ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 61|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การคิดค่าบริการทั้งแบบ Service Charge และ None Service Charge ในรายการเดียว

[คัดลอกลิงก์]

294

กระทู้

480

โพสต์

5501

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5501
โค้ด VB .NET (2010) กับการคิดค่าบริการ (Service Charge) และคำนวณหาภาษีทั้งแบบไม่คิดภาษี แบบรวมภาษี และแบบแยกภาษี ... อันนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับ แต่เป็นการคิดคำนวณ Service Charge เพราะจริงๆแล้วตามโรงแรมต่างๆ หรือร้านอาหารใหญ่ๆ เขาไม่ได้คิดไปหมดทุกรายการ หลักๆก็จะเป็นค่าอาหาร ส่วนพวกห้องพัก หรือห้องคาราโอเกะพวกนี้จะไม่คิด ดังนั้นการคำนวณก็จะต้องแยกออกจากกัน เช่น ตัวอย่างรายการแรกคิด Service Charge เพียงค่าเดียว ก็จะเอาค่า 1,000 บาท (ไม่ใช่รวมหมด 3,000) มาหา 10% ของ Service Charge = 100 ก็จะได้ค่ารวม 1,100 บาท จากนั้นก็จะนำไปรวมกับค่าที่ไม่คิดอีก 2,000 ค่าที่ได้ทั้ง 2 มารวมกันเพื่อนำไปคำนวณหาภาษีอีกทีครับ ซึ่งปกติจะคิดแบบแยกภาษี (ภาระของผู้บริโภคนั่นเอง)

ในงานจริงเราจะต้องกำหนดสินค้า/บริการมาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ว่าอันไหนคิดหรือไม่คิด Service Charge สำหรับโค้ดชุดนี้ผมเลยนำเสนอวิธีการควบคุม #DataGridView ด้วยการเขียนโค้ดทั้งหมดล้วนๆ หรือที่เรียกกันว่า Run Time (สั่งรันถึงจะเห็นผลลัพธ์) ไว้ให้สำหรับชาว VB ได้ศึกษากัน


มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. Public Class frmServiceChargeVat

 2.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 3.     '/ Don't forget to set Form has KeyPreview = True
 4.     Private Sub frmServiceChargeVat_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 5.         '/ การกดฟังค์ชั่นคีย์
 6.         Select Case e.KeyCode
 7.             Case Keys.F7
 8.                 '/ Add Row
 9.                 Call btnAddRow_Click(sender, e)
 10.             Case Keys.F8
 11.                 '/ Remove Row
 12.                 Call btnRemoveRow_Click(sender, e)
 13.         End Select
 14.     End Sub

 15.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 16.     Private Sub frmServiceChargeVat_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 17.         Me.KeyPreview = True  '/ สามารถกดปุ่มฟังค์ชั่นคีย์ลงในฟอร์มได้
 18.         With cmbTax
 19.             .Items.Add("None Vat")
 20.             .Items.Add("Include Vat")
 21.             .Items.Add("Exclude Vat")
 22.         End With
 23.         cmbTax.SelectedIndex = 2
 24.         '//
 25.         Call InitializeGrid()
 26.         Call FillDataSample()   '/ ตัวอย่างสมมุติ
 27.         Call CalSumTotal()  '/ รวมจำนวนเงิน
 28.         '//
 29.         Label7.Anchor = AnchorStyles.Bottom + AnchorStyles.Left
 30.         cmbTax.Anchor = AnchorStyles.Bottom + AnchorStyles.Left
 31.     End Sub

 32.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 33.     ' / การตั้งค่า DataGridView แบบ @Run Time หรือ Dynamically.
 34.     Private Sub InitializeGrid()
 35.         With dgvData
 36.             .RowHeadersVisible = False
 37.             .AllowUserToAddRows = False
 38.             .AllowUserToDeleteRows = False
 39.             .AllowUserToResizeRows = False
 40.             .MultiSelect = False
 41.             .ReadOnly = False
 42.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 43.             .RowTemplate.Height = 27
 44.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 45.             '/ Columns Specified
 46.             '/ Index = 0
 47.             .Columns.Add("PK", "Primary Key")
 48.             With .Columns("PK")
 49.                 .ReadOnly = True
 50.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 51.                 .Visible = True 'False '/ ปกติหลัก Primary Key จะต้องถูกซ่อนไว้
 52.             End With
 53.             .Columns.Add("ProductID", "Product ID") '/ Index = 1
 54.             .Columns.Add("ProductName", "Product Name") '/ Index = 2
 55.             '/ Read Only
 56.             .Columns(1).ReadOnly = True '/ รหัสสินค้า
 57.             .Columns(2).ReadOnly = True '/ ชื่อสินค้า
 58.             '/
 59.             .Columns.Add("Quantity", "Quantity") '/ Index = 3
 60.             .Columns("Quantity").ValueType = GetType(Integer)
 61.             .Columns.Add("UnitPrice", "Unit Price") '/ Index = 4
 62.             .Columns("UnitPrice").ValueType = GetType(Double)
 63.             '/ Index = 5 (CheckBox) ... เลือกว่าคิด Service Charge หรือไม่
 64.             Dim chkServiceCharge As New DataGridViewCheckBoxColumn
 65.             .Columns.Add(chkServiceCharge)
 66.             chkServiceCharge.HeaderText = "Service Charge"
 67.             chkServiceCharge.Name = "chkServiceCharge"
 68.             '/ Index = 6 ... Total = (จำนวน x ราคา)
 69.             .Columns.Add("Total", "Total")
 70.             .Columns("Total").ValueType = GetType(Double)
 71.             '/ Total Column
 72.             With .Columns("Total")
 73.                 .ReadOnly = True
 74.                 .DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
 75.                 .DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Blue
 76.                 .DefaultCellStyle.Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 77.             End With
 78.             '/ Alignment MiddleRight only columns 3, 4 and 6
 79.             For i As Byte = 3 To 6
 80.                 If i <> 5 Then
 81.                     .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 82.                     .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 83.                     '// กรณีหลัก 5 เป็น CheckBox ให้จัดตำแหน่งตรงกึ่งกลางของเซลล์
 84.                 Else
 85.                     .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 86.                     .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 87.                 End If
 88.             Next
 89.             '/ Auto size column width of each main by sorting the field.
 90.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 91.             '/ Adjust Header Styles
 92.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 93.                 .BackColor = Color.Crimson
 94.                 .ForeColor = Color.White
 95.                 .Font = New Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold)
 96.             End With
 97.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 98.             .ColumnHeadersHeight = 36
 99.             '/ กำหนดให้ EnableHeadersVisualStyles = False เพื่อให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของ Header
 100.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 101.         End With

 102.     End Sub

 103.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 104.     ' / DATA SAMPLE ... ทำตัวอย่างให้ง่ายต่อการคำนวณ
 105.     Private Sub FillDataSample()
 106.         Try
 107.             '/ Primary Key, Product ID, Product Name, Quantity, UnitPrice, ServiceCharge, Total
 108.             Dim row As String() = New String() _
 109.                 {"1", "PRO00001", "Product 1", "1", "1000.00", CBool(1), "0.00"}
 110.             dgvData.Rows.Add(row)
 111.             row = New String() _
 112.                 {"2", "PRO00002", "Product 2", "1", "1000.00", CBool(0), "0.00"}
 113.             dgvData.Rows.Add(row)
 114.             row = New String() _
 115.                 {"3", "PRO00003", "Product 3", "1", "1000.00", CBool(0), "0.00"}
 116.             dgvData.Rows.Add(row)
 117.         Catch ex As Exception
 118.             MessageBox.Show(ex.Message)
 119.         End Try
 120.     End Sub

 121.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 122.     ' / Add new row
 123.     Private Sub btnAddRow_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
 124.         Dim Position As Integer = dgvData.Rows.Count - 1
 125.         Dim PK As Integer = 1   '/ Initialize value if without rows.
 126.         '/ Get value at the last row
 127.         Dim LastRow As New DataGridViewRow
 128.         '/ ตรวจสอบค่าแถวสุดท้ายว่ามีค่า Primary Key เท่าไหร่ก็ให้บวก 1 (เป็นการจำลองการทำงาน โดยไม่ติดต่อกับ DataBase)
 129.         '/ กรณีใช้ฐานข้อมูลจริงๆ ให้ตัดส่วนนี้ทิ้งแล้วใช้ Primary Key ของสินค้าจากฐานข้อมูลแทน
 130.         If Position >= 0 Then
 131.             '/ ไปแถวสุดท้าย
 132.             LastRow = dgvData.Rows.OfType(Of DataGridViewRow).Last()
 133.             '/ จากนั้นให้เพิ่มค่าขึ้น +1 (Column Index = 0)
 134.             PK = LastRow.Cells(0).Value + 1
 135.         End If
 136.         Dim RandomClass As New Random()
 137.         '/ Sample data
 138.         '/ Primary Key, Product ID, Product Name, Quantity, UnitPrice, ServiceCharge, Total
 139.         Dim row As String() = New String() {PK, "PRO0000" & PK, "Product " & PK, "1", Format(RandomClass.Next(100, 2000), "0.00"), RandomClass.Next(2) = 0, "0.00"}
 140.         dgvData.Rows.Add(row)
 141.         '/ โฟกัสไปที่ Column(3) หรือ Quantity (จำนวน)
 142.         dgvData.CurrentCell = dgvData.Rows(dgvData.RowCount - 1).Cells(3)
 143.         dgvData.Focus()

 144.         '/ ไปคำนวณหาค่าผลรวม
 145.         Call CalSumTotal()
 146.     End Sub

 147.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 148.     ' / Remove select row
 149.     Private Sub btnRemoveRow_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRemove.Click
 150.         If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
 151.         '/
 152.         dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 153.         dgvData.Refresh()
 154.         '/ เมื่อแถวรายการถูกลบออกไป และยังคงมีแถวรายการอยู่ ต้องไปคำนวณหาค่าผลรวมใหม่
 155.         If dgvData.RowCount > 0 Then Call CalSumTotal()
 156.     End Sub

 157.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 158.     ' / Calcualte sum of Total (Column Index = 6)
 159.     ' / ทำทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือลบแถวรายการ และมีการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ Quantity, UnitPrice และ Service Charge
 160.     Private Sub CalSumTotal()
 161.         Dim ServiceCharge As Double = 0
 162.         Dim NoneServiceCharge As Double = 0
 163.         'txtTotal.Text = "0.00"
 164.         'txtVat.Text = "0.00"
 165.         'txtNetTotal.Text = "0.00"
 166.         'txtServiceCharge.Text = "0.00"
 167.         'txtServiceChargeSum.Text = "0.00"
 168.         'txtNonServiceCharge.Text = "0.00"

 169.         '// Set all TextBox Control to Zero.
 170.         For Each tb As TextBox In Me.Controls.OfType(Of TextBox)()
 171.             tb.Text = "0.00"
 172.         Next
 173.         '/ วนรอบตามจำนวนแถวที่มีอยู่ปัจจุบัน
 174.         For nRow As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 175.             '// หากติ๊กเครื่องหมายถูกหลักที่ 6 (Index = 5) จะคำนวณหาส่วนของสินค้า/บริการที่คิด Service Charge
 176.             If CBool(dgvData.Rows(nRow).Cells(5).Value) Then
 177.                 '// [จำนวน x ราคา]
 178.                 ServiceCharge = Format(dgvData.Rows(nRow).Cells(3).Value * dgvData.Rows(nRow).Cells(4).Value, "#,##0.00")
 179.                 '// รวมราคาที่คิด Service Charge เป็นค่าที่ยังไม่ได้คิด 10%
 180.                 txtServiceCharge.Text = Format(CDbl(txtServiceCharge.Text) + ServiceCharge, "#,##0.00")
 181.                 '// คิด Service Charge 10% ของราคา
 182.                 ServiceCharge = ServiceCharge + (ServiceCharge * 10 / 100)
 183.                 '// รวมจำนวนราคาและ Service Charge 10%
 184.                 txtServiceChargeSum.Text = Format(CDbl(txtServiceChargeSum.Text) + ServiceCharge, "#,##0.00")

 185.                 '// None Service Charge
 186.             Else
 187.                 NoneServiceCharge = Format(dgvData.Rows(nRow).Cells(3).Value * dgvData.Rows(nRow).Cells(4).Value, "#,##0.00")
 188.                 txtNonServiceCharge.Text = Format(CDbl(txtNonServiceCharge.Text) + NoneServiceCharge, "#,##0.00")
 189.             End If
 190.             '/ หลักสุดท้ายของตารางกริด = [จำนวน x ราคา]
 191.             dgvData.Rows(nRow).Cells(6).Value = Format(dgvData.Rows(nRow).Cells(3).Value * dgvData.Rows(nRow).Cells(4).Value, "#,##0.00")
 192.         Next

 193.         '// รวมราคาสินค้า/บริการ = Service Charge + None Service Charge
 194.         Dim SumPrice As Double = Format(CDbl(txtServiceChargeSum.Text) + CDbl(txtNonServiceCharge.Text), "#,##0.00")
 195.         '// TAX - การคิดภาษี
 196.         Select Case cmbTax.SelectedIndex
 197.             '// ไม่คิดภาษี
 198.             Case 0
 199.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 200.                 txtVat.Text = "0.00"
 201.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 202.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 203.                 '// หรือ txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 204.                 lblTotal.Text = "Total (1+2) :"
 205.                 lblVat.Text = "None Vat : "
 206.                 lblNetTotal.Text = "Net Total (Total) :"

 207.                 '// รวมภาษี (Include Tax)
 208.             Case 1
 209.                 '// คิดภาษี 7% (Include VAT)
 210.                 txtVat.Text = Format(SumPrice - (SumPrice / 1.07), "#,##0.00")
 211.                 '// หาราคาสินค้าที่แท้จริง ... ราคาสินค้าทั้งหมดลบออกจากภาษี
 212.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice - CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 213.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 214.                 txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 215.                 lblTotal.Text = "Total (1+2-Vat) :"
 216.                 lblVat.Text = "Include Vat (7%) : "
 217.                 lblNetTotal.Text = "Net Total (Total+Vat) :"

 218.                 '// แยกภาษี (Exclude Tax)
 219.             Case 2
 220.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 221.                 '// คิดแยกภาษี 7% (Exclude VAT)
 222.                 txtVat.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) * 7 / 100, "#,##0.00")
 223.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 224.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 225.                 lblTotal.Text = "Total (1+2) :"
 226.                 lblVat.Text = "Exclude Vat (7%) : "
 227.                 lblNetTotal.Text = "Net Total (Total+Vat) :"
 228.         End Select
 229.     End Sub

 230.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 231.     ' / หลังจากการแก้ไขค่าในเซลล์และเกิดการกด Enter
 232.     Private Sub dgvData_CellEndEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellEndEdit
 233.         '/ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าในหลัก Index ที่ 3 หรือ 4
 234.         Select Case e.ColumnIndex
 235.             Case 3, 4 '/ Column Index = 3 (Quantity), Column Index = 4 (UnitPrice)
 236.                 '/ Quantity
 237.                 '/ การดัก Error กรณีมีค่า Null Value ให้ใส่ค่า 0 ลงไปแทน
 238.                 If IsDBNull(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value = "0"
 239.                 Dim Quantity As Integer = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value

 240.                 '/ UnitPrice
 241.                 '/ If Null Value
 242.                 If IsDBNull(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value) Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = "0.00"
 243.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = Format(CDbl(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value), "0.00")
 244.                 Dim UnitPrice As Double = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value
 245.                 '/ Quantity x UnitPrice ในหลักที่ 7 (Index = 6)
 246.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(6).Value = (Quantity * UnitPrice).ToString("#,##0.00")
 247.                 '/ Calculate Summary
 248.                 Call CalSumTotal()
 249.         End Select
 250.     End Sub

 251.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 252.     ' / Validate Cell ... Quantity = Integer, UnitPrice = Double
 253.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 254.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Name
 255.             ' / Can use both Colume Index or Field Name
 256.             Case "Quantity", "UnitPrice"
 257.                 '/ Stop and Start event handler
 258.                 RemoveHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 259.                 AddHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 260.         End Select
 261.     End Sub

 262.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 263.     Private Sub ValidKeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
 264.         Dim tb As TextBox = sender
 265.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 266.             Case 3  ' Quantity is Integer
 267.                 Select Case e.KeyChar
 268.                     Case "0" To "9"   ' digits 0 - 9 allowed
 269.                     Case ChrW(Keys.Back)    ' backspace allowed for deleting (Delete key automatically overrides)

 270.                     Case Else ' everything else ....
 271.                         ' True = CPU cancel the KeyPress event
 272.                         e.Handled = True ' and it's just like you never pressed a key at all
 273.                 End Select

 274.             Case 4  ' UnitPrice is Double
 275.                 Select Case e.KeyChar
 276.                     Case "0" To "9"
 277.                         ' Allowed "."
 278.                     Case "."
 279.                         ' can present "." only one
 280.                         If InStr(tb.Text, ".") Then e.Handled = True

 281.                     Case ChrW(Keys.Back)
 282.                         '/ Return False is Default value

 283.                     Case Else
 284.                         e.Handled = True

 285.                 End Select
 286.         End Select
 287.     End Sub

 288.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 289.     '// เหตุการณ์ในการคลิ๊กเมาส์ลงในเซลล์ของหลักที่ 6 (Index = 5)
 290.     Private Sub dgvData_CellContentClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellContentClick
 291.         '// Column Index = 5
 292.         If dgvData.Columns(e.ColumnIndex).Name = "chkServiceCharge" Then
 293.             Dim isChecked As Boolean = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value
 294.             If isChecked = False Then
 295.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value = True
 296.             Else
 297.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value = False
 298.             End If
 299.         End If
 300.         '//
 301.         '// คำนวณหาราคาใหม่
 302.         Call CalSumTotal()
 303.     End Sub

 304.     Private Sub cmbTax_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbTax.SelectedIndexChanged
 305.         Call CalSumTotal()
 306.     End Sub

 307.     Private Sub frmServiceChargeVat_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 308.         Me.Dispose()
 309.         GC.SuppressFinalize(Me)
 310.         Application.Exit()
 311.     End Sub

 312. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2023-10-5 02:30 , Processed in 0.162462 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้