ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1390|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] โค้ดการคำนวณหาอัตราค่าบริการขนส่งไปรษณีย์ (eCo Post)

[คัดลอกลิงก์]

314

กระทู้

505

โพสต์

6207

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6207

โค้ด VB.NET (2010) กับการคำนวณหาอัตราค่าบริการขนส่งไปรษณีย์ (eCo Post) ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmWeightCalculation

 2.     Private Sub frmWeightCalculation_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 3.         Select Case e.KeyCode
 4.             Case Keys.F8
 5.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 6.             Case Keys.F7
 7.                 Call btnAddToDataGridView_Click(sender, e)
 8.                 txtWeight.Focus()
 9.         End Select
 10.     End Sub

 11.     Private Sub frmWeightCalculation_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 12.         Call InitializeGrid()
 13.         Call rdoEnvelope_Click(sender, e)
 14.         Call ClearTextBox()
 15.         txtWeight.Focus()
 16.         txtWeight.Tag = 0
 17.     End Sub

 18.     Private Sub ClearTextBox()
 19.         txtWeight.Text = "0"
 20.         txtPriceEnvelope.Text = "0.00"
 21.         txtPriceBox.Text = "0.00"
 22.         txtPriceEnvelopeBox.Text = "0.00"
 23.         txtWeightDescription.Text = String.Empty
 24.     End Sub

 25.     Private Sub txtWeight_GotFocus(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles txtWeight.GotFocus
 26.         If Not IsDBNull(txtWeight.Text) Then
 27.             txtWeight.SelectionStart = 0
 28.             txtWeight.SelectionLength = txtWeight.Text.Length
 29.         End If
 30.     End Sub

 31.     Private Sub txtWeight_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtWeight.KeyPress
 32.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 33.             e.Handled = True
 34.             Call CalWeight()
 35.         Else
 36.             '// รับค่าเฉพาะตัวเลขแบบจำนวนเต็ม
 37.             'e.Handled = CheckDigitOnly(Asc(e.KeyChar))
 38.             e.Handled = ValidateNumeric(e.KeyChar)
 39.         End If
 40.     End Sub

 41.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 42.     ' / S A M P L E ... D A T A    T A B L E (Products)
 43.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 44.     Function GetDataTable() As DataTable
 45.         '// Add Column
 46.         Dim DT As New DataTable
 47.         With DT.Columns
 48.             .Add("WeightPK", GetType(Integer)) '<< Index = 0
 49.             .Add("WeightName", GetType(String)) '<< 1
 50.             .Add("BeginWeight", GetType(Integer)) '<< 2
 51.             .Add("EndWeight", GetType(Integer)) '<< 3
 52.             .Add("PriceEnvelope", GetType(Double)) '<< 4
 53.             .Add("PriceBox", GetType(Double)) '<< 5
 54.             .Add("PriceEnvelopeBox", GetType(Double)) '<< 6
 55.         End With
 56.         '/ Add sample data.
 57.         '/ WeightPK, WeightName, BeginWeight, EndWeight, PriceEnvelope, PriceBox, PriceEnvelopeBox
 58.         With DT.Rows
 59.             .Add(1, "ไม่เกิน 20 กรัม", "1", "20", "16.00", "18.00", "20.00")
 60.             .Add(2, "เกิน 20 กรัม - 100 กรัม", "21", "100", "18.00", "20.00", "22.00")
 61.             .Add(3, "เกิน 100 กรัม - 250 กรัม", "101", "250", "22.00", "24.00", "26.00")
 62.             .Add(4, "เกิน 250 กรัม - 500 กรัม", "251", "500", "28.00", "30.00", "30.00")
 63.             .Add(5, "เกิน 500 กรัม - 1,000 กรัม", "501", "1000", "38.00", "40.00", "40.00")
 64.             .Add(6, "เกิน 1,000 กรัม - 2,000 กรัม", "1001", "2000", "58.00", "60.00", "60.00")
 65.             .Add(7, "เกิน 2,000 กรัม - 4,000 กรัม", "2001", "4000", "0.00", "0.00", "80.00")
 66.             .Add(8, "เกิน 4,000 กรัม - 6,000 กรัม", "4001", "6000", "0.00", "0.00", "120.00")
 67.             .Add(9, "เกิน 6,000 กรัม - 10,000 กรัม", "6001", "10000", "0.00", "0.00", "160.00")
 68.         End With
 69.         Return DT
 70.     End Function

 71.     Private Sub CalWeight()
 72.         If txtWeight.Text.Trim = "" Or txtWeight.Text.Trim.Length = 0 Then
 73.             txtWeight.Text = "0"
 74.             Return
 75.         End If
 76.         Dim DT As DataTable = GetDataTable()
 77.         '/ ค้นหาข้อมูลจากน้ำหนักที่ต้องการ แล้วเปรียบเทียบช่วงค่าระหว่างน้ำหนักต่ำสุดและน้ำหนักสูงสุด
 78.         Dim r() As DataRow = DT.Select(CInt(txtWeight.Text.Trim) & " >= BeginWeight AND " & CInt(txtWeight.Text.Trim) & "<= EndWeight")
 79.         '// หากพบข้อมูลใน DataTable
 80.         If r.Count > 0 Then
 81.             txtWeight.Tag = r(0).Item(0).ToString
 82.             txtPriceEnvelope.Text = Format(CDbl(r(0).Item(4).ToString), "0.00")
 83.             txtPriceBox.Text = Format(CDbl(r(0).Item(5).ToString), "0.00")
 84.             txtPriceEnvelopeBox.Text = Format(CDbl(r(0).Item(6).ToString), "0.00")
 85.             txtWeightDescription.Text = r(0).Item(1).ToString
 86.             '// กรณีที่อัตราค่าบริการซองและกล่อง = 0.00 ให้ไปโฟกัสที่ประเภทซองและกล่อง
 87.             If Val(r(0).Item(4).ToString) = 0 AndAlso Val(r(0).Item(5).ToString) = 0 Then
 88.                 rdoEnvelopeBox.Focus()
 89.             Else
 90.                 rdoEnvelope.Focus()
 91.             End If
 92.         Else
 93.             Call ClearTextBox()
 94.         End If
 95.         DT.Dispose()
 96.         txtWeight.Focus()
 97.     End Sub

 98.     Private Sub btnCalWeight_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCalWeight.Click
 99.         Call CalWeight()
 100.         txtWeight.Focus()
 101.     End Sub

 102.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 103.     ' / ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ DataGridView แบบ Run Time (ใช้โค้ดทั้งหมด)
 104.     Private Sub InitializeGrid()
 105.         With dgvData
 106.             .RowHeadersVisible = False
 107.             .AllowUserToAddRows = False
 108.             .AllowUserToDeleteRows = False
 109.             .AllowUserToResizeRows = False
 110.             .MultiSelect = False
 111.             .ReadOnly = True
 112.             .RowTemplate.MinimumHeight = 30
 113.             .RowTemplate.Height = 30
 114.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 115.             '/ Columns Specified
 116.             '/ Index = 0
 117.             .Columns.Add("PK", "Primary Key")
 118.             With .Columns("PK")
 119.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 120.                 .Visible = False '/ ปกติหลัก Primary Key จะต้องถูกซ่อนไว้
 121.             End With
 122.             '/ Index = 1
 123.             .Columns.Add("Category", "Category")
 124.             .Columns("Category").DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 125.             '/ Index = 2
 126.             .Columns.Add("WeightDescription", "Weight Description")
 127.             .Columns("WeightDescription").DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 128.             '/ Index = 3
 129.             .Columns.Add("Weight", "Weight")
 130.             .Columns("Weight").ValueType = GetType(Integer)
 131.             '/ Index = 4
 132.             .Columns.Add("UnitPrice", "Unit Price")
 133.             .Columns("UnitPrice").ValueType = GetType(Double)
 134.         End With
 135.         '// เพิ่มปุ่มลบ (Index = 5)
 136.         Dim btnDelRow As New DataGridViewButtonColumn
 137.         dgvData.Columns.Add(btnDelRow)
 138.         With btnDelRow
 139.             .HeaderText = "Delete F8"
 140.             .Text = "Delete"
 141.             .UseColumnTextForButtonValue = True
 142.             .Width = 30
 143.             .ReadOnly = True
 144.             .HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 145.             .SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable  '/ Not sort order but can click header for delete row.
 146.         End With
 147.         '/ Alignment MiddleRight only columns 3 to 5
 148.         For i As Byte = 3 To 4
 149.             With dgvData
 150.                 '/ Header Alignment
 151.                 .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 152.                 '/ Cell Alignment
 153.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 154.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 155.                 .DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Blue
 156.                 .DefaultCellStyle.Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 157.             End With
 158.         Next
 159.         With dgvData
 160.             '// Even-Odd Color
 161.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 162.             '/ Auto size column width of each main by sorting the field.
 163.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 164.             .AutoResizeColumns()
 165.             '/ Adjust Header Styles
 166.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 167.                 .BackColor = Color.Orange
 168.                 .ForeColor = Color.Black
 169.                 .Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 170.             End With
 171.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 172.             .ColumnHeadersHeight = 40
 173.             '/ กำหนดให้ EnableHeadersVisualStyles = False เพื่อให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของ Header
 174.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 175.         End With
 176.     End Sub

 177.     Private Sub btnAddToDataGridView_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddToDataGridView.Click
 178.         If txtWeight.Tag = 0 Then
 179.             txtWeight.Focus()
 180.             Exit Sub
 181.         End If
 182.         If (CInt(txtPriceEnvelope.Text) = 0 And CInt(txtPriceBox.Text) = 0) AndAlso (rdoEnvelope.Checked Or rdoBox.Checked) Then
 183.             MessageBox.Show("ไม่สามารถเพิ่มรายการได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากพิกัดน้ำหนัก.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 184.             Return
 185.         End If
 186.         Dim Category As String = String.Empty
 187.         Dim Price As Double = "0.00"
 188.         If rdoEnvelope.Checked Then
 189.             Price = txtPriceEnvelope.Text
 190.             Category = lblEnvelope.Text
 191.         ElseIf rdoBox.Checked Then
 192.             Price = txtPriceBox.Text
 193.             Category = lblBox.Text
 194.         Else
 195.             Price = txtPriceEnvelopeBox.Text
 196.             Category = lblEnvelopeBox.Text
 197.         End If
 198.         '/ Primary Key (Weight), Category (มาจาก Label), WeightDescription (มาจาก TextBox), Weight, Price
 199.         dgvData.Rows.Add(txtWeight.Tag, Category, txtWeightDescription.Text, Format(CInt(txtWeight.Text), "#,##0"), Format(Price, "0.00"))
 200.         txtWeight.Tag = 0
 201.         Call ClearTextBox()
 202.         txtWeight.Focus()
 203.     End Sub

 204.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 205.     ' / โปรแกรมย่อยในการลบแถวรายการที่เลือกออกไป
 206.     Private Sub DeleteRow(ByVal ColName As String)
 207.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 208.         '/ ColName เป็นชื่อของหลัก Index = 6 ของตารางกริด (ไปดูที่โปรแกรมย่อย InitializeGrid)
 209.         If ColName = "btnDelRow" Then
 210.             '// ลบรายการแถวที่เลือกออกไป
 211.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 212.         End If
 213.         txtWeight.Focus()
 214.     End Sub

 215.     Private Sub rdoEnvelope_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoEnvelope.Click
 216.         txtPriceEnvelope.BackColor = Color.Red
 217.         txtPriceBox.BackColor = Color.Yellow
 218.         txtPriceEnvelopeBox.BackColor = Color.Yellow
 219.         Call CalWeight()
 220.     End Sub

 221.     Private Sub rdoBox_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoBox.Click
 222.         txtPriceEnvelope.BackColor = Color.Yellow
 223.         txtPriceBox.BackColor = Color.Red
 224.         txtPriceEnvelopeBox.BackColor = Color.Yellow
 225.         Call CalWeight()
 226.     End Sub

 227.     Private Sub rdoEnvelopeBox_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles rdoEnvelopeBox.Click
 228.         txtPriceEnvelope.BackColor = Color.Yellow
 229.         txtPriceBox.BackColor = Color.Yellow
 230.         txtPriceEnvelopeBox.BackColor = Color.Red
 231.         Call CalWeight()
 232.     End Sub

 233.     Private Sub txtWeight_LostFocus(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles txtWeight.LostFocus
 234.         If txtWeight.Text.Trim = "" Or txtWeight.Text.Trim.Length = 0 Then txtWeight.Text = "0"
 235.     End Sub

 236.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 237.         Select Case e.ColumnIndex
 238.             '// Delete Button
 239.             Case 5
 240.                 'MsgBox(("Row : " + e.RowIndex.ToString & "  Col : ") + e.ColumnIndex.ToString)
 241.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 242.         End Select
 243.     End Sub

 244.     Private Sub frmWeightCalculation_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 245.         Me.Dispose()
 246.         GC.SuppressFinalize(Me)
 247.         Application.Exit()
 248.     End Sub
 249. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูล modFunction.vb ...
 1. Module modFunction

 2.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 3.     ' / Get my project path
 4.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 5.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 6.     ' / Return : C:\My Project\
 7.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 8.     ' / ฟังค์ชั่นในการกำหนดพาธให้กับโปรแกรม
 9.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 10.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 11.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 12.         '/ Return Value
 13.         If Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 14.     End Function

 15.     ' / Function to test for Positive Integers with zero inclusive.
 16.     Public Function ValidateNumeric(ByVal strNumber As [String]) As Boolean
 17.         Dim Pattern As New Regex("[^0-9]")
 18.         Return Pattern.IsMatch(strNumber)
 19.     End Function

 20.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 21.     ' / ฟังค์ชั่นในการป้อนเฉพาะค่าตัวเลขได้เท่านั้น
 22.     Function CheckDigitOnly(ByVal index As Integer) As Boolean
 23.         Select Case index
 24.             Case 48 To 57 ' เลข 0 - 9
 25.                 CheckDigitOnly = False
 26.             Case 8, 13 ' Backspace = 8, Enter = 13
 27.                 CheckDigitOnly = False
 28.             Case Else
 29.                 CheckDigitOnly = True
 30.         End Select
 31.     End Function

 32.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 33.     ' / ฟังค์ชั่นในการป้อนเฉพาะค่าตัวเลขและทศนิยมได้ตัวเดียวเท่านั้น
 34.     Function CheckCurrency(index As Integer, tmpStr As String) As Boolean
 35.         CheckCurrency = False
 36.         Select Case index
 37.             Case 48 To 57 ' เลข 0 - 9
 38.                 ' Allowed "."
 39.             Case 46
 40.                 ' can present "." only one
 41.                 If InStr(tmpStr, ".") Then CheckCurrency = True

 42.             Case 8, 13 ' Backspace = 8, Enter = 13
 43.             Case Else
 44.                 CheckCurrency = True
 45.         End Select
 46.     End Function

 47. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-6-24 16:19 , Processed in 0.101430 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้