ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 304|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การสร้างหลัก Column Countdown เพื่อเปรียบเทียบและนับเวลาถอยหลังในตารางกริด

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
จากคำถามที่ถามมาในเว็บบอร์ด โจทย์ก็ธรรมดาแต่น่าสนใจดี แอดมินเลยมานำเสนอกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา และเทคนิคการนำเอา DateTimePicker มาใส่ไว้ใน DataGridView โดยเราจะต้องเขียนโค้ด หรือที่เรียกว่า Run-Time (เห็นผลก็ต่อเมื่อรันโปรแกรม) ซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการ Design-Time (ออกแบบอย่างไรจะมองเห็นผลได้ทันที) ... หลักการคือเพิ่มแถวรายการขึ้นมาก่อน จากนั้นทำการเปลี่ยนวันที่ เวลา แล้วนำเวลาในตารางกริดในแต่ละแถว ไปเปรียบเทียบกับเวลาปัจจุบัน หากเวลาในตารางกริดยังมากกว่าเวลาปัจจุบัน มันก็จะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อย จนกว่าจะน้อยกว่าเวลาปัจจุบัน ก็จะหยุดการนับ


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmCountDownGrid
 2.     '// Declare object of the DateTimePicker.
 3.     Dim oDTP As New DateTimePicker

 4.     Private Sub frmCountDownGrid_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 5.         Me.Dispose()
 6.         GC.SuppressFinalize(Me)
 7.     End Sub

 8.     '// KeyDown Function Keys.
 9.     Private Sub frmCountDownGrid_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 10.         Select Case e.KeyCode
 11.             Case Keys.F3
 12.                 Call AddRow()
 13.             Case Keys.F5
 14.                 Call btnRemoveRow_Click(sender, e)
 15.             Case Keys.F10
 16.                 Me.Close()
 17.         End Select

 18.     End Sub

 19.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 20.         Me.KeyPreview = True    '// For KeyDown Event.
 21.         With dgvData
 22.             '// Autosize Column
 23.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 24.             .AllowUserToAddRows = False
 25.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 26.             '// Data rows
 27.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 28.             ' Adjust Header Styles
 29.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 30.                 .BackColor = Color.Navy
 31.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 32.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 33.             End With
 34.             .RowHeadersDefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.Empty
 35.         End With
 36.         '// Declare columns type.
 37.         Dim ProjectName As New DataGridViewTextBoxColumn()
 38.         Dim Deadline As New DataGridViewTextBoxColumn
 39.         Dim CountDown As New DataGridViewTextBoxColumn()
 40.         '// Add new Columns
 41.         dgvData.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 42.                                  ProjectName, Deadline, CountDown _
 43.                                 })

 44.         With dgvData
 45.             .Columns(0).HeaderText = "Project Name"
 46.             .Columns(1).HeaderText = "Deadline"
 47.             .Columns(2).HeaderText = "Countdown"
 48.             .Columns(2).DefaultCellStyle.Format = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss"
 49.             .Columns(2).DataPropertyName = "Date"
 50.             '// Add 4th column (Index = 3), It's Button.
 51.             Dim btnAddRow As New DataGridViewButtonColumn()
 52.             dgvData.Columns.Add(btnAddRow)
 53.             With btnAddRow
 54.                 .HeaderText = ""
 55.                 .Text = "Add"
 56.                 .Name = "btnAddRow"
 57.                 .UseColumnTextForButtonValue = True
 58.                 .Width = 60
 59.             End With
 60.             '// Add 5th column (Index = 4), It's Button.
 61.             Dim btnRemoveRow As New DataGridViewButtonColumn()
 62.             dgvData.Columns.Add(btnRemoveRow)
 63.             With btnRemoveRow
 64.                 .HeaderText = ""
 65.                 .Text = "Delete"
 66.                 .Name = "btnRemoveRow"
 67.                 .UseColumnTextForButtonValue = True
 68.                 .Width = 60
 69.             End With
 70.         End With
 71.         '//
 72.         Timer1.Interval = 1000  '// Refresh every 1 second.
 73.         Timer1.Enabled = True
 74.         lblCompareTime.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
 75.     End Sub

 76.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 77.         For row As Integer = 0 To dgvData.Rows.Count - 1
 78.             Dim StartDate As Date = dgvData.Rows(row).Cells(1).Value
 79.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 80.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 81.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 82.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 83.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 84.             Dim DifSec As Integer = TimeSpan.Seconds
 85.             '// เปรียบเทียบเวลา Deadline กับเวลาปัจจุบัน (lblCompareTime) ที่จะเดินหน้าทุกวินาที
 86.             '// หากยังมีค่าไม่เท่ากัน ก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ จนกว่า Deadline จะมีค่าที่ต่ำกว่าเวลาปัจจุบัน
 87.             lblCompareTime.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
 88.             If dgvData.Rows(row).Cells(1).Value > CDate(lblCompareTime.Text) Then
 89.                 '// ถอยหลังเวลาลงไปเรื่อยๆ
 90.                 dgvData.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที, " & DifSec & " วินาที."

 91.             ElseIf dgvData.Rows(row).Cells(1).Value <= CDate(lblCompareTime.Text) Then
 92.                 dgvData.Rows(row).Cells(2).Value = "0 วัน, 0 ชั่วโมง, 0 นาที, 0 วินาที."
 93.             End If
 94.         Next
 95.     End Sub

 96.     '// Add new row.
 97.     Private Sub AddRow()
 98.         Dim row As String() = New String() {"Project", Now(), "", Now()}
 99.         dgvData.Rows.Add(row)
 100.     End Sub

 101.     '/ Event is clicked in the cell.
 102.     Private Sub dgvData_CellClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 103.         Select Case e.ColumnIndex
 104.             '// DateTimePicker
 105.             Case 1
 106.                 '//Adding DateTimePicker control into DataGridView   
 107.                 dgvData.Controls.Add(oDTP)

 108.                 '// Setting the custom format.
 109.                 oDTP.Format = DateTimePickerFormat.Custom
 110.                 oDTP.CustomFormat = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss"
 111.                 oDTP.ShowUpDown = True

 112.                 '// It returns the retangular area that represents the Display area for a cell  
 113.                 Dim oRectangle = dgvData.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, True)

 114.                 '//Setting area for DateTimePicker Control  
 115.                 oDTP.Size = New Size(oRectangle.Width, oRectangle.Height)

 116.                 '// Setting Location
 117.                 oDTP.Location = New Point(oRectangle.X, oRectangle.Y)
 118.                 '// Read value from DataGridView into DateTimePicker
 119.                 oDTP.Value = dgvData.CurrentCell.Value
 120.                 '// Now make it visible  
 121.                 oDTP.Visible = True
 122.                 '// Force to change date value at oDTP_ValueChanged Event.
 123.                 AddHandler oDTP.ValueChanged, AddressOf oDTP_ValueChanged

 124.                 '// Add Button
 125.             Case 3
 126.                 Call AddRow()
 127.                 '// Delete Button
 128.             Case 4
 129.                 Call btnRemoveRow_Click(sender, e)
 130.         End Select
 131.     End Sub

 132.     '// Event Handler when the change value in DateTimePicker.
 133.     Private Sub oDTP_ValueChanged(sender As Object, e As System.EventArgs)
 134.         '// Display date value and copy the value into current cell.
 135.         dgvData.CurrentCell.Value = Format(oDTP.Value, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
 136.     End Sub

 137.     Private Sub dgvData_CellLeave(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellLeave
 138.         '// Hidden DateTimePicker when lost focus the cell.
 139.         oDTP.Visible = False
 140.     End Sub

 141.     Private Sub frmCountDownGrid_Resize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 142.         oDTP.Visible = False
 143.     End Sub

 144.     Private Sub btnAddRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddRow.Click
 145.         Call AddRow()
 146.     End Sub

 147.     Private Sub btnRemoveRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemoveRow.Click
 148.         If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
 149.         dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 150.     End Sub
 151. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-22 15:07 , Processed in 0.052244 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้