ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 634|ตอบกลับ: 0

[VB.Net] การส่งออก WorkSheet ของไฟล์ Excel เพื่อบันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751CSV (Comma-Separated Value) คือ Text File สำหรับเก็บข้อมูลแบบตาราง โดยใช้จุลภาค (,) แบ่งข้อมูลในแต่ละหลัก (Column) และใช้การเว้นบรรทัดแทนการแบ่งแถว (Row) ... ตัวอย่างเช่น อันดับ, ชื่อ, นามสกุล, เพศ ... โดยปกติเรามักจะโหลดข้อมูลเข้าสู่ตารางกริดก่อน แล้วค่อยบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูป CSV แต่โปรเจคนี้จะเป็นการเลือกไฟล์ Excel และเลือก WorkSheet ที่ต้องการ ส่งออกไฟล์ หรือบันทึกไฟล์ให้เป็น CSV File ... อนึ่ง!!! การโหลด WorkSheet เข้ามา แอดมินใช้ ADO.Net ในการติดต่อกับ Excel เสมือนหนึ่งว่ามันเป็นไฟล์ข้อมูล จากนั้นเลือก WorkSheet (ตารางข้อมูล) โดยกำหนดให้เป็น Activate WorkSheet (WorkSheet ที่ต้องการ) จากนั้นใช้ Interop Services (ความเข้ากันได้กับรุ่นเก่า คือเป็นการใช้ COM - Component Object Model) ในการบันทึกไฟล์ CSV ...

การ Add Reference เพื่อเลือก (COM - Component Object Model) Microsoft Excel Object Library ...


Interop Services ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmExcel2Csv

 2.     ' / --------------------------------------------------------------------
 3.     ' / เลือกไฟล์ Excel ด้วยการใช้งาน ADO.Net
 4.     Private Sub btnOpenExcel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOpenExcel.Click
 5.         '/ ประกาศใช้งาน Open File Dialog ในแบบ Run Time
 6.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 7.         ' / ตั้งค่าการใช้งาน Open File Dialog
 8.         With dlgOpenFile
 9.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 10.             .Title = "เลือกไฟล์ MS Excel"
 11.             .Filter = "Excel Files (*.xlsx)|*.xlsx|XLS Files (*.xls)|*xls"
 12.             .FilterIndex = 0
 13.             .RestoreDirectory = True
 14.         End With
 15.         '/ หากเลือกปุ่ม OK หลังจากการ Browse ...
 16.         If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 17.             txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 18.             Dim strConn As String = _
 19.                 " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 20.                 dlgOpenFile.FileName & ";" & _
 21.                 " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 22.             Dim Conn As New OleDbConnection(strConn)
 23.             Conn.Open()
 24.             '/ มอง WorkSheet ให้เป็นตารางข้อมูล (Table)
 25.             Dim dtSheets As DataTable = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
 26.             Dim drSheet As DataRow
 27.             '//
 28.             cmbSheetName.Items.Clear()
 29.             '/ นำรายชื่อ WorkSheet ทั้งหมด มาเก็บไว้ที่ ComboBox เพื่อรอให้ User เลือกนำไปใช้งาน
 30.             For Each drSheet In dtSheets.Rows
 31.                 cmbSheetName.Items.Add(drSheet("TABLE_NAME").ToString)
 32.             Next
 33.             Conn.Close()
 34.         End If

 35.     End Sub

 36.     ' / --------------------------------------------------------------------
 37.     ' / Convert Excel into CSV with select worksheet.
 38.     ' / --------------------------------------------------------------------
 39.     Private Sub btnExcel2Csv_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExcel2Csv.Click
 40.         '// Trap Error
 41.         If txtFileName.Text.Trim.Length = 0 Or txtFileName.Text.Trim = "" Then
 42.             MessageBox.Show("Please select Excel file.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 43.             btnExcel2Csv.Focus()
 44.             Return
 45.         End If
 46.         If cmbSheetName.SelectedIndex < 0 Then
 47.             MessageBox.Show("Please select WorkSheet.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 48.             cmbSheetName.Focus()
 49.             Return
 50.         End If
 51.         '//
 52.         If IO.File.Exists(txtFileName.Text) Then
 53.             Dim xlApp As Excel.Application = Nothing
 54.             Dim xlWorkBook As Excel.Workbook = Nothing
 55.             Dim xlWorkBooks As Excel.Workbooks = Nothing
 56.             Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet = Nothing
 57.             Dim xlWorkSheets As Excel.Sheets = Nothing
 58.             xlApp = New Excel.Application
 59.             xlApp.DisplayAlerts = False
 60.             xlWorkBooks = xlApp.Workbooks
 61.             xlWorkBook = xlWorkBooks.Open(txtFileName.Text)
 62.             xlApp.Visible = False
 63.             xlWorkSheets = xlWorkBook.Sheets
 64.             '// ------------------------------------------------------------------------------------
 65.             '// กำหนด Activate WorkSheet จากที่เราเลือก
 66.             xlWorkSheet = CType(xlWorkSheets(cmbSheetName.Text.Replace("[        DISCUZ_CODE_0        ]quot;, "")), Excel.Worksheet)
 67.             '// หรือใช้ Index
 68.             'xlWorkSheet = CType(xlWorkSheets(cmbSheetName.SelectedIndex + 1), Excel.Worksheet)
 69.             xlWorkSheet.Activate()
 70.             xlWorkSheet = CType(xlWorkBook.ActiveSheet, Excel.Worksheet)
 71.             '// ------------------------------------------------------------------------------------
 72.             '// Save Excel to CSV
 73.             Dim dlgSaveFile As New SaveFileDialog()
 74.             With dlgSaveFile
 75.                 .Filter = "CSV File |*.csv"
 76.                 .Title = "บันทึกไฟล์ CSV"
 77.                 .DefaultExt = "csv"
 78.                 .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 79.                 .RestoreDirectory = True
 80.             End With
 81.             '// Save CSV File.
 82.             If dlgSaveFile.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 83.                 xlWorkBook.SaveAs(dlgSaveFile.FileName, FileFormat:=Excel.XlFileFormat.xlCSVWindows)
 84.                 MessageBox.Show("Save Excel to CSV file Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 85.             End If
 86.             xlWorkSheet = Nothing
 87.             '//
 88.             xlWorkBook.Close()
 89.             xlApp.UserControl = True
 90.             xlApp.Quit()

 91.             '// Release Objects.
 92.             If Not xlWorkSheets Is Nothing Then
 93.                 Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkSheets)
 94.                 xlWorkSheets = Nothing
 95.             End If

 96.             If Not xlWorkSheet Is Nothing Then
 97.                 Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkSheet)
 98.                 xlWorkSheet = Nothing
 99.             End If

 100.             If Not xlWorkBooks Is Nothing Then
 101.                 Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkBooks)
 102.                 xlWorkBooks = Nothing
 103.             End If

 104.             If Not xlWorkBook Is Nothing Then
 105.                 Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkBook)
 106.                 xlWorkBook = Nothing
 107.             End If

 108.             '// Other Method to release Object.
 109.             Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(xlApp)

 110.         Else
 111.             MessageBox.Show("Failed to located!!! " & txtFileName.Text, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 112.         End If
 113.     End Sub

 114.     Private Sub frmExcel2Csv_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 115.         Me.CenterToScreen()
 116.     End Sub

 117.     ' / ------------------------------------------------------------------
 118.     ' / ฟังค์ชั่นที่เราสามารถกำหนด Path ให้กับโปรแกรมของเราเอง
 119.     ' / Ex.
 120.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 121.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 122.     ' / Return : C:\My Project\
 123.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 124.         AppPath = AppPath.ToLower()
 125.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "")
 126.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 127.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 128.     End Function

 129.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 130.         Me.Close()
 131.     End Sub

 132.     Private Sub frmExcel2Csv_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 133.         Me.Dispose()
 134.         GC.SuppressFinalize(Me)
 135.         Application.Exit()
 136.     End Sub

 137. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ... ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:37 , Processed in 0.056553 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้