ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 501|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การ Import JSON เข้าสู่ตารางกริดและ Export ข้อมูลไป MS Access

[คัดลอกลิงก์]

308

กระทู้

499

โพสต์

6025

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6025
Add References NewtonSoft.Json และ COM ที่จัดการไฟล์ฐานข้อมูล ...

เป็นโค้ดที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว หลังจากที่โหลดข้อมูลรหัสไปรษณีย์มาจาก JSON นำมาใส่ลงใน DataGridView ต่อจากนั้นก็จะทำการ Export เข้าสู่ไฟล์ MS Access โดยการสร้างชื่อไฟล์ข้อมูล ตามด้วยการสร้างตารางและฟิลด์ข้อมูลตามลำดับ ด้วยการใช้โค้ด VB.NET ในแบบไดนามิค แต่เนื่องจากว่าจำนวนรายการข้อมูลมีอยู่เจ็ดพันกว่ารายการ ซึ่งในระดับ File Base จะต้องใช้การส่งออกไปแบบทีละรายการ ซึ่งแตกต่างไปจาก File Server ที่สามารถใช้การคัดลอกไปแบบชุดได้ด้วย BulkCopy ในกรณีนี้จะเกิดอาการหน้าจอค้าง เราจึงต้องใช้ BackGround Worker เข้ามาช่วย เพื่อโยนงานให้ไปทำงานอยู่เบื้องหลังแทน ...

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ... ฟอร์มหลัก frmJsonPostCode2Access.vb ...
 1. ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. '// Special Thank ... Original JSON data.
 3. '// https://gist.github.com/mennwebs/8ff8e27a01fd06ca2ac965a1c7317552
 4. ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. '// Don't Forget Add References ... COM
 7. '// Microsoft Ext. 6.0 for DLL and Security.
 8. ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------

 9. Imports Newtonsoft.Json
 10. Imports System.IO
 11. Imports System.Data.OleDb

 12. Public Class frmJsonPostCode2Access
 13.     Private JsonSource As New BindingSource()

 14.     Private Sub btnExport_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExport.Click
 15.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 16.         '// Create instance form and call to frmProcess for show ProgressBar working with BackgroundWorker.
 17.         Dim frmProcess As New frmProcess
 18.         frmProcess.AcceptFormMain(Me)
 19.         frmProcess.ShowDialog()
 20.     End Sub

 21.     Private Sub frmJsonPostCode_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 22.         '// JSON data as a string
 23.         Dim json = File.ReadAllText(MyPath(Application.StartupPath) & "src\th-address.json")
 24.         '// Deserialize JSON into a List(Of LocationData)
 25.         Dim dataList As List(Of LocationData) = JsonConvert.DeserializeObject(Of List(Of LocationData))(json)
 26.         Dim DT As New DataTable()
 27.         '// Add Columns to DataTable.
 28.         With DT.Columns
 29.             .Add("zipCode", GetType(String))
 30.             .Add("subDistrictId", GetType(String))
 31.             .Add("subDistrictName", GetType(String))
 32.             .Add("districtId", GetType(String))
 33.             .Add("districtName", GetType(String))
 34.             .Add("provinceId", GetType(String))
 35.             .Add("provinceName", GetType(String))
 36.         End With
 37.         '// Loop for add row data to DataTable.
 38.         Try
 39.             For Each LocationData In dataList
 40.                 For Each subDistrict In LocationData.subDistrictList
 41.                     Dim row As DataRow = DT.NewRow()
 42.                     row("zipCode") = LocationData.zipCode
 43.                     row("subDistrictId") = subDistrict.subDistrictId
 44.                     row("subDistrictName") = subDistrict.subDistrictName
 45.                     '//
 46.                     Dim matchingDistrict As District = Nothing '// Assuming District is the type of the elements in districtList.
 47.                     Dim currentSubDistrict = subDistrict '// Declare a local variable.
 48.                     '// Lambda Expression.
 49.                     matchingDistrict = LocationData.districtList.FirstOrDefault(Function(d) d.districtId = currentSubDistrict.districtId)
 50.                     If matchingDistrict IsNot Nothing Then
 51.                         row("districtId") = matchingDistrict.districtId
 52.                         row("districtName") = matchingDistrict.districtName
 53.                     End If
 54.                     '//
 55.                     Dim matchingProvince As Province = Nothing
 56.                     matchingProvince = LocationData.provinceList.FirstOrDefault(Function(p) p.provinceId = currentSubDistrict.provinceId)
 57.                     If matchingProvince IsNot Nothing Then
 58.                         row("provinceId") = matchingProvince.provinceId
 59.                         row("provinceName") = matchingProvince.provinceName
 60.                     End If
 61.                     DT.Rows.Add(row)
 62.                 Next
 63.             Next
 64.         Catch ex As Exception
 65.             MessageBox.Show(ex.Message)
 66.         End Try
 67.         '// ReOrder DataTable.
 68.         DT.DefaultView.Sort = "provinceName ASC, zipCode ASC, subDistrictName ASC, districtName ASC"
 69.         DT = DT.DefaultView.ToTable
 70.         '// Set DataTable as the DataSource for BindingSource.
 71.         JsonSource.DataSource = DT
 72.         '// Set BindingSource as the DataSource for DataGridView.
 73.         dgvData.DataSource = JsonSource
 74.         '// Remove some columns.
 75.         With dgvData.Columns
 76.             .Remove("subDistrictId")
 77.             .Remove("districtId")
 78.             .Remove("provinceId")
 79.         End With
 80.         '//
 81.         With dgvData
 82.             .Columns("zipCode").HeaderText = "รหัสไปรษณีย์"
 83.             .Columns("subDistrictName").HeaderText = "ตำบล/แขวง"
 84.             .Columns("districtName").HeaderText = "อำเภอ/เขต"
 85.             .Columns("provinceName").HeaderText = "จังหวัด"
 86.         End With
 87.         Call SetupGridView()
 88.         Me.lblRecordCount.Text = "Total: " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 89.     End Sub

 90.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 91.     '// Filter data.
 92.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 93.     Private Sub txtFilterJson_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles txtFilterJson.TextChanged
 94.         If rdoFilterAll.Checked Then
 95.             '// Filter for All.
 96.             JsonSource.Filter = _
 97.                 " provinceName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 98.                 " OR districtName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 99.                 " OR subDistrictName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 100.                 " OR zipCode LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 101.             '// Filter ProvinceName.
 102.         ElseIf rdoProvinceName.Checked Then
 103.             JsonSource.Filter = "provinceName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 104.             '// Filter DistrictName.
 105.         ElseIf rdoDistrictName.Checked Then
 106.             JsonSource.Filter = "districtName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 107.             '// Filter SubDistrictName.
 108.         ElseIf rdoSubDistrictName.Checked Then
 109.             JsonSource.Filter = "subdistrictName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 110.             '// Filter ZipCode.
 111.         ElseIf rdoZipCode.Checked Then
 112.             JsonSource.Filter = "zipCode LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 113.         End If
 114.         '//
 115.         Me.lblRecordCount.Text = "Total: " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 116.     End Sub

 117.     Private Sub rdoFilterAll_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdoFilterAll.CheckedChanged
 118.         txtFilterJson.Focus()
 119.     End Sub

 120.     Private Sub rdoProvinceName_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdoProvinceName.CheckedChanged
 121.         txtFilterJson.Focus()
 122.     End Sub

 123.     Private Sub rdoDistrictName_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoDistrictName.CheckedChanged
 124.         txtFilterJson.Focus()
 125.     End Sub

 126.     Private Sub rdoSubDistrictName_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoSubDistrictName.CheckedChanged
 127.         txtFilterJson.Focus()
 128.     End Sub

 129.     Private Sub rdoZipCode_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoZipCode.CheckedChanged
 130.         txtFilterJson.Focus()
 131.     End Sub

 132.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 133.         Me.Close()
 134.     End Sub

 135.     Private Sub frmJsonPostCode2Access_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 136.         Me.Dispose()
 137.         GC.SuppressFinalize(Me)
 138.         Application.Exit()
 139.     End Sub

 140. #Region "DATAGRIDVIEW"
 141.     '// Initialized DataGridView.
 142.     Private Sub SetupGridView()
 143.         With dgvData
 144.             .RowHeadersVisible = True
 145.             .AllowUserToAddRows = False
 146.             .AllowUserToDeleteRows = False
 147.             .AllowUserToResizeRows = False
 148.             .MultiSelect = False
 149.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 150.             .ReadOnly = True
 151.             '// Data rows
 152.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 153.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 154.             .RowTemplate.Height = 27
 155.             '// Autosize Column
 156.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 157.             '// Header
 158.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 159.                 .BackColor = Color.RoyalBlue
 160.                 .ForeColor = Color.White
 161.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 162.             End With
 163.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 164.             .ColumnHeadersHeight = 36
 165.             '/ Accept changes to the header's background color.
 166.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 167.             '// Even-Odd Color of Rows.
 168.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Beige
 169.             '// Even-Odd Color of Columns.
 170.             For iCol As Integer = 0 To dgvData.Columns.Count - 1
 171.                 '// If any integer Mod by 2 and gets the answer is 0 so even number, 1 is an odd number.
 172.                 If iCol Mod 2 = 1 Then
 173.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.BlueViolet
 174.                 Else
 175.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.SeaGreen
 176.                 End If
 177.             Next
 178.         End With
 179.     End Sub
 180. #End Region

 181. End Class

 182. '// Define data model classes.
 183. Public Class SubDistrict
 184.     Public Property subDistrictId As String
 185.     Public Property districtId As String
 186.     Public Property provinceId As String
 187.     Public Property subDistrictName As String
 188. End Class

 189. Public Class District
 190.     Public Property districtId As String
 191.     Public Property districtName As String
 192.     Public Property provinceId As String
 193. End Class

 194. Public Class Province
 195.     Public Property provinceId As String
 196.     Public Property provinceName As String
 197. End Class

 198. Public Class LocationData
 199.     Public Property zipCode As String
 200.     Public Property subDistrictList As List(Of SubDistrict)
 201.     Public Property districtList As List(Of District)
 202.     Public Property provinceList As List(Of Province)
 203. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของการโปรเซสเพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ MS Access ... frmProcess.vb ...
 1. Imports System.ComponentModel
 2. Imports System.Data.OleDb
 3. Imports System.IO

 4. Public Class frmProcess
 5.     '// Instance Form for reference to frmJsonPostCode2Access.
 6.     Private frmJson As frmJsonPostCode2Access
 7.     '// Create BackgroundWorker.
 8.     Private WithEvents BgWorker As New BackgroundWorker()
 9.     Private Conn As New OleDbConnection
 10.     '//
 11.     Private DataBasePath As String

 12.     Public Sub AcceptFormMain(frmMain As frmJsonPostCode2Access)
 13.         frmJson = frmMain
 14.     End Sub

 15.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 16.     Private Sub frmProcess_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 17.         Call CreateAccessFile()
 18.         '// Initialized
 19.         With BgWorker
 20.             .WorkerReportsProgress = True
 21.             .WorkerSupportsCancellation = True
 22.         End With
 23.         '//
 24.         Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
 25.         '// Handle events
 26.         AddHandler BgWorker.DoWork, AddressOf BgWorker_DoWork
 27.         AddHandler BgWorker.ProgressChanged, AddressOf BgWorker_ProgressChanged
 28.         AddHandler BgWorker.RunWorkerCompleted, AddressOf BgWorker_RunWorkerCompleted
 29.         '// Trigger the background worker when a button is clicked or when your task starts.
 30.         BgWorker.RunWorkerAsync()
 31.     End Sub

 32.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 33.     Sub CreateAccessFile()
 34.         '// Declare variable for Save File Dialog in Run Time.
 35.         Dim dlgSaveFile As SaveFileDialog = New SaveFileDialog()
 36.         '// Setting up Save File Dialog.
 37.         With dlgSaveFile
 38.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath) & "data"
 39.             .Title = "Create MS Access File"
 40.             .Filter = "MS Access Files (*.accdb)|*.accdb"
 41.             .FilterIndex = 1
 42.             .RestoreDirectory = True
 43.         End With
 44.         Try
 45.             '/ If you select the OK button after Browse ...
 46.             If dlgSaveFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 47.                 Dim strCon As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & dlgSaveFile.FileName & ";"
 48.                 Call CreateDatabase(dlgSaveFile.FileName)
 49.                 '// Create a connection to the new database
 50.                 Conn = New OleDbConnection(strCon)
 51.                 Conn.Open()
 52.                 '// Create a table and columns in the new database.
 53.                 Call CreateTableColumn()
 54.                 Conn.Close()
 55.                 Conn = Nothing
 56.                 '//
 57.                 DataBasePath = dlgSaveFile.FileName
 58.             End If
 59.         Catch ex As Exception
 60.             MessageBox.Show(ex.Message)
 61.         End Try

 62.     End Sub

 63.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 64.     Private Sub CreateDatabase(DatabasePath As String)
 65.         '// If the file exists, delete it.
 66.         If File.Exists(DatabasePath) Then File.Delete(DatabasePath)
 67.         '// Add COM Microsoft Ext. 6.0 for DLL and Security.
 68.         '// Create the new Access database.
 69.         Dim Cat As New ADOX.Catalog()
 70.         Cat.Create("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DatabasePath & ";Jet OLEDB:Engine Type=5")
 71.         Cat = Nothing
 72.     End Sub

 73.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 74.     Private Sub CreateTableColumn()
 75.         '// Create a table and Columns.
 76.         Dim CreateTableSQL As String = _
 77.             "CREATE TABLE PostCodeThailand (" &
 78.             "PostCodeID SMALLINT PRIMARY KEY, " &
 79.             "SubDistrictName TEXT(100), " &
 80.             "DistrictName TEXT(100), " &
 81.             "ProvinceName TEXT(100), " &
 82.             "PostCode TEXT(5))"
 83.         Dim Cmd As New OleDbCommand(CreateTableSQL, Conn)
 84.         Cmd.ExecuteNonQuery()
 85.     End Sub

 86.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 87.     ' / Export to MS Access.
 88.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 89.     Private Sub BgWorker_DoWork(sender As Object, e As DoWorkEventArgs)
 90.         Dim Cmd As OleDbCommand
 91.         Dim Statement As String
 92.         Dim strConn As String = _
 93.             " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
 94.             " Data Source = " & DataBasePath & ";" & _
 95.             " Persist Security Info=False;"
 96.         Try
 97.             'Opening the connection
 98.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 99.             Conn.Open()
 100.             ' / เก็บค่า Primary Key (PostCodeID)
 101.             Dim iRow As Integer = 0
 102.             Dim MaxValue As Int16 = frmJson.dgvData.RowCount
 103.             ' / Collection of rows in the DataGridView control
 104.             For Each row As DataGridViewRow In frmJson.dgvData.Rows
 105.                 '// Store query to a variable(sql).
 106.                 Statement = _
 107.                     "INSERT INTO PostCodeThailand (PostCodeID, PostCode, SubDistrictName, DistrictName, ProvinceName ) VALUES (" _
 108.                 & "'" & iRow + 1 & "','" _
 109.                 & CStr(row.Cells(0).FormattedValue) & "','" _
 110.                 & CStr(row.Cells(1).FormattedValue) & "','" _
 111.                 & CStr(row.Cells(2).FormattedValue) & "','" _
 112.                 & CStr(row.Cells(3).FormattedValue) & "')"
 113.                 '// Set your SQL COMMANDS
 114.                 Cmd = New OleDbCommand(Statement, Conn)
 115.                 ' / Execute the Data
 116.                 Cmd.ExecuteNonQuery()
 117.                 ' / Next row
 118.                 iRow = iRow + 1
 119.                 '// ProgressBar Percentage.
 120.                 Dim progressPercentage As Integer = CInt((iRow / MaxValue) * 100)
 121.                 BgWorker.ReportProgress(progressPercentage)
 122.                 lblProgress.Text = ProgressBar1.Value & "%"
 123.                 lblCount.Text = iRow & "/" & MaxValue & " Records."
 124.             Next
 125.             Cmd = Nothing
 126.             Conn.Close()
 127.             Conn = Nothing
 128.         Catch ex As Exception
 129.             MessageBox.Show(ex.ToString)
 130.         End Try
 131.     End Sub

 132.     Private Sub BgWorker_ProgressChanged(sender As Object, e As ProgressChangedEventArgs)
 133.         '// Update the progress bar based on the reported progress.
 134.         ProgressBar1.Value = e.ProgressPercentage
 135.     End Sub

 136.     Private Sub BgWorker_RunWorkerCompleted(sender As Object, e As RunWorkerCompletedEventArgs)
 137.         '// Handle any post-processing after the background worker completes.
 138.         MessageBox.Show("Done Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 139.         Me.Dispose()
 140.         Me.Close()
 141.     End Sub

 142. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูลฟังค์ชั่น ... modFunction.vb ...
 1. Module modFunction

 2.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 3.     ' / Get my project path
 4.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 5.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 6.     ' / Return : C:\My Project\
 7.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 8.         '/ Return Value
 9.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 10.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 11.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 12.     End Function
 13. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-4-19 06:41 , Processed in 0.186500 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้