ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 145|ตอบกลับ: 1

การทำฟอร์มหลายภาษา VB.NET

[คัดลอกลิงก์]

4

กระทู้

15

โพสต์

223

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
223

การทำฟอร์มหลายภาษา VB.NET

FrmMain :: หน้าจอหลัก
 1. Imports System.IO
 2. Public Class FrmMain
 3.     Public ListViewLangItm As ListViewItem
 4.     Public itm As ListViewItem
 5.     Dim ListViewLangStyleIndex As Byte = 0
 6.     Public DbListViewStyle() As SByte = {0, 1, 2, 3}    ''// 0 = Large , 1 = Details , 2 = List , 3 = Tiles

 7.     Private Sub FrmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         'ตั้งค่าการแสดงผลของ ListView.
 9.         ListViewLang.MultiSelect = False
 10.         ListViewLang.FullRowSelect = True
 11.         ListViewLang.HideSelection = False

 12.         'ซ่อนปุ่มบันทึก.
 13.         Me.BtnSave.Visible = False

 14.         'อ่านค่าภาษาที่บันทึกไว้ในไฟล์ตั้งค่าโปรแกรม.
 15.         AppSelectedLanguage = XML.ReadXML(AppConfig, "GUI", "Language")

 16.         'กำหนดค่าแหล่งที่อยู่ของไฟล์ภาษา.
 17.         AppLanguagePath = AppLangDir & "" & AppSelectedLanguage.TrimStart & ".xml"

 18.         'อ่านค่าภาษาเพื่อแสดงผล.
 19.         Call Me.LoadLanguages()

 20.         'แสดงผลภาษาไปยัง Control ต่าง ๆ.
 21.         Call ModLanguage.SetGuiLang()
 22.     End Sub

 23.     ''Private Sub SelecteLstViewItem(ByVal sRef As String, ByRef lvw As ListView)
 24.     ''    lvw.Focus()
 25.     ''    lvw.Select()
 26.     ''    Dim x As Integer

 27.     ''    For x = 0 To lvw.Items.Count - 1
 28.     ''        If lvw.Items(x).Text = sRef Then
 29.     ''            lvw.Items(x).Selected = True

 30.     ''            Exit For '-- if only 1 record   
 31.     ''        End If
 32.     ''    Next
 33.     ''End Sub

 34.     Public Sub LoadLanguages()
 35.         ''// Define Columns's Size.
 36.         ColH.Width = 100
 37.         ColN.Width = 150
 38.         ColP.Width = (Me.ListViewLang.Width - (ColH.Width + ColN.Width))

 39.         ''// Clear ListView Items.
 40.         ListViewLang.Items.Clear()

 41.         ''// Define ListView Properties.
 42.         ListViewLang.HeaderStyle = ColumnHeaderStyle.Nonclickable

 43.         ''// Set ListView Style.
 44.         Try
 45.             ''// 0 = Large , 1 = Details , 2 = List , 3 = Tiles
 46.             Select Case IO.File.Exists(AppConfig)
 47.                 Case True
 48.                     ListViewLangStyleIndex = CSByte(XML.ReadXML(AppConfig, "GUI", "ListViewLang"))
 49.                 Case False
 50.                     ListViewLangStyleIndex = 3
 51.             End Select
 52.             ''// Apply Style.
 53.             Select Case ListViewLangStyleIndex
 54.                 Case 0 : ListViewLang.View = View.LargeIcon
 55.                 Case 1 : ListViewLang.View = View.Details
 56.                 Case 2 : ListViewLang.View = View.List
 57.                 Case 3 : ListViewLang.View = View.Tile
 58.             End Select
 59.         Catch ex As Exception
 60.             ListViewLang.View = View.Tile
 61.         End Try

 62.         'ตั้งค่าการแสดงผลของ ListView.
 63.         ListViewLang.MultiSelect = False
 64.         ListViewLang.FullRowSelect = True
 65.         ListViewLang.HideSelection = False

 66.         ''// Loading Language.
 67.         ModLanguage.LoadLang()

 68.         ''// If not found Lang Directoy then exit.
 69.         If Not IO.Directory.Exists(ModLanguage.AppLangDir) Then Me.BtnSave.Enabled = False : Exit Sub

 70.         Dim supportedExtensions As String = "*.xml" '"*.xml,*.aaa,*.bbb,*.ccc,*.ddd"
 71.         Dim files As String() = Directory.GetFiles(ModLanguage.AppLangDir, "*.*", SearchOption.TopDirectoryOnly)
 72.         Array.Sort(files)

 73.         ''// Search for *.xml files and show info of files.
 74.         For Each fi As String In files
 75.             If supportedExtensions.Contains(Path.GetExtension(fi)) Then
 76.                 Dim str(3) As String

 77.                 str(0) = " " & Path.GetFileNameWithoutExtension(fi.ToString)
 78.                 str(1) = XML.ReadXML(fi.ToString, str(0), "Language")
 79.                 str(2) = fi.ToString

 80.                 ''// Set Icon.
 81.                 Select Case str(0).TrimStart.ToUpper
 82.                     Case "EN" : itm = New ListViewItem(str, 0)
 83.                     Case "TH" : itm = New ListViewItem(str, 1)
 84.                 End Select
 85.                 ''// Add New Item with icon.
 86.                 ListViewLangItm = ListViewLang.Items.Add(itm)
 87.             End If
 88.         Next

 89.         ''// Select setting value.
 90.         Select Case ListViewLang.Items.Count
 91.             Case Is > 0
 92.                 Me.BtnSave.Enabled = True
 93.                 For b As Integer = 0 To ListViewLang.Items.Count - 1
 94.                     If ListViewLang.Items(b).SubItems(0).Text = AppSelectedLanguage.TrimStart Then
 95.                         ListViewLang.Items(b).Selected = True
 96.                         Exit For
 97.                     End If
 98.                 Next b
 99.             Case Else
 100.                 'Nothing.
 101.         End Select
 102.     End Sub
 103.     Private Sub ListViewLang_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListViewLang.SelectedIndexChanged
 104.         ''// Choose Language.
 105.         If TryCast(sender, ListView).SelectedItems.Count > 0 Then
 106.             ''// Set App Language.
 107.             AppSelectedLanguage = TryCast(sender, ListView).SelectedItems.Item(0).SubItems(0).Text.TrimStart

 108.             ''// Set App Language Path.
 109.             AppLanguagePath = TryCast(sender, ListView).SelectedItems.Item(0).SubItems(2).Text

 110.             ''// Setup Gui Language.
 111.             ModLanguage.SetGuiLang()

 112.             Me.BtnSave.Visible = True
 113.         End If
 114.     End Sub
 115.     Private Sub ContextIcoLargeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ContextIcoLargeToolStripMenuItem.Click
 116.         Me.ListViewLang.View = View.LargeIcon
 117.         Me.SaveListViewStyle()
 118.     End Sub
 119.     Private Sub ContextIcoDetailsToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ContextIcoDetailsToolStripMenuItem.Click
 120.         Me.ListViewLang.View = View.Details
 121.         Me.SaveListViewStyle()
 122.     End Sub
 123.     Private Sub ContextIcoListToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ContextIcoListToolStripMenuItem.Click
 124.         Me.ListViewLang.View = View.List
 125.         Me.SaveListViewStyle()
 126.     End Sub
 127.     Private Sub ContextIcoTilesToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ContextIcoTilesToolStripMenuItem.Click
 128.         Me.ListViewLang.View = View.Tile
 129.         Me.SaveListViewStyle()
 130.     End Sub
 131.     Public Sub SaveListViewStyle()
 132.         ''// Save Settings.
 133.         Dim StyleIdx As SByte = 0
 134.         Try
 135.             Select Case IO.File.Exists(AppConfig)
 136.                 Case True
 137.                     ''// Save Style.
 138.                     Select Case Me.ListViewLang.View
 139.                         Case View.LargeIcon : StyleIdx = DbListViewStyle(0)
 140.                         Case View.Details : StyleIdx = DbListViewStyle(1)
 141.                         Case View.List : StyleIdx = DbListViewStyle(2)
 142.                         Case View.Tile : StyleIdx = DbListViewStyle(3)
 143.                     End Select
 144.                     XML.WriteXML(AppConfig, "GUI", "ListViewLang", Format(StyleIdx, "F0"))
 145.                 Case False
 146.                     ''// 0 = Large , 1 = Details , List.
 147.                     XML.WriteXML(AppConfig, "GUI", "ListViewLang", Format(DbListViewStyle(0), "F0"))
 148.             End Select
 149.         Catch ex As Exception
 150.             'Do Not Save.
 151.         Finally
 152.             StyleIdx = 0
 153.         End Try
 154.     End Sub
 155.     Private Sub BtnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click
 156.         ''// Save Settings.
 157.         Try
 158.             Select Case IO.File.Exists(AppConfig)
 159.                 Case True : XML.WriteXML(AppConfig, "GUI", "Language", AppSelectedLanguage.TrimStart)
 160.                 Case False : XML.WriteXML(AppConfig, "GUI", "Language", AppLangSources(0))
 161.             End Select
 162.             MessageBox.Show("Saved.", "Language Saved", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 163.         Catch ex As Exception
 164.             MessageBox.Show(ex.Message.ToString, "Language Settings Error !", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 165.         End Try
 166.         Me.LoadLanguages()
 167.     End Sub

 168.     Private Sub MenuExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuExit.Click
 169.         Application.Exit()
 170.     End Sub

 171.     Private Sub MenuAbout_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuAbout.Click
 172.         FrmAbout.ShowDialog()
 173.     End Sub
 174. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Code ของฟอร์มอื่น ๆ ดูภายในไฟล์โปรเจคนะครับ
หมายเหตุ : ผมทำไว้แค่ 2 ภาษานะครับ
               สาเหตุที่แยกไฟล์ภาษาออกมานอกโปรแกรมก็เพื่อให้แก้ไขข้อความภายในภาษาได้ง่ายขึ้น
               และสามารถคัดลอกไฟล์ภาษา แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอื่น ๆ ได้อีกโดยไม่ต้องคอมไพล์โปรแกรมใหม่ (รอพัฒนาต่อครับ)

ดาวน์โหลดไฟล์

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x

1

กระทู้

9

โพสต์

131

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
131
โพสต์ 2021-7-21 10:50:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-22 16:07 , Processed in 0.053306 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้