ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1591|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การนำข้อมูลรหัสไปรษณีย์จากรูปแบบ JSON มาแสดงผลลงในตารางกริด และค้นหาข้อมูลได้

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6266

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6266

ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มาของไฟล์ JSON ที่มีข้อมูลรหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย แต่รูปแบบ JSON ของผู้จัดทำเขาออกแนวกลับด้าน คือใช้รหัสไปรษณีย์ในการค้นหาชื่อตำบล อำเภอและจังหวัด แต่โดยปกติเราจะค้นหาด้วยชื่อตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อหารหัสไปรษณีย์มากกว่า พอนำ JSON ชุดนี้มาใช้งาน ก็เลยต้องเขียนโค้ดขึ้นมายากสักหน่อย ในการแยกเอาข้อมูลตำบล อำเภอ จังหวัดที่มันตรงกันเท่านั้น ด้วยการใช้งาน Lambda Expression ... อย่างไรก็ตามเราก็ใช้หลักการเดิม คือ การ Deserialize JSON แยกเอาข้อมูลมาเก็บไว้ใน DataTable ก่อน จากนั้นก็จะทำ BindingSource อีกที แล้วนำไปแสดงผลลงในตารางกริด ส่วนในการค้นหาก็จะใช้ Method Filter ...

แหล่งข้อมูลต้นฉบับไฟล์ JSON ...

Add Reference ... NewtonSoft

ตัวอย่างรูปแบบ JSON ...
 1. {
 2.     "zipCode": "10100",
 3.     "subDistrictList": [
 4.       {
 5.         "subDistrictId": "100801",
 6.         "districtId": "1008",
 7.         "provinceId": "10",
 8.         "subDistrictName": "ป้อมปราบ"
 9.       },
 10.       {
 11.         "subDistrictId": "100802",
 12.         "districtId": "1008",
 13.         "provinceId": "10",
 14.         "subDistrictName": "วัดเทพศิรินทร์"
 15.       },
 16.       {
 17.         "subDistrictId": "100803",
 18.         "districtId": "1008",
 19.         "provinceId": "10",
 20.         "subDistrictName": "คลองมหานาค"
 21.       },
 22.       {
 23.         "subDistrictId": "100804",
 24.         "districtId": "1008",
 25.         "provinceId": "10",
 26.         "subDistrictName": "บ้านบาตร"
 27.       },
 28.       {
 29.         "subDistrictId": "100805",
 30.         "districtId": "1008",
 31.         "provinceId": "10",
 32.         "subDistrictName": "วัดโสมนัส"
 33.       },
 34.       {
 35.         "subDistrictId": "101301",
 36.         "districtId": "1013",
 37.         "provinceId": "10",
 38.         "subDistrictName": "จักรวรรดิ"
 39.       },
 40.       {
 41.         "subDistrictId": "101302",
 42.         "districtId": "1013",
 43.         "provinceId": "10",
 44.         "subDistrictName": "สัมพันธวงศ์"
 45.       },
 46.       {
 47.         "subDistrictId": "101303",
 48.         "districtId": "1013",
 49.         "provinceId": "10",
 50.         "subDistrictName": "ตลาดน้อย"
 51.       }
 52.     ],
 53.     "districtList": [
 54.       {
 55.         "districtId": "1008",
 56.         "districtName": "ป้อมปราบศัตรูพ่าย",
 57.         "provinceId": "10"
 58.       },
 59.       {
 60.         "districtId": "1013",
 61.         "districtName": "สัมพันธวงศ์",
 62.         "provinceId": "10"
 63.       }
 64.     ],
 65.     "provinceList": [
 66.       {
 67.         "provinceId": "10",
 68.         "provinceName": "กรุงเทพมหานคร"
 69.       }
 70.     ]
 71.   }
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. '// Special Thank ... Original JSON data.
 2. '// https://gist.github.com/mennwebs/8ff8e27a01fd06ca2ac965a1c7317552

 3. Imports Newtonsoft.Json
 4. Imports System.IO

 5. Public Class frmJsonPostCode
 6.     Private JsonSource As New BindingSource()

 7.     Private Sub frmJsonPostCode_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         '// JSON data as a string
 9.         Dim json = File.ReadAllText(MyPath(Application.StartupPath) & "src\th-address.json")
 10.         '// Deserialize JSON into a List(Of LocationData)
 11.         Dim dataList As List(Of LocationData) = JsonConvert.DeserializeObject(Of List(Of LocationData))(json)
 12.         Dim DT As New DataTable()
 13.         '// Add Columns to DataTable.
 14.         With DT.Columns
 15.             .Add("zipCode", GetType(String))
 16.             .Add("subDistrictId", GetType(String))
 17.             .Add("subDistrictName", GetType(String))
 18.             .Add("districtId", GetType(String))
 19.             .Add("districtName", GetType(String))
 20.             .Add("provinceId", GetType(String))
 21.             .Add("provinceName", GetType(String))
 22.         End With
 23.         '// Loop for add row data to DataTable.
 24.         Try
 25.             For Each LocationData In dataList
 26.                 For Each subDistrict In LocationData.subDistrictList
 27.                     Dim row As DataRow = DT.NewRow()
 28.                     row("zipCode") = LocationData.zipCode
 29.                     row("subDistrictId") = subDistrict.subDistrictId
 30.                     row("subDistrictName") = subDistrict.subDistrictName
 31.                     '//
 32.                     Dim matchingDistrict = LocationData.districtList.FirstOrDefault(Function(d) d.districtId = subDistrict.districtId)
 33.                     If matchingDistrict IsNot Nothing Then
 34.                         row("districtId") = matchingDistrict.districtId
 35.                         row("districtName") = matchingDistrict.districtName
 36.                     End If
 37.                     '//
 38.                     Dim matchingProvince = LocationData.provinceList.FirstOrDefault(Function(p) p.provinceId = subDistrict.provinceId)
 39.                     If matchingProvince IsNot Nothing Then
 40.                         row("provinceId") = matchingProvince.provinceId
 41.                         row("provinceName") = matchingProvince.provinceName
 42.                     End If
 43.                     DT.Rows.Add(row)
 44.                 Next
 45.             Next
 46.         Catch ex As Exception
 47.             MessageBox.Show(ex.Message)
 48.         End Try
 49.         '// Set DataTable as the DataSource for BindingSource.
 50.         JsonSource.DataSource = DT
 51.         '// Set BindingSource as the DataSource for DataGridView.
 52.         dgvData.DataSource = JsonSource
 53.         '// Remove some columns.
 54.         With dgvData.Columns
 55.             .Remove("subDistrictId")
 56.             .Remove("districtId")
 57.             .Remove("provinceId")
 58.         End With
 59.         '//
 60.         With dgvData
 61.             .Columns("zipCode").HeaderText = "รหัสไปรษณีย์"
 62.             .Columns("subDistrictName").HeaderText = "ตำบล/แขวง"
 63.             .Columns("districtName").HeaderText = "อำเภอ/เขต"
 64.             .Columns("provinceName").HeaderText = "จังหวัด"
 65.         End With
 66.         Call SetupGridView()
 67.         Me.lblRecordCount.Text = "Total: " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 68.     End Sub

 69.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 70.     '// Filter data.
 71.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 72.     Private Sub txtFilterJson_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles txtFilterJson.TextChanged
 73.         If rdoFilterAll.Checked Then
 74.             '// Filter for All.
 75.             JsonSource.Filter = _
 76.                 " provinceName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 77.                 " OR districtName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 78.                 " OR subDistrictName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'" & _
 79.                 " OR zipCode LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 80.             '// Filter ProvinceName.
 81.         ElseIf rdoProvinceName.Checked Then
 82.             JsonSource.Filter = "provinceName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 83.             '// Filter DistrictName.
 84.         ElseIf rdoDistrictName.Checked Then
 85.             JsonSource.Filter = "districtName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 86.             '// Filter SubDistrictName.
 87.         ElseIf rdoSubDistrictName.Checked Then
 88.             JsonSource.Filter = "subdistrictName LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 89.             '// Filter ZipCode.
 90.         ElseIf rdoZipCode.Checked Then
 91.             JsonSource.Filter = "zipCode LIKE " & "'%" & txtFilterJson.Text & "%'"
 92.         End If
 93.         '//
 94.         Me.lblRecordCount.Text = "Total: " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 95.     End Sub

 96.     Private Sub rdoFilterAll_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdoFilterAll.CheckedChanged
 97.         txtFilterJson.Focus()
 98.     End Sub

 99.     Private Sub rdoProvinceName_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdoProvinceName.CheckedChanged
 100.         txtFilterJson.Focus()
 101.     End Sub

 102.     Private Sub rdoDistrictName_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoDistrictName.CheckedChanged
 103.         txtFilterJson.Focus()
 104.     End Sub

 105.     Private Sub rdoSubDistrictName_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoSubDistrictName.CheckedChanged
 106.         txtFilterJson.Focus()
 107.     End Sub

 108.     Private Sub rdoZipCode_CheckedChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoZipCode.CheckedChanged
 109.         txtFilterJson.Focus()
 110.     End Sub

 111. #Region "DATAGRIDVIEW"
 112.     '// Initialized DataGridView.
 113.     Private Sub SetupGridView()
 114.         With dgvData
 115.             .RowHeadersVisible = True
 116.             .AllowUserToAddRows = False
 117.             .AllowUserToDeleteRows = False
 118.             .AllowUserToResizeRows = False
 119.             .MultiSelect = False
 120.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 121.             .ReadOnly = True
 122.             '// Data rows
 123.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 124.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 125.             .RowTemplate.Height = 27
 126.             '// Autosize Column
 127.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 128.             '// Header
 129.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 130.                 .BackColor = Color.RoyalBlue
 131.                 .ForeColor = Color.White
 132.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 133.             End With
 134.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 135.             .ColumnHeadersHeight = 36
 136.             '/ Accept changes to the header's background color.
 137.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 138.             '// Even-Odd Color of Rows.
 139.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Beige
 140.             '// Even-Odd Color of Columns.
 141.             For iCol As Integer = 0 To dgvData.Columns.Count - 1
 142.                 '// If any integer Mod by 2 and gets the answer is 0 so even number, 1 is an odd number.
 143.                 If iCol Mod 2 = 1 Then
 144.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.BlueViolet
 145.                 Else
 146.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.SeaGreen
 147.                 End If
 148.             Next
 149.         End With
 150.     End Sub
 151. #End Region

 152. #Region "FUNCTION"
 153.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 154.     ' / Get my project path
 155.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 156.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 157.     ' / Return : C:\My Project\
 158.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 159.         '/ Return Value
 160.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 161.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 162.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 163.     End Function
 164. #End Region

 165. End Class

 166. '// Define data model classes.
 167. Public Class SubDistrict
 168.     Public Property subDistrictId As String
 169.     Public Property districtId As String
 170.     Public Property provinceId As String
 171.     Public Property subDistrictName As String
 172. End Class

 173. Public Class District
 174.     Public Property districtId As String
 175.     Public Property districtName As String
 176.     Public Property provinceId As String
 177. End Class

 178. Public Class Province
 179.     Public Property provinceId As String
 180.     Public Property provinceName As String
 181. End Class

 182. Public Class LocationData
 183.     Public Property zipCode As String
 184.     Public Property subDistrictList As List(Of SubDistrict)
 185.     Public Property districtList As List(Of District)
 186.     Public Property provinceList As List(Of Province)
 187. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-18 23:23 , Processed in 0.249007 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้