ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2600|ตอบกลับ: 4

[VB.NET] แจกโค้ดการใช้งาน Ribbon Control Advance ของฟรีจากค่าย Syncfusion

[คัดลอกลิงก์]

294

กระทู้

480

โพสต์

5501

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5501

โค้ดการใช้งาน Ribbon Control Advance ของค่าย Syncfusion (ฟอร์มหลัก MDI)...
 1. Imports Syncfusion.Windows.Forms.Tools

 2. Public Class frmMainRibbon

 3.     Private Sub frmMainRibbon_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 4.         Me.Dispose()
 5.         GC.SuppressFinalize(Me)
 6.         Application.Exit()
 7.     End Sub

 8.     Private Sub frmMainRibbon_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 9.         '// Run Time
 10.         With Me.RibbonControlAdv1
 11.             '.AutoLayoutToolStrip = False
 12.             .MenuButtonEnabled = False
 13.             .MenuButtonVisible = False
 14.             .QuickPanelVisible = False
 15.             .ScaleMenuButtonImage = False
 16.             .ShowContextMenu = True ' False
 17.             .ShowLauncher = False
 18.             .ShowMinimizeButton = True  ' false
 19.             .ShowQuickItemsDropDownButton = False
 20.             .ShowRibbonDisplayOptionButton = False ' True
 21.         End With
 22.         Me.RibbonControlAdv1.IsFormManager = False
 23.         '// Set Default.
 24.         Call Office2016ToolStripMenuItem_Click(sender, e)

 25.         '// StatusStrip
 26.         ToolStripStatusLabel1.Text = "[Design and Code by : Mr.Thongkorn Tumtimkrob]"
 27.         ToolStripStatusLabel2.Text = ""
 28.         '// Refresh every 1 Min. (1000 ms = 1 sec.)
 29.         Timer1.Interval = 1000
 30.         Timer1.Enabled = True
 31.     End Sub

 32.     '// Office 2016
 33.     Private Sub Office2016ToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Office2016ToolStripMenuItem.Click
 34.         Me.RibbonControlAdv1.RibbonStyle = Syncfusion.Windows.Forms.Tools.RibbonStyle.Office2016
 35.         Me.Office2016ToolStripMenuItem.Checked = True
 36.         '//
 37.         Me.Office2007ToolStripMenuItem.Checked = False
 38.         Me.Office2010ToolStripMenuItem.Checked = False
 39.         Me.Office2013ToolStripMenuItem.Checked = False
 40.         Me.TouchToolStripMenuItem.Checked = False
 41.     End Sub

 42.     '// Toucj Tool
 43.     Private Sub TouchToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles TouchToolStripMenuItem.Click
 44.         Me.RibbonControlAdv1.RibbonStyle = Syncfusion.Windows.Forms.Tools.RibbonStyle.TouchStyle
 45.         Me.TouchToolStripMenuItem.Checked = True
 46.         '//
 47.         Me.Office2007ToolStripMenuItem.Checked = False
 48.         Me.Office2010ToolStripMenuItem.Checked = False
 49.         Me.Office2013ToolStripMenuItem.Checked = False
 50.         Me.Office2016ToolStripMenuItem.Checked = False
 51.     End Sub

 52.     '// Office 2007
 53.     Private Sub Office2007ToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Office2007ToolStripMenuItem.Click
 54.         Me.RibbonControlAdv1.RibbonStyle = Syncfusion.Windows.Forms.Tools.RibbonStyle.Office2007
 55.         Office12ColorTable.ApplyManagedColors(Me, Color.Red)
 56.         Me.Office2007ToolStripMenuItem.Checked = True
 57.         '//
 58.         Me.Office2010ToolStripMenuItem.Checked = False
 59.         Me.Office2013ToolStripMenuItem.Checked = False
 60.         Me.Office2016ToolStripMenuItem.Checked = False
 61.         Me.TouchToolStripMenuItem.Checked = False
 62.     End Sub

 63.     '// Office 2010
 64.     Private Sub Office2010ToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Office2010ToolStripMenuItem.Click
 65.         Me.RibbonControlAdv1.RibbonStyle = Syncfusion.Windows.Forms.Tools.RibbonStyle.Office2010
 66.         Me.Office2010ToolStripMenuItem.Checked = True
 67.         '//
 68.         Me.Office2007ToolStripMenuItem.Checked = False
 69.         Me.Office2013ToolStripMenuItem.Checked = False
 70.         Me.Office2016ToolStripMenuItem.Checked = False
 71.         Me.TouchToolStripMenuItem.Checked = False
 72.     End Sub

 73.     '// Office 2013
 74.     Private Sub Office2013ToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Office2013ToolStripMenuItem.Click
 75.         Me.RibbonControlAdv1.RibbonStyle = Syncfusion.Windows.Forms.Tools.RibbonStyle.Office2013
 76.         Me.Office2013ToolStripMenuItem.Checked = True
 77.         '//
 78.         Me.Office2007ToolStripMenuItem.Checked = False
 79.         Me.Office2010ToolStripMenuItem.Checked = False
 80.         Me.Office2016ToolStripMenuItem.Checked = False
 81.         Me.TouchToolStripMenuItem.Checked = False
 82.     End Sub

 83.     Private Sub ToolStripButton1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripButton1.Click
 84.         'MessageBox.Show("You Click me.")
 85.         With frmFirst
 86.             .MdiParent = Me
 87.             .TopMost = True
 88.             .Show()
 89.         End With
 90.     End Sub

 91.     Private Sub tsbExit_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles tsbExit.Click
 92.         Me.Close()
 93.     End Sub

 94.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 95.         Me.ToolStripStatusLabel2.Text = "Date-Time: " & Format(Now(), "dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
 96.     End Sub
 97. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ตัวอย่างโค้ดฟอร์มลูกที่ต้องเปิดใน MDI (Multiple Document Interface) ...
 1. Imports System.Data
 2. Public Class frmFirst

 3.     Private Sub frmFirst_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 4.         Me.Dispose()
 5.         GC.SuppressFinalize(Me)
 6.     End Sub

 7.     Private Sub frmFirst_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         Me.Dock = DockStyle.Fill
 9.         Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.None
 10.         Me.MinimizeBox = False
 11.         Me.MaximizeBox = False
 12.         Me.ControlBox = False
 13.         '//
 14.         Call SetupGridView(dgvData)
 15.         dgvData.DataSource = GetDataTable()
 16.     End Sub

 17.     Private Sub SetupGridView(ByRef DGV As DataGridView)
 18.         With DGV
 19.             .RowHeadersVisible = True
 20.             .AllowUserToAddRows = False
 21.             .AllowUserToDeleteRows = False
 22.             .AllowUserToResizeRows = False
 23.             .MultiSelect = False
 24.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 25.             .ReadOnly = True
 26.             '// Data rows
 27.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 28.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 29.             .RowTemplate.Height = 27
 30.             '// Column Header
 31.             .ColumnHeadersHeight = 30
 32.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 33.             '// Autosize Column
 34.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 35.             '// Even-Odd Color
 36.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 37.             .DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White
 38.             '// Header
 39.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 40.                 .BackColor = Color.Navy
 41.                 .ForeColor = Color.White
 42.                 .Font = New Font(DGV.Font, FontStyle.Bold)
 43.             End With
 44.         End With
 45.     End Sub

 46.     Function GetDataTable() As Data.DataTable
 47.         Dim dt As New Data.DataTable
 48.         ' / เพิ่มหลัก (Columns) หรือฟิลด์ จำนวน 6 หลัก
 49.         With dt
 50.             .Columns.Add("EmployeePK", GetType(Integer))
 51.             .Columns.Add("EmployeeID", GetType(String))
 52.             .Columns.Add("EmployeeName", GetType(String))
 53.             .Columns.Add("Position", GetType(String))
 54.             .Columns.Add("Department", GetType(String))
 55.             .Columns.Add("HireDate", GetType(Date))
 56.         End With
 57.         ' / เพิ่มรายการข้อมูล (Record) เรียงตามลำดับฟิลด์
 58.         With dt
 59.             .Rows.Add("1", "EMP00001", "นายทองก้อน ทับทิมกรอบ", "Managing Director", "Management", "01/01/2555")
 60.             .Rows.Add("2", "EMP00002", "นายบุญห่อ พ่อรวย", "ช่างซ่อมบำรุง", "Technical", "01/06/2555")
 61.             .Rows.Add("3", "EMP00003", "นางสาวกุ๊กกิ๊ก น่ารักที่สุด", "เลขา", "Management", "25/02/2555")
 62.             .Rows.Add("4", "EMP00004", "นางบัวผัน ฝันเฟื่อง", "หัวหน้าบัญชี", "บัญชี", "11/11/2555")
 63.             .Rows.Add("5", "EMP00005", "หนูมาลี มีลูกแมวเหมียว", "ธุรการ", "ธุรการ", "13/04/2555")
 64.         End With
 65.         '// Hidden Column 0 of DataTable
 66.         dt.Columns(0).ColumnMapping = MappingType.Hidden
 67.         Return dt
 68.     End Function

 69.     Private Sub itemAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemAdd.Click
 70.         MessageBox.Show("You Click me for Add New Data.")
 71.     End Sub

 72.     Private Sub itemExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemExit.Click
 73.         Me.Close()
 74.     End Sub
 75. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET 2010 (.Net Framework 4.0+) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

3

กระทู้

15

โพสต์

179

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
179
โพสต์ 2020-10-7 16:19:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับจารย์

0

กระทู้

1

โพสต์

20

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
20
โพสต์ 2021-1-24 21:32:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ

0

กระทู้

1

โพสต์

38

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
38
โพสต์ 2021-2-5 10:53:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับอาจารย์

0

กระทู้

3

โพสต์

59

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
59
โพสต์ 2023-4-6 11:06:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thank you , sir.
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2023-10-5 06:11 , Processed in 0.170948 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้