ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2921|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก (Pythagoras) ด้วย Parallel Programming

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272โค้ดชุดนี้นำเสนอการใช้ Parallel Programming ใน .NET เพื่อประมวลผลลูปซ้อน (Nested Loop) โดยสามารถใช้ Parallel.For และ Parallel.ForEach ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ System.Threading.Tasks เพื่อกระจายการประมวลผลไปยังหลายๆคอร์ของ CPU ได้ ... โค้ดชุดนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการทำ Parallel Programming ในการหาค่าสามเหลี่ยมพีทาโกรัสด้วยการใช้ Parallel.For ในการประมวลผลลูปซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาสามเหลี่ยมพีทาโกรัสและเป็นวิธีที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการทำงานแบบขนานใน .NET


ประโยชน์ของ Parallel Programming:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การทำงานแบบขนานทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นโดยใช้หลายๆคอร์ของ CPU
- การใช้ทรัพยากร CPU อย่างมีประสิทธิภาพ: ช่วยลดการใช้ทรัพยากร CPU ของ Thread เดียวที่อาจทำให้การทำงานของระบบช้าลง


นอกจากนี้แอดมินได้เพิ่มเติมเรื่อง Lambda Expression เข้ามาช่วยในเรื่องของการเปรียบเทียบค่า เพื่อทำการจัดลำดับข้อมูลให้เรียงจากน้อยไปหามากด้วย ...


ข้อมูลเพิ่มเติม ...
'// Parallel programming in .NET: A guide to the documentation.

'// Data Parallelism (Task Parallel Library)

'// How to: Write a Simple Parallel.For Loop


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Threading
 2. Imports System.Threading.Tasks

 3. Public Class frmPythagorasParallel
 4.     '/ Start-Stop Timer
 5.     Private mTimeDouble As Double
 6.     Private sWatch As New Stopwatch()

 7.     Private Sub frmThreadNestedLoop_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         '// วนลูปผ่านคอนโทรลทั้งหมดบนฟอร์ม
 9.         For Each ctrl As Control In Me.Controls
 10.             '// ตรวจสอบว่าคอนโทรลเป็น Label หรือไม่
 11.             If TypeOf ctrl Is Label Then
 12.                 '// ตั้งค่าข้อความของ Label เป็นค่าว่าง
 13.                 CType(ctrl, Label).Text = String.Empty
 14.             End If
 15.         Next
 16.     End Sub

 17.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 18.     ' / การใช้ LINQ ใน VB.NET เพื่อหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
 19.     ' / Pythagorean Triplets ที่เป็นเลขจำนวนเต็มทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ดังนี้
 20.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.     Private Sub btnLinq_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLinq.Click
 22.         Call InitializeListView(ListView1)
 23.         '// สร้าง ListViewItem เพื่อเก็บข้อมูล
 24.         Dim items As New List(Of ListViewItem)
 25.         Dim MaxValue As Integer = 100
 26.         sWatch.Reset()
 27.         sWatch.Start()
 28.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 29.         ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 30.         ' / LINQ ให้เริ่มนับ b = 1
 31.         Dim PythagoreanTriple =
 32.             From a In Enumerable.Range(1, MaxValue)
 33.             From b In Enumerable.Range(1, MaxValue)
 34.             Let c = Math.Sqrt(a * a + b * b)
 35.             Where (c = Math.Floor(c) AndAlso c <= MaxValue)
 36.             Select New With {a, b, c}
 37.         ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 38.         For Each triplet In PythagoreanTriple
 39.             '// สำหรับ ListView Control
 40.             Dim NewItem As New ListViewItem(triplet.a) '// กำหนดค่าให้กับคอลัมน์แรก
 41.             NewItem.SubItems.Add(triplet.b) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สอง
 42.             NewItem.SubItems.Add(triplet.c) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สาม
 43.             items.Add(NewItem)
 44.         Next
 45.         '// แสดงผลลัพธ์ใน ListView Control
 46.         ListView1.Items.AddRange(items.ToArray())
 47.         Cursor = Cursors.Default
 48.         sWatch.Stop()
 49.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 50.         lblTimerLinq.Text = "เวลา LINQ : " & mTimeDouble.ToString & " sec."
 51.         lblCountLinq.Text = "จำนวน : " & Format(ListView1.Items.Count, "#,##")
 52.     End Sub

 53.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 54.     ' / การใช้ Parallel.For ใน VB.NET เพื่อหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
 55.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 56.     Private Sub btnParallelOne_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnParallelOne.Click
 57.         Call InitializeListView(ListView2)
 58.         '// สร้าง ListViewItem เพื่อเก็บข้อมูล
 59.         Dim items As New List(Of ListViewItem)
 60.         Dim MaxValue As Integer = 101
 61.         Dim Count As Integer = 0
 62.         sWatch.Reset()
 63.         sWatch.Start()
 64.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 65.         '// Parallel Programming .NET
 66.         '// สร้างตัวแปร results: เป็น List แบบ Tuple สำหรับเก็บผลลัพธ์ของชุดสามเหลี่ยมพีทาโกรัส
 67.         Dim results As New List(Of Tuple(Of Integer, Integer, Integer))
 68.         '// สร้างตัวแปร lock: ใช้สำหรับการป้องกันการเข้าถึงพร้อมกัน (Synchronization) ของหลายเธรด
 69.         Dim lock As New Object()
 70.         '// Parallel.For: ใช้เพื่อดำเนินการวนลูปแบบขนาน โดยในแต่ละรอบของลูปจะทำงานในเธรดต่างๆ
 71.         Parallel.For(1, MaxValue, Sub(a)
 72.                                       Parallel.For(1, MaxValue, Sub(b)
 73.                                                                     Parallel.For(1, MaxValue, Sub(c)
 74.                                                                                                   If a * a + b * b = c * c Then
 75.                                                                                                       SyncLock lock '// ป้องกันการเข้าถึงพร้อมกัน
 76.                                                                                                           '// สร้าง List ของทูเพิล (Tuple)
 77.                                                                                                           results.Add(Tuple.Create(a, b, c))
 78.                                                                                                           Count += 1
 79.                                                                                                       End SyncLock
 80.                                                                                                   End If
 81.                                                                                               End Sub)
 82.                                                                 End Sub)
 83.                                   End Sub)
 84.         Cursor = Cursors.Default
 85.         sWatch.Stop()
 86.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 87.         lblTimerParallelOne.Text = "เวลา Pararllel I : " & mTimeDouble.ToString & " sec."
 88.         '// ใช้ Lambda expression เพื่อสร้างฟังก์ชันเปรียบเทียบในตัว
 89.         '// Function(x, y): นี่คือฟังก์ชันเปรียบเทียบที่กำหนดเองในรูปแบบของ Lambda expression
 90.         '// ซึ่งใช้เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบสองตัวในรายการที่กำลังจัดเรียง ฟังก์ชันนี้มีสองพารามิเตอร์ x และ y ซึ่งแทนทูเพิลสองตัวที่กำลังเปรียบเทียบ
 91.         '// x.Item1.CompareTo(y.Item1): เมธอด CompareTo ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าในฟิลด์ Item1 ของทูเพิล x กับค่าในฟิลด์ Item1 ของทูเพิล y
 92.         '// ถ้าค่า Item1 ของ x น้อยกว่าค่า Item1 ของ y เมธอด CompareTo จะคืนค่าเป็นค่าลบ
 93.         '// ถ้าค่า Item1 ของ x เท่ากับค่า Item1 ของ y เมธอด CompareTo จะคืนค่าเป็น 0
 94.         '// ถ้าค่า Item1 ของ x มากกว่าค่า Item1 ของ y เมธอด CompareTo จะคืนค่าเป็นค่าบวก
 95.         '// โค้ดในการจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์แรก
 96.         results.Sort(Function(x, y) x.Item1.CompareTo(y.Item1))

 97.         '// จัดเรียงข้อมูลตาม 2 หลักแรก
 98.         'results.Sort(Function(x, y)
 99.         'Dim comp1 = x.Item1.CompareTo(y.Item1)
 100.         'If comp1 <> 0 Then Return comp1

 101.         'Return x.Item2.CompareTo(y.Item2)
 102.         '             End Function)

 103.         '// จัดเรียงข้อมูลตาม 3 หลักแรก
 104.         'results.Sort(Function(x, y)
 105.         'Dim comp1 = x.Item1.CompareTo(y.Item1)
 106.         'If comp1 <> 0 Then Return comp1

 107.         'Dim comp2 = x.Item2.CompareTo(y.Item2)
 108.         'If comp2 <> 0 Then Return comp2

 109.         'Return x.Item3.CompareTo(y.Item3)
 110.         '              End Function)

 111.         For Each triplet In results
 112.             '// สำหรับ ListView Control
 113.             Dim NewItem As New ListViewItem(triplet.Item1) '// กำหนดค่าให้กับคอลัมน์แรก
 114.             NewItem.SubItems.Add(triplet.Item2) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สอง
 115.             NewItem.SubItems.Add(triplet.Item3) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สาม
 116.             items.Add(NewItem)
 117.         Next
 118.         '// แสดงผลลัพธ์ใน ListView Control
 119.         ListView2.Items.AddRange(items.ToArray())
 120.         lblCountParallelOne.Text = "จำนวน : " & Format(Count, "#,##")
 121.     End Sub

 122.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 123.     ' / การใช้ Parallel.For ใน VB.NET เพื่อหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
 124.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 125.     Private Sub btnParallelTwo_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnParallelTwo.Click
 126.         Call InitializeListView(ListView3)
 127.         '// สร้าง ListViewItem เพื่อเก็บข้อมูล
 128.         Dim items As New List(Of ListViewItem)
 129.         Dim MaxValue As Integer = 100
 130.         Dim Count As Integer = 0
 131.         sWatch.Reset()
 132.         sWatch.Start()
 133.         Cursor = Cursors.WaitCursor

 134.         '// Parallel Programming .NET
 135.         '// สร้างตัวแปร results: เป็น List แบบ Tuple สำหรับเก็บผลลัพธ์ของชุดสามเหลี่ยมพีทาโกรัส
 136.         Dim results As New List(Of Tuple(Of Integer, Integer, Integer))
 137.         '// สร้างตัวแปร lock: ใช้สำหรับการป้องกันการเข้าถึงพร้อมกัน (Synchronization) ของหลายเธรด
 138.         Dim lock As New Object()
 139.         '// Parallel.For: ใช้เพื่อดำเนินการวนลูปแบบขนาน โดยในแต่ละรอบของลูปจะทำงานในเธรดต่างๆ
 140.         Parallel.For(1, MaxValue, Sub(a)
 141.                                       For b As Integer = 1 To MaxValue
 142.                                           For c As Integer = 1 To MaxValue
 143.                                               If a * a + b * b = c * c Then
 144.                                                   SyncLock lock
 145.                                                       results.Add(Tuple.Create(a, b, c))
 146.                                                       Count += 1 '// นับจำนวนคำตอบ
 147.                                                   End SyncLock
 148.                                               End If
 149.                                           Next
 150.                                       Next
 151.                                   End Sub)

 152.         Cursor = Cursors.Default
 153.         sWatch.Stop()
 154.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 155.         lblTimerParallelTwo.Text = "เวลา Pararllel II : " & mTimeDouble.ToString & " sec."
 156.         '// จัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์แรก
 157.         'results.Sort(Function(x, y) x.Item1.CompareTo(y.Item1))
 158.         '// จัดเรียงข้อมูลตาม 2 หลักแรก
 159.         'results.Sort(Function(x, y)
 160.         'Dim comp1 = x.Item1.CompareTo(y.Item1)
 161.         'If comp1 <> 0 Then Return comp1

 162.         'Return x.Item2.CompareTo(y.Item2)
 163.         '             End Function)

 164.         '// จัดเรียงข้อมูลตาม 3 หลักแรก
 165.         results.Sort(Function(x, y)
 166.                          Dim comp1 = x.Item1.CompareTo(y.Item1)
 167.                          If comp1 <> 0 Then Return comp1

 168.                          Dim comp2 = x.Item2.CompareTo(y.Item2)
 169.                          If comp2 <> 0 Then Return comp2

 170.                          Return x.Item3.CompareTo(y.Item3)
 171.                      End Function)
 172.         '// แสดงผลลัพธ์
 173.         For Each triplet In results
 174.             '// สำหรับ ListView Control
 175.             Dim NewItem As New ListViewItem(triplet.Item1) '// กำหนดค่าให้กับคอลัมน์แรก
 176.             NewItem.SubItems.Add(triplet.Item2) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สอง
 177.             NewItem.SubItems.Add(triplet.Item3) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สาม
 178.             items.Add(NewItem)
 179.         Next
 180.         '// แสดงผลลัพธ์ใน ListView Control
 181.         ListView3.Items.AddRange(items.ToArray())
 182.         lblCountParallelTwo.Text = "จำนวน : " & Format(Count, "#,##")
 183.     End Sub

 184.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 185.     ' / Initialized ListView Control.
 186.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 187.     Private Sub InitializeListView(LV As ListView)
 188.         With LV
 189.             .Columns.Clear() '// make sure columns collection is empty.
 190.             .Items.Clear()
 191.             .View = View.Details
 192.             .GridLines = True
 193.             .FullRowSelect = True
 194.             .HideSelection = False
 195.             .MultiSelect = True 'False
 196.             '// Add 3 columns
 197.             .Columns.Add("A")
 198.             .Columns.Add("B")
 199.             .Columns.Add("C")
 200.         End With
 201.         With LV
 202.             .Columns(0).Width = ListView1.Width \ 3 - 10
 203.             .Columns(1).Width = ListView1.Width \ 3 - 10
 204.             .Columns(2).Width = ListView1.Width \ 3 - 5
 205.         End With
 206.     End Sub

 207.     Private Sub frmPythagorasParallel_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 208.         Me.Dispose()
 209.         GC.SuppressFinalize(Me)
 210.         Application.Exit()
 211.     End Sub

 212. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:36 , Processed in 0.272899 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้