ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 727|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] โค้ดในส่วนของรายละเอียดการขายสินค้า แบบไม่ต้องติดต่อกับฐานข้อมูล

[คัดลอกลิงก์]

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131โค้ดในส่วนของการขายสินค้า เป็นงานต้นแบบเพื่ออธิบายให้เห็นถึงหลักการวิธีคิดของการนำข้อมูลรายการสินค้าเข้าไปเก็บไว้ในตารางกริด เพื่อทำการขายสินค้า ตามหลักการของฐานข้อมูลก็คือมี ความสัมพันธ์แบบ One To Many (ใบขายสินค้า 1 ใบ ขายสินค้าได้หลายชนิด) แต่แอดมินจะตัดส่วนในเรื่องฐานข้อมูลทิ้งออกไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยโค้ดชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงการขายแบบมาตรฐาน แบบแรกคือการที่มีสินค้า A แล้วให้รวมจำนวนสินค้า A ไว้ในรายการเดียว และอีกแบบคือสินค้าเดียวกันแต่แยกจำนวนสินค้าออกจากกัน และทั้ง 2 แบบจะสามารถแก้ไขข้อมูล เช่น ราคาหรือจำนวนสินค้าได้ในขณะที่ทำรายการ ซึ่งเราเรียกว่า In Line Edit ด้วยวิธีการนี้จะมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ (Friendly Use) และทั้งหมดนี้คือการทำงานที่เรียกว่า UnBound Data หรือการไม่ผูกฟิลด์ข้อมูลใดๆเอาไว้กับตารางกริด ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้ดี ปรับแต่งความยืดหยุ่นได้ตามใจชอบ ... แอดมินฝากเอาไปคิดเป็นการบ้าน เช่น กรณีที่ไม่ได้ขายแบบเงินสด จะเช็คสต็อกได้อย่างไร ...

การจำลองตารางข้อมูล (DataTable) เพื่อทำการทดสอบ โดยที่ไม่ต้องไปติดต่อกับฐานข้อมูลใดๆ ...
 1.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2.     ' / S A M P L E ... D A T A T A B L E (Products)
 3.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 4.     Function GetDataTable() As DataTable
 5.         '// Add Column
 6.         Dim DT As New DataTable
 7.         With DT.Columns
 8.             .Add("ProductPK", GetType(Integer)) '<< Index = 0
 9.             .Add("ProductID", GetType(String))    '<< 1
 10.             .Add("ProductName", GetType(String)) '<< 2
 11.             .Add("UnitPrice", GetType(Double)) '<< 3
 12.             '// ในส่วนของการรวมจำนวนเงิน (Total) จำนวน X ราคา เราจะไม่เก็บในฐานข้อมูลให้เปลืองพื้นที่ แต่จะให้โปรแกรมคำนวณให้แทน
 13.         End With
 14.         '// ... Add rows for data.
 15.         '/ ProductPK, ProductID, ProductName, UnitPrice
 16.         '/ เหมือนการ Query เพื่อนำเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานเท่านั้น
 17.         With DT.Rows
 18.             .Add(1, "01", "กาแฟร้อน", "50.00")
 19.             .Add(2, "02", "กาแฟเย็น", "60.00")
 20.             .Add(3, "03", "คาปูชิโน่", "75.00")
 21.             .Add(4, "04", "คาปูชิโน่ - ลาเต้", "80.00")
 22.             .Add(5, "05", "เอ็กซ์เพรสโซ่", "90.00")
 23.             .Add(6, "06", "Classic Chicken", "20.00")
 24.             .Add(7, "07", "Mexicana", "25.00")
 25.             .Add(8, "08", "Lemon Shrimp", "30.00")
 26.             .Add(9, "09", "Bacon", "40.00")
 27.             .Add(10, "10", "Spicy Shrimp", "45.00")
 28.             .Add(11, "11", "Tex Supreme", "50.00")
 29.             .Add(12, "12", "Fish", "55.00")
 30.             .Add(13, "13", "Pepsi Can", "20.00")
 31.             .Add(14, "14", "Coke Can", "20.00")
 32.             .Add(15, "15", "7Up Can", "20.00")
 33.             .Add(16, "16", "Pepsi 2 ลิตร", "50.00")
 34.             .Add(17, "17", "Coke 2 ลิตร", "50.00")
 35.             .Add(18, "18", "น้ำเปล่า", "15.00")
 36.             .Add(19, "19", "เหล้าเป็ก", "100.00")
 37.             .Add(20, "20", "เบียร์สิงห์ (กระป๋อง)", "50.00")
 38.         End With
 39.         Return DT
 40.     End Function
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmPosDetail

 2.     Private Sub frmPosDetail_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 3.         Select Case e.KeyCode
 4.             Case Keys.F8
 5.                 '/ Remove Row
 6.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 7.         End Select
 8.     End Sub

 9.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 10.     ' / S T A R T ... H E R E
 11.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 12.     Private Sub frmPosDetail_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 13.         Me.KeyPreview = True  '/ สามารถกดปุ่มฟังค์ชั่นคีย์ลงในฟอร์มได้
 14.         Call InitializeGrid()
 15.         '// Set all TextBox Control to Zero and ReadOnly except txtSearch.
 16.         For Each tb As TextBox In Me.Controls.OfType(Of TextBox)()
 17.             If tb.Name <> "txtSearch" Then
 18.                 tb.Text = "0.00"
 19.                 tb.ReadOnly = True
 20.             End If
 21.         Next
 22.         With cmbTax
 23.             .Items.Add("None Vat")
 24.             .Items.Add("Include Vat (7%)")
 25.             .Items.Add("Exclude Vat (7%)")
 26.         End With
 27.         cmbTax.SelectedIndex = 1    '// Include VAT
 28.     End Sub

 29.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 30.     ' / S A M P L E ... D A T A T A B L E (Products)
 31.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 32.     Function GetDataTable() As DataTable
 33.         '// Add Column
 34.         Dim DT As New DataTable
 35.         With DT.Columns
 36.             .Add("ProductPK", GetType(Integer)) '<< Index = 0
 37.             .Add("ProductID", GetType(String))    '<< 1
 38.             .Add("ProductName", GetType(String)) '<< 2
 39.             .Add("UnitPrice", GetType(Double)) '<< 3
 40.             '// ในส่วนของการรวมจำนวนเงิน (Total) จำนวน X ราคา เราจะไม่เก็บในฐานข้อมูลให้เปลืองพื้นที่ แต่จะให้โปรแกรมคำนวณให้แทน
 41.         End With
 42.         '// ... Add rows for data.
 43.         '/ ProductPK, ProductID, ProductName, UnitPrice
 44.         '/ เหมือนการ Query เพื่อนำเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานเท่านั้น
 45.         With DT.Rows
 46.             .Add(1, "01", "กาแฟร้อน", "50.00")
 47.             .Add(2, "02", "กาแฟเย็น", "60.00")
 48.             .Add(3, "03", "คาปูชิโน่", "75.00")
 49.             .Add(4, "04", "คาปูชิโน่ - ลาเต้", "80.00")
 50.             .Add(5, "05", "เอ็กซ์เพรสโซ่", "90.00")
 51.             .Add(6, "06", "Classic Chicken", "20.00")
 52.             .Add(7, "07", "Mexicana", "25.00")
 53.             .Add(8, "08", "Lemon Shrimp", "30.00")
 54.             .Add(9, "09", "Bacon", "40.00")
 55.             .Add(10, "10", "Spicy Shrimp", "45.00")
 56.             .Add(11, "11", "Tex Supreme", "50.00")
 57.             .Add(12, "12", "Fish", "55.00")
 58.             .Add(13, "13", "Pepsi Can", "20.00")
 59.             .Add(14, "14", "Coke Can", "20.00")
 60.             .Add(15, "15", "7Up Can", "20.00")
 61.             .Add(16, "16", "Pepsi 2 ลิตร", "50.00")
 62.             .Add(17, "17", "Coke 2 ลิตร", "50.00")
 63.             .Add(18, "18", "น้ำเปล่า", "15.00")
 64.             .Add(19, "19", "เหล้าเป็ก", "100.00")
 65.             .Add(20, "20", "เบียร์สิงห์ (กระป๋อง)", "50.00")
 66.         End With
 67.         Return DT
 68.     End Function

 69.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 70.     ' / ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ DataGridView แบบ Run Time (ใช้โค้ดทั้งหมด)
 71.     Private Sub InitializeGrid()
 72.         With dgvData
 73.             .RowHeadersVisible = False
 74.             .AllowUserToAddRows = False
 75.             .AllowUserToDeleteRows = False
 76.             .AllowUserToResizeRows = False
 77.             .MultiSelect = False
 78.             .ReadOnly = False
 79.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 80.             .RowTemplate.Height = 27
 81.             '// Declare columns type.
 82.             Dim PK As New DataGridViewTextBoxColumn()
 83.             Dim ProductID As New DataGridViewTextBoxColumn()
 84.             Dim ProductName As New DataGridViewTextBoxColumn()
 85.             Dim Quantity As New DataGridViewTextBoxColumn()
 86.             Dim UnitPrice As New DataGridViewTextBoxColumn()
 87.             Dim Total As New DataGridViewTextBoxColumn()
 88.             '// Add new Columns
 89.             dgvData.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 90.                                      PK, ProductID, ProductName, Quantity, UnitPrice, Total _
 91.                                     })
 92.             '/ Index = 0
 93.             With PK
 94.                 .Name = "PK"
 95.                 .HeaderText = "PK"
 96.                 .Visible = False
 97.             End With
 98.             '/ Index = 1
 99.             With ProductID
 100.                 .Name = "ProductID"
 101.                 .HeaderText = "Product ID"
 102.                 .ReadOnly = True
 103.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 104.             End With
 105.             '/ Index = 2
 106.             With ProductName
 107.                 .Name = "ProductName"
 108.                 .HeaderText = "Product Name"
 109.                 .ReadOnly = True
 110.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 111.             End With
 112.             '/ Index = 3
 113.             With Quantity
 114.                 .Name = "Quantity"
 115.                 .HeaderText = "Quantity"
 116.                 .ValueType = GetType(Integer)
 117.             End With
 118.             '/ Index = 4
 119.             With UnitPrice
 120.                 .Name = "UnitPrice"
 121.                 .HeaderText = "Unit Price"
 122.                 .ValueType = GetType(Double)
 123.             End With
 124.             '/ Index = 5
 125.             With Total
 126.                 .Name = "Total"
 127.                 .HeaderText = "Total"
 128.                 .ValueType = GetType(Double)
 129.                 .ReadOnly = True
 130.                 .ReadOnly = True
 131.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 132.                 .DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Blue
 133.                 .DefaultCellStyle.Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 134.             End With
 135.             '// เพิ่มปุ่มลบ (Index = 6)
 136.             Dim btnDelRow As New DataGridViewButtonColumn
 137.             dgvData.Columns.Add(btnDelRow)
 138.             With btnDelRow
 139.                 .HeaderText = "Delete F8"
 140.                 .Text = "Delete"
 141.                 .UseColumnTextForButtonValue = True
 142.                 .Width = 30
 143.                 .ReadOnly = True
 144.                 .HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 145.                 .SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable  '/ Not sort order but can click header for delete row.
 146.             End With
 147.             '/ Alignment MiddleRight only columns 3 to 5
 148.             For i As Byte = 3 To 5
 149.                 '/ Header Alignment
 150.                 .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 151.                 '/ Cell Alignment
 152.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 153.             Next
 154.             '/ Auto size column width of each main by sorting the field.
 155.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 156.             '/ Adjust Header Styles
 157.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 158.                 .BackColor = Color.RoyalBlue
 159.                 .ForeColor = Color.White
 160.                 .Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 161.             End With
 162.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 163.             .ColumnHeadersHeight = 36
 164.             '/ กำหนดให้ EnableHeadersVisualStyles = False เพื่อให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของ Header
 165.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 166.         End With
 167.     End Sub

 168.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 169.     ' / การค้นหาข้อมูลในช่อง TextBox และค้นหาว่ามีข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในแถวรายการตารางกริดหรือไม่
 170.     ' / หากไม่มี ก็ให้เพิ่มแถวเข้าไปใหม่
 171.     ' / หากมี ก็ให้เพิ่มจำนวนขึ้นไปอีก 1 Unit.
 172.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 173.     Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
 174.         '// เมื่อกดคีย์ ENTER เพื่อเริ่มต้นการค้นหาข้อมูล
 175.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 176.             '/ Replace some word for reserved in DataBase.
 177.             txtSearch.Text = txtSearch.Text.Trim.Replace("'", "").Replace("*", "").Replace("%", "")
 178.             e.Handled = True    '// ปิดเสียง
 179.             '/ สร้าง DataTable สมมุติขึ้นมา (เหมือนกับการดึงข้อมูลจาก DataBase เข้ามาเพื่อทำการค้นหา)
 180.             Dim DT As DataTable = GetDataTable()
 181.             '/ ค้นหาข้อมูลจาก DataTable แล้วรับค่ามาใส่ไว้ใน DataRow
 182.             '/ การค้นหาข้อมูลแบบ String จะต้องใส่เครื่องหมาย Single Quote ครอบเอาไว้ เช่น ProductID = '01'
 183.             Dim r() As DataRow = DT.Select(" ProductID = " & "'" & txtSearch.Text.Trim & "'")
 184.             '// หากพบข้อมูลใน DataTable
 185.             If r.Count > 0 Then
 186.                 '/ ตัวแปรบูลีน Flag แจ้งการค้นหาข้อมูลในตารางกริด (True = พบรายการในแถว, False = ไม่พบ)
 187.                 Dim blnExist As Boolean = False
 188.                 '/ หากนับจำนวนรวมสินค้าชนิดเดียวกันใน 1 รายการ (ไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกใน CheckBox)
 189.                 '/ หากต้องการให้นับจำนวนรวมอย่างเดียวเท่านั้น ก็ตัดในส่วน IF - END IF และ CheckBox ทิ้งออกไปได้เลย
 190.                 If Not chkSeparateQty.Checked Then
 191.                     '/ ต้องค้นหาข้อมูลจากตารางกริดก่อน เพื่อค้นหาว่ามีรายการสินค้าเดิมหรือไม่?
 192.                     '/ หากในตารางกริดยังไม่มีแถวรายการ ก็จะข้าม For Loop นี้ไปเพิ่มรายการใหม่ทันที
 193.                     For iRow As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 194.                         '/ ทดสอบด้วย Primary Key r(0).Item(0) หรือ Product ID r(0).Item(1) ก็ได้
 195.                         If r(0).Item(0) = dgvData.Rows(iRow).Cells(0).Value Then
 196.                             '/ เมื่อพบรายการเดิม ก็ให้เพิ่มจำนวนขึ้น 1
 197.                             dgvData.Rows(iRow).Cells(3).Value += 1
 198.                             '/ Flag แจ้งว่าพบข้อมูลเดิมแล้ว
 199.                             blnExist = True
 200.                             '/ เมื่อเจอสินค้าเดิมในตารางกริดแล้ว ไม่ว่าจะอยู่แถวลำดับที่เท่าไหร่ ก็ให้ออกจาก For Loop การค้นหาได้เลย
 201.                             '/ เพราะรายการสินค้าใดๆ จะต้องมีอยู่เพียงแค่รายการเดียว ไม่ต้องเสียเวลาวนรอบกลับไปทำให้จนครบจำนวนแถว
 202.                             Exit For
 203.                         End If
 204.                     Next
 205.                 End If
 206.                 '/ กรณีที่พบสินค้าในตารางกริด กำหนด blnExist = True ทำให้ Not True = False จะทำให้ข้ามเงื่อนไขนี้ออกไป
 207.                 '/ กรณีที่ไม่พบข้อมูลสินค้าเดิมในตารางกริด กำหนด blnExist = False ทำให้ Not False = True เพิ่มรายการสินค้าแถวใหม่เข้าไปในตารางกริดได้
 208.                 If Not blnExist Then
 209.                     '/ เขียนเอาไว้หน่อยจะได้ไม่ลืมว่าแต่ละหลักเราเก็บค่าอะไร
 210.                     '/ Primary Key, Product ID, Product Name, Quantity, UnitPrice, Total
 211.                     dgvData.Rows.Add(r(0).Item(0), r(0).Item(1), r(0).Item(2), "1", Format(CDbl(r(0).Item(3).ToString), "0.00"), "0.00")
 212.                 End If
 213.                 '/ หากไม่ใช้ NOT ก็จะต้องเขียนโปรแกรมแบบนี้ แต่โค้ดจะไม่สวยงาม
 214.                 '/ If blnExist = True Then
 215.                 '/     ไม่ต้องทำอะไร
 216.                 '/ Else
 217.                 '/     ทำคำสั่งเพิ่มรายการแถว
 218.                 '/ End If
 219.                 '// คำนวณผลรวมใหม่
 220.                 DT.Dispose()
 221.                 Call CalSumTotal()
 222.             End If
 223.             txtSearch.Clear()
 224.             txtSearch.Focus()
 225.         End If
 226.     End Sub

 227.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 228.     ' / Calcualte sum of Total (Column Index = 5)
 229.     ' / ทำทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ลบแถวรายการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ Quantity, UnitPrice
 230.     ' / เพื่อคำนวณหาจำนวนเงินใหม่
 231.     Private Sub CalSumTotal()
 232.         txtTotal.Text = "0.00"
 233.         '/ วนรอบตามจำนวนแถวที่มีอยู่ปัจจุบัน
 234.         For i As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 235.             '/ หลักสุดท้ายของตารางกริด = [จำนวน x ราคา]
 236.             dgvData.Rows(i).Cells(5).Value = Format(dgvData.Rows(i).Cells(3).Value * dgvData.Rows(i).Cells(4).Value, "#,##0.00")
 237.             '/ นำค่าจาก Total มารวมกันเพื่อแสดงผลในสรุปผลรวม (x = x + y)
 238.             txtTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(dgvData.Rows(i).Cells(5).Value), "#,##0.00")
 239.         Next
 240.         '// TAX - การคิดภาษี
 241.         Dim SumPrice As Double = CDbl(txtTotal.Text)
 242.         Select Case cmbTax.SelectedIndex
 243.             '// ไม่คิดภาษี
 244.             Case 0
 245.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 246.                 txtVat.Text = "0.00"
 247.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 248.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text), "#,##0.00")
 249.                 '// หรือ txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")

 250.                 '// รวมภาษี (Include Tax)
 251.             Case 1
 252.                 '// คิดภาษี 7% (Include VAT)
 253.                 txtVat.Text = Format(SumPrice - (SumPrice / 1.07), "#,##0.00")
 254.                 '// หาราคาสินค้าที่แท้จริงก่อน ... โดยเอาราคาสินค้าทั้งหมดลบออกจากภาษี
 255.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice - CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 256.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 257.                 txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")

 258.                 '// แยกภาษี (Exclude Tax)
 259.             Case 2
 260.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 261.                 '// คิดแยกภาษี 7% (Exclude VAT)
 262.                 txtVat.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) * 7 / 100, "#,##0.00")
 263.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด + ภาษี
 264.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 265.         End Select
 266.     End Sub

 267.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 268.     ' / โปรแกรมย่อยในการลบแถวรายการที่เลือกออกไป
 269.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 270.     Private Sub DeleteRow(ByVal ColName As String)
 271.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 272.         '/ ColName เป็นชื่อของหลัก Index = 6 ของตารางกริด (ไปดูที่โปรแกรมย่อย InitializeGrid)
 273.         If ColName = "btnDelRow" Then
 274.             '// ลบรายการแถวที่เลือกออกไป
 275.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 276.             '/ เมื่อแถวรายการถูกลบออกไป ต้องไปคำนวณหาค่าผลรวมใหม่
 277.             Call CalSumTotal()
 278.         End If
 279.         txtSearch.Focus()
 280.     End Sub

 281.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 282.         Select Case e.ColumnIndex
 283.             '// Delete Button
 284.             Case 6
 285.                 'MsgBox(("Row : " + e.RowIndex.ToString & "  Col : ") + e.ColumnIndex.ToString)
 286.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 287.         End Select
 288.     End Sub

 289.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 290.     ' / เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อแก้ไขรายการในเซลล์เรียบร้อยแล้วกด Enter
 291.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 292.     Private Sub dgvData_CellEndEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellEndEdit
 293.         '/ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าในหลัก Index ที่ 3 หรือ 4
 294.         '/ ให้คำนวณราคารวมใหม่ จำนวน X ราคา
 295.         Select Case e.ColumnIndex
 296.             '/ Column Index = 3 (Quantity), Column Index = 4 (UnitPrice)
 297.             Case 3, 4
 298.                 '/ Quantity
 299.                 '/ การดัก Error กรณีมีค่า Null Value ให้ใส่ค่า 0 ลงไปแทน
 300.                 If IsDBNull(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value = "0"
 301.                 Dim Quantity As Integer = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value
 302.                 '/ UnitPrice
 303.                 '/ If Null Value
 304.                 If IsDBNull(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = "0.00"
 305.                 Dim UnitPrice As Double = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value
 306.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = Format(CDbl(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value), "0.00")

 307.                 '/ Quantity x UnitPrice
 308.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(5).Value = CDbl((Quantity * UnitPrice).ToString("#,##0.00"))
 309.                 '/ Calculate Summary
 310.                 Call CalSumTotal()
 311.         End Select
 312.     End Sub

 313.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 314.     ' / เมื่อเริ่มกดคีย์ในหลักที่ 3 และ 4 (Quantity, UnitPrice)
 315.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 316.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 317.         '// อย่าลืมกำหนดชื่อ Column Name มาก่อนหน้านี้ด้วย (โปรแกรมย่อย InitializeGrid)
 318.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Name
 319.             ' / Can use both Colume Index or Field Name
 320.             Case "Quantity", "UnitPrice"
 321.                 '/ Stop and Start event handler.
 322.                 RemoveHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 323.                 AddHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 324.         End Select
 325.     End Sub

 326.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 327.     ' / ดักค่าการกดคีย์เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
 328.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 329.     Private Sub ValidKeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
 330.         Dim tb As TextBox = sender
 331.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 332.             Case 3  ' Quantity is Integer (กรณีเลขจำนวนเต็ม)
 333.                 Select Case e.KeyChar
 334.                     Case "0" To "9"   ' digits 0 - 9 allowed
 335.                     Case ChrW(Keys.Back)    ' backspace allowed for deleting (Delete key automatically overrides)

 336.                     Case Else ' everything else ....
 337.                         ' True = CPU cancel the KeyPress event
 338.                         e.Handled = True ' and it's just like you never pressed a key at all
 339.                 End Select

 340.             Case 4  ' UnitPrice is Double (กรณีเลขจำนวนทศนิยม)
 341.                 Select Case e.KeyChar
 342.                     Case "0" To "9"
 343.                         ' Allowed "."
 344.                     Case "."
 345.                         ' can present "." only one
 346.                         If InStr(tb.Text, ".") Then e.Handled = True

 347.                     Case ChrW(Keys.Back)
 348.                         '/ Return False is Default value

 349.                     Case Else
 350.                         e.Handled = True

 351.                 End Select
 352.         End Select
 353.     End Sub

 354.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 355.     ' / เลือกการคำนวณภาษี
 356.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 357.     Private Sub cmbTax_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbTax.SelectedIndexChanged
 358.         Call CalSumTotal()
 359.         txtSearch.Focus()
 360.     End Sub

 361.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 362.     ' / หากติ๊กเครื่องหมายถูกคือการขายแบบแยกจำนวนสินค้า
 363.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 364.     Private Sub chkSeparateQty_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles chkSeparateQty.CheckedChanged
 365.         If chkSeparateQty.Checked Then
 366.             '// ปรับจำนวนให้เหลือ 1
 367.             'For i As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 368.             'dgvData.Rows(i).Cells(3).Value = "1"
 369.             'Next
 370.             '// หรือลบรายการทั้งหมดออกไปก่อน
 371.             dgvData.Rows.Clear()
 372.             Call CalSumTotal()
 373.             dgvData.Columns("Quantity").ReadOnly = True
 374.             dgvData.Columns("Quantity").DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 375.         Else
 376.             '// ลบรายการทั้งหมดออกไปก่อน
 377.             dgvData.Rows.Clear()
 378.             '/ สามารถคีย์จำนวนรายการได้
 379.             dgvData.Columns("Quantity").ReadOnly = False
 380.             dgvData.Columns("Quantity").DefaultCellStyle.BackColor = Color.White
 381.         End If
 382.         txtSearch.Focus()
 383.     End Sub

 384.     Private Sub frmPosDetail_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 385.         Me.Dispose()
 386.         GC.SuppressFinalize(Me)
 387.         Application.Exit()
 388.     End Sub

 389.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 390.         Me.Close()
 391.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-5-24 15:05 , Processed in 0.450049 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้