ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2161|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheets ผ่านทาง Windows Application

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272
Add References ...


Sample Google Sheets ...

สำหรับโค้ดชุดนี้จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลใน Google Sheets ผ่านทาง Windows Application โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในแบบออนไลน์ได้ รวมไปถึงการตรวจสอบรหัส EmployeeID เพื่อไม่ให้เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ำกันได้ โดยใช้วิธีการธรรมดาด้วยการนำค่าจากคุณสมบัติ TextBox Control จาก Text ไปเก็บไว้ใน Tag แล้วนำมาเปรียบเทียบค่ากัน ...

สิ่งที่ควรจะต้องทำ ...
1. รับไฟล์ Credentials จาก Google เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงชีต ... Youtube แสดงวิธีการขั้นตอนในการรับไฟล์ Credentials ...
2. สร้าง Google Sheets ขึ้นมาใหม่ จะได้ SpreadSheetID และแก้ไขชื่อไฟล์ หรือใน Google Sheets เรียกว่า Application Name
3. แก้ไขค่าตัวแปร ... ให้ตรงกับชีตของแต่ละคน
 1.     Dim Service As SheetsService
 2.     Dim SpreadsheetId As String = "1nBOWl-PDGwYng6IOifi6bhoLfvamTn-45CWtn5t59qs"
 3.     Dim ApplicationName = "SampleSheet" '// Same as Filename.
 4.     Dim SheetName As String = "Sheet1"  '// Worksheet.
 5.     '// JSON credential file path.
 6.     Dim CredentialFilePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "credentials\GoogleSheet.json"
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Google.Apis.Auth.OAuth2
 2. Imports Google.Apis.Services
 3. Imports Google.Apis.Sheets.v4
 4. Imports Google.Apis.Sheets.v4.Data

 5. '// Getting Credentials file (JSON) to contact Google Sheets with VB.NET
 6. '// https://www.youtube.com/watch?v=xdYsctNAGEE

 7. '// Sample Google Sheets for this code.
 8. '// https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nBOWl-PDGwYng6IOifi6bhoLfvamTn-45CWtn5t59qs/edit#gid=0
 9. Public Class frmGoogleSheet

 10.     Dim Service As SheetsService
 11.     Dim SpreadsheetId As String = "1nBOWl-PDGwYng6IOifi6bhoLfvamTn-45CWtn5t59qs"
 12.     Dim ApplicationName = "SampleSheet" '// Same as Filename.
 13.     Dim SheetName As String = "Sheet1"  '// Worksheet.
 14.     '// JSON credential file path.
 15.     Dim CredentialFilePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "credentials\GoogleSheet.json"
 16.     '// Add new or Edit data.
 17.     Dim blnNewData As Boolean = False   '// Edit mode.

 18.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 19.     '// Initialize Google Sheets API
 20.     Public Sub Credentials()
 21.         '// Load credentials from JSON file
 22.         Dim credential = GoogleCredential.FromFile(CredentialFilePath).CreateScoped(SheetsService.Scope.Spreadsheets)
 23.         '// Create Google Sheets API service
 24.         Service = New SheetsService(New BaseClientService.Initializer() With {
 25.             .HttpClientInitializer = credential,
 26.             .ApplicationName = ApplicationName
 27.         })
 28.     End Sub

 29.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 30.     ' / S T A R T ... H E R E
 31.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 32.     Private Sub frmGoogleSheet_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 33.         Call Credentials()
 34.         Call LoadData()
 35.         Call SetupGridView()
 36.         Call NewMode()
 37.     End Sub

 38.     Private Sub btnLoadData_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLoadData.Click
 39.         Call LoadData()
 40.     End Sub

 41.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 42.     Private Sub LoadData()
 43.         '// Specify the range of cells you want to retrieve, e.g., "Sheet1!A1:C10"
 44.         Dim Range As String = SheetName + "!A1:Z100"
 45.         '// Make the request to the Sheets API
 46.         Dim Request = Service.Spreadsheets.Values.Get(SpreadsheetId, Range)
 47.         Dim Response = Request.Execute()

 48.         '// Process the response and populate the DataGridView.
 49.         If Response.Values IsNot Nothing AndAlso Response.Values.Any() Then
 50.             dgvData.Rows.Clear()
 51.             dgvData.Columns.Clear()
 52.             '// Assuming the first row contains headers
 53.             For Each Header In Response.Values.First()
 54.                 dgvData.Columns.Add(Header.ToString(), Header.ToString())
 55.             Next
 56.             '// Populate data rows.
 57.             For RowIndex As Integer = 1 To Response.Values.Count - 1
 58.                 Dim Row = Response.Values(RowIndex)
 59.                 dgvData.Rows.Add(Row.ToArray())
 60.             Next
 61.         End If
 62.         '//
 63.     End Sub

 64.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 65.     ' / NEW DATA
 66.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 67.     Private Sub btnAdd_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnAdd.Click
 68.         blnNewData = True  '// Add New Mode
 69.         Call EditMode()
 70.         txtEmployeeID.Focus()
 71.     End Sub

 72.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 73.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 74.         '// EDIT MODE
 75.         blnNewData = False
 76.         Call EditMode()
 77.         '//
 78.         txtEmployeeID.Text = dgvData.Item(0, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 79.         txtEmployeeID.Tag = txtEmployeeID.Text  '// Copy Text to Tag for check exist ID.
 80.         '//
 81.         txtFullname.Text = dgvData.Item(1, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 82.         txtPosition.Text = dgvData.Item(2, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 83.         txtDepartment.Text = dgvData.Item(3, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 84.         dtpHireDate.Text = dgvData.Item(4, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 85.         txtSalary.Text = Format(CDbl(dgvData.Item(5, dgvData.CurrentRow.Index).Value), "0.00")
 86.         '//
 87.         txtEmployeeID.Focus()
 88.     End Sub

 89.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 90.     ' / UPDATE DATA.
 91.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 92.     Sub UpdateData()
 93.         '// Initialize Google Sheets API
 94.         Call Credentials()
 95.         '//
 96.         Dim SelectedRowIndex As Integer = -1
 97.         Dim RowUpdate As Integer
 98.         Try
 99.             '// NEW DATA
 100.             If blnNewData Then
 101.                 RowUpdate = dgvData.Rows.Count
 102.                 '// UPDATE
 103.             Else
 104.                 '// Get the index of the selected row.
 105.                 SelectedRowIndex = dgvData.SelectedRows(0).Index + 1
 106.                 '// Because the first row of Google Sheets has the Columns name. So we need to increase the value by 1.
 107.                 RowUpdate = SelectedRowIndex + 1
 108.             End If
 109.             '// UPDATE
 110.             Dim Range As String = SheetName + "!A" & RowUpdate & ":Z" & RowUpdate ' Update with your sheet name and range
 111.             Dim valueRange As New ValueRange()
 112.             valueRange.Values = New List(Of IList(Of Object)) From {New List(Of Object) From {
 113.                     txtEmployeeID.Text.Trim,
 114.                     txtFullname.Text.Trim,
 115.                     txtPosition.Text.Trim,
 116.                     txtDepartment.Text.Trim,
 117.                     Format(dtpHireDate.Value, "dd/MM/yyyy"),
 118.                     txtSalary.Text
 119.                 }}
 120.             '// If New Data then Append Request.
 121.             If blnNewData Then
 122.                 Dim AppendRequest As SpreadsheetsResource.ValuesResource.AppendRequest = Service.Spreadsheets.Values.Append(valueRange, SpreadsheetId, Range)
 123.                 AppendRequest.ValueInputOption = SpreadsheetsResource.ValuesResource.AppendRequest.ValueInputOptionEnum.USERENTERED
 124.                 Dim AppendResponse As AppendValuesResponse = AppendRequest.Execute()

 125.                 '// Update Request.
 126.             Else
 127.                 Dim UpdateRequest As SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest = Service.Spreadsheets.Values.Update(valueRange, SpreadsheetId, Range)
 128.                 UpdateRequest.ValueInputOption = SpreadsheetsResource.ValuesResource.UpdateRequest.ValueInputOptionEnum.USERENTERED
 129.                 Dim UpdateResponse As UpdateValuesResponse = UpdateRequest.Execute()
 130.             End If
 131.             Call LoadData()
 132.             MessageBox.Show("UPDATE COMPLETE.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 133.         Catch ex As Exception
 134.             MessageBox.Show(ex.Message)
 135.         End Try
 136.     End Sub

 137.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 138.     ' / Verify accuracy before saving data.
 139.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 140.     Private Sub btnSave_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSave.Click
 141.         If txtEmployeeID.Text = "" Or txtEmployeeID.Text.Trim.Length = 0 Then
 142.             MessageBox.Show("Please enter EmployeeID.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 143.             txtEmployeeID.Focus()
 144.             Return
 145.         End If
 146.         '// Check exist EmployeeID.
 147.         If txtEmployeeID.Text <> txtEmployeeID.Tag Then
 148.             '// No duplicate EmployeeID found.
 149.             If Not CheckEmployeeID(txtEmployeeID.Text.Trim) Then
 150.                 Call UpdateData()
 151.                 Call NewMode()
 152.             End If
 153.             '// Shows that the original data set has been updated.
 154.         Else
 155.             Call UpdateData()
 156.             Call NewMode()
 157.         End If
 158.     End Sub

 159.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 160.     ' / Check exist EmployeeID.
 161.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 162.     Function CheckEmployeeID(ByVal TargetData As String) As Boolean
 163.         Dim range As String = "Sheet1!A:A" ' Adjust the sheet name and column as needed
 164.         Try
 165.             ' Check for data in the specified column.
 166.             Dim request As SpreadsheetsResource.ValuesResource.GetRequest = Service.Spreadsheets.Values.Get(SpreadsheetId, range)
 167.             Dim response As ValueRange = request.Execute()
 168.             ' Process the data.
 169.             If response IsNot Nothing AndAlso response.Values IsNot Nothing Then
 170.                 For Each row As IList(Of Object) In response.Values
 171.                     If row.Count > 0 AndAlso row(0).ToString = TargetData Then
 172.                         ' Data found in the specified column.
 173.                         MessageBox.Show("Found " & row(0).ToString & " in Column A.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 174.                         Return True
 175.                     End If
 176.                 Next
 177.             End If
 178.         Catch ex As Exception
 179.             MessageBox.Show(ex.Message)
 180.         End Try
 181.         '//
 182.         Return False
 183.     End Function

 184.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 185.     Private Sub btnDelete_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDelete.Click
 186.         '// If Edit Data Mode
 187.         If btnDelete.Text = "DELETE" Then
 188.             Call DeleteData()
 189.         End If
 190.         Call NewMode()
 191.     End Sub

 192.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 193.     ' / DELETE DATA
 194.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 195.     Sub DeleteData()
 196.         '// Initialize Google Sheets API
 197.         Call Credentials()
 198.         '//
 199.         Dim SelectedRowIndex As Integer = -1
 200.         If dgvData.SelectedRows.Count <= 0 Then Return
 201.         '// Get the index of the selected row.
 202.         SelectedRowIndex = dgvData.SelectedRows(0).Index + 1
 203.         '// Because the first row of Google Sheets has the Columns name. So we need to increase the value by 1.
 204.         Dim RowToRemove As Integer = SelectedRowIndex + 1
 205.         Try
 206.             '// Remove the specified row
 207.             Dim request As New BatchUpdateSpreadsheetRequest()
 208.             request.Requests = New List(Of Request)()
 209.             request.Requests.Add(New Request With {
 210.             .DeleteDimension = New DeleteDimensionRequest With {
 211.             .Range = New DimensionRange With {
 212.                 .SheetId = 0, ' 0 is the default sheet ID, adjust if needed
 213.                 .Dimension = "ROWS",
 214.                 .StartIndex = RowToRemove - 1,
 215.                 .EndIndex = RowToRemove
 216.                 }
 217.             }
 218.         })
 219.             Dim EmpID As String = dgvData.Item(0, dgvData.CurrentRow.Index).Value
 220.             Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure you want to delete " & EmpID & " the data?", "Confirm Deletion", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
 221.             If Result = DialogResult.Yes Then
 222.                 Service.Spreadsheets.BatchUpdate(request, SpreadsheetId).Execute()
 223.                 Call LoadData()
 224.                 MessageBox.Show("DELETE COMPLETE.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 225.             End If
 226.         Catch ex As Exception
 227.             MessageBox.Show(ex.Message)
 228.         End Try

 229.     End Sub

 230.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 231.     ' / Add New Mode
 232.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 233.     Private Sub NewMode()
 234.         '// Clear all TextBox.
 235.         For Each c In GroupBox1.Controls
 236.             If TypeOf c Is TextBox Then
 237.                 DirectCast(c, TextBox).Clear()
 238.                 DirectCast(c, TextBox).Enabled = False
 239.             End If
 240.         Next
 241.         dtpHireDate.Value = Now()
 242.         dtpHireDate.Enabled = False
 243.         '//
 244.         btnAdd.Enabled = True
 245.         btnSave.Enabled = False
 246.         btnDelete.Enabled = True
 247.         btnDelete.Text = "DELETE"
 248.         btnExit.Enabled = True
 249.         '//
 250.     End Sub

 251.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 252.     ' / Edit Data Mode
 253.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 254.     Private Sub EditMode()
 255.         '// Clear all TextBox
 256.         For Each c In GroupBox1.Controls
 257.             If TypeOf c Is TextBox Then
 258.                 DirectCast(c, TextBox).Enabled = True
 259.             End If
 260.         Next
 261.         btnAdd.Enabled = False
 262.         btnSave.Enabled = True
 263.         btnDelete.Enabled = True
 264.         btnDelete.Text = "CANCEL"
 265.         btnExit.Enabled = False
 266.         '//
 267.         dtpHireDate.Enabled = True
 268.     End Sub

 269.     Private Sub btnExit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnExit.Click
 270.         Me.Close()
 271.     End Sub

 272.     Private Sub frmGoogleSheet_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 273.         Me.Dispose()
 274.         GC.SuppressFinalize(Me)
 275.         End
 276.     End Sub

 277.     Private Sub txtSalary_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtSalary.KeyPress
 278.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 279.             e.Handled = True
 280.             SendKeys.Send("{TAB}")
 281.         Else
 282.             e.Handled = CheckCurrency(Asc(e.KeyChar), txtSalary.Text)
 283.         End If
 284.     End Sub

 285.     Private Sub txtEmployeeID_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtEmployeeID.KeyPress
 286.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 287.             e.Handled = True
 288.             SendKeys.Send("{TAB}")
 289.         End If
 290.     End Sub

 291.     Private Sub txtFullname_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtFullname.KeyPress
 292.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 293.             e.Handled = True
 294.             SendKeys.Send("{TAB}")
 295.         End If
 296.     End Sub

 297.     Private Sub txtPosition_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtPosition.KeyPress
 298.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 299.             e.Handled = True
 300.             SendKeys.Send("{TAB}")
 301.         End If
 302.     End Sub

 303.     Private Sub txtDepartment_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtDepartment.KeyPress
 304.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 305.             e.Handled = True
 306.             SendKeys.Send("{TAB}")
 307.         End If
 308.     End Sub

 309.     Private Sub dtpHireDate_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles dtpHireDate.KeyDown
 310.         If e.KeyCode = Keys.Enter Then
 311.             e.Handled = True
 312.             SendKeys.Send("{TAB}")
 313.         End If
 314.     End Sub

 315. #Region "DATAGRIDVIEW"
 316.     '// Initialized DataGridView.
 317.     Private Sub SetupGridView()
 318.         With dgvData
 319.             .RowHeadersVisible = True
 320.             .AllowUserToAddRows = False
 321.             .AllowUserToDeleteRows = False
 322.             .AllowUserToResizeRows = False
 323.             .MultiSelect = False
 324.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 325.             .ReadOnly = True
 326.             '// Data rows
 327.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 328.             .RowTemplate.MinimumHeight = 32
 329.             .RowTemplate.Height = 32
 330.             '// Autosize Column
 331.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 332.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 333.             '// Header
 334.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 335.                 .BackColor = System.Drawing.Color.SeaGreen
 336.                 .ForeColor = System.Drawing.Color.White
 337.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 338.             End With
 339.             '// Before you can adjust the height of the row.
 340.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 341.             .ColumnHeadersHeight = 32
 342.             '/ Accept changes to the header's background color.
 343.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 344.             '// Even-Odd Color of Rows.
 345.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = System.Drawing.Color.Beige
 346.             '// Block the click on the column header for sort.
 347.             For i As Byte = 0 To dgvData.ColumnCount - 1
 348.                 dgvData.Columns(i).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable
 349.             Next
 350.         End With
 351.     End Sub

 352.     Private Sub dgvData_RowPostPaint(sender As Object, e As DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Handles dgvData.RowPostPaint
 353.         '// Display row numbers in row headers
 354.         Using b As New SolidBrush(dgvData.RowHeadersDefaultCellStyle.ForeColor)
 355.             e.Graphics.DrawString((e.RowIndex + 1).ToString(), dgvData.DefaultCellStyle.Font, b, e.RowBounds.Location.X + 12, e.RowBounds.Location.Y + 8)
 356.         End Using
 357.     End Sub

 358. #End Region
 359. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของโมดูลฟังค์ชั่น ... modFunction.vb ...
 1. Module modFucntion

 2.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 3.     ' / Get my project path
 4.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 5.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 6.     ' / Return : C:\My Project\
 7.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 8.         '/ Return Value
 9.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 10.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 11.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 12.     End Function

 13.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 14.     ' / Function to enter only numeric and decimal values.
 15.     Function CheckCurrency(index As Integer, tmpStr As String) As Boolean
 16.         CheckCurrency = False
 17.         Select Case index
 18.             Case 48 To 57 ' เลข 0 - 9
 19.                 ' Allowed "."
 20.             Case 46
 21.                 ' can present "." only one
 22.                 If InStr(tmpStr, ".") Then CheckCurrency = True

 23.             Case 8, 13 ' Backspace = 8, Enter = 13
 24.             Case Else
 25.                 CheckCurrency = True
 26.         End Select
 27.     End Function

 28. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2017) และ .Net Framework 4.5.2+ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:46 , Processed in 0.142293 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้