ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 213|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การนำข้อมูลรายชื่อจังหวัดจาก JSON แบบออนไลน์/ออฟไลน์ มาแสดงผลในตารางกริด

[คัดลอกลิงก์]

294

กระทู้

480

โพสต์

5501

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5501

Add References ...

การนำข้อมูลรายชื่อจังหวัดจาก JSON (JavaScript Object Notation) แบบออนไลน์/ออฟไลน์ มาแสดงผลในตารางกริด ก็มีหลักการเดียวกันกับเอกสาร XML (eXtensible Markup Language) เพราะมันก็เป็นข้อมูลแบบ Text ธรรมดานั่นแหละครับ เพียงแต่จะมีการจัดทำเอกสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน เราจึงต้องทำการดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาให้ได้ โดยโค้ดชุดนี้จะต้องใช้ของฟรีจาก NewtonSoft สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ ... (ในชุดโค้ดมี Newtonsoft.Json เวอร์ชั่น 13 ติดมาให้เรียบร้อยแล้วครับผม) ... หลักการคือเมื่ออ่านเอกสาร JSON เข้ามาเรียบร้อย ก็ทำการ Deserialize หรือการแยกชุดข้อมูลออกมา จากนั้นก็นำไปเก็บไว้ใน DataTable เพื่อนำมาแสดงผลอีกทีในตารางกริด ...

Thailand Geography JSON ... ทางผู้ที่ให้ข้อมูลมาบอกว่าเป็นรายชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล และรหัสไปรษณีย์ ที่อัพเดตจากกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2565

กรณีของ Visual Basic .NET เวอร์ชั่น 2010 จะสามารถใช้งาน .Net Framework ได้สูงสุดที่ 4.0 ดังนั้นในงานที่ต้องติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการ API จะมีความปลอดภัยสูงขึ้น เราจึงต้องใช้คำสั่งชุดนี้เอาไว้ทุกครั้ง ...
 1.         '// Provide Security in VS2010 and .Net Framework lower than version 4.5
 2.         System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = DirectCast(3072, System.Net.SecurityProtocolType)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. '// Special Thank ... Original JSON data.
 2. '// https://github.com/thailand-geography-data/thailand-geography-json

 3. Public Class frmJsonProvince

 4.     Private Sub frmJsonProvince_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 5.         '// Provide Security in VS2010 and .Net Framework lower than version 4.5
 6.         System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = DirectCast(3072, System.Net.SecurityProtocolType)
 7.         '//
 8.         lblRecordCount.Text = ""
 9.         Me.Size = New Size(1180, 800)
 10.         Me.CenterToScreen()
 11.     End Sub

 12.     Private Sub btnOnline1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOnline1.Click
 13.         Call GetDataJson("https://raw.githubusercontent.com/thailand-geography-data/thailand-geography-json/main/src/geography.json")
 14.         Me.lblRecordCount.Text = "Total : " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 15.     End Sub

 16.     Private Sub btnOnline2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOnline2.Click
 17.         Call GetDataJsonObject("https://raw.githubusercontent.com/thailand-geography-data/thailand-geography-json/main/src/geography.json")
 18.         Me.lblRecordCount.Text = "Total : " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 19.     End Sub

 20.     Private Sub btnOffline_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOffline.Click
 21.         Try
 22.             'Dim FileJson As String = MyPath(Application.StartupPath) & "src\provinces.json"
 23.             'Dim FileJson As String = MyPath(Application.StartupPath) & "src\districts.json"
 24.             'Dim FileJson As String = MyPath(Application.StartupPath) & "src\subdistricts.json"
 25.             Dim FileJson As String = MyPath(Application.StartupPath) & "src\geography.json"
 26.             Dim json As String = File.ReadAllText(FileJson)
 27.             Dim dt As New DataTable
 28.             dgvData.DataSource = DeserializeDataTable(json)
 29.             With dgvData.Columns
 30.                 .Remove("provinceCode")
 31.                 .Remove("districtCode")
 32.                 .Remove("subdistrictCode")
 33.             End With
 34.             Call SetupGridView()
 35.             Me.lblRecordCount.Text = "Total : " & Format(dgvData.RowCount, "#,##") & " Records."
 36.         Catch ex As Exception
 37.             MessageBox.Show("Error: " & ex.ToString())
 38.         End Try
 39.     End Sub

 40.     '// Get JSON From URL.
 41.     Private Sub GetDataJson(ByVal url As String)
 42.         Dim request As HttpWebRequest
 43.         Dim response As HttpWebResponse = Nothing
 44.         Dim reader As StreamReader
 45.         Try
 46.             request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
 47.             response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
 48.             reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
 49.             Dim s As String
 50.             s = reader.ReadToEnd
 51.             s = s.Replace("null", "0")  '// Trap Error.
 52.             Dim dt As DataTable
 53.             If Microsoft.VisualBasic.Left(s, 1) = "[" Then
 54.                 dt = DeserializeDataTable(s)
 55.             Else
 56.                 dt = DeserializeDataTable("[" & s & "]")
 57.             End If
 58.             dgvData.DataSource = dt
 59.             Call SetupGridView()
 60.         Catch ex As Exception
 61.             MessageBox.Show(ex.Message)
 62.         End Try
 63.     End Sub

 64.     '// Deserialized JSON and return DataTable.
 65.     Public Function DeserializeDataTable(json As String) As DataTable
 66.         Dim dt As DataTable = TryCast(JsonConvert.DeserializeObject(json, (GetType(DataTable))), DataTable)
 67.         Return dt
 68.     End Function

 69.     '// Get JSON by Object From URL.
 70.     Private Sub GetDataJsonObject(ByVal url As String)
 71.         Dim request As HttpWebRequest
 72.         Dim response As HttpWebResponse = Nothing
 73.         Dim reader As StreamReader
 74.         Try
 75.             request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
 76.             response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
 77.             reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
 78.             Dim s As String
 79.             s = reader.ReadToEnd.Replace("null", "0")
 80.             If Microsoft.VisualBasic.Left(s, 1) <> "[" Then
 81.                 s = "[" & s & "]"
 82.             End If
 83.             '//
 84.             Dim res() = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of ItemsProvince())(s)
 85.             Dim dt As New DataTable
 86.             With dt.Columns
 87.                 .Add("ID", GetType(Integer))
 88.                 .Add("Province En", GetType(String))
 89.                 .Add("Province Th")
 90.                 .Add("Amphur En")
 91.                 .Add("Amphur Th")
 92.                 .Add("Tumbon En")
 93.                 .Add("Tumbon Th")
 94.                 .Add("Postcode")
 95.             End With
 96.             For Each province As ItemsProvince In res
 97.                 Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
 98.                 If province IsNot Nothing Then
 99.                     dr(0) = province.id
 100.                     dr(1) = province.provinceNameEn
 101.                     dr(2) = province.provinceNameTh
 102.                     dr(3) = province.districtNameEn
 103.                     dr(4) = province.districtNameTh
 104.                     dr(5) = province.subdistrictNameEn
 105.                     dr(6) = province.subdistrictNameTh
 106.                     dr(7) = province.postalCode
 107.                 End If
 108.                 '// Add row.
 109.                 dt.Rows.Add(dr)
 110.             Next
 111.             dgvData.DataSource = dt
 112.             Call SetupGridView()
 113.         Catch ex As Exception
 114.             MessageBox.Show(ex.Message)
 115.         End Try
 116.     End Sub

 117.     '// Initialized DataGridView.
 118.     Private Sub SetupGridView()
 119.         With dgvData
 120.             .RowHeadersVisible = True
 121.             .AllowUserToAddRows = False
 122.             .AllowUserToDeleteRows = False
 123.             .AllowUserToResizeRows = False
 124.             .MultiSelect = False
 125.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 126.             .ReadOnly = True
 127.             '// Data rows
 128.             .Font = New Font("Tahoma", 11)
 129.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 130.             .RowTemplate.Height = 27
 131.             '// Column Header
 132.             .ColumnHeadersHeight = 30
 133.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 134.             '// Autosize Column
 135.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 136.             '// Header
 137.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 138.                 .BackColor = Color.SeaGreen
 139.                 .ForeColor = Color.White
 140.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 141.             End With
 142.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 143.             .ColumnHeadersHeight = 36
 144.             '/ Accept changes to the header's background color.
 145.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 146.             '// Even-Odd Color of Rows.
 147.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.BlanchedAlmond
 148.             '// Even-Odd Color of Columns.
 149.             For iCol As Integer = 0 To dgvData.Columns.Count - 1
 150.                 '// If any integer Mod by 2 and gets the answer is 0 so even number, 1 is an odd number.
 151.                 If iCol Mod 2 = 1 Then
 152.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.BlueViolet
 153.                 Else
 154.                     dgvData.Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.SeaGreen
 155.                 End If
 156.             Next
 157.         End With
 158.     End Sub

 159.     '// Show row number in row header of a DataGridView.
 160.     Private Sub dgvData_RowPostPaint(sender As Object, e As DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Handles dgvData.RowPostPaint
 161.         Dim grid As DataGridView = CType(sender, DataGridView)
 162.         Dim rowIdx As String = (e.RowIndex + 1).ToString()
 163.         Dim rowFont As New System.Drawing.Font("Tahoma", 10.0!, _
 164.             System.Drawing.FontStyle.Regular, _
 165.             System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, Byte))

 166.         Dim centerFormat = New StringFormat()
 167.         centerFormat.Alignment = StringAlignment.Center
 168.         centerFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center

 169.         Dim headerBounds As Rectangle = New Rectangle( _
 170.                                         e.RowBounds.Left - 10, e.RowBounds.Top, _
 171.                                         grid.RowHeadersWidth + 20, e.RowBounds.Height)
 172.         e.Graphics.DrawString(rowIdx, rowFont, SystemBrushes.ControlText, _
 173.                               headerBounds, centerFormat)
 174.     End Sub

 175.     Private Sub frmJsonProvince_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 176.         Me.Dispose()
 177.         GC.SuppressFinalize(Me)
 178.         Application.Exit()
 179.     End Sub

 180.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 181.     ' / Get my project path
 182.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 183.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 184.     ' / Return : C:\My Project\
 185.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 186.         '/ Return Value
 187.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 188.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 189.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 190.     End Function

 191. End Class

 192. Public Class ItemsProvince
 193.     Public Property id As String
 194.     Public Property provinceNameEn As String
 195.     Public Property provinceNameTh As String
 196.     Public Property districtNameEn As String
 197.     Public Property districtNameTh As String
 198.     Public Property subdistrictNameEn As String
 199.     Public Property subdistrictNameTh As String
 200.     Public Property postalCode As Integer
 201. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดชุดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้จากที่นี่ ...ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2023-10-5 02:35 , Processed in 0.456629 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้