ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1151|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] การเช็คราคาน้ำมันประจำวัน ด้วยบริการเว็บเซอร์วิสของ ปตท.

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751เนื่องจากแอดมินกำลังรับงานโปรเจคที่เกี่ยวกับปั๊มน้ำมันอยู่ ก็เลยต้องมาหาการอ่านค่าราคาน้ำมันในแต่ละวัน เพื่อที่ผู้ใช้ไม่ต้องมากรอกเอาเอง แอดมินขออธิบายหลักการให้เข้าใจกันง่ายๆ พอเราเรียกใช้ บริการ Web Services ของทาง ปตท. ด้วยการส่งข้อมูลวันที่ออกไป (สามารถเช็คราคาในแต่ละจังหวัดได้ แต่แอดมินขออ้างอิงราคาของทางกรุงเทพฯก่อน) จากนั้นมันจะคืนค่ากลับมาในรูปแบบ XML (eXtensible Markup Language) เราต้องมาทำการแยกแยะข้อมูล (Parser) ออกมาแสดงผลในตารางกริด ... อนึ่ง โค้ดชุดนี้แอดมินเลือกใช้งานด้วยการ Add Service References ซึ่งจะใช้งานได้ง่ายกว่าการใช้ SOAP (Simple Object Access Protocol)

การเชื่อมโยงราคาน้ำมันของทาง ปตท.

การ Add Service References ...


https://www.pttor.com/OilPrice.asmx?wsdl
มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmOilPricePTT

 2.     Private Sub frmOilPricePTT_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         Call SetupGridView(dgvData)
 4.         dtpDatePrice.Value = Now()
 5.     End Sub

 6.     Private Sub btnGetData_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGetData.Click
 7.         Dim SoapClient As New OilPricePTT.OilPriceSoapClient
 8.         Dim MyDate As DateTime = GetDate(dtpDatePrice.Text)
 9.         '// Thailand, วันที่, เดือน, ปี
 10.         RichTextBox1.Text = SoapClient.GetOilPrice( _
 11.             "TH", _
 12.             Microsoft.VisualBasic.Left(MyDate, 2), _
 13.             Microsoft.VisualBasic.Mid(MyDate, 4, 2), _
 14.             Microsoft.VisualBasic.Right(MyDate, 4))
 15.         '// Binding Data Source to DataGridView
 16.         dgvData.DataSource = ParserXML(RichTextBox1.Text)
 17.     End Sub

 18.     Function GetDate(ByVal d As DateTime) As String
 19.         Return d.ToString("dd/MM/yyyy", New System.Globalization.CultureInfo("en-US"))
 20.     End Function

 21.     Function ParserXML(ByVal xmlDoc As String) As DataTable
 22.         Dim dt As New Data.DataTable
 23.         ' / เพิ่มหลัก (Columns) หรือฟิลด์ จำนวน 3 หลัก
 24.         With dt
 25.             .Columns.Add("PriceDate", GetType(String))
 26.             .Columns.Add("Product", GetType(String))
 27.             .Columns.Add("Price", GetType(Double))
 28.         End With
 29.         '//
 30.         Dim doc As New XmlDocument()
 31.         '// โหลดเอกสาร XML
 32.         doc.LoadXml(xmlDoc)
 33.         '// จุดเริ่มต้นของ Node
 34.         Dim nodes As XmlNodeList = doc.DocumentElement.SelectNodes("/PTTOR_DS/FUEL")
 35.         Dim Price_Date As String = String.Empty, Product As String = "", Price As String = ""
 36.         For Each node As XmlNode In nodes
 37.             Price_Date = node.SelectSingleNode("PRICE_DATE").InnerText
 38.             Product = node.SelectSingleNode("PRODUCT").InnerText
 39.             '// ข้อมูลบางตัวอาจจะไม่มี Element ที่ชื่อ PRICE
 40.             If IsNothing(node.Item("PRICE")) Then
 41.                 Price = "0.00"
 42.             Else
 43.                 Price = Format(CDbl(node.SelectSingleNode("PRICE").InnerText), "0.00")
 44.             End If
 45.             Select Case Product
 46.                 '// กรองเอาเฉพาะประเภทที่ต้องการ
 47.                 Case "Gasoline 95", "Diesel B7", "Gasohol 91", "Gasohol E20", "NGV", "Gasohol 95", "Gasohol E85", "Premium Diesel B7", "Diesel", "Diesel B20"
 48.                     With dt
 49.                         .Rows.Add(Price_Date, Product, Price)
 50.                     End With
 51.             End Select
 52.         Next
 53.         '// Return DataTable
 54.         Return dt
 55.     End Function

 56.     Private Sub SetupGridView(ByRef DGV As DataGridView)
 57.         With DGV
 58.             .RowHeadersVisible = True
 59.             .AllowUserToAddRows = False
 60.             .AllowUserToDeleteRows = False
 61.             .AllowUserToResizeRows = False
 62.             .MultiSelect = False
 63.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 64.             .ReadOnly = True
 65.             '// Data rows
 66.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 67.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 68.             .RowTemplate.Height = 27
 69.             '// Column Header
 70.             .ColumnHeadersHeight = 30
 71.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 72.             '// Autosize Column
 73.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 74.             '// Even-Odd Color
 75.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGreen
 76.             .DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White
 77.             '// Header
 78.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 79.                 .BackColor = Color.Navy
 80.                 .ForeColor = Color.White
 81.                 .Font = New Font(DGV.Font, FontStyle.Bold)
 82.             End With
 83.         End With
 84.     End Sub

 85.     Private Sub RichTextBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles RichTextBox1.KeyPress
 86.         '// ล็อคการกดคีย์
 87.         e.Handled = True
 88.     End Sub
 89. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-10-24 15:48:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เพิ่มเติมกรณีที่ต้องการเช็คราคาในแต่ละจังหวัด แอดมินยกตัวอย่าง "เมืองขอนแก่น" ... โดยเริ่มต้นการอ่านจาก <FUEL_PROVINCIAL> ...
 1. <FUEL_PROVINCIAL>
 2.     <LOCATION>เมืองขอนแก่น</LOCATION>
 3.     <PRICE_DATE>10/16/2020 5:00:00 AM</PRICE_DATE>
 4.     <PRODUCT>Gasoline 95</PRODUCT>
 5.     <PRICE>29.4</PRICE>
 6.   </FUEL_PROVINCIAL>
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

 1.     Private Sub btnGetData_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGetData.Click
 2.         Dim SoapClient As New OilPricePTT.OilPriceSoapClient
 3.         Dim MyDate As DateTime = GetDate(dtpDatePrice.Text)

 4.         '// Thailand, วันที่, เดือน, ปี
 5.         'RichTextBox1.Text = SoapClient.GetOilPrice( _
 6.         '    "TH", _
 7.         '    Microsoft.VisualBasic.Left(MyDate, 2), _
 8.         '    Microsoft.VisualBasic.Mid(MyDate, 4, 2), _
 9.         '    Microsoft.VisualBasic.Right(MyDate, 4))
 10.         '// Binding Data Source to DataGridView

 11.         RichTextBox1.Text = SoapClient.GetOilPriceProvincial( _
 12.             "TH", _
 13.             Microsoft.VisualBasic.Left(MyDate, 2), _
 14.             Microsoft.VisualBasic.Mid(MyDate, 4, 2), _
 15.             Microsoft.VisualBasic.Right(MyDate, 4), _
 16.             "ขอนแก่น")
 17.         dgvData.DataSource = ParserXMLProvince(RichTextBox1.Text)
 18.         With dgvData.Columns(2)
 19.             .DefaultCellStyle.Format = "0.00"
 20.         End With
 21.     End Sub

 22.     Function ParserXMLProvince(ByVal xmlDoc As String) As DataTable
 23.         Dim dt As New Data.DataTable
 24.         ' / เพิ่มหลัก (Columns) หรือฟิลด์ จำนวน 3 หลัก
 25.         With dt
 26.             .Columns.Add("PriceDate", GetType(String))
 27.             .Columns.Add("Product", GetType(String))
 28.             .Columns.Add("Price", GetType(Double))
 29.         End With
 30.         '//
 31.         Dim doc As New XmlDocument()
 32.         '// โหลดเอกสาร XML
 33.         doc.LoadXml(xmlDoc)
 34.         '// จุดเริ่มต้นของ Node
 35.         Dim nodes As XmlNodeList = doc.GetElementsByTagName("FUEL_PROVINCIAL")
 36.         Dim Price_Date As String = String.Empty, Product As String = "", Price As String = ""
 37.         For Each node As XmlNode In nodes
 38.             If node("LOCATION").InnerText = "เมืองขอนแก่น" Then
 39.                 Price_Date = node("PRICE_DATE").InnerText
 40.                 Product = node("PRODUCT").InnerText
 41.                 '// ข้อมูลบางตัวอาจจะไม่มี Element ที่ชื่อ PRICE
 42.                 If IsNothing(node("PRICE")) Then
 43.                     Price = "0.00"
 44.                 Else
 45.                     Price = Format(CDbl(node("PRICE").InnerText), "0.00")
 46.                 End If
 47.                 Select Case Product
 48.                     '// กรองเอาเฉพาะประเภทที่ต้องการ
 49.                     Case "Gasoline 95", "Diesel B7", "Gasohol 91", "Gasohol E20", "NGV", "Gasohol 95", "Gasohol E85", "Premium Diesel B7", "Diesel", "Diesel B20"
 50.                         With dt
 51.                             .Rows.Add(Price_Date, Product, Price)
 52.                         End With
 53.                 End Select
 54.             End If
 55.         Next
 56.         '// Return DataTable
 57.         Return dt
 58.     End Function
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:32 , Processed in 0.054703 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้