ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 5409|ตอบกลับ: 5

[VB.NET] แจกฟรีโค้ดการอ่านข้อมูลบัตรประชาชนจาก Smart Card Reader

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751มันเป็นศาสตร์อันดำมืดมาอย่างยาวนาน เพราะแอดมินค้นหาข้อมูลหรือโค้ด VB.NET ในการติดต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart Card Reader ไม่เจอเลย แอดมินเลยตัดสินใจลองสั่งซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดในราคา 550 บาทมาลองเล่นดู (ทั้งๆที่ไม่มีโครงการใดๆกับเครื่องอ่านบัตรเลย แฮ่ๆๆๆ+) โดยใช้ Library ของคุณ Chakphanu Komasathit (ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ C# จาก GitHub ได้ที่นี่) ... แอดมินแปลงโค้ด C# ที่อยู่ในไฟล์ชุดตัวอย่างของผู้พัฒนาให้เป็น VB แทนครับ และเพิ่มเติมเทคนิคในการอ่านบัตรประชาชนให้ไปทำงานอยู่เบื้องหลังแทน ด้วยการใช้ BackGroundWorker นั่นหมายความว่าเราจะสามารถขยับฟอร์มไปมาได้ โดยไม่มีการหน้าจอค้างครับผม ...

แอดมินแนะนำให้ลองหายี่ห้อ WAC กะ Zoweetek ราคาสัก 2 ร้อยกว่าๆมาใช้งานดูก็น่าจะทำงานได้เหมือนกันครับ หาซื้อได้ทั้งที่ Shopee หรือ Lazada สำหรับรุ่นที่แอดมินใช้ สั่งซื้อจากที่นี่ครับ ...

DOWNLOAD FULL SOURCE CODE (VB.NET-2010)
ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) โดยการใช้ .Net Framework 4.0 ได้ที่นี่ ...

การติดตั้ง Library หรือไฟล์ DLL ผ่านทาง Tools --> NuGet Package Manager --> Manage NuGet Packages for Solution ...


หรือเลือกการเบราซ์หาไฟล์ด้วยการ Add References ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. ' / Special Thanks.
 2. ' / https://github.com/chakphanu/ThaiNationalIDCard

 3. Imports ThaiNationalIDCard
 4. Imports System.ComponentModel

 5. Public Class frmSmartCard

 6.     Dim bgWorker As New BackgroundWorker

 7.     Private Sub frmSmartCard_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 8.         Select Case e.KeyCode
 9.             Case Keys.F7
 10.                 Call btnRead_Click(sender, e)
 11.             Case Keys.F10
 12.                 Me.Close()
 13.         End Select
 14.     End Sub

 15.     Private Sub frmSmartCard_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 16.         Call SetupScreen()
 17.         '// Detect Smart card reader.
 18.         If Not GetReader() Then Return
 19.         ProgressBar1.Visible = False
 20.         '// Initialized BackGroundWorker
 21.         With bgWorker
 22.             .WorkerReportsProgress = True
 23.             .WorkerSupportsCancellation = True
 24.         End With
 25.         '// *********** IMPORTANT ***********
 26.         Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
 27.         '// Add Event Handler.
 28.         AddHandler bgWorker.DoWork, AddressOf bgWorker_DoWork
 29.         AddHandler bgWorker.RunWorkerCompleted, AddressOf bgWorker_RunWorkerCompleted
 30.     End Sub

 31.     '// ตรวจสอบเครื่องอ่านบัตรว่ามีอยู่หรือไม่
 32.     Function GetReader() As Boolean
 33.         Try
 34.             Dim ID As New ThaiIDCard
 35.             Dim readers = ID.GetReaders
 36.             If readers Is Nothing Then
 37.                 Return False
 38.             Else
 39.                 Return True
 40.             End If
 41.         Catch ex As Exception
 42.             MessageBox.Show("Smart Card Reader not found.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 43.             Return False
 44.         End Try
 45.     End Function

 46.     Private Sub btnRead_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRead.Click
 47.         Call SetupScreen()
 48.         If Not GetReader() Then Return
 49.         btnRead.Enabled = False
 50.         '/
 51.         ProgressBar1.Style = ProgressBarStyle.Marquee
 52.         ProgressBar1.Visible = True
 53.         '// BackGroundWorker
 54.         bgWorker.RunWorkerAsync()
 55.     End Sub

 56.     Private Sub bgWorker_DoWork(sender As System.Object, e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs)
 57.         Try
 58.             '// -------------------------------------------
 59.             '// โค้ดส่วนของการอ่านข้อมูลบัตรประชาชน
 60.             Dim ID As New ThaiIDCard
 61.             Refresh()
 62.             Dim Personal As Personal = ID.readAllPhoto
 63.             If Not IsNothing(Personal) Then
 64.                 With Personal
 65.                     txtIDCard.Text = .Citizenid
 66.                     txtPrefixThai.Text = .Th_Prefix
 67.                     txtPrefixEng.Text = .En_Prefix
 68.                     txtFirstNameThai.Text = .Th_Firstname
 69.                     txtLastnameThai.Text = .Th_Lastname
 70.                     txtFirstNameEng.Text = .En_Firstname
 71.                     txtLastnameEng.Text = .En_Lastname
 72.                     txtBirthDate.Text = Format(CDate(.Birthday.ToString), "dd/MM/yyyy")
 73.                     '// คำนวณอายุ
 74.                     If Not IsNothing(txtBirthDate.Text) Then lblAge.Text = CalcDate(txtBirthDate.Text, Now())
 75.                     '// 1 = ชาย, 2 = หญิง (นำไปแปลงค่าเพศในฟังค์ชั่นก่อน)
 76.                     txtSex.Text = CheckSex(.Sex, txtSex).ToString
 77.                     txtIssueDate.Text = Format(CDate(.Issue.ToString), "dd/MM/yyyy")
 78.                     txtExpireDate.Text = Format(CDate(.Expire.ToString), "dd/MM/yyyy")
 79.                     '// ที่อยู่
 80.                     txtHouseNo.Text = .addrHouseNo
 81.                     txtVillageNo.Text = .addrVillageNo
 82.                     txtLane.Text = .addrLane
 83.                     txtRoad.Text = .addrRoad
 84.                     txtTambol.Text = .addrTambol
 85.                     txtAmphur.Text = .addrAmphur
 86.                     txtProvince.Text = .addrProvince
 87.                     '// รูปภาพ
 88.                     picData.Image = .PhotoBitmap
 89.                 End With
 90.                 '// -------------------------------------------
 91.                 '//
 92.             ElseIf (ID.ErrorCode() > 0) Then
 93.                 MessageBox.Show(ID.Error)
 94.             Else
 95.                 MessageBox.Show("Catch All", "รายงานความผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 96.             End If
 97.         Catch ex As Exception
 98.             MessageBox.Show(ex.Message)
 99.         End Try
 100.         btnRead.Enabled = True
 101.     End Sub

 102.     '// Reading complete.
 103.     Private Sub bgWorker_RunWorkerCompleted(sender As Object, e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs)
 104.         ProgressBar1.Visible = False
 105.         'MessageBox.Show("Done Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 106.     End Sub

 107.     Function CheckSex(ByVal sex As Byte, ByRef txt As TextBox) As String
 108.         '// เก็บค่าตัวเลขไว้ใน Tag เผื่อไว้ตอนไปเก็บลงในฐานข้อมูล [กำหนดให้ ชาย=1 หญิง=2]
 109.         txt.Tag = sex
 110.         If sex = 1 Then
 111.             CheckSex = "ชาย"
 112.         Else
 113.             CheckSex = "หญิง"
 114.         End If
 115.     End Function

 116.     '// เคลียร์หน้าจอทั้งหมด
 117.     Sub SetupScreen()
 118.         '// หรือสั่งลูปเคลียร์ TextBox Control ทั้งหมดที่มีอยู่บนฟอร์ม
 119.         For Each tb As TextBox In Me.GroupBox1.Controls.OfType(Of TextBox)()
 120.             tb.Clear()
 121.         Next
 122.         picData.Image = Nothing
 123.     End Sub

 124.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 125.         Me.Close()
 126.     End Sub

 127.     Private Sub frmSmartCard_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 128.         Me.Dispose()
 129.         GC.SuppressFinalize(Me)
 130.         Application.Exit()
 131.     End Sub

 132.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 133.     ' / ฟังค์ชั่นในการคำนวณหาความแตกต่างระหว่างวันเดือนปี (คำนวณหาอายุ)
 134.     ' / คัดลอกโค้ดทั้งหมดมาจาก VB6
 135.     Public Function CalcDate(sDate As Date, eDate As Date) As String
 136.         Dim vDays As Integer
 137.         Dim vMonths As Integer
 138.         Dim vYears As Integer
 139.         '/ Parameters:
 140.         '/    sDate - ค่าวันเดือนปีเกิด (หรือวันเดือนปีที่ต้องการคำนวณหา)
 141.         '/    eDate - คำนวณเทียบกับวันเดือนปีปัจจุบัน (Now())
 142.         '/ Results:
 143.         '/    vYears - เก็บค่าความแตกต่างของจำนวนปี
 144.         '/    vMonths - เก็บค่าความแตกต่างของจำนวนเดือน
 145.         '/    vDays - เก็บค่าความแตกต่างของจำนวนวัน

 146.         '/ หาความแตกต่างของจำนวนเดือน
 147.         vMonths = DateDiff("m", sDate, eDate)
 148.         vDays = DateDiff("d", DateAdd("m", vMonths, sDate), eDate)
 149.         If vDays < 0 Then
 150.             vMonths = vMonths - 1
 151.             vDays = DateDiff("d", DateAdd("m", vMonths, sDate), eDate)
 152.         End If
 153.         vYears = vMonths \ 12 ' หารตัดเศษก็จะได้จำนวนปี
 154.         vMonths = vMonths Mod 12 ' การหารเอาเศษ โดยจะมีค่าระหว่าง 0, 1, 2, ... 11 ไม่มีทางเท่ากับ หรือ มากกว่า 12
 155.         CalcDate = "อายุ: " & vYears & " ปี " & vMonths & " เดือน " & vDays & " วัน."
 156.     End Function

 157. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

9

โพสต์

131

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
131
โพสต์ 2020-5-4 21:58:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด

กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์

1

กระทู้

4

โพสต์

73

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
73
โพสต์ 2020-9-25 13:28:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด


ขอบคุณมากครับ...หามานานมากเลย ครับ

1

กระทู้

11

โพสต์

79

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
79
โพสต์ 2020-12-7 10:18:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อาจารย์พอจะมีแนวทางในการอ่านบัตรประชาชนจาก Smart Card Reader โดยใช้ VB6 มั้ยคะ  เผอิญโปรเจ็คที่ทำอยู่ใช้ VB6 นะคะ รบกวนสอบถามด้วยคะ

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-12-8 12:25:34 | ดูโพสต์ทั้งหมด

คงต้องยอมเสียเงินเพิ่มแพงขึ้นหน่อยครับ เพราะต้องได้ชุด SDK เขามาด้วย ลองไปดูที่นี่ครับ ... ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) รุ่น TDK2700R+
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

11

โพสต์

79

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
79
โพสต์ 2020-12-25 13:32:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณคะอาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-22 15:47 , Processed in 0.060246 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้