         '// Tables in DataSet.
 17.         With cmbDataSet
 18.             .Items.Add("Customers")
 19.             .Items.Add("Employees")
 20.             .Items.Add("Products")
 21.             .Items.Add("Suppliers")
 22.             .Items.Add("Orders")
 23.             .Items.Add("Sample Query")
 24.         End With
 25.         cmbDataSet.SelectedIndex = 0
 26.         '// DataTable.
 27.         With cmbDataTable
 28.             .Items.Add("Customers")
 29.             .Items.Add("Employees")
 30.             .Items.Add("Products")
 31.             .Items.Add("Suppliers")
 32.             .Items.Add("Orders")
 33.             .Items.Add("Sample Query")
 34.         End With
 35.         cmbDataTable.SelectedIndex = 0
 36.     End Sub

 37.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 38.     '// Multiple Tables/Query in DataSet.
 39.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 40.     Private Function GetDataSet(ByRef Tables() As String) As System.Data.DataSet
 41.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 42.         Dim Cmd As New OleDbCommand()
 43.         Cmd.Connection = Conn
 44.         Cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text
 45.         Dim DA As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(Cmd)
 46.         Dim DS As DataSet = New DataSet()
 47.         '// Fill data from many tables or queries into DataSet object.
 48.         For intCount As Byte = 0 To Tables.GetUpperBound(0)
 49.             Cmd.CommandText = "SELECT * FROM " & Tables(intCount)
 50.             DA.Fill(DS, Tables(intCount))
 51.         Next
 52.         '// Add new sample query. (6 Tables in 1 DataSet)
 53.         Dim sql As String = _
 54.             " SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerID, Customers.CompanyName, Orders.OrderDate, " & _
 55.             " Products.ProductName, [Order Details].Quantity, Products.UnitPrice " & _
 56.             " FROM Products INNER JOIN (Customers INNER JOIN (Orders INNER JOIN [Order Details] ON " & _
 57.             " Orders.OrderID = [Order Details].OrderID) ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID) ON " & _
 58.             " Products.ProductID = [Order Details].ProductID"
 59.         Cmd.CommandText = sql
 60.         DA.Fill(DS, "SampleQuery")  '// Also give the new data table a name.
 61.         '//
 62.         Conn.Close()
 63.         Return DS
 64.     End Function

 65.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 66.     ' / Select Table/Query in DataSet.
 67.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 68.     Private Sub cmbDataSet_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbDataSet.SelectedIndexChanged
 69.         Select Case cmbDataSet.SelectedIndex
 70.             Case 0
 71.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("customers").DefaultView
 72.             Case 1
 73.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("employees").DefaultView
 74.             Case 2
 75.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("products").DefaultView
 76.             Case 3
 77.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("suppliers").DefaultView
 78.             Case 4
 79.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("orders").DefaultView
 80.             Case 5
 81.                 dgvData.DataSource = MyDataSet.Tables("SampleQuery").DefaultView
 82.         End Select
 83.     End Sub

 84.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 85.     ' / Sample for DataSet to DataTable.
 86.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 87.     Private Sub btnDataSetToDataTable_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDataSetToDataTable.Click
 88.         '// DataTable can contain only 1 table.
 89.         Dim DT As New DataTable
 90.         Select Case cmbDataTable.SelectedIndex
 91.             Case 0
 92.                 DT = MyDataSet.Tables(0)
 93.                 dgvData.DataSource = DT
 94.             Case 1
 95.                 DT = MyDataSet.Tables(1)
 96.                 dgvData.DataSource = DT
 97.             Case 2
 98.                 DT = MyDataSet.Tables(2)
 99.                 dgvData.DataSource = DT
 100.             Case 3
 101.                 DT = MyDataSet.Tables(3)
 102.                 dgvData.DataSource = DT
 103.             Case 4
 104.                 DT = MyDataSet.Tables(4)
 105.                 dgvData.DataSource = DT

 106.                 '// Query.
 107.             Case 5
 108.                 'DT = MyDataSet.Tables(5)
 109.                 '// Or use the name of Table.
 110.                 DT = MyDataSet.Tables("SampleQuery")
 111.                 '//
 112.                 If dgvData.Rows.Count > 0 Then dgvData.DataSource = Nothing
 113.                 '// If there is a column named Total, delete it from the DataTable.
 114.                 If DT.Columns.Contains("Total") Then DT.Columns.Remove("Total")
 115.                 '// Add a new column to calculate the sum of the Quantity X UnitPrice.
 116.                 DT.Columns.Add("Total", GetType(Double))
 117.                 DT.Columns("Total").Expression = "[Quantity] * [UnitPrice]"
 118.                 '// An example of how to customize the display of DataGridView with DataTable.
 119.                 dgvData.DataSource = DT
 120.                 With dgvData
 121.                     .Columns(0).HeaderText = "Order ID"
 122.                     .Columns(1).HeaderText = "Customer ID"
 123.                     .Columns(2).HeaderText = "Company Name"
 124.                     .Columns(3).HeaderText = "Order Date"
 125.                     .Columns(4).HeaderText = "Product Name"
 126.                     .Columns(5).HeaderText = "Quantity"
 127.                     With .Columns(6)
 128.                         .HeaderText = "Unit Price"
 129.                         .DefaultCellStyle.Format = "0.00"
 130.                         .HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 131.                         .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 132.                     End With
 133.                     '// Columns(7) and Columns("Total") is the same.
 134.                     .Columns(7).HeaderText = "Total"
 135.                     .Columns("Total").DefaultCellStyle.Format = "N2"
 136.                     .Columns(7).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 137.                     .Columns("Total").DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 138.                 End With
 139.         End Select
 140.     End Sub

 141.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------
 142.     Sub InitialDataGridView()
 143.         With dgvData
 144.             .RowHeadersVisible = False
 145.             .AllowUserToAddRows = False
 146.             .AllowUserToDeleteRows = False
 147.             .AllowUserToResizeRows = False
 148.             .MultiSelect = False
 149.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 150.             .ReadOnly = True
 151.             ' Autosize Column Mode.
 152.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 153.             .RowTemplate.DefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Regular)
 154.             .RowTemplate.Height = 32
 155.             '// Set ColumnHeadersHeightSizeMode before adjusting row heights.
 156.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.EnableResizing
 157.             .ColumnHeadersHeight = 28
 158.             '// Set EnableHeadersVisualStyles = False to accept background color changes.
 159.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 160.             '// Even-Odd Color
 161.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.LightYellow ' .AliceBlue
 162.             '// Example of adjusting Header Style.
 163.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 164.                 .BackColor = Color.Orange
 165.                 .ForeColor = Color.Black
 166.                 .Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 167.             End With
 168.         End With
 169.     End Sub

 170.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 171.         Me.Close()
 172.     End Sub

 173.     Private Sub frmMultipleDataSet_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 174.         Conn.Close()
 175.         Me.Dispose()
 176.         GC.SuppressFinalize(Me)
 177.         Application.Exit()
 178.     End Sub

 179. #Region "FUNCTION"
 180.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 181.     ' / Get my project path
 182.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 183.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 184.     ' / Return : C:\My Project\
 185.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 186.         '/ Return Value
 187.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 188.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 189.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 190.     End Function
 191. #End Region

 192. #Region "CONNECTDATABASE"
 193.     Public Function ConnectDataBase() As Boolean
 194.         Dim strConn As String = _
 195.                 "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = " & strPathData & "Northwind.accdb"
 196.         Try
 197.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 198.             '// Create Connection
 199.             Conn.ConnectionString = strConn
 200.             Conn.Open()
 201.             '// Return
 202.             Return True
 203.         Catch ex As Exception
 204.             MessageBox.Show(ex.Message)
 205.             Conn = Nothing
 206.             Return False
 207.             'End
 208.         End Try
 209.     End Function

 210. #End Region
 211. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

3

โพสต์

46

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
46
โพสต์ 2023-10-31 11:55:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:49 , Processed in 0.849430 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้