ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1227|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การค้นหาข้อมูลใน Excel ด้วยการใช้ DataTable

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
ในการนำไฟล์ MS Excel มาทำการบันทึกข้อมูลในแบบ Back End DataBase มันก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นัก แต่หากมีข้อมูลที่ไม่ได้เยอะแยะมากมาย ก็คงจะพอกล้อมแกล้มไปได้ โดยทำการติดต่อกับไฟล์ Excel ในรูปแบบการติดต่อกับไฟล์ฐานข้อมูล (ใช้ ADO.NET) และมอง Sheet เสมือน Table หรือตารางข้อมูลนั่นเอง สำหรับโค้ดชุดนี้จะเป็นการค้นหาข้อมูลใน Sheet ของ Excel โดยนำข้อมูลในแต่ละแถวมาเก็บลง DataTable เอาไว้ก่อน จากนั้นก็ค่อยทำการค้นหาข้อมูลใน DataTable แทน ... [VB.NET] การนำไฟล์ MS Excel มาทำงานเป็นเหมือนฐานข้อมูล (DataBase Excel) ... รอบหน้าค่อยเป็นการอัพเดตข้อมูลในแต่ละแถวรายการครับผม ...

มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data.OleDb

 2. Public Class frmSearchExcelDataTable

 3.     Dim DT As New DataTable

 4.     ' / --------------------------------------------------------------------
 5.     ' / เลือกไฟล์ Excel
 6.     Private Sub btnOpenExcel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOpenExcel.Click
 7.         '/ ประกาศใช้งาน Open File Dialog ในแบบ Run Time
 8.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 9.         ' / ตั้งค่าการใช้งาน Open File Dialog
 10.         With dlgOpenFile
 11.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 12.             .Title = "เลือกไฟล์ MS Excel"
 13.             .Filter = "Excel Files (*.xlsx)|*.xlsx|CSV Files (*.csv)|*.csv|XLS Files (*.xls)|*xls"
 14.             .FilterIndex = 0
 15.             .RestoreDirectory = True
 16.         End With
 17.         '/ หากเลือกปุ่ม OK หลังจากการ Browse ...
 18.         If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 19.             txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 20.             Dim strConn As String = _
 21.                 " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 22.                 dlgOpenFile.FileName & ";" & _
 23.                 " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 24.             Dim Conn As New OleDbConnection(strConn)
 25.             Conn.Open()
 26.             '/ มอง WorkSheet ให้เป็นตารางข้อมูล (Table)
 27.             Dim dtSheets As DataTable = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
 28.             Dim drSheet As DataRow
 29.             '//
 30.             cmbSheetName.Items.Clear()
 31.             '/ นำรายชื่อ WorkSheet ทั้งหมด มาเก็บไว้ที่ ComboBox เพื่อรอให้ User เลือกนำไปใช้งาน
 32.             For Each drSheet In dtSheets.Rows
 33.                 cmbSheetName.Items.Add(drSheet("TABLE_NAME").ToString)
 34.             Next
 35.             Conn.Close()
 36.         End If
 37.     End Sub

 38.     ' / --------------------------------------------------------------------
 39.     '// เลือก WorkSheet แล้วแสดงผลข้อมูลลงในตารางกริด
 40.     Private Sub cmbSheetName_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbSheetName.SelectedIndexChanged
 41.         Dim Conn As OleDbConnection
 42.         Dim Cmd As OleDbCommand
 43.         Dim DA As New OleDbDataAdapter
 44.         Dim DS As DataSet
 45.         Dim strConn As String = _
 46.             " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 47.             txtFileName.Text & ";" & _
 48.             " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 49.         Try
 50.             dgvData.DataSource = Nothing
 51.             DT = New DataTable
 52.             Conn = New OleDbConnection
 53.             Conn.ConnectionString = strConn
 54.             Cmd = New OleDbCommand
 55.             '/ เสมือน WorkSheet เป็น Table ในฐานข้อมูล
 56.             Cmd.CommandText = "Select * FROM [" & cmbSheetName.Text & "]"
 57.             Cmd.Connection = Conn
 58.             DA.SelectCommand = Cmd
 59.             DA.Fill(DT)
 60.             DT.TableName = cmbSheetName.Text.Replace("$", "")
 61.             dgvData.DataSource = DT
 62.             '//
 63.             lblRecCount.Text = "[จำนวน : " & dgvData.Rows.Count & " รายการ]"
 64.         Catch ex As Exception
 65.             MessageBox.Show(ex.Message)
 66.         Finally
 67.             Conn = Nothing
 68.             Cmd = Nothing
 69.             DA = Nothing
 70.             DS = Nothing
 71.         End Try
 72.     End Sub

 73.     ' / --------------------------------------------------------------------
 74.     '// การค้นหาข้อมูลจาก DataTable
 75.     Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
 76.         '// ยังไม่ได้โหลดข้อมูลเข้ามา
 77.         If DT.Rows.Count = 0 Then
 78.             txtSearch.Clear()
 79.             Return
 80.         End If
 81.         '// ตัดตัวอักขระที่ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลต่อการค้นหาข้อมูล
 82.         txtSearch.Text = txtSearch.Text.Trim.Replace("'", "").Replace("*", "").Replace("%", "")
 83.         '// เช็คว่ากด Enter ในช่อง TextBox ที่ใช้ค้นหาหรือไม่
 84.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 85.             Dim DTSearch As New DataTable
 86.             dgvData.DataSource = Nothing
 87.             '// เพิ่มหลัก (Column) เข้ามาใหม่ให้กับ DataTable
 88.             DTSearch.Columns.Add("ID", GetType(String))
 89.             DTSearch.Columns.Add("Name", GetType(String))
 90.             DTSearch.Columns.Add("Point", GetType(Integer))
 91.             '// ค้นหาข้อมูลด้วย LIKE
 92.             Dim result() As DataRow = DT.Select("NAME LIKE '*" & txtSearch.Text & "*'")
 93.             '// หากพบข้อมูลก็ทำการลูปรายการแถวข้อมูล
 94.             For Each row As DataRow In result
 95.                 '// เพิ่มรายการแถวข้อมูลเข้าไปยัง DataTable
 96.                 DTSearch.Rows.Add(row(0).ToString, row(1).ToString, row(2).ToString)
 97.             Next
 98.             dgvData.DataSource = DTSearch
 99.             txtSearch.Clear()
 100.             lblRecCount.Text = "[จำนวน : " & dgvData.Rows.Count & " รายการ]"
 101.         End If
 102.     End Sub

 103.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 104.         If dgvData.Rows.Count = 0 Then Return
 105.         MessageBox.Show("คุณเลือก: " & vbCrLf & _
 106.                         "ID = " & dgvData.SelectedRows(0).Cells(0).Value.ToString & vbCrLf & _
 107.                         "NAME = " & dgvData.SelectedRows(0).Cells(1).Value.ToString & vbCrLf & _
 108.                         "POINT = " & dgvData.SelectedRows(0).Cells(2).Value.ToString)
 109.     End Sub

 110.     Private Sub frmSearchExcelDataTable_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 111.         Call SetupDGVData()
 112.         lblRecCount.Text = "[จำนวน : 0 รายการ]"
 113.     End Sub

 114.     ' / --------------------------------------------------------------------
 115.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 116.     Private Sub SetupDGVData()
 117.         With dgvData
 118.             .RowHeadersVisible = False
 119.             .AllowUserToAddRows = False
 120.             .AllowUserToDeleteRows = False
 121.             .AllowUserToResizeRows = False
 122.             .MultiSelect = False
 123.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 124.             .ReadOnly = True
 125.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 126.             ' Autosize Column
 127.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 128.             '// Even-Odd Color
 129.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 130.             ' Adjust Header Styles
 131.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 132.                 .BackColor = Color.Navy
 133.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 134.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 135.             End With
 136.         End With
 137.     End Sub

 138.     ' / ------------------------------------------------------------------
 139.     ' / ฟังค์ชั่นที่เราสามารถกำหนด Path ให้กับโปรแกรมของเราเอง
 140.     ' / Ex.
 141.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 142.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 143.     ' / Return : C:\My Project\
 144.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 145.         AppPath = AppPath.ToLower()
 146.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "")
 147.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 148.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 149.     End Function

 150.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 151.         Me.Close()
 152.     End Sub

 153.     Private Sub frmSearchExcelDataTable_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 154.         Me.Dispose()
 155.         GC.SuppressFinalize(Me)
 156.         Application.Exit()
 157.     End Sub

 158. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้จากที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 02:56 , Processed in 0.054250 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้