ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 6558|ตอบกลับ: 4

[VB6] แจกฟรีโค้ดการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย แบบกระดาษครึ่ง A4 ด้วย FarPoint Spread และ ActiveReports 2.0

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272แจกไปแล้วสำหรับสาย Dot Net
ฟรีโค้ด VB.NET + ActiveReports.NET การพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย สำหรับหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ แบบกระดาษครึ่ง A4 ... ประเดี๋ยวมิตรรักแฟนคลับ VB6 จะน้อยเนื้อต่ำใจหาว่าแอดมินทอดทิ้งเมียเก่าเมียแก่อย่าง VB6 ที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน สิ่งที่แอดมินอยากจะกล่าวถึงก็คือ เรื่องที่หลายต่อหลายคนมักชอบผูกข้อมูล (Bound Data) จากแหล่งจ่าย (Data Source) ยึดติดเข้าไว้กับบรรดา Control ต่างๆ เช่น TexBox หรือ DataGrid แน่นอนว่ามันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายดายมากๆ แต่ในกรณีที่ไม่มี Data Source หรือไม่ใช่บรรดาพวก Relation DataBase ล่ะจะทำอย่างไร หรือมีแต่ต้องไปติดต่อผ่าน OLEDB (อ่านว่า โอเล่ดีบี) มาก่อน ก็จะทำให้เสียเวลาอีกนั่นแหละ ...

หากเรามีแหล่งข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น XLS, CSV, XML หรืออื่นๆ ที่สามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่ตารางกริด เพื่อต้องการจะพิมพ์งาน หรือต้องการนำข้อมูลไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น ทำกราฟแสดงผล มันก็จะเกิดปัญหาขึ้น เพราะเราไม่สามารถผูกโยงฟิลด์ข้อมูลเข้าหา Control ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีการ Unbound Data แทน นั่นก็คือการ Loop ข้อมูลจากตารางกริดมาใช้งานแทนซิครับทั่นผู้ชม นอกจากนี้แล้วแอดมินเลยรวบรัดแถมท้าย การจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กเอาไว้ใน Initialized File หรือ INI มาให้ศึกษากันด้วยนะขอรับกระผม ...


ข้อมูลตัวอย่างจาก Excel โดยแอดมินจะให้ทำการโหลดเข้าสู่ตารางกริดของ FarPoint Spread จากนั้นก็ทำการพิมพ์ข้อมูลออก ActiveReports เป็นการดึงข้อมูลจากแถว แต่มาพิมพ์เป็นหลักแทน ... เอ้า เริ่มงงกันล่ะซิ ก็ต้องตามไปดูครับผม

ดาวน์โหลดชุดติดตั้ง FarPoint Spread ActiveX และ Update 8.0.21 ล่าสุดจากผู้ผลิต (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

ดาวน์โหลดชุดติดตั้ง ActiveReports 2.0 (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

เริ่มต้นสร้างโปรเจค ...

VB6 Designer ...


Project --> References ...


Project --> Components ...


ActiveReports Designer ...


การประยุกต์ใช้ Initialized File (INI) เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก


ข้อมูลของ INI ... ซึ่งจะประกอบไปด้วย
[Section]
Key = Value

มาดูโค้ดกันเถอะ ... เป็นฟอร์มหลัก frmPaymentRoomMain.frm
 1. Option Explicit
 2. Dim XLSFile As String
 3. Dim fpHandle As Integer
 4. Dim fpFileName As String

 5. '//
 6. Dim rptPrint As Object

 7. Private Sub cmbWorkSheet_Click()
 8.     Dim lRet As Long
 9.     If Not cmbWorkSheet.ListIndex = 0 Then _
 10.         lRet = fp.ImportExcelSheet(fpHandle, cmbWorkSheet.ListIndex - 1)
 11.    
 12.     '/ ปกติเราควรไปตั้งค่าจากโปรแกรมย่อยแทน
 13.     '/ แสดงแถบแสงหรือไม่แสดง
 14.     fp.OperationMode = OperationModeSingle    ' แถบ Selection
 15.     'fp.OperationMode = OperationModeNormal   ' เอาไว้ป้อนข้อมูล
 16.     'fpSpread.OperationMode = OperationModeRead     ' ไม่มีแถบ
 17.     'fpSpread.OperationMode = OperationModeRow
 18.     '/ ไม่แสดงชื่อหลัก
 19.     fp.ColHeadersShow = False
 20. End Sub

 21. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 22. ' / เริ่มต้นการเปิดไฟล์ Excel
 23. Private Sub cmdOpenXLS_Click()
 24.     '/ แบบไม่สนใจ Error สั่งให้ทำงานต่อ ... แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไรนักหรอกครับ
 25.     'On Error Resume Next
 26.     '/ อันนี้คอยดัก Trap Error
 27.     On Error GoTo ErrorHandler   ' Enable error-handling routine.
 28.    
 29.     Dim List() As String
 30.     Dim ListCount As Integer
 31.     Dim blnXLS As Boolean
 32.    
 33.     ReDim List(1)
 34.    
 35.     With dlgOpenFile
 36.         .FileName = "*.xls"
 37.         .DialogTitle = "Select Excel file to open"
 38.         .Filter = "Excel 97-2003 files (*.xls)|*.xls"
 39.         .FilterIndex = 0
 40.         .InitDir = App.Path
 41.         .Flags = cdlOFNHideReadOnly
 42.         .ShowOpen
 43.         
 44.         If .FileName = "*.xls" Then Exit Sub
 45.         
 46.         txtFileXLS.Text = .FileName
 47.         '/ GetExcelSheetList is a method and return boolean value.
 48.         blnXLS = fp.GetExcelSheetList(.FileName, List, ListCount, "", fpHandle, True)
 49.     End With
 50.    
 51.     cmbWorkSheet.Clear
 52.     '/ Clear Rows
 53.     fp.MaxRows = 0
 54.     '/
 55.     If blnXLS Then
 56.         '/ Open XLS File
 57.         fp.OpenExcel2007File txtFileXLS.Text, "", -1, -1, ""
 58.         '/
 59.         Me.cmbWorkSheet.AddItem ("")
 60.         Dim i As Integer
 61.         For i = 0 To ListCount - 1
 62.             Me.cmbWorkSheet.AddItem (List(i))
 63.         Next
 64.     End If
 65.    
 66. ExitProc:
 67.     Exit Sub
 68.    
 69. ErrorHandler:   ' Error-handling routine.
 70.     MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
 71.     Resume ExitProc
 72. End Sub

 73. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 74. ' / เหตุการณ์ดับเบิ้ลคลิกเมาส์ มีการระบุตำแหน่งของหลักและแถว
 75. Private Sub fp_DblClick(ByVal Col As Long, ByVal Row As Long)
 76. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 77.     ' รับค่าหลักและแถวที่ส่งมา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์
 78.     fp.Col = Col:    fp.Row = Row
 79.     If fp.Text = "" Or Len(fp.Text) = 0 Or fp.Row = 1 Then Exit Sub
 80.     'MsgBox "คุณเลือกรายการที่หลัก " & fp.Col & " แถว " & fp.Row & vbCrLf & "ข้อมูลในเซลล์ = " & fp.Text
 81.     '// ActiveReports Setup
 82.     Set rptPrint = New arSlipHalfA4
 83.     Set Me.ARViewerSlip.object = rptPrint
 84.     ARViewerSlip.Zoom = 90
 85. End Sub

 86. Private Sub fp_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 87.     If KeyAscii = 13 Then Call fp_DblClick(fp.ActiveCol, fp.ActiveRow)
 88. End Sub

 89. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 90. Private Sub Form_Load()
 91. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 92.     Me.Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2
 93.     txtFileXLS.Text = ""
 94.     cmbWorkSheet.Clear
 95.     fp.ColHeadersShow = False
 96. End Sub

 97. Private Sub Form_Resize()
 98.     On Error Resume Next
 99.     '//
 100.     fraOpenExcel.Width = Me.ScaleWidth - 30
 101.     cmdExit.Left = fraOpenExcel.Width - cmdExit.Width - 75
 102.     fraFP.Move 15, 1200
 103.     fraFP.Width = Me.ScaleWidth - 30
 104.     fraFP.Height = fp.Top - fraPrint.Top
 105.     fp.Width = fraFP.Width - 75
 106.     '//
 107.     fraPrint.Width = Me.ScaleWidth - 15
 108.     fraPrint.Height = Me.ScaleHeight - fraFP.Height - fraOpenExcel.Height
 109.     ARViewerSlip.Move 15, 120, fraPrint.Width - 60, fraPrint.Height - 180
 110. End Sub

 111. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 112.     ' ลบไฟล์ Temporary ออกให้หมด
 113.     If Dir$(App.Path & "\*.tmp") <> "" Then Kill App.Path & "\*.tmp"
 114.     '//
 115.     Set frmPaymentRoomMain = Nothing
 116.     End
 117. End Sub

 118. Private Sub cmdExit_Click()
 119.     Unload Me
 120. End Sub

 121. Private Sub mnuFileExit_Click()
 122.     Unload Me
 123. End Sub

 124. Private Sub mnuFileSetup_Click()
 125.     frmSetup.Show vbModal
 126. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของการพิมพ์รายงาน (arSlipHalfA4.dsr)
 1. Option Explicit
 2. Dim ItemNo As Integer
 3. '// รับค่าแถวในการพิมพ์จากฟอร์มหลัก
 4. Dim sRow As Integer
 5. '//
 6. Dim GrandTotal As Double

 7. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 8. Private Sub ActiveReport_FetchData(EOF As Boolean)
 9.     ItemNo = ItemNo + 1
 10.     ' ตรวจสอบจำนวนการพิมพ์ตามหลักแล้วให้ลบออก 2 เพราะหลักแรกคือชื่อผู้เช่า หลักที่ 2 คือหมายเลขห้อง
 11.     If ItemNo > frmPaymentRoomMain.fp.DataColCnt - 2 Then
 12.         EOF = True
 13.         Exit Sub
 14.     Else
 15.         EOF = False
 16.     End If
 17. End Sub

 18. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 19. Private Sub ActiveReport_Initialize()
 20.     '/ พิมพ์ตามแนวตั้ง
 21.     PageSettings.Orientation = ddOPortrait
 22.     '/ ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง
 23.     PageSettings.PaperSize = 256
 24.     PageSettings.LeftMargin = 500
 25.     PageSettings.RightMargin = 60
 26.     PageSettings.BottomMargin = 100
 27.     PageSettings.TopMargin = 600
 28.    
 29.     '/ ขนาดปัจจุบันครึ่ง A4 (หรือ A5) มีหน่วยวัดเป็น Twip โดยที่ 1440 Twip = 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
 30.     '/ (14.5 * 1440 / 2.54) คือการเทียบบัญญัติไตรยางค์กับหน่วยวัดเซนติเมตร
 31.     PageSettings.PaperHeight = (14.5 * 1440 / 2.54)
 32.     PageSettings.PaperWidth = (21 * 1440 / 2.54)
 33.     '
 34.     txtCname.Text = ""
 35.     txtRoomNo.Text = ""
 36.     txtDate.Text = ""
 37.     txtDateMonth.Text = ""
 38.     txtItem.Text = ""
 39.     txtDesc.Text = ""
 40.     txtQTY.Text = ""
 41.     txtUnitPrice.Text = ""
 42.     txtAmount.Text = ""
 43.     txtGrandTotal.Text = 0
 44.     '// รับค่าจากฟอร์มหลัก
 45.     ' รับค่าหลักและแถวที่ส่งมา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์
 46.     With frmPaymentRoomMain.fp
 47.         .Col = .Col:    .Row = .Row
 48.         '// เก็บค่า Select Row
 49.         sRow = .Row
 50.     End With
 51.     '// อ่านค่า INI File
 52.     Dim strFileINI As String
 53.     strFileINI = App.Path & "\Config.ini"
 54.     '// เช็คว่ามีไฟล์ Config.ini อยู่หรือไม่???
 55.     '// หากไม่มีก็ตั้งค่าเริ่มต้นให้ก่อน
 56.     If Dir(strFileINI) = "" Then
 57.         sWriteINI strFileINI, "Config", "HeaderBill", "- ใบแจ้งค่าใช้จ่าย -"
 58.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Owner", "ทองก้อน อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮมเพลย์สเตชั่น"
 59.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Address", "123/456 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-XXX-XXX"
 60.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark1", "[1] กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน"
 61.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark2", "[2] ชำระค่าปรับล่าช้าวันละ 50 บาท"
 62.     End If
 63.     '// อ่านค่า Config ต่างๆเข้ามา
 64.     lblHeaderBill.Caption = sReadINI(strFileINI, "Config", "HeaderBill", "")
 65.     txtOwner.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Owner", "")
 66.     txtAddress.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Address", "")
 67.     lblRemark1.Caption = sReadINI(strFileINI, "Config", "Remark1", "")
 68.     lblRemark2.Caption = sReadINI(strFileINI, "Config", "Remark2", "")
 69. End Sub

 70. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 71. '// การวนรอบโดยนับตามจำนวนหลัก แต่แถวเป็นค่าเดิมตลอด (sRow)
 72. Private Sub Detail_Format()
 73.     txtItem.Text = ItemNo & "."
 74.     With frmPaymentRoomMain
 75.         '// อ่านแถวแรกสุด นั่นก็คือ Header เพื่อพิมพ์รายการหัวข้อ (Description)
 76.         .fp.Col = ItemNo + 2
 77.         .fp.Row = 1
 78.         txtDesc.Text = .fp.Text
 79.         '//
 80.         txtQTY.Text = "1"
 81.         '// ใช้หลักเดิมแต่เปลี่ยนแถว เพื่ออ่านค่าจำนวนเงินในการพิมพ์
 82.         .fp.Col = ItemNo + 2: .fp.Row = sRow
 83.         txtUnitPrice.Text = Format(.fp.Text, "#,##0.00")
 84.         txtAmount.Text = Format(txtUnitPrice.Text, "#,##0.00")
 85.     End With
 86.     ' หาจำนวนเงินรวม
 87.     GrandTotal = Format(GrandTotal + CDbl(txtAmount.Text), "#,##0.00")
 88.     '// กระโดดไปโปรแกรมย่อย FetchData เข้ามาใหม่
 89. End Sub

 90. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 91. Private Sub GroupFooter1_Format()
 92.     txtGrandTotal.Text = "รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น: " & Format(GrandTotal, "#,##0.00") & ""
 93. End Sub

 94. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 95. ' / พิมพ์ส่วนหัว
 96. Private Sub PageHeader_Format()
 97.     With frmPaymentRoomMain
 98.         '// เลือกหลัก 1
 99.         .fp.Col = 1
 100.         '// แถวที่เลือก
 101.         .fp.Row = sRow
 102.         '// รับค่าจากหลัก 1 แถวที่เลือก เพื่อพิมพ์ชื่อผู้เช่า
 103.         txtCname.Text = "" & .fp.Text
 104.         .fp.Col = 2
 105.         '// รับค่าจากหลัก 2 แถวที่เลือก เพื่อพิมพ์หมายเลขห้อง
 106.         txtRoomNo.Text = "" & .fp.Text
 107.     End With
 108.     txtDate.Text = Format(Now(), "dd/mm/yyyy") & " เวลา: " & Format(Now(), "HH:MM")
 109.     Dim strDate As String
 110.     '// อ่านชื่อ WorkSheet และทำการตัดค่าบางตัวทิ้งไป คือ $ และ '
 111.     strDate = frmPaymentRoomMain.cmbWorkSheet.Text
 112.     strDate = Replace$(strDate, "[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, "")
 113.     strDate = Replace$(strDate, "'", "")
 114.     txtDateMonth.Text = strDate
 115. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของ INI เพื่อทำการตั้งค่าหัวข้อและรายละเอียดการพิมพ์
 1. Option Explicit
 2. Dim strFileINI As String

 3. Private Sub cmdExit_Click()
 4.     Unload Me
 5. End Sub

 6. Private Sub cmdSave_Click()
 7.     strFileINI = App.Path & "\Config.ini"
 8.     '// เก็บค่า Config เอาไว้ใน INI ก่อนที่จะไปทำงานอื่นต่อ
 9.     sWriteINI strFileINI, "Config", "HeaderBill", txtHeaderBill.Text
 10.     sWriteINI strFileINI, "Config", "Owner", txtOwner.Text
 11.     sWriteINI strFileINI, "Config", "Address", txtAddress.Text
 12.     sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark1", txtRemark1.Text
 13.     sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark2", txtRemark2.Text
 14.     MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
 15.     Unload Me
 16. End Sub

 17. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 18. Private Sub Form_Load()
 19.     '/
 20.     strFileINI = App.Path & "\Config.ini"
 21.     '// เช็คว่ามีไฟล์ Config.ini อยู่หรือไม่???
 22.     '// หากไม่มีก็ตั้งค่าเริ่มต้นให้ก่อน
 23.     If Dir(strFileINI) = "" Then
 24.         txtHeaderBill.Text = "- ใบแจ้งค่าใช้จ่าย -"
 25.         txtOwner.Text = "ทองก้อน อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮมเพลย์สเตชั่น"
 26.         txtAddress.Text = "123/456 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-XXX-XXX"
 27.         txtRemark1.Text = "[1] กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน"
 28.         txtRemark2.Text = "[2] ชำระค่าปรับล่าช้าวันละ 50 บาท"
 29.         '// เก็บค่า Config เอาไว้ใน INI ก่อนที่จะไปทำงานอื่นต่อ
 30.         sWriteINI strFileINI, "Config", "HeaderBill", txtHeaderBill.Text
 31.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Owner", txtOwner.Text
 32.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Address", txtAddress.Text
 33.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark1", txtRemark1.Text
 34.         sWriteINI strFileINI, "Config", "Remark2", txtRemark2.Text
 35.     Else
 36.         '// อ่านค่า Config ต่างๆเข้ามา
 37.         txtHeaderBill.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "HeaderBill", "")
 38.         txtOwner.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Owner", "")
 39.         txtAddress.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Address", "")
 40.         txtRemark1.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Remark1", "")
 41.         txtRemark2.Text = sReadINI(strFileINI, "Config", "Remark2", "")
 42.     End If
 43. End Sub

 44. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 45.     ' ลบไฟล์ Temporary ออกให้หมด
 46.     If Dir$(App.Path & "\*.tmp") <> "" Then Kill App.Path & "\*.tmp"
 47.     Set frmSetup = Nothing
 48.     Unload Me
 49. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูล (Module) ฟังค์ชั่นในการปฏิบัติการกับ Initialized File (modINI.bas) ...
 1. Option Explicit

 2. 'API DECLARATIONS
 3. Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" ( _
 4.     ByVal lpApplicationName As String, _
 5.     ByVal lpKeyName As Any, _
 6.     ByVal lpDefault As String, _
 7.     ByVal lpReturnedString As String, _
 8.     ByVal nSize As Long, _
 9.     ByVal lpFileName As String _
 10.     ) As Long

 11. Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" ( _
 12.     ByVal lpApplicationName As String, _
 13.     ByVal lpKeyName As Any, _
 14.     ByVal lpString As Any, _
 15.     ByVal lpFileName As String _
 16.     ) As Long

 17. Public Function sReadINI(sINIFile As String, sSection As String, sKey As String, sDefault As String) As String
 18.     Dim sTemp As String * 256
 19.     Dim nLength As Integer
 20.     sTemp = Space$(256)
 21.     nLength = GetPrivateProfileString(sSection, sKey, sDefault, sTemp, 255, sINIFile)
 22.     sReadINI = Left$(sTemp, nLength)
 23. End Function

 24. Public Sub sWriteINI(sINIFile As String, sSection As String, sKey As String, sValue As String)
 25.     Dim n As Integer
 26.     Dim sTemp As String
 27.     sTemp = sValue
 28.     '/ Replace any CR/LF characters with spaces
 29.     For n = 1 To Len(sValue)
 30.         If Mid$(sValue, n, 1) = vbCr Or Mid$(sValue, n, 1) = vbLf Then Mid$(sValue, n) = " "
 31.     Next n
 32.     n = WritePrivateProfileString(sSection, sKey, sTemp, sINIFile)
 33. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Conclusion: แอดมินไม่ได้ข้ามขั้นตอนสอนวิธีการใช้งาน FarPoint และ ActiveReports แบบเบื้องต้นมาก่อนหรอกครับ แต่มันอยู่ในเว็บบอร์ดตัวเดิมก่อนที่จะย้ายโอสติ้งใหม่ หาก FC VB6 ที่ติดตามแอดมินมาโดยตลอดก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้ว แต่สำหรับสมาชิกใหม่หรือท่านที่พึ่งรู้จักกับเว็บบอร์ดของแอดมิน หากมีข้อสงสัยประการใด ก็ขอเรียนเชิญถามมาได้ที่เว็บบอร์ด หรือที่เฟซบุ๊คของแอดมินแทนไปก่อนล่ะกันครับ ...

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับแบบเต็ม VB6 ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

51

โพสต์

232

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
232
โพสต์ 2018-5-3 09:43:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด

สุดยอดครับ แอดมิน

0

กระทู้

51

โพสต์

232

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
232
โพสต์ 2020-3-18 06:33:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณอีกครั้งครับ กำลังจะตามไปเป็นมือใหม่ที่ Dot Net อาจารย์เดินหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงหลัง ขอบคุณครับ

0

กระทู้

3

โพสต์

73

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
73
โพสต์ 2023-10-31 17:45:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ผมเริ่มกลับมาสนใจตัว FarPoint grapecity อย่างมากๆ แต่ก็ชั่งใจจะถอยกลับไป vb6

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272
 เจ้าของ| โพสต์ 2023-10-31 22:05:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด

downrung ตอบกลับเมื่อ 2023-10-31 17:45
ผมเริ่มกลับมาสนใจตัว FarPoint grapecity อย่างมากๆ แต่ก็ชั่งใจจะถอยกลับไป vb6

ผมจำได้ว่าผมเคยใช้ FarPoint ActiveX บน VB.NET ได้นะครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:35 , Processed in 0.266663 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้