ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 188|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การประยุกต์ใช้งาน User Control เพื่อแสดงผลปุ่มรายการสินค้า

[คัดลอกลิงก์]

316

กระทู้

507

โพสต์

6275

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6275
ต่อจากตอนที่แล้วใน การสร้าง User Control แบบพื้นฐานขึ้นมาใช้งานเอง คราวนี้จะนำมาใช้งานจริงๆกันล่ะครับ (ให้ดูวิธีการสร้าง User Control ได้จาก Youtube)


มาดูโค้ดในส่วนของ Class Widget หรือการสร้างคุณสมบัติ (Properties) ให้กับ User Control ...
 1. Public Class Widget
 2.     '// เพิ่ม Properties สำหรับตั้งค่ารายการต่างๆ
 3.     '// ชื่อสินค้า
 4.     Public Property WidgetName As String
 5.         Get
 6.             Return lblWidgetName.Text
 7.         End Get
 8.         Set(value As String)
 9.             lblWidgetName.Text = value
 10.         End Set
 11.     End Property

 12.     '// สีฟอนต์ Label ชื่อสินค้า
 13.     Public Property WidgetNameForeColor As Color
 14.         Get
 15.             Return lblWidgetName.ForeColor
 16.         End Get
 17.         Set(value As Color)
 18.             lblWidgetName.ForeColor = value
 19.         End Set
 20.     End Property

 21.     '// สีแบ็คกราวด์ Label ชื่อสินค้า
 22.     Public Property WidgetNameBackColor As Color
 23.         Get
 24.             Return lblWidgetName.BackColor
 25.         End Get
 26.         Set(value As Color)
 27.             lblWidgetName.BackColor = value
 28.         End Set
 29.     End Property

 30.     '// Label ราคาสินค้า
 31.     Public Property WidgetPrice As String
 32.         Get
 33.             Return lblWidgetPrice.Text
 34.         End Get
 35.         Set(value As String)
 36.             lblWidgetPrice.Text = value
 37.         End Set
 38.     End Property

 39.     '// สีฟอนต์ Label ราคาสินค้า
 40.     Public Property WidgetPriceForeColor As Color
 41.         Get
 42.             Return lblWidgetPrice.ForeColor
 43.         End Get
 44.         Set(value As Color)
 45.             lblWidgetPrice.ForeColor = value
 46.         End Set
 47.     End Property

 48.     '// สีแบ็คกราวด์ Label ราคาสินค้า
 49.     Public Property WidgetPriceBackColor As Color
 50.         Get
 51.             Return lblWidgetPrice.BackColor
 52.         End Get
 53.         Set(value As Color)
 54.             lblWidgetPrice.BackColor = value
 55.         End Set
 56.     End Property

 57.     '// ตัวอักษรปุ่มคำสั่ง
 58.     Public Property WidgetButtonText As String
 59.         Get
 60.             Return btnWidgetName.Text
 61.         End Get
 62.         Set(value As String)
 63.             btnWidgetName.Text = value
 64.         End Set
 65.     End Property

 66.     '// แสดงผลรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง (Button)
 67.     Public Property WidgetButtonImage As Image
 68.         Get
 69.             Return btnWidgetName.BackgroundImage
 70.         End Get
 71.         Set(value As Image)
 72.             btnWidgetName.BackgroundImage = value
 73.             btnWidgetName.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch
 74.         End Set
 75.     End Property

 76. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmFoodDrinkUserControl

 2.     '// S T A R T - H E R E //
 3.     Private Sub frmFoodDrinkUserControl_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 4.         Call CreateUserControl()
 5.     End Sub

 6.     Sub CreateUserControl()
 7.         '// ข้อมูลรายการสินค้า (ID, ชื่อสินค้า, ราคาสินค้า, ชื่อไฟล์รูปภาพ)
 8.         Dim products As List(Of Tuple(Of String, String, String, String)) = New List(Of Tuple(Of String, String, String, String)) From {
 9.             Tuple.Create("01", "กาแฟร้อน", "50.00", "Coffee.jpg"),
 10.             Tuple.Create("02", "กาแฟเย็น", "60.00", "Coffee4.png"),
 11.             Tuple.Create("03", "คาปูชิโน่", "75.00", "Cappuccino.jpg"),
 12.             Tuple.Create("04", "คาปูชิโน่ - ลาเต้", "80.00", "CappuccinoLatte.jpg"),
 13.             Tuple.Create("05", "เอ็กซ์เพรสโซ่", "90.00", "Expresso.jpg"),
 14.             Tuple.Create("11", "Classic Chicken", "20.00", "BurgerChicken.png"),
 15.             Tuple.Create("12", "Mexicana", "25.00", "BurgerMexicana.png"),
 16.             Tuple.Create("13", "Lemon Shrimp", "30.00", "BurgerLemonShrimp.png"),
 17.             Tuple.Create("14", "Bacon", "40.00", "BurgerBacon.png"),
 18.             Tuple.Create("15", "Spicy Shrimp", "45.00", "BurgerSpicyShrimp.png"),
 19.             Tuple.Create("16", "Tex Supreme", "50.00", "BurgerTexSupreme.png"),
 20.             Tuple.Create("17", "Fish", "55.00", "BurgerFish.png"),
 21.             Tuple.Create("18", "ส้มตำเบอเกอร์", "155.00", "SomtumBurger.png"),
 22.             Tuple.Create("21", "Pepsi Can", "20.00", "PepsiCan.png"),
 23.             Tuple.Create("22", "Coke Can", "20.00", "CokeCan.png"),
 24.             Tuple.Create("23", "7Up Can", "20.00", "7upCan.png"),
 25.             Tuple.Create("24", "Pepsi 2 ลิตร", "50.00", "Pepsi2L.jpg"),
 26.             Tuple.Create("25", "Coke 2 ลิตร", "50.00", "Coke2L.jpg"),
 27.             Tuple.Create("26", "น้ำเปล่า", "15.00", "Water.jpg"),
 28.             Tuple.Create("41", "วิสกี้ (เพียว)", "100.00", "Whisky.jpg"),
 29.             Tuple.Create("42", "เหล้าขาว (เป๊ก)", "40.00", "Pek.png"),
 30.             Tuple.Create("43", "ม้ากระทืบโรง (เป๊ก)", "50.00", "Horse.jpg"),
 31.             Tuple.Create("44", "เบียร์สิงห์ (กระป๋อง)", "80.00", "SinghaCan.jpg"),
 32.             Tuple.Create("45", "เบียร์ลีโอ (กระป๋อง)", "70.00", "LeoCan.jpg"),
 33.             Tuple.Create("46", "เบียร์ช้าง (กระป๋อง)", "70.00", "ChangCan.jpg"),
 34.             Tuple.Create("47", "Spy Wine Cooler", "50.00", "Spy.jpg"),
 35.             Tuple.Create("48", "โซจู (สตรอเบอรี่)", "90.00", "Soju.jpg")
 36.         }
 37.         '// กำหนดจำนวนหลักที่ต้องการ
 38.         Dim columns As Integer = 3
 39.         '// Size and spacing of UserControl.
 40.         Dim controlWidth As Integer = 140   '// ความกว้าง
 41.         Dim controlHeight As Integer = 207  '// ความสูง
 42.         Dim spacing As Integer = 1  '// ระยะรอยต่อ
 43.         '// สร้าง TabControl แบบไดนามิค
 44.         Dim tabControl As New TabControl()
 45.         With tabControl
 46.             .Size = New Size(columns * controlWidth + 31, Me.ClientSize.Height)
 47.             .Location = New Point(4, 1)
 48.             '// ตั้งค่า Anchor สำหรับ TabControl
 49.             .Anchor = AnchorStyles.Top Or AnchorStyles.Bottom Or AnchorStyles.Left
 50.             .SizeMode = TabSizeMode.FillToRight
 51.             .Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 52.         End With
 53.         '// เพิ่ม TabControl ลงใน Form
 54.         Me.Controls.Add(tabControl)

 55.         '// เพิ่ม TabPage หนึ่งหน้า
 56.         Dim tabPageMain As New TabPage("รายการสินค้า")
 57.         tabControl.TabPages.Add(tabPageMain)
 58.         '// สร้าง Panel ภายใน TabPage
 59.         Dim panel1 As New Panel()
 60.         With panel1
 61.             .Location = New System.Drawing.Point(1, 1)
 62.             .Size = New System.Drawing.Size(tabControl.Width - 10, tabControl.Height - 30)
 63.             .BackColor = Color.Moccasin
 64.             .AutoScroll = True
 65.             .Anchor = AnchorStyles.Bottom + AnchorStyles.Top
 66.         End With
 67.         '// เพิ่ม Panel ลงใน TabPage
 68.         tabPageMain.Controls.Add(panel1)

 69.         '// วางรายการสินค้าแต่ละรายการบนฟอร์ม (อยู่ภายใน Panel1)
 70.         For iCol As Integer = 0 To products.Count - 1
 71.             Dim product As Tuple(Of String, String, String, String) = products(iCol)
 72.             '// Instance Name ของ UserControl (Widget)
 73.             Dim widget As New Widget
 74.             Dim ImagePath As String = MyPath(Application.StartupPath & "Picture")
 75.             '// ตั้งค่ารายการสินค้าตามข้อมูลตัวอย่าง.
 76.             With widget
 77.                 .WidgetName = product.Item2.ToString
 78.                 .WidgetPrice = product.Item3.ToString
 79.                 '// แสดงผลภาพลงบนปุ่ม
 80.                 Dim imgFile As Image = Image.FromFile(ImagePath & product.Item4)
 81.                 .WidgetButtonImage = imgFile
 82.                 .WidgetButtonText = product.Item1
 83.             End With
 84.             '// Calculate row and column.
 85.             Dim row As Integer = iCol \ columns '\\ การหารตัดเศษ
 86.             Dim column As Integer = iCol Mod columns    '\\ การหารเอาเศษ
 87.             '// ตั้งค่าตำแหน่งและขนาดของ UserControl
 88.             widget.Location = New Point(column * (controlWidth + spacing), row * (controlHeight + spacing))
 89.             widget.Size = New Size(controlWidth, controlHeight)
 90.             '// การหารเอาเศษด้วย 2 ผลลัพธ์ 0 คือเลขคู่ ผลลัพธ์ 1 คือเลขคี่
 91.             '// เปลี่ยนสีฟอนต์ (ForeColor)
 92.             If iCol Mod 2 = 0 Then
 93.                 widget.WidgetPriceForeColor = Color.Yellow
 94.             Else
 95.                 widget.WidgetPriceForeColor = Color.White
 96.             End If
 97.             '// เพิ่มเติม: การสลับสีพื้นหลังของ Label 2 ตัว.
 98.             If (row Mod 2) = 0 Then
 99.                 'widget.WidgetNameBackColor = Color.SeaGreen
 100.                 'widget.WidgetPriceBackColor = Color.Orange
 101.             Else
 102.                 'widget.WidgetNameBackColor = Color.Orange
 103.                 'widget.WidgetPriceBackColor = Color.SeaGreen
 104.             End If
 105.             '// เพิ่ม User Control ลงไปใน Panel1
 106.             panel1.Controls.Add(widget)

 107.             '// Add click event handler.
 108.             AddHandler widget.btnWidgetName.Click, AddressOf WidgetName_Click
 109.         Next
 110.     End Sub

 111.     Private Sub WidgetName_Click(sender As Object, e As EventArgs)
 112.         '// รับ Control ที่ถูกคลิก
 113.         Dim ClickedWidget As Control = CType(sender, Control)
 114.         '// รับ UserControl ที่เป็นเจ้าของปุ่มนั้น
 115.         Dim ParentControl As Widget = CType(ClickedWidget.Parent, Widget)
 116.         '// แสดงข้อความที่มีชื่อและราคาสินค้า
 117.         MessageBox.Show("ID : " & ParentControl.btnWidgetName.Text & vbCrLf & "Product : " & ParentControl.WidgetName & vbCrLf & "Price : " & ParentControl.WidgetPrice)
 118.     End Sub

 119. #Region "FUNCTION"
 120.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 121.         '/ Return Value
 122.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 123.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 124.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 125.     End Function
 126. #End Region
 127. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 14:42 , Processed in 0.169013 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้