ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 29628|ตอบกลับ: 28

แจกฟรีโค้ดโปรแกรมการเก็บบันทึกข้อมูลบุคคล โดยใช้ VB.NET + MS Access 2007+

[คัดลอกลิงก์]

308

กระทู้

499

โพสต์

6025

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6025


คำอธิบายโปรเจค (ฉบับย่อ) ...
โค้ดโปรแกรมนี้เป็นการ เก็บข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า One To One ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบงานฐานข้อมูล และเป็นการเขียนโค้ดในลักษณะแบบ @Run Time ทั้งหมด แน่นอนว่าจะไม่เหมาะกับบรรดามือใหม่หัดขับทั้งหลาย แต่ก็สามารถเก็บเอาไว้ดูได้ในวันหนึ่งข้างหน้า ... แอดมินจะแยกโค้ดออกเป็น 2 ส่วน คือแบบมีภาพ กับไม่มีภาพ ส่วนโค้ดที่ไม่มีภาพ ก็เพื่อให้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะได้ไม่พะวงหรืองงสับสนเกินไป ส่วนโค้ดที่มีภาพ จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ โดยใช้เฉพาะชื่อไฟล์เท่านั้น ส่วน Path จะกำหนดแบบ Run Time จากตัวโปรแกรม ไม่ได้จัดเก็บแบบ BLOB (Binary Large OBject) เพราะจะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ เกินความจำเป็น

ทั้งนี้ทั้งนั้นโค้ดที่แอดมินกล้านำออกมาเผยแพร่ให้รับรู้กันอย่างฟรีๆนี้ แทบจะใกล้เคียงกับโค้ดจริงที่แอดมินใช้งานอยู่ แต่คอนเซปท์ หรือ ลักษณะขั้นตอนการดำเนินการ (Flow Control) น่ะใช่เลย (โค้ดชุดนี้แอดมินโพสต์ไปที่เว็บนอกแต่ไม่ได้ละเอียดเท่านี้ครับ) ...

สิ่งที่แอดมินต้องการ ...
- หากสมาชิกมีคำถามใดๆ ก็ขอเชิญโพสต์ถามลงมาในเว็บบอร์ดได้เลย ขอความกรุณาอย่าถามมาเป็นการส่วนตัวครับ
- หากสมาชิกมีไอเดียก็ดี หรือมีการปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้น ก็ช่วยโพสต์ลงมาแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้รับรู้บ้าง หรือหากเขินอายไม่กล้าแสดงตัว ก็ส่งมาให้แอดมินดำเนินการแทนก็ได้ครับ
- จะอะไรก็ตามแต่ แอดมินก็ต้องการอยากจะให้มีฟีดแบ็คกลับมาบ้าง เพื่อจะได้นำมาใช้ปรับปรุง รวมไปถึงการแจกโค้ดตัวอื่นๆในลำดับต่อไป (ตอนนี้ก็มีเตรียมไว้แล้ว)
- คิดไม่ออกล่ะ ... จบก่อน 5555+

หากท่านไม่ยอมเสียสละเวลาเล็กน้อยเพื่อสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ก็ขอเชิญเอาโค้ดไปแปะทำเองได้เลยครับ

โค้ดฉบับเต็ม (แบบมีภาพ)
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Keep personal information within the workplace.
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) & MS Access 2007+
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Imports System.Data.OleDb
 14. Imports System.Drawing
 15. Imports System.IO

 16. Public Class frmContactPerson
 17.     Dim PK As Integer   '// Primary Key
 18.     Dim NewData As Boolean = False  '//
 19.     '//
 20.     Dim newFileName As String   '// File name of Image (New)
 21.     Dim orgPicName As String    '// Orginal of Image
 22.     Dim streamPic As Stream     '// Use Stream instead IO.

 23.     Private Sub frmContactPerson_FormClosing(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
 24.         Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure you want to exit the program?", "Confirm closing program", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
 25.         If Result = DialogResult.Yes Then
 26.             Me.Dispose()
 27.             If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 28.             Application.Exit()
 29.         Else
 30.             e.Cancel = True
 31.         End If
 32.     End Sub

 33.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 34.     Private Sub frmContactPerson_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 35.         Call ConnectDataBase()
 36.         lblRecordCount.Text = ""
 37.         Call NewMode()
 38.         Call SetupDGVData()
 39.         Call RetrieveData()
 40.         '// Show picture
 41.         chkPicture.Checked = True
 42.     End Sub

 43.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 44.     Private Sub frmContactPerson_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 45.         If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 46.         Conn.Dispose()
 47.         Me.Dispose()
 48.         Application.Exit()
 49.     End Sub

 50.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 51.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 52.     Private Sub SetupDGVData()
 53.         With dgvData
 54.             .RowHeadersVisible = False
 55.             .AllowUserToAddRows = False
 56.             .AllowUserToDeleteRows = False
 57.             .AllowUserToResizeRows = False
 58.             .MultiSelect = False
 59.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 60.             .ReadOnly = True
 61.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 62.             ' Columns Specified
 63.             .Columns.Add("ContactPK", "ContactPK")
 64.             .Columns.Add("Fullname", "Full name")
 65.             .Columns.Add("Nickname", "Nickname")
 66.             .Columns.Add("PositionName", "Position")
 67.             .Columns.Add("DepartmentName", "Department")
 68.             .Columns.Add("Mobile", "Mobile")
 69.             .Columns.Add("Phone", "Phone Ext.")
 70.             .Columns.Add("Email", "Email")
 71.             .Columns.Add("LineID", "Line")
 72.             .Columns.Add("FacebookID", "Facebook")
 73.             '// Column Picture
 74.             Dim colPicture As New DataGridViewImageColumn
 75.             .Columns.Add(colPicture)
 76.             With colPicture
 77.                 .HeaderText = "Picture"
 78.                 .Name = "PictureName"
 79.                 .ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Stretch
 80.             End With
 81.             '//
 82.             .Columns.Add("Note", "Note")
 83.             '// Hidden Columns
 84.             .Columns(0).Visible = False
 85.             .Columns(7).Visible = False
 86.             .Columns(8).Visible = False
 87.             .Columns(9).Visible = False
 88.             '// PictureName
 89.             .Columns("PictureName").Visible = True
 90.             .Columns("Note").Visible = False
 91.             ' Autosize Column
 92.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 93.             .AutoResizeColumns()
 94.             '// Even-Odd Color
 95.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 96.             ' Adjust Header Styles
 97.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 98.                 .BackColor = Color.Navy
 99.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 100.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 101.             End With
 102.         End With
 103.     End Sub

 104.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 105.     ' / Collect all searches and impressions. Come in the same place
 106.     ' / blnSearch = True, Show that the search results.
 107.     ' / blnSearch is set to False, Show all records.
 108.     Private Sub RetrieveData(Optional ByVal blnSearch As Boolean = False)
 109.         strSQL = _
 110.             " SELECT tblContact.ContactPK, tblContact.Fullname, tblContact.Nickname, tblContact.Mobile, " & _
 111.             " tblContact.Phone, tblContact.eMail, tblContact.LineID, tblContact.FacebookID, " & _
 112.             " tblContact.PictureName, tblContact.Note, " & _
 113.             " tblPosition.PositionName, tblDepartment.DepartmentName " & _
 114.             " FROM [tblPosition] INNER JOIN (tblDepartment INNER JOIN tblContact ON " & _
 115.             " tblDepartment.DepartmentPK = tblContact.DepartmentFK) ON tblPosition.PositionPK = tblContact.PositionFK "

 116.         '// blnSearch = True for Serach
 117.         If blnSearch Then
 118.             strSQL = strSQL & _
 119.                 " WHERE " & _
 120.                 " [Fullname] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 121.                 " [Nickname] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 122.                 " [PositionName] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 123.                 " [DepartmentName] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 124.                 " [Mobile] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 125.                 " [Phone] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 126.                 " [eMail] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 127.                 " [LineID] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
 128.                 " [FaceBookID] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & _
 129.                 " ORDER BY ContactPK "
 130.         Else
 131.             strSQL = strSQL & " ORDER BY ContactPK "
 132.         End If
 133.         '//
 134.         Try
 135.             Cmd = New OleDbCommand
 136.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 137.             Cmd.Connection = Conn
 138.             Cmd.CommandText = strSQL
 139.             Dim DR As OleDbDataReader = Cmd.ExecuteReader
 140.             Dim i As Long = dgvData.RowCount
 141.             While DR.Read
 142.                 With dgvData
 143.                     .Rows.Add(i)
 144.                     .Rows(i).Cells(0).Value = DR.Item("ContactPK").ToString
 145.                     .Rows(i).Cells(1).Value = DR.Item("Fullname").ToString
 146.                     .Rows(i).Cells(2).Value = DR.Item("Nickname").ToString
 147.                     .Rows(i).Cells(3).Value = DR.Item("PositionName").ToString
 148.                     .Rows(i).Cells(4).Value = DR.Item("DepartmentName").ToString
 149.                     .Rows(i).Cells(5).Value = DR.Item("Mobile").ToString
 150.                     .Rows(i).Cells(6).Value = DR.Item("Phone").ToString
 151.                     .Rows(i).Cells(7).Value = DR.Item("eMail").ToString
 152.                     .Rows(i).Cells(8).Value = DR.Item("LineID").ToString
 153.                     .Rows(i).Cells(9).Value = DR.Item("FaceBookID").ToString
 154.                     '// Show picture in cell.
 155.                     If DR.Item("PictureName").ToString <> "" Then
 156.                         '//dgvData.Rows(i).Height = 75
 157.                         '// Column 10 = "PictureName"
 158.                         dgvData.Columns(10).Width = 75
 159.                         '// First, before load data into DataGrid and check File exists or not?
 160.                         If Dir(strPathImages & DR.Item("PictureName").ToString) = "" Then
 161.                             '// strPathImages in modDataBase.vb
 162.                             dgvData.Rows(i).Cells(10).Value = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 163.                         Else
 164.                             dgvData.Rows(i).Cells(10).Value = Image.FromFile(strPathImages & DR.Item("PictureName").ToString)
 165.                         End If
 166.                     Else
 167.                         dgvData.Rows(i).Cells(10).Value = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 168.                         '//dgvData.Rows(i).Height = 75
 169.                         dgvData.Columns(10).Width = 75
 170.                     End If
 171.                     newFileName = DR.Item("PictureName").ToString
 172.                     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 173.                     '// Keep picture's name into TAG for each cell in DataGrid.
 174.                     '// Used when to display in PictureBox.
 175.                     dgvData.Rows(i).Cells(10).Tag = DR.Item("PictureName").ToString
 176.                     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 177.                     '//
 178.                     .Rows(i).Cells(11).Value = DR.Item("Note").ToString
 179.                 End With
 180.                 i += 1
 181.             End While
 182.             newFileName = Nothing   '// Clear value
 183.             lblRecordCount.Text = "[Total : " & dgvData.RowCount & " records]"
 184.             DR.Close()
 185.             '// Adjust row height.
 186.             If chkPicture.Checked Then
 187.                 dgvData.Columns("PictureName").Visible = True
 188.                 '// Jump to sub program
 189.                 Call AdjustRowHeight(75)
 190.             Else
 191.                 dgvData.Columns("PictureName").Visible = False
 192.                 Call AdjustRowHeight(28)
 193.             End If

 194.         Catch ex As Exception
 195.             MessageBox.Show(ex.Message)
 196.         End Try
 197.         '//
 198.         txtSearch.Clear()
 199.     End Sub

 200.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 201.     ' / Double click to edit item.
 202.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 203.         '// If you add / edit information should be reminded before.
 204.         If btnDelete.Text = "Cancel" Then
 205.             txtFullname.Focus()
 206.             Exit Sub
 207.         End If
 208.         '//
 209.         If dgvData.RowCount <= 0 Then Return
 210.         '// Read the value of the focus row.
 211.         Dim iRow As Integer = dgvData.CurrentRow.Index
 212.         '//
 213.         PK = dgvData.Item(0, iRow).Value  '// Keep Primary Key
 214.         '// If you share a file, you need to refresh the data.
 215.         strSQL = _
 216.             " SELECT tblContact.ContactPK, tblContact.Fullname, tblContact.Nickname, tblContact.Mobile, " & _
 217.             " tblContact.Phone, tblContact.eMail, tblContact.LineID, tblContact.FacebookID, " & _
 218.             " tblContact.PictureName, tblContact.Note, " & _
 219.             " tblPosition.PositionName, tblDepartment.DepartmentName " & _
 220.             " FROM [tblPosition] INNER JOIN (tblDepartment INNER JOIN tblContact ON " & _
 221.             " tblDepartment.DepartmentPK = tblContact.DepartmentFK) ON tblPosition.PositionPK = tblContact.PositionFK " & _
 222.             " WHERE ContactPK = " & PK
 223.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 224.         DA = New OleDbDataAdapter(strSQL, Conn)
 225.         DS = New DataSet
 226.         DA.Fill(DS)
 227.         '/ ------------------------------------------------------------------
 228.         With DS.Tables(0)
 229.             txtFullname.Text = "" & .Rows(0)("Fullname").ToString()
 230.             '// Keep the original value for later comparison.
 231.             txtFullname.Tag = txtFullname.Text
 232.             '// Using Double quote "" for trap error null value
 233.             txtNickname.Text = "" & .Rows(0)("Nickname").ToString()
 234.             ' / --------------------------------------------------------------------------------
 235.             '// Load data Detail Table into ComboBox
 236.             Call PopulateComboBox(cmbPosition, "tblPosition", "PositionName", "PositionPK")
 237.             cmbPosition.Text = "" & dgvData.Item(3, iRow).Value
 238.             Call PopulateComboBox(cmbDepartment, "tblDepartment", "DepartmentName", "DepartmentPK")
 239.             cmbDepartment.Text = "" & dgvData.Item(4, iRow).Value
 240.             '//
 241.             txtMobile.Text = "" & .Rows(0)("Mobile").ToString()
 242.             txtPhone.Text = "" & .Rows(0)("Phone").ToString()
 243.             txtEMail.Text = "" & .Rows(0)("EMail").ToString()
 244.             txtLineID.Text = "" & .Rows(0)("LineID").ToString()
 245.             txtFacebookID.Text = "" & .Rows(0)("FacebookID").ToString()
 246.             txtNote.Text = "" & .Rows(0)("Note").ToString()
 247.             '// Load Picture
 248.             Call ShowPicture(.Rows(0)("PictureName").ToString)
 249.         End With
 250.         DS.Dispose()
 251.         DA.Dispose()
 252.         '// Change to Edit Mode
 253.         NewData = False
 254.         EditMode()
 255.     End Sub

 256.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 257.     ' / You can press enter to select row.
 258.     Private Sub dgvData_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles dgvData.KeyDown
 259.         If e.KeyCode = Keys.Enter Then
 260.             Call dgvData_DoubleClick(sender, e)
 261.             ' No move to next row.
 262.             e.SuppressKeyPress = True
 263.         End If
 264.     End Sub

 265.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 266.     ' / Load table detail into ComboBox
 267.     Public Sub PopulateComboBox(cmbCtrl As ComboBox, strTable As String, strFieldName As String, Optional ByVal strFieldPK As String = vbNullString)
 268.         Try
 269.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 270.             strStmt = "SELECT * FROM " & strTable & " ORDER BY " & strFieldName
 271.             Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strStmt, Conn)
 272.             DR = Cmd.ExecuteReader
 273.             Dim DT As DataTable = New DataTable
 274.             DT.Load(DR)
 275.             '/ Primary Key (ValueMember)
 276.             cmbCtrl.ValueMember = strFieldPK
 277.             '/ Display the name
 278.             cmbCtrl.DisplayMember = strFieldName
 279.             cmbCtrl.DataSource = DT
 280.             '// Autocomplete
 281.             With cmbCtrl
 282.                 .DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown
 283.                 .AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest
 284.                 .AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.ListItems
 285.             End With
 286.             DR.Close()
 287.             Conn.Close()
 288.         Catch ex As Exception
 289.             MessageBox.Show(ex.Message)
 290.         End Try
 291.     End Sub

 292.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 293.     ' / Add New Mode
 294.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 295.     Private Sub NewMode()
 296.         '// Clear all TextBox.
 297.         For Each c In GroupBox1.Controls
 298.             If TypeOf c Is TextBox Then
 299.                 DirectCast(c, TextBox).Clear()
 300.                 DirectCast(c, TextBox).Enabled = False
 301.             End If
 302.         Next
 303.         '// Clear all ComboBox
 304.         For Each cbo In GroupBox1.Controls.OfType(Of ComboBox)()
 305.             cbo.Enabled = False
 306.         Next
 307.         '//
 308.         btnAdd.Enabled = True
 309.         btnSave.Enabled = False
 310.         btnDelete.Enabled = True
 311.         btnDelete.Text = "Delete"
 312.         btnExit.Enabled = True
 313.         '//
 314.         btnBrowse.Enabled = False
 315.         btnDeleteImg.Enabled = False
 316.         picData.Image = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 317.     End Sub

 318.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 319.     ' / Edit Data Mode
 320.     Private Sub EditMode()
 321.         '// Clear all TextBox
 322.         For Each c In GroupBox1.Controls
 323.             If TypeOf c Is TextBox Then
 324.                 DirectCast(c, TextBox).Enabled = True
 325.             End If
 326.         Next
 327.         '// Clear all ComboBox
 328.         For Each cbo In GroupBox1.Controls.OfType(Of ComboBox)()
 329.             cbo.Enabled = True
 330.         Next
 331.         btnAdd.Enabled = False
 332.         btnSave.Enabled = True
 333.         btnDelete.Enabled = True
 334.         btnDelete.Text = "Cancel"
 335.         btnExit.Enabled = False
 336.         '//
 337.         btnBrowse.Enabled = True
 338.         btnDeleteImg.Enabled = True
 339.     End Sub

 340.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 341.     Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
 342.         '// Validate Data
 343.         If txtFullname.Text = "" Or IsNothing(txtFullname.Text) Or txtFullname.Text.Length = 0 Then
 344.             MessageBox.Show("Full name cannot be empty.", "Report Status", _
 345.                             MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 346.             txtFullname.Focus()
 347.             Exit Sub
 348.         End If
 349.         '//
 350.         '// If the new value (Text) with the original value (Tag) is not equal, then the value changed in field "Fullname"
 351.         If txtFullname.Text.ToLower <> LCase(txtFullname.Tag) Then
 352.             strSQL = _
 353.             " SELECT Count(tblContact.Fullname) AS CountFullname FROM tblContact " & _
 354.             " WHERE Fullname = " & "'" & txtFullname.Text & "'"
 355.             If DuplicateName(strSQL) Then
 356.                 MessageBox.Show("Duplicate Full name, please enter new value.", "Report Status", _
 357.                                 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 358.                 txtFullname.Focus()
 359.                 Exit Sub
 360.             End If
 361.         End If
 362.         '// NewData = True, It's Add New Mode
 363.         If NewData Then
 364.             strSQL = _
 365.                 " INSERT INTO tblContact(" & _
 366.                 " ContactPK, Fullname, Nickname, PositionFK, DepartmentFK, Mobile, Phone, Email, LineID, FacebookID, " & _
 367.                 " PictureName, [Note], " & _
 368.                 " DateAdded, DateModified) " & _
 369.                 " VALUES(" & _
 370.                 "'" & SetupNewPK() & "'," & _
 371.                 "'" & txtFullname.Text & "'," & _
 372.                 "'" & txtNickname.Text & "'," & _
 373.                 "'" & PKComboBox(cmbPosition, "tblPosition", "PositionName", "PositionPK") & "'," & _
 374.                 "'" & PKComboBox(cmbDepartment, "tblDepartment", "DepartmentName", "DepartmentPK") & "'," & _
 375.                 "'" & txtMobile.Text & "'," & _
 376.                 "'" & txtPhone.Text & "'," & _
 377.                 "'" & txtEMail.Text & "'," & _
 378.                 "'" & txtLineID.Text & "'," & _
 379.                 "'" & txtFacebookID.Text & "'," & _
 380.                 "'" & GetFileImages() & "'," & _
 381.                 "'" & txtNote.Text & "'," & _
 382.                 "'" & Now.ToString("dd/MM/yyyy") & "'," & _
 383.                 "'" & Now.ToString("dd/MM/yyyy") & "'" & _
 384.                 ")"
 385.             '// EDIT MODE
 386.         Else
 387.             '// START UPDATE
 388.             strSQL = _
 389.                 " UPDATE tblContact SET " & _
 390.                 " [Fullname]='" & txtFullname.Text & "', " & _
 391.                 " [Nickname]='" & txtNickname.Text & "', " & _
 392.                 " [PositionFK]=" & PKComboBox(cmbPosition, "tblPosition", "PositionName", "PositionPK") & ", " & _
 393.                 " [DepartmentFK]=" & PKComboBox(cmbDepartment, "tblDepartment", "DepartmentName", "DepartmentPK") & ", " & _
 394.                 " [Mobile]='" & txtMobile.Text & "', " & _
 395.                 " [Phone]='" & txtPhone.Text & "', " & _
 396.                 " [Email]='" & txtEMail.Text & "', " & _
 397.                 " [LineID]='" & txtLineID.Text & "', " & _
 398.                 " [FaceBookID]='" & txtFacebookID.Text & "', " & _
 399.                 " [PictureName]='" & GetFileImages() & "', " & _
 400.                 " [Note]='" & txtNote.Text & "', " & _
 401.                 " [DateModified]='" & Now.ToString("dd/MM/yyyy") & "'" & _
 402.                 " WHERE ContactPK = " & PK & ""
 403.         End If
 404.         '// Insert or Update same as operation
 405.         If DoSQL(strSQL) Then
 406.             MessageBox.Show("Records Updated Completed.", "Update Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 407.         End If
 408.         '//
 409.         cmbPosition.SelectedIndex = 0
 410.         cmbDepartment.SelectedIndex = 0

 411.         '// Clear rows in DataGridView
 412.         dgvData.Rows.Clear()
 413.         '// Refresh DataGridView
 414.         Call RetrieveData()
 415.         '// Add New Mode
 416.         Call NewMode()
 417.     End Sub

 418.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 419.     '// UPDATE DATA
 420.     Private Function DoSQL(ByVal Sql As String) As Boolean
 421.         Cmd = New OleDb.OleDbCommand
 422.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 423.         'MsgBox(Sql)
 424.         Try
 425.             Cmd.Connection = Conn
 426.             Cmd.CommandType = CommandType.Text
 427.             Cmd.CommandText = Sql
 428.             Cmd.ExecuteNonQuery()
 429.             Cmd.Dispose()
 430.             Return True
 431.         Catch ex As Exception
 432.             MsgBox("Error Update: " & ex.Message)
 433.             Return False
 434.         End Try
 435.     End Function

 436.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 437.     ' / Get Filename + Extesnsion only, not Path
 438.     Private Function GetFileImages() As String
 439.         '// Get the Filename + Extension only
 440.         Dim iArr() As String
 441.         iArr = Split(newFileName, "")
 442.         GetFileImages = iArr(UBound(iArr))
 443.         '//
 444.         '// If same original and new
 445.         If orgPicName = newFileName Then Return GetFileImages
 446.         Try
 447.             '// ------------- Copy File -------------
 448.             '// Determine whether the source file is real or not.
 449.             If System.IO.File.Exists(newFileName) = True Then
 450.                 ' Trap Error in the case source = destination
 451.                 If LCase(strPathImages + GetFileImages) <> LCase(newFileName) Then
 452.                     '// Copy the Source file (newFileName) to the Destination (DestFile).
 453.                     '// If the same file is found, overwrite (OverWrite = True).
 454.                     System.IO.File.Copy(newFileName, strPathImages + GetFileImages, True)
 455.                 End If
 456.             End If
 457.             newFileName = Nothing
 458.         Catch ex As Exception
 459.             MessageBox.Show(ex.Message)
 460.         End Try
 461.     End Function

 462.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 463.     ' / Function to find and create the new Primary Key not to duplicate.
 464.     Function SetupNewPK() As Long
 465.         strSQL = _
 466.             " SELECT MAX(tblContact.ContactPK) AS MaxPK FROM tblContact "
 467.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 468.         Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strSQL, Conn)
 469.         '/ Check if the information is available. And return it back
 470.         If IsDBNull(Cmd.ExecuteScalar) Then
 471.             '// Start at 1
 472.             SetupNewPK = 1
 473.         Else
 474.             SetupNewPK = Cmd.ExecuteScalar + 1
 475.         End If
 476.     End Function

 477.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 478.     ' / This example uses the Fullname validation.
 479.     Public Function DuplicateName(ByVal Sql As String) As Boolean
 480.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 481.         Cmd = New OleDb.OleDbCommand(Sql, Conn)
 482.         '// Return count records
 483.         DuplicateName = Cmd.ExecuteScalar
 484.     End Function

 485.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 486.     ' / Function insert new data in Detail Table and return Primary Key for Master Table.
 487.     Function PKComboBox(cmbCtrl As ComboBox, strTable As String, strFieldName As String, Optional ByVal strFieldPK As String = vbNullString) As Integer
 488.         '// If ComboBox is blank data then return 1 (Blank Data)
 489.         If cmbCtrl.Text = "" Or cmbCtrl.Text.Length = 0 Or IsDBNull(cmbCtrl.Text) Then
 490.             'PKComboBox = 1
 491.             Return 1
 492.         End If
 493.         strSQL = _
 494.             "SELECT * FROM " & strTable & " WHERE " & strFieldName & " = " & "'" & cmbCtrl.Text & "'"
 495.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 496.         Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strSQL, Conn)
 497.         '// Get the Primary Key
 498.         Dim cmbPK As Integer = Cmd.ExecuteScalar
 499.         '// If not have in Detail Table
 500.         If cmbPK <= 0 Then
 501.             strStmt = _
 502.                 " SELECT MAX(" & strFieldPK & ") AS MaxPK FROM " & strTable
 503.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 504.             Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strStmt, Conn)
 505.             '// Increment Primary Key with 1, and Return this value.
 506.             PKComboBox = Cmd.ExecuteScalar + 1
 507.             '/ Add New Data in Detail Table
 508.             Try
 509.                 Using Comm As New OleDb.OleDbCommand()
 510.                     With Comm
 511.                         .Connection = Conn
 512.                         .CommandType = CommandType.Text
 513.                         .CommandText = _
 514.                             " INSERT INTO " & strTable & " (" & strFieldName & ", " & strFieldPK & ") VALUES (@DName, @DPK)"
 515.                         With .Parameters
 516.                             .Add("@DName", OleDbType.VarChar).Value = cmbCtrl.Text
 517.                             '/ ------------------------------------------------------------------
 518.                             .Add("@DPK", OleDbType.Integer).Value = PKComboBox
 519.                             '/ ------------------------------------------------------------------
 520.                         End With
 521.                         ' Insert new record.
 522.                         .ExecuteNonQuery()
 523.                         .Parameters.Clear()
 524.                         '/ ------------------------------------------------------------------
 525.                     End With
 526.                 End Using
 527.             Catch ex As Exception
 528.                 MessageBox.Show(ex.Message)
 529.             End Try
 530.         Else
 531.             '// Return
 532.             PKComboBox = cmbPK
 533.         End If
 534.         Cmd.Dispose()
 535.     End Function

 536.     '/ ------------------------------------------------------------------
 537.     '// Load Detail Table into ComboBox
 538.     Private Sub btnAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
 539.         NewData = True  '// Add New Mode
 540.         Call EditMode()
 541.         '// Load Detail Table into ComboBox
 542.         Call PopulateComboBox(cmbPosition, "tblPosition", "PositionName", "PositionPK")
 543.         Call PopulateComboBox(cmbDepartment, "tblDepartment", "DepartmentName", "DepartmentPK")
 544.         '//
 545.         picData.Image = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 546.         txtFullname.Focus()
 547.     End Sub

 548.     '// Load Detail Table into ComboBox
 549.     Private Sub btnDelete_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click
 550.         '// If Edit Data Mode
 551.         If btnDelete.Text = "Cancel" Then
 552.             btnAdd.Enabled = True
 553.             btnSave.Enabled = True
 554.             btnDelete.Enabled = True
 555.             btnDelete.Text = "Delete"
 556.             btnExit.Enabled = True
 557.             '//
 558.             btnBrowse.Enabled = False
 559.             btnDeleteImg.Enabled = False
 560.             '//
 561.             cmbPosition.SelectedIndex = -1
 562.             cmbDepartment.SelectedIndex = -1
 563.             picData.Image = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 564.             NewMode()
 565.         Else
 566.             If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
 567.             '// Receive Primary Key value to confirm the deletion.
 568.             Dim iRow As Long = dgvData.Item(0, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 569.             Dim FName As String = dgvData.Item(1, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 570.             Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure you want to delete the data?" & vbCrLf & "Full Name: " & FName, "Confirm Deletion", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
 571.             If Result = DialogResult.Yes Then
 572.                 '// iRow is the ContactPK or Primary key that is hidden.
 573.                 strStmt = " DELETE FROM tblContact WHERE ContactPK = " & iRow
 574.                 '// UPDATE RECORD
 575.                 DoSQL(strStmt)
 576.                 '//
 577.                 '// Check if use default image.
 578.                 If UCase(InStrRev(strPathImages & dgvData.Item(10, dgvData.CurrentRow.Index).ToString, "")) <> "people.png" Then
 579.                     '// Remove original picture from Column 10 in DataGridView (strPathImages from modDataBase.vb)
 580.                     Dim strPicName As String = strPathImages & dgvData.Item(10, dgvData.CurrentRow.Index).ToString
 581.                     If strPicName IsNot Nothing Then
 582.                         If System.IO.File.Exists(strPicName) = True Then
 583.                             System.IO.File.Delete(strPicName)
 584.                             strPicName = Nothing
 585.                         End If
 586.                     End If
 587.                 End If
 588.                 '//
 589.                 Call NewMode()
 590.                 '//
 591.                 dgvData.Rows.Clear()
 592.                 Call RetrieveData()
 593.             End If
 594.         End If
 595.     End Sub

 596.     Private Sub btnRefresh_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRefresh.Click
 597.         dgvData.Rows.Clear()
 598.         Call RetrieveData()
 599.     End Sub

 600.     Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
 601.         '// Undesirable characters for the database ex.  ', * or %
 602.         txtSearch.Text = Replace(Trim(txtSearch.Text), "'", "")
 603.         txtSearch.Text = Replace(Trim(txtSearch.Text), "%", "")
 604.         txtSearch.Text = Replace(Trim(txtSearch.Text), "*", "")
 605.         If Trim(txtSearch.Text) = "" Or Len(Trim(txtSearch.Text)) = 0 Then Exit Sub
 606.         ' RetrieveData(True) It means searching for information.
 607.         If e.KeyChar = Chr(13) Then '// Press Enter
 608.             '// No beep.
 609.             e.Handled = True
 610.             '//
 611.             dgvData.Rows.Clear()
 612.             Call RetrieveData(True)
 613.         End If
 614.     End Sub

 615.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 616.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 617.         ' / Open File Dialog
 618.         With dlgImage
 619.             .InitialDirectory = strPathImages
 620.             .Title = "Select images"
 621.             .Filter = "Images types (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 622.             .FilterIndex = 1
 623.             .RestoreDirectory = True
 624.         End With
 625.         ' Select OK after Browse ...
 626.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 627.             '// New Image
 628.             newFileName = dlgImage.FileName
 629.             picData.Image = Image.FromFile(newFileName)
 630.         End If
 631.     End Sub

 632.     Private Sub btnDeleteImg_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDeleteImg.Click
 633.         If orgPicName = "" Or orgPicName.Length = 0 Then Return
 634.         '//
 635.         picData.Image = Image.FromFile(strPathImages & "people.png")
 636.         newFileName = ""
 637.     End Sub

 638.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 639.     ' / Use Steam instead IO.
 640.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 641.     Sub ShowPicture(PicName As String)
 642.         Dim imgDB As Image
 643.         ' Get the name of the image file from the database.
 644.         If PicName.ToString <> "" Then
 645.             ' Verify that the image file meets the specified location.
 646.             If System.IO.File.Exists(strPathImages & PicName.ToString) Then
 647.                 ' Because when deleting the image file is locked, it can not be removed.
 648.                 ' The file is closed after the image is loaded, so you can delete the file if you need to
 649.                 streamPic = File.OpenRead(strPathImages & PicName.ToString)
 650.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 651.                 picData.Image = imgDB
 652.                 ' Keep the original image file name. If it is recorded, it will be removed.
 653.                 orgPicName = strPathImages & PicName.ToString
 654.                 newFileName = orgPicName
 655.             Else
 656.                 ' No images were retrieved from the database.
 657.                 streamPic = File.OpenRead(strPathImages & "people.png")
 658.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 659.                 picData.Image = imgDB
 660.                 ' Keep image filename blank.
 661.                 orgPicName = ""
 662.                 newFileName = ""
 663.             End If
 664.             ' Is null
 665.         Else
 666.             streamPic = File.OpenRead(strPathImages & "people.png")
 667.             imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 668.             picData.Image = imgDB
 669.             ' Keep image filename blank.
 670.             orgPicName = ""
 671.             newFileName = ""

 672.         End If
 673.         '//
 674.         streamPic.Dispose()
 675.         DR.Close()
 676.         Cmd.Dispose()
 677.         Conn.Close()
 678.     End Sub

 679.     Private Sub cmbDepartment_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbDepartment.SelectedIndexChanged
 680.         '
 681.     End Sub

 682.     Private Sub dgvData_CellContentClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellContentClick
 683.         '
 684.     End Sub

 685.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 686.         Me.Close()
 687.     End Sub

 688.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 689.     ' / Show picture or not?
 690.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 691.     Private Sub chkPicture_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles chkPicture.CheckedChanged
 692.         If chkPicture.Checked Then
 693.             dgvData.Columns("PictureName").Visible = True
 694.             Call AdjustRowHeight(75)
 695.         Else
 696.             dgvData.Columns("PictureName").Visible = False
 697.             Call AdjustRowHeight(28)
 698.         End If
 699.     End Sub

 700.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 701.     ' / Change the height of the rows.
 702.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 703.     Private Sub AdjustRowHeight(h As Integer)
 704.         For i As Integer = 0 To dgvData.Rows.Count - 1
 705.             dgvData.Rows(i).Height = h
 706.         Next
 707.     End Sub
 708. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ (แบบไม่มีภาพ)
ดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ (แบบมีภาพ)

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

308

กระทู้

499

โพสต์

6025

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6025
 เจ้าของ| โพสต์ 2017-10-25 22:47:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

โมดูลหากิน ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (modDataBase.vb)  ...
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Module modDataBase
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Public Conn As OleDbConnection
 6.     Public Cmd As OleDbCommand
 7.     Public DS As DataSet
 8.     Public DR As OleDbDataReader
 9.     Public DA As OleDbDataAdapter
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     Public strStmt As String    '// Minor SQL

 12.     '// Data Path
 13.     Public strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath)
 14.     '// Images Path
 15.     Public strPathImages As String = MyPath(Application.StartupPath)

 16.     Public Sub ConnectDataBase()
 17.         strPathData = MyPath(Application.StartupPath) & "Data"
 18.         strPathImages = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 19.         Dim strConn As String = _
 20.             "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
 21.             "Data Source = " & strPathData & "Contact.accdb;"
 22.         Try
 23.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 24.             Conn.Open()

 25.         Catch ex As Exception
 26.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 27.             '// Force end of program.
 28.             End
 29.         End Try
 30.     End Function

 31.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 32.     ' / Get my project path
 33.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 34.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 35.     ' / Return : C:\My Project\
 36.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 37.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 38.         AppPath = AppPath.ToLower()
 39.         '/ Return Value
 40.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 41.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) or ASCII Code = 92 at the end.
 42.         If Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 43.     End Function
 44. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

51

โพสต์

233

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
233
โพสต์ 2017-11-12 18:54:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

0

กระทู้

3

โพสต์

75

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
75
โพสต์ 2017-12-4 22:54:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ อาจารย์

0

กระทู้

2

โพสต์

18

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
18
โพสต์ 2018-1-4 09:04:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับอาจารย์

0

กระทู้

3

โพสต์

64

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
64
โพสต์ 2018-1-16 12:16:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับอาจารย์

1

กระทู้

12

โพสต์

155

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
155
โพสต์ 2018-3-14 22:09:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ

11

กระทู้

31

โพสต์

427

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
427
โพสต์ 2018-5-3 20:28:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย puklit เมื่อ 2018-5-3 20:31

ผมขออนุญาตอาจารย์ทองก้อน เพิ่ม Option การนำข้อมูลออกไฟล์ Excel พร้อมรูปที่แสดงใน Datagridview ดังนี้ครับเนื่องจากผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายท่านที่ต้องใช้ไฟล์ข้อมูลและมีรูปประกอบด้วย

โดย Option นี้ ท่านที่สนใจจะต้อง Add reference Object Excel library เข้ามาใน Project ด้วยตามรูป
หมายเหตุ : เวอร์ชั่นของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันตามรุ่นที่ท่านลง MS Office


1. ปุ่ม Export file to Excel ที่เพิ่มขึ้นมาตามกรอบสีเขียว
2. หลังจากที่เลือกข้อมูลออกไฟล์ Excel ตาม Option ดังนี้
2.1 แสดงรูปใน Datagridview
รูปจะแสดงใน Cell ในแต่ละ Row ตาม Record ของข้อมูลในรูปแบบ Move and size with cell


กรณีที่กรอง (Fillter) ข้อมูล รูปจะแสดงตามที่กรองเท่านั้นจากการตั้งค่า Move and size with cell


2.2 หากเลือก Option ไม่แสดงรูปใน Datagridview จะแสดงผลลัพธ์ในไฟล์ Excel ดังนี้โค้ดของ Option นี้อยู่ใน Class ClsExport_Excel ครับ

ทุกท่านที่สนใน Option นี้สามารถ[size=14.6667px]ดาวน์โหลดโค้ดได้ที่นี่ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x

308

กระทู้

499

โพสต์

6025

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6025
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-5-6 10:00:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ยอดเยี่ยมครับ ... นี่แหละคือความต้องการเป็นอย่างมากของผม พอผม (หรือใครก็ตามที) ที่เริ่มต้นให้ จากนั้นก็ช่วยๆกันไปทำการเพิ่มเติม แก้ไข ดัดแปลง หรือจะยำใหญ่ใส่อะไรมาก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากนั้นก็ส่งกลับคืนมาให้ผม และคนอื่นๆได้เรียนรู้ศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกัน ด้วยการใช้โค้ดจริงๆครับผม
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

1

โพสต์

4

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
4
โพสต์ 2018-5-31 10:32:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากๆ ครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-4-19 05:44 , Processed in 0.316355 second(s), 3 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้