ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1424|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การแยกหน้าเอกสาร PDF ด้วย Syncfusion Community License

[คัดลอกลิงก์]

314

กระทู้

505

โพสต์

6207

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6207
หลังจากที่เคยแจกโค้ดการรวมหน้าเอกสาร (Merge) ไฟล์ PDF หลายๆไฟล์เข้าด้วยกัน โดยใช้ Syncfusion Community License Free (ของฟรีที่โลกลืม) ออกไปแล้ว คราวนี้เป็นการแยกหน้าเอกสาร หรือ Split กันบ้างครับ โดยแอดมินทำตัวอย่างไว้ให้ดูอยู่ 2 แบบ คือ แยกหน้าเอกสาร PDF ทุกๆหน้า ซึ่งจะแยกเป็นไฟล์ให้อัตโนมัติ เช่น จาก Document-0 โดยจะมีเลขตามหลังตามจำนวนหน้าไปเรื่อยๆ อีกแบบคือ แยกหน้าเอกสารจากการเลือกหน้า เช่น หน้า 2 - 4 แล้วทำการตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาใหม่เพื่อทำการบันทึก ...


## Register & Download Syncfusion Community License Free.
ลิ้งค์สมัคร Syncfusion เพื่อขอรหัสลงทะเบียนด้วย LinkedIn: (แนะนำ)
คลิปวิดีโอสอนการสมัคร Syncfusion เพื่อขอรหัสลงทะเบียนด้วย LinkedIn:
ลิ้งค์การลงทะเบียนด้วย eMail:


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Syncfusion.Pdf
 2. Imports Syncfusion.Pdf.Parsing
 3. Imports Syncfusion.Windows.Forms

 4. Public Class frmSplitPdf

 5.     '// PDF Path
 6.     Private strPathPDF As String = ""
 7.     Private strPathOutput As String = ""

 8.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 9.     ' / Get my project path
 10.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 11.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 12.     ' / Return : C:\My Project\
 13.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 14.         '/ Return Value
 15.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 16.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 17.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 18.     End Function

 19.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 20.     ' / S T A R T ... H E R E
 21.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 22.     Private Sub frmSplitPdf_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 23.         '// If folders doesn't exist? then create it.
 24.         '// Original PDF Folder.
 25.         If Not System.IO.Directory.Exists(strPathPDF) Then
 26.             System.IO.Directory.CreateDirectory(MyPath(Application.StartupPath) & "PDF")
 27.             strPathPDF = MyPath(Application.StartupPath & "PDF")
 28.         End If
 29.         '// Output PDF Folder.
 30.         If Not System.IO.Directory.Exists(strPathOutput) Then
 31.             System.IO.Directory.CreateDirectory(MyPath(Application.StartupPath) & "Output")
 32.             strPathOutput = MyPath(Application.StartupPath & "Output")
 33.         End If
 34.         '// Disable Open/Save toolbar PdfViewerControl of Syncfusion.
 35.         DirectCast(Me.PdfViewerControl1.Controls(0).Controls(0).Controls(0), ToolStrip).Items(0).Visible = False
 36.         DirectCast(Me.PdfViewerControl1.Controls(0).Controls(0).Controls(0), ToolStrip).Items(1).Visible = False
 37.     End Sub

 38.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 39.     ' / Browse PDF File and Load it into PdfViewerControl.
 40.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 41.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 42.         '/ Declare Open File Dialog @ Run Time.
 43.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 44.         Try
 45.             ' / Initialize Open File Dialog.
 46.             With dlgOpenFile
 47.                 .InitialDirectory = strPathPDF
 48.                 .Title = "Select PDF File"
 49.                 .Filter = "PDF Files (*.pdf)|*.pdf"
 50.                 .RestoreDirectory = True
 51.             End With
 52.             '/ If the OK button is selected.
 53.             If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 54.                 txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 55.                 '/ Show PDF on PDFViewerControl of Syncfusion.
 56.                 Me.PdfViewerControl1.Load(dlgOpenFile.FileName, "")
 57.                 '/ Load document.
 58.                 Dim LoadDocument As PdfLoadedDocument = New PdfLoadedDocument(txtFileName.Text)
 59.                 '// Go To Sub Program Count Pages.
 60.                 Call CountPage(LoadDocument)
 61.                 LoadDocument.Close(True)
 62.             End If

 63.         Catch ex As Exception
 64.             MessageBoxAdv.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 65.         End Try
 66.     End Sub

 67.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 68.     ' / Split PDF All Pages.
 69.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 70.     Private Sub btnSplitAllPage_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSplitAllPage.Click
 71.         If txtFileName.Text.Length = 0 Then Return
 72.         Try
 73.             '// Load PDF document ... Imports Syncfusion.Pdf.Parsing
 74.             Dim LoadDocument As PdfLoadedDocument = New PdfLoadedDocument(txtFileName.Text)
 75.             '// Split PDF document with pattern and save each page.
 76.             LoadDocument.Split(strPathOutput & "Document-{0}.pdf")
 77.             '// Close the document
 78.             LoadDocument.Close(True)
 79.             MessageBoxAdv.Show("Split PDF Successfully.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 80.             '//
 81.             Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 82.             ' / Initialize Open File Dialog.
 83.             With dlgOpenFile
 84.                 .InitialDirectory = strPathOutput
 85.                 .Title = "Open PDF File"
 86.                 .Filter = "PDF Files (*.pdf)|*.pdf"
 87.                 .RestoreDirectory = True
 88.             End With
 89.             '/ If the OK button is selected.
 90.             If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 91.                 '/ Show PDF on PDFViewerControl of Syncfusion.
 92.                 Me.PdfViewerControl1.Load(dlgOpenFile.FileName, "")
 93.                 txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 94.                 LoadDocument = New PdfLoadedDocument(txtFileName.Text)
 95.                 '// Go To Sub Program Count Pages.
 96.                 Call CountPage(LoadDocument)
 97.             End If
 98.             LoadDocument.Close(True)
 99.             '//
 100.         Catch ex As Exception
 101.             MessageBoxAdv.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 102.         End Try
 103.     End Sub

 104.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 105.     ' / Split Range Pages.
 106.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 107.     Private Sub btnSplitPage_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSplitPage.Click
 108.         If txtFileName.Text.Length = 0 Then Return
 109.         Try
 110.             '// Load PDF document ... Imports Syncfusion.Pdf.Parsing
 111.             Dim LoadDocument As PdfLoadedDocument = New PdfLoadedDocument(txtFileName.Text)
 112.             '// Declare Save File Dialog Control @Run Time
 113.             Dim dlgSaveFile As SaveFileDialog = New SaveFileDialog
 114.             '// Initialize Save File Dialog
 115.             With dlgSaveFile
 116.                 .InitialDirectory = strPathOutput
 117.                 .Title = "Save PDF File"
 118.                 .Filter = "Save PDF File |*.pdf"
 119.                 .RestoreDirectory = True
 120.             End With
 121.             '// Save the new PDF document.
 122.             If dlgSaveFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 123.                 If txtFileName.Text = dlgSaveFile.FileName Then
 124.                     MessageBoxAdv.Show("This file is already opened. Please close it before saving.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 125.                     Return
 126.                 End If
 127.                 '// Create new PDF document.
 128.                 Dim document As PdfDocument = New PdfDocument()
 129.                 Dim PageFrom As Integer = cmbPageFrom.SelectedIndex
 130.                 Dim PageTo As Integer = cmbPageTo.SelectedIndex
 131.                 '// Import the range of pages from the existing PDF
 132.                 '// If the first page is greater than the last page have to swap values.
 133.                 If PageFrom < PageTo Then
 134.                     document.ImportPageRange(LoadDocument, PageFrom, PageTo)
 135.                 Else
 136.                     document.ImportPageRange(LoadDocument, PageTo, PageFrom)
 137.                 End If
 138.                 '// Save PDF.
 139.                 document.Save(dlgSaveFile.FileName)
 140.                 txtFileName.Text = dlgSaveFile.FileName
 141.                 LoadDocument = New PdfLoadedDocument(txtFileName.Text)
 142.                 Me.PdfViewerControl1.Load(txtFileName.Text, "")
 143.                 Call CountPage(LoadDocument)
 144.                 document.Close(True)
 145.             End If
 146.             '// Close the PDF document.
 147.             LoadDocument.Close(True)
 148.             '//
 149.         Catch ex As Exception
 150.             MessageBoxAdv.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 151.         End Try
 152.     End Sub

 153.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 154.     ' / Count Pages.
 155.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 156.     Sub CountPage(ByRef doc As PdfLoadedDocument)
 157.         '/ Show PDF on PDFViewerControl of Syncfusion.
 158.         Dim count As Integer = doc.Pages.Count
 159.         cmbPageFrom.Items.Clear()
 160.         cmbPageTo.Items.Clear()
 161.         For pg As Integer = 1 To count
 162.             cmbPageTo.Items.Add(pg)
 163.             cmbPageFrom.Items.Add(pg)
 164.         Next
 165.         cmbPageTo.SelectedIndex = 0
 166.         cmbPageFrom.SelectedIndex = 0
 167.     End Sub

 168.     Private Sub txtFileName_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtFileName.KeyPress
 169.         '/ Protect key press on TextBox Control.
 170.         e.Handled = True
 171.     End Sub

 172.     Private Sub frmSplitPdf_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 173.         Me.Dispose()
 174.         GC.SuppressFinalize(Me)
 175.         Application.Exit()
 176.     End Sub

 177.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 178.         Me.Close()
 179.     End Sub
 180. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-6-24 17:44 , Processed in 0.101406 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้