ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 198|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] โค้ดโปรแกรมในการสร้าง QR Code ด้วย ZXing Library

[คัดลอกลิงก์]

294

กระทู้

480

โพสต์

5501

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5501โค้ดโปรแกรม VB.NET (2010) ในการสร้าง QR Code ด้วย ZXing Library พร้อมกับการแสดงผลโลโก้บนตัว QR Code ได้

Add References ... MetroFramework UI. และ ZXing library.

การปรับโค้ดเพื่อใช้งาน MetroFramework UI ...


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

แก้ไข: ในส่วนของฟอร์มเหตุการณ์ KeyDown
 1.             Case Keys.Escape
 2.                 If btnDelete.Text = "Cancel - Esc" Then Call NewMode()
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. '// ZXing.Net release download.
 2. '// https://github.com/micjahn/ZXing.Net/releases

 3. Imports ZXing
 4. Imports ZXing.Common
 5. Imports ZXing.QrCode
 6. Imports ZXing.QrCode.Internal
 7. Imports ZXing.Rendering
 8. Imports System.IO
 9. Imports MetroFramework
 10. Imports System.Drawing.Imaging
 11. Imports System.Drawing.Drawing2D
 12. Imports System.Data.OleDb

 13. Public Class frmManageQRCode
 14.     Dim PK As Long   '// Primary Key
 15.     Dim NewData As Boolean = False  '// Add (True) or Edit (False) Mode.
 16.     '//
 17.     Dim ImageLogo As String = strPathImages & "egglogo.png"

 18.     Private Sub frmManageQRCode_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 19.         'Me.Dispose()
 20.         'GC.SuppressFinalize(Me)
 21.         'Application.Exit()
 22.     End Sub

 23.     Private Sub frmManageQRCode_FormClosing(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
 24.         Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure you want to exit the program?", "Confirm", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
 25.         If Result = DialogResult.Yes Then
 26.             Me.Dispose()
 27.             If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 28.             GC.SuppressFinalize(Me)
 29.             Application.Exit()
 30.         Else
 31.             e.Cancel = True
 32.         End If
 33.     End Sub

 34.     Private Sub frmManageQRCode_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 35.         '// Must set KeyPreView = True on form.
 36.         Select Case e.KeyCode
 37.             Case Keys.F2
 38.                 Call btnAdd_Click(sender, e)
 39.             Case Keys.F3
 40.                 Call btnSave_Click(sender, e)
 41.             Case Keys.F4
 42.                 Call btnDelete_Click(sender, e)
 43. <blockquote>            Case Keys.Escape
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
       End Select
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / S T A R T ... H E R E
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub frmManageQRCode_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        '// Initial MetroFramework UI.
        Me.Style = MetroColorStyle.Red
        Me.ShadowType = Forms.MetroFormShadowType.DropShadow
        Me.TextAlign = Forms.MetroFormTextAlign.Center
        '//
        Me.KeyPreview = True
        'txtLink.Text = "www.g2gnet.com"
        lblRecordCount.Text = ""
        '//
        Call ConnectDataBase()
        Call SetupDataGridView(dgvData)
        Call RetrieveData()
        Call NewMode()
        txtSearch.Focus()
        '//
        Dim MyTip As New ToolTip
        MyTip.SetToolTip(btnRefresh, "Show all records.")
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Collect all searches and impressions. Come in the same place
    ' / blnSearch = True, Show that the search results.
    ' / blnSearch is set default to False, Show all records.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub RetrieveData(Optional ByVal blnSearch As Boolean = False)
        strSQL = _
            " SELECT PK, URL, Description, DateAdded, Logo, Margin " & _
            " FROM QRCode "
        '// blnSearch = True for Serach
        If blnSearch Then
            strSQL = strSQL & _
                " WHERE " & _
                " [URL] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " & _
                " [Description] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & _
                " ORDER BY PK "
        Else
            strSQL = strSQL & " ORDER BY PK "
        End If
        '//
        Try
            If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
            Cmd = New OleDbCommand
            With Cmd
                .Connection = Conn
                .CommandText = strSQL
            End With
            DR = Cmd.ExecuteReader
            Dim i As Long
            While DR.Read
                '// Load data into DataGridView.
                With dgvData
                    .Rows.Add(i)
                    .Rows(i).Cells(0).Value = DR.Item("K").ToString.Trim
                    .Rows(i).Cells(1).Value = DR.Item("URL").ToString.Trim
                    .Rows(i).Cells(2).Value = DR.Item("Description").ToString.Trim
                    .Rows(i).Cells(3).Value = Format(CDate(DR.Item("DateAdded").ToString), "dd/MM/yyyy")
                    .Rows(i).Cells(4).Value = CBool(DR.Item("Logo").ToString)
                    .Rows(i).Cells(5).Value = CInt(DR.Item("Margin").ToString)
                End With
                i = i + 1
            End While
            lblRecordCount.Text = "[Total : " & dgvData.RowCount & " records]"
            DR.Close()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
        '//
        txtSearch.Clear()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Double click to edit item.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
        '// If you add / edit information should be reminded before.
        If btnDelete.Text = "Cancel - Esc" Then
            txtURL.Focus()
            Exit Sub
        End If
        '//
        If dgvData.RowCount <= 0 Then Return
        '// Read the value of the focus row.
        Dim iRow As Integer = dgvData.CurrentRow.Index
        PK = dgvData.Item(0, iRow).Value  '// Keep Primary Key
        '// If you share a file, you need to refresh the data.
        strSQL = _
            " SELECT PK, URL, Description, DateAdded, Logo, Margin " & _
            " FROM QRCode " & _
            " WHERE PK = " & PK
        If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
        DA = New OleDbDataAdapter(strSQL, Conn)
        DS = New DataSet
        DA.Fill(DS)
        ' / --------------------------------------------------------------------------------
        With DS.Tables(0)
            '// Using Double quote "" for trap error null value
            txtURL.Text = "" & .Rows(0)("URL").Trim.ToString()
            txtDescription.Text = "" & .Rows(0)("Description").ToString.Trim
            dtpDateAdded.Value = "" & .Rows(0)("DateAdded").ToString()
            If .Rows(0)("Logo").ToString() Then chkLogo.Checked = True
            udMargin.Value = .Rows(0)("Margin").ToString()
            '// Create QRCode.
            Call txtURL_TextChanged(sender, e)
        End With
        DS.Dispose()
        DA.Dispose()
        '// Change to Edit Mode.
        NewData = False
        Call EditMode()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Event when URL data is change.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub txtURL_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtURL.TextChanged
        If String.IsNullOrWhiteSpace(txtURL.Text) Then
            picBarcode.Image = Nothing
            Return
        End If
        '//
        Dim options As EncodingOptions = New QrCodeEncodingOptions
        With options
            .Margin = udMargin.Value
            .NoPadding = True
            .Width = picBarcode.Width
            .Height = picBarcode.Height
            '// If have logo, ZXing not support UTF-8.
            If chkLogo.Checked Then
                .Hints.Add(EncodeHintType.ERROR_CORRECTION, ErrorCorrectionLevel.H)
            Else
                .Hints.Add(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "UTF-8")
            End If
            .PureBarcode = False
        End With
        '//
        Dim objWriter As BarcodeWriter = New BarcodeWriter With {
                .Format = BarcodeFormat.QR_CODE,
                .Options = options,
                .Renderer = New BitmapRenderer
            }
        picBarcode.Image = New Bitmap(objWriter.Write(txtURL.Text))
        picBarcode.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
        '// Add Logo.
        If chkLogo.Checked Then
            Dim bitmap As Bitmap = picBarcode.Image '// objWriter.Write(txtURL.Text.Trim)
            bitmap.MakeTransparent()
            '// LOGO Path.
            Dim logo As Bitmap = New Bitmap(ImageLogo)
            Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bitmap)
            With g
                .SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias
                .InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic
                .PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality
                .DrawImage(logo, New Point((bitmap.Width - logo.Width) \ 2, (bitmap.Height - logo.Height) \ 2))
                .Flush()
            End With
            '//
            picBarcode.Image = New Bitmap(bitmap)
        End If
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Save image of QR Code.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnSaveQRCode_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSaveQRCode.Click
        Dim dlgSaveFile As New SaveFileDialog
        With dlgSaveFile
            .Title = "Select images"
            .Filter = "JPEG Image (.jpg)|*.jpg|Png Image (.png)|*.png|Bitmap Image (.bmp)|*.bmp;"
            If chkLogo.Checked Then
                .FilterIndex = 2
            Else
                .FilterIndex = 1
            End If
            .RestoreDirectory = True
            .InitialDirectory = strPathImages
        End With
        '//
        If dlgSaveFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
            Try
                '// Saves the Image via a FileStream created by the OpenFile method.
                Dim fs = CType(dlgSaveFile.OpenFile, FileStream)
                '// Saves the Image in the appropriate ImageFormat based upon the
                '// file type selected in the dialog box.
                Select Case dlgSaveFile.FilterIndex
                    Case 1
                        picBarcode.Image.Save(fs, ImageFormat.Jpeg)
                    Case 2
                        picBarcode.Image.Save(fs, ImageFormat.Png)
                    Case 3
                        picBarcode.Image.Save(fs, ImageFormat.Bmp)
                End Select
                fs.Close()
                MessageBox.Show("QR Code image has been saved.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show(ex.Message)
            End Try
        End If
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Decode QR Code.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnDecode_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDecode.Click
        Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
        ' / Open File Dialog
        With dlgImage
            .InitialDirectory = strPathImages
            .Title = "Select images"
            .Filter = "Image files (*.jpg,*.png,*bmp) | *.jpg; *.png; *.bmp"
            .FilterIndex = 1
            .RestoreDirectory = True
        End With
        Try
            '// Select OK after Browse ...
            If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Using FS As IO.FileStream = File.Open(dlgImage.FileName, FileMode.Open)
                    Dim bitmap As Bitmap = New Bitmap(FS)
                    Dim CurrentPicture As Image = CType(bitmap, Image)
                    picBarcode.Image = CurrentPicture
                    '// Decode
                    Dim objReader As BarcodeReader = New BarcodeReader()
                    Dim objResult As Result = objReader.Decode(New Bitmap(picBarcode.Image))
                    'Dim objResult As Result = objReader.Decode(bitmap)
                    If objResult IsNot Nothing Then
                        txtURL.Text = objResult.Text
                        txtDescription.Text = ""
                        dtpDateAdded.Value = Now()
                        Call EditMode()
                        NewData = True
                    Else
                        MessageBox.Show("Cannot decode this image!")
                        Call NewMode()
                    End If
                End Using
            End If
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Copy to clipboard.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnCopyClipboard_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCopyClipboard.Click
        If picBarcode.Image Is Nothing Then
            MessageBox.Show("There is no QR Code.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
            Return
        End If
        '/ Add it as an image
        Clipboard.SetImage(picBarcode.Image)
        '/ Create a JPG on disk and add the location to the clipboard
        Dim TempName As String = "TempName.jpg"
        Dim TempPath As String = System.IO.Path.Combine(My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Temp, TempName)
        Using FS As New System.IO.FileStream(TempPath, IO.FileMode.Create, IO.FileAccess.Write, IO.FileShare.Read)
            picBarcode.Image.Save(FS, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
        End Using
        Dim Paths As New System.Collections.Specialized.StringCollection()
        Paths.Add(TempPath)
        Clipboard.SetFileDropList(Paths)
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Setup and Initialized DataGridView.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Public Sub SetupDataGridView(ByRef DGV As DataGridView)
        With DGV
            .RowHeadersVisible = True
            .AllowUserToAddRows = False
            .AllowUserToDeleteRows = False
            .AllowUserToResizeRows = False
            .MultiSelect = False
            .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
            .ReadOnly = True
        End With
        '// Columns Specified.
        With DGV.Columns
            .Add("K", "rimary Key")           '// Index = 0
            .Add("URL", "URL or Link")
            .Add("Description", "Description")
            .Add("DateAdded", "Date")
            .Add("Logo", "Logo")                '// Index = 4
            .Add("Margin", "Margin")            '// Index = 5
        End With
        DGV.Columns(0).Visible = False
        DGV.Columns(4).Visible = False
        DGV.Columns(5).Visible = False
        '//
        With DGV
            .Font = New Font("Tahoma", 10)
            .RowTemplate.MinimumHeight = 28
            .RowTemplate.Height = 28
            '// Column Header
            .ColumnHeadersHeight = 30
            .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
            '// Even-Odd Color
            .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.LightYellow
            With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
                .BackColor = Color.Navy
                .ForeColor = Color.Black
                .Font = New Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold)
            End With
            '// Autosize Column
            .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
            '// Change ForeColor of each Cell
            .DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Black
            '// Change back color of each row
            .RowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
            '// Change GridLine Color
            .GridColor = Color.Blue
            '// Change Grid Border Style
            '.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D '// Can't use for MetroFramework UI.
        End With
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Drag and Drop column.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub dgvData_DragDrop(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles dgvData.DragDrop
        '// Just to Show a mouse icon to denote drop is allowed here.
        e.Effect = DragDropEffects.Move
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Add New Mode
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub NewMode()
        txtURL.Text = "" : txtURL.Enabled = False
        txtDescription.Text = "" : txtDescription.Enabled = False
        dtpDateAdded.Enabled = False : dtpDateAdded.Value = Now()
        udMargin.Enabled = False
        udMargin.Value = 1
        chkLogo.Enabled = False
        chkLogo.Checked = False
        '//
        btnAdd.Enabled = True
        btnSave.Enabled = False
        btnSaveQRCode.Enabled = False
        btnCopyClipboard.Enabled = False
        btnDelete.Enabled = True
        btnDelete.Text = "Delete - F4"
        btnExit.Enabled = True
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Edit Data Mode
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub EditMode()
        For Each c In GroupBox1.Controls
            If TypeOf c Is TextBox Then
                DirectCast(c, TextBox).Enabled = True
            End If
        Next
        dtpDateAdded.Enabled = True
        udMargin.Enabled = True
        chkLogo.Enabled = True
        '//
        btnAdd.Enabled = False
        btnSave.Enabled = True
        btnSaveQRCode.Enabled = True
        btnCopyClipboard.Enabled = True
        btnDelete.Enabled = True
        btnDelete.Text = "Cancel - Esc"
        btnExit.Enabled = False
        txtURL.Focus()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Add Mode
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
        NewData = True  '// Add New Mode
        Call EditMode()
        txtURL.Focus()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
        '// VALIDATE DATA.
        If txtURL.Text.Trim = "" Or IsNothing(txtURL.Text.Trim) Or txtURL.Text.Trim.Length = 0 Then
            MessageBox.Show("URL or Link cannot be empty.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
            txtURL.Focus()
            Exit Sub
        End If
        '// Call sub routine for UPDATE Record.
        Call SaveData()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / With both INSERT & UPDATE.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub SaveData()
        '// NewData = True, It's Add New Mode
        If NewData Then
            '// Call to Function "SetupNewPK" in the modDatabase.vb
            PK = SetupNewPK("SELECT MAX(QRCode.PK) AS MaxPK FROM QRCode")
            strSQL = _
                " INSERT INTO QRCode(" & _
                " PK, URL, Description, DateAdded, Logo, Margin) " & _
                " VALUES (" & _
                " @QPK, @QURL, @QDESC, @DADD, @LG, @MG " & _
                ")"
            '// EDIT MODE
        Else
            strSQL = _
                " UPDATE QRCode SET " & _
                " PK= @QPK, URL = QURL, Description = @QDESC, DateAdded = @DADD, " & _
                " Logo = @LG, Margin = @MG " & _
                " WHERE PK= @QPK"
        End If
        '// START
        Try
            If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
            Cmd = New OleDbCommand
            With Cmd.Parameters
                .AddWithValue("@QPK", PK)
                .AddWithValue("@QURL", txtURL.Text.Trim)
                .AddWithValue("@QDESC", txtDescription.Text.Trim)
                .AddWithValue("@DADD", Format(dtpDateAdded.Value, "dd/MM/yyyy"))
                .AddWithValue("@LG", chkLogo.Checked)
                .AddWithValue("@MG", Val(udMargin.Value))
            End With
            '//
            With Cmd
                .Connection = Conn
                .CommandType = CommandType.Text
                .CommandText = strSQL
                .ExecuteNonQuery()
            End With
            '// Processing ...
            MessageBox.Show("Records Updated Completed.", "Update Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
            Cmd.Parameters.Clear()
            Cmd.Dispose()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
        '//
        Call NewMode()
        dgvData.Rows.Clear()    '// Clear rows in DataGridView.
        Call RetrieveData()
        txtSearch.Focus()
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    '// Delete record.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub btnDelete_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click
        '// If Edit Data Mode
        If btnDelete.Text = "Cancel - Esc" Then
            btnAdd.Enabled = True
            btnSave.Enabled = True
            btnDelete.Enabled = True
            btnDelete.Text = "Delete - F4"
            btnExit.Enabled = True
            chkLogo.Checked = False
        Else
            If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
            '// Receive Primary Key value to confirm the deletion.
            Dim iRow As Long = dgvData.Item(0, dgvData.CurrentRow.Index).Value
            Dim URL As String = dgvData.Item(1, dgvData.CurrentRow.Index).Value
            Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure you want to delete the data?" & vbCrLf & "URL: " & URL, "Confirm Deletion", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
            If Result = DialogResult.Yes Then
                '// iRow is the ContactPK or Primary key that is hidden.
                strSQL = " DELETE FROM QRCode WHERE PK = " & iRow
                If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
                '// UPDATE RECORD
                Cmd = New OleDbCommand
                With Cmd
                    .Connection = Conn
                    .CommandType = CommandType.Text
                    .CommandText = strSQL
                    .ExecuteNonQuery()
                    .Dispose()
                End With
            End If
        End If
        '//
        Call NewMode()
        dgvData.Rows.Clear()
        Call RetrieveData()
    End Sub

    Private Sub lblBrowseLogo_LinkClicked(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles lblBrowseLogo.LinkClicked
        Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
        ' / Open File Dialog
        With dlgImage
            .InitialDirectory = strPathImages
            .Title = "Select images"
            .Filter = "Image files (*.png,*gif) | *.png; *.gif"
            .FilterIndex = 1
            .RestoreDirectory = True
        End With
        Try
            ' Select OK after Browse ...
            If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                ImageLogo = dlgImage.FileName
                If chkLogo.Checked Then Call txtURL_TextChanged(sender, e)
            End If
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
    End Sub

    Private Sub btnRefresh_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRefresh.Click
        dgvData.Rows.Clear()
        Call RetrieveData()
    End Sub

    Private Sub udMargin_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles udMargin.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            e.Handled = True
            SendKeys.Send("{TAB}")
        End If
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Set Margin of PictureBox.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub udMargin_ValueChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles udMargin.ValueChanged
        '// Get new margin value and update QR Code.
        Call txtURL_TextChanged(sender, e)
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / To check logo.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub chkLogo_CheckedChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles chkLogo.CheckedChanged
        Call txtURL_TextChanged(sender, e)
    End Sub

    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    ' / Event Press Enter to Search Data.
    ' / --------------------------------------------------------------------------------
    Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
        '// Undesirable characters for the database ex.  ', * or %
        txtSearch.Text = txtSearch.Text.Trim.Replace("'", "").Replace("%", "").Replace("*", "")
        If Trim(txtSearch.Text) = "" Or Len(Trim(txtSearch.Text)) = 0 Then Exit Sub
        If e.KeyChar = Chr(13) Then '// Press Enter
            '// No beep.
            e.Handled = True
            dgvData.Rows.Clear()
            '// RetrieveData(True) It means searching for information.
            Call RetrieveData(True)
        End If
    End Sub

    Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
        Me.Close()
    End Sub

    Private Sub dgvData_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles dgvData.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            Call dgvData_DoubleClick(sender, e)
            e.SuppressKeyPress = True
        End If
    End Sub

    Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
        Process.Start("https://www.facebook.com/g2gnet")
    End Sub

    Private Sub chkLogo_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles chkLogo.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            e.Handled = True
            SendKeys.Send("{TAB}")
        End If
    End Sub

    Private Sub txtDescription_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles txtDescription.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            e.Handled = True
            SendKeys.Send("{TAB}")
        End If
    End Sub

    Private Sub dtpDateAdded_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles dtpDateAdded.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            e.Handled = True
            SendKeys.Send("{TAB}")
        End If
    End Sub

End Class

โค้ดในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล modDataBase.vb
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Module modDataBase
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Public Conn As OleDbConnection
 6.     Public Cmd As OleDbCommand
 7.     Public DS As DataSet
 8.     Public DR As OleDbDataReader
 9.     Public DA As OleDbDataAdapter
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     'Public strStmt As String    '// Minor SQL

 12.     '// Data Path
 13.     Public strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Data"
 14.     '// Images Path
 15.     Public strPathImages As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"

 16.     Public Function ConnectDataBase() As Boolean
 17.         Conn = New OleDbConnection(
 18.             "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" &
 19.             "Data Source = " & strPathData & "QRCode.accdb"
 20.             )
 21.         Try
 22.             Conn.Open()
 23.             Return True
 24.         Catch ex As Exception
 25.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 26.             End
 27.         End Try
 28.     End Function

 29.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 30.     ' / Function to find and create the new Primary Key not to duplicate.
 31.     Public Function SetupNewPK(ByVal Sql As String) As Long
 32.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 33.         Cmd = New OleDbCommand(Sql, Conn)
 34.         '/ Check if the information is available. And return it back
 35.         If IsDBNull(Cmd.ExecuteScalar) Then
 36.             '// Start at 1
 37.             SetupNewPK = 1
 38.         Else
 39.             SetupNewPK = Cmd.ExecuteScalar + 1
 40.         End If
 41.     End Function

 42.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 43.     ' / Get my project path
 44.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 45.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 46.     ' / Return : C:\My Project\
 47.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 48.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 49.         AppPath = AppPath.ToLower()
 50.         '/ Return Value
 51.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 52.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 53.         If Right(MyPath, 1) <> "" Then MyPath = MyPath & ""
 54.     End Function

 55. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

2

โพสต์

52

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
52
โพสต์ 2023-8-18 22:34:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รับไปศึกษาครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2023-10-5 06:37 , Processed in 0.472771 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้