ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 6571|ตอบกลับ: 6

[VB.NET] โค้ดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL Server ด้วยการใช้งานคลาส และฟังค์ชั่น

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6270

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6270สำหรับโค้ดชุดนี้แอดมินขอนำเสนอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL Server ด้วยการใช้งาน Class และ Function กันน่ะครับ ก็ขอให้ทุกๆท่านได้ศึกษาความเหมือน และความต่างกันเอาเองล่ะกัน แต่โดยปกติแอดมินจะถนัดในการใช้งานฟังค์ชั่นมากกว่าขอรับกระผม ... เนื่องจากว่าการล็อคอินจะต้องติดต่อกับ MySQL Server ให้ได้ก่อน หากติดต่อได้สำเร็จ ตัวแปรแบบ Public คือ blnConnect ก็จะถูกกำหนดให้เป็นจริง (True) ก่อนทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ DataBase อีกรอบหนึ่งในตาราง tbluser ทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการ Connect เข้าสู่ Server อีกรอบ ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่ชื่อหรือรหัสผ่านผิด ตารางข้อมูลตัวอย่างจะอยู่ในไฟล์โค้ดต้นฉบับเรียบร้อย ...

Add Reference ไฟล์ 2 ตัว ... Visual Basic Power Packs และ MySQL.Data ...


โค้ดหลักในหน้าจอล็อคอิน ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient

 2. Public Class frmConnectMySQL

 3.     Private Sub btnConnect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
 4.         If Trim(txtServer.Text.Length) = 0 Then
 5.             MessageBox.Show("Enter your DNS or IP Address.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 6.             txtServer.Focus()
 7.             Return
 8.         ElseIf Trim(txtDBName.Text.Length) = 0 Then
 9.             MessageBox.Show("Enter your DataBase Name.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 10.             txtDBName.Focus()
 11.             Return
 12.         ElseIf Trim(txtDBUserName.Text.Length) = 0 Then
 13.             MessageBox.Show("Enter your DataBase Username.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 14.             txtDBUserName.Focus()
 15.             Return
 16.         ElseIf Trim(txtDBPassword.Text.Length) = 0 Then
 17.             MessageBox.Show("Enter your DataBase Password.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 18.             txtDBPassword.Focus()
 19.             Return
 20.         End If

 21.         '// Connecto to MySQL Server.
 22.         '// Select only one to connect.
 23.         Call ConnectClass()
 24.         'Call ConnectFunction()
 25.     End Sub

 26.     '// Calling to Class in clsConnectMySQL.
 27.     Private Sub ConnectClass()
 28.         '// Create Instance Name from clsConnectMySQL.vb
 29.         Dim MyConnect As New clsConnectMySQL
 30.         If Not blnConnect Then
 31.             With MyConnect
 32.                 '// Assing the object property values
 33.                 .ServerName = txtServer.Text
 34.                 .DatabaseName = txtDBName.Text
 35.                 .UserID = txtDBUserName.Text
 36.                 .Password = txtDBPassword.Text
 37.                 '// Connection String
 38.                 Conn = .Connection
 39.                 '// Connect to MySQL Server Successfull.
 40.                 If Not IsNothing(Conn) Then
 41.                     blnConnect = True
 42.                     MessageBox.Show("Connection to MySQL Server successful.", "Login to Server", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 43.                 Else
 44.                     MessageBox.Show(.ErrorMsg, "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 45.                     Return
 46.                 End If
 47.             End With
 48.         End If
 49.         '// Login to User Table.
 50.         If blnConnect And LoginSystem() Then
 51.             MessageBox.Show("Operation Complete.")
 52.             'Me.Close()
 53.         End If
 54.     End Sub

 55.     '// Calling to Function in modDataBase.vb
 56.     Private Sub ConnectFunction()
 57.         '// blnConnect declare in modDataBase.vb and default valuse is FALSE.
 58.         If Not blnConnect Then
 59.             '// ConectMySQL in the modDataBase.vb
 60.             If ConnectMySQL(Trim(txtServer.Text), Trim(txtDBName.Text), txtDBUserName.Text.Trim, txtDBPassword.Text.Trim) Then
 61.                 MessageBox.Show("Connection to MySQL Server successful.", "Connection Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 62.             Else
 63.                 Me.Cursor = Cursors.Default
 64.                 Exit Sub
 65.             End If
 66.         End If
 67.         '// When successfully logged in to the server Next, check the logon table.
 68.         If blnConnect And LoginSystem() Then
 69.             MessageBox.Show("Operation Complete.")
 70.             'Me.Close()
 71.         End If
 72.     End Sub

 73.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 74.     ' / Login to User Table.
 75.     Private Function LoginSystem() As Boolean
 76.         LoginSystem = False
 77.         If Trim(txtUsername.Text.Length) = 0 Then
 78.             MessageBox.Show("Enter your Username.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 79.             txtUsername.Focus()
 80.             Exit Function
 81.         ElseIf Trim(txtPassword.Text.Length) = 0 Then
 82.             MessageBox.Show("Enter your Password.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 83.             txtPassword.Focus()
 84.             Exit Function
 85.         End If
 86.         '//
 87.         Try
 88.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 89.             Cmd = New MySqlCommand( _
 90.                 " SELECT * FROM tbluser WHERE " & _
 91.                 " Username = @UNAME AND Password = @PWD ", Conn)

 92.             Dim UsernameParam As New MySqlParameter("@UNAME", Me.txtUsername.Text)
 93.             Dim PasswordParam As New MySqlParameter("@PWD", Me.txtPassword.Text)

 94.             Cmd.Parameters.Add(UsernameParam)
 95.             Cmd.Parameters.Add(PasswordParam)

 96.             DR = Cmd.ExecuteReader()
 97.             '// Found data
 98.             If DR.HasRows Then
 99.                 MessageBox.Show("You can logged into system.", "LOGON SYSTEM", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 100.                 LoginSystem = True
 101.             Else
 102.                 LoginSystem = False
 103.                 MessageBox.Show("Enter your Username, Password is incorrect.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 104.                 txtUsername.Focus()
 105.             End If
 106.             DR.Close()
 107.             Cmd.Dispose()
 108.             '//
 109.             strSQL = _
 110.                 " SELECT * FROM tbluser " & _
 111.                 " WHERE Username = " & "'" & txtUsername.Text & "'"
 112.             DA = New MySqlDataAdapter(strSQL, Conn)
 113.             DS = New DataSet
 114.             DA.Fill(DS)
 115.             With DS.Tables(0)
 116.                 '// modStructure.vb
 117.                 CurrUser.USER_USERPK = Val(.Rows(0)("UserPK").ToString)
 118.                 CurrUser.USER_USERNAME = .Rows(0)("Username").ToString()
 119.                 CurrUser.USER_COMPLETENAME = .Rows(0)("CompleteName").ToString()
 120.                 CurrUser.USER_TIMELOGIN = Now() ' Time Stamp
 121.                 ' True = Admin
 122.                 CurrUser.USER_ISADMIN = CBool(.Rows(0)("IsAdmin").ToString)
 123.             End With
 124.             DS.Dispose()
 125.             DA.Dispose()
 126.             Conn.Dispose()
 127.             Conn.Close()
 128.         Catch ex As Exception
 129.             'MessageBox.Show(ex.Message)
 130.         End Try
 131.         '//
 132.     End Function

 133.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 134.         Me.Close()
 135.     End Sub

 136.     Private Sub frmConnectMySQL_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 137.         If Not IsNothing(Conn) Then
 138.             If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 139.             Conn.Dispose()
 140.             Conn = Nothing
 141.         End If
 142.         Me.Dispose()
 143.         GC.SuppressFinalize(Me)
 144.         Application.Exit()
 145.     End Sub

 146.     Private Sub frmConnectMySQL_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 147.         Me.CenterToScreen()
 148.     End Sub

 149. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในคลาส clsConnectMySQL.vb ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient

 2. Public Class clsConnectMySQL
 3.     Private _Connection As New MySqlConnection
 4.     Private _ErrorMsg As String
 5.     Private _ServerName As String
 6.     Private _DatabaseName As String
 7.     Private _UserID As String
 8.     Private _Password As String

 9.     Public WriteOnly Property ServerName() As String
 10.         Set(ByVal value As String)
 11.             _ServerName = value
 12.         End Set
 13.     End Property

 14.     Public WriteOnly Property DatabaseName() As String
 15.         Set(ByVal value As String)
 16.             _DatabaseName = value
 17.         End Set
 18.     End Property

 19.     Public WriteOnly Property UserID() As String
 20.         Set(ByVal value As String)
 21.             _UserID = value
 22.         End Set
 23.     End Property

 24.     Public WriteOnly Property Password() As String
 25.         Set(ByVal value As String)
 26.             _Password = value
 27.         End Set
 28.     End Property

 29.     Public ReadOnly Property ErrorMsg() As String
 30.         Get
 31.             Return _ErrorMsg
 32.         End Get
 33.     End Property

 34.     Public Function Connection() As MySqlConnection
 35.         Connection = Nothing
 36.         Try
 37.             _Connection.ConnectionString = _
 38.                 " Server = " & _ServerName & ";" & _
 39.                 " Database = " & _DatabaseName & ";" & _
 40.                 " User ID = " & _UserID & ";" & _
 41.                 " Password = " & _Password & ";" & _
 42.                 " Port = 3306;" & _
 43.                 " CharSet = utf8; " & _
 44.                 " Connect Timeout = 90; " & _
 45.                 " Pooling = True; " & _
 46.                 " Persist Security Info = False; " & _
 47.                 " Connection Reset = False; " & _
 48.                 " Default Command Timeout = 90; " & _
 49.                 " Connection Lifetime = 0;"
 50.             _Connection.Open()
 51.             If _Connection.State = ConnectionState.Open Then _Connection.Close()
 52.             _Connection.Dispose()
 53.             Return _Connection
 54.         Catch ex As Exception
 55.             _ErrorMsg = ex.Message
 56.         End Try
 57.     End Function

 58. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดฟังค์ชั่นในโมดูล modDataBase.vb ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient

 2. Module modDataBase
 3.     '// Declare variable one time but use many times.
 4.     Public Conn As MySqlConnection
 5.     Public Cmd As MySqlCommand
 6.     Public DR As MySqlDataReader
 7.     Public DA As MySqlDataAdapter
 8.     Public DS As DataSet
 9.     Public DT As DataTable
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     Public strStmt As String    '// Minor SQL
 12.     '//
 13.     Public blnConnect As Boolean = False

 14.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 15.     '// MySQL Server Connection Test with VB.NET (2010).
 16.     Public Function ConnectMySQL(ByVal SERVER As String, ByVal DB As String, ByVal UID As String, PWD As String) As Boolean
 17.         '// Server=localhost; DataBase=DB; User ID=YourUserID; Password=YourPassword;
 18.         Dim strCon As String = _
 19.             " Server = " & SERVER & "; " & _
 20.             " Database = " & DB & "; " & _
 21.             " User ID = " & UID & "; " & _
 22.             " Password = " & PWD & "; " & _
 23.             " Port = 3306; " & _
 24.             " CharSet = utf8; " & _
 25.             " Connect Timeout = 90; " & _
 26.             " Pooling = True; " & _
 27.             " Persist Security Info = True; " & _
 28.             " Connection Reset = False; " & _
 29.             " Default Command Timeout = 90; "

 30.         Conn = New MySqlConnection
 31.         Conn.ConnectionString = strCon
 32.         Try
 33.             Conn.Open()
 34.             ConnectMySQL = True
 35.             blnConnect = True
 36.         Catch ex As Exception
 37.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 38.             ConnectMySQL = False
 39.             blnConnect = False
 40.         Finally
 41.             Conn.Dispose()
 42.             Conn.Close()
 43.         End Try
 44.     End Function

 45. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดโครงสร้าง (Structure) ในโมดูล modStructure.vb ... เก็บข้อมูลแบบโครงสร้างของ Users ...
 1. Module modStructure
 2.     ' / ------------------------------------------------------------------
 3.     ' User-defined Types (UDTs)
 4.     Public Structure USER_INFO
 5.         ' Primary Key of User
 6.         Dim USER_USERPK As Integer
 7.         ' Username or UserID
 8.         Dim USER_USERNAME As String
 9.         ' Password
 10.         Dim USER_PASSWORD As String
 11.         ' Administrator is True
 12.         Dim USER_ISADMIN As Boolean
 13.         ' Completename
 14.         Dim USER_COMPLETENAME As String
 15.         ' Time Stamp
 16.         Dim USER_TIMELOGIN As Date
 17.     End Structure

 18.     ' User-defined Types (UDTs)
 19.     Public Structure DB_INFO
 20.         ' SERVER
 21.         Dim SERVER As String
 22.         Dim DB As String
 23.         Dim UID As String
 24.         Dim PWD As String
 25.     End Structure

 26.     ' USER_INFO is a template, It can not be stored data.
 27.     ' Assign a variable to a Data Structure (UDTs)
 28.     ' Run through the series via CurrUser.
 29.     Public CurrUser As USER_INFO
 30.     ' Example:
 31.     ' CurrUser.USER_NAME ... Keep UserName string
 32.     ' CurrUser.USER_ISADMIN ... Keep status true/false
 33.     ' / ------------------------------------------------------------------
 34.     Public MyDB As DB_INFO

 35. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

33

โพสต์

372

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
372
โพสต์ 2020-7-14 15:48:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ

4

กระทู้

15

โพสต์

249

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
249
โพสต์ 2020-7-15 16:47:08 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด

น้อมรับไปทดสอบ

4

กระทู้

15

โพสต์

249

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
249
โพสต์ 2020-7-15 16:47:44 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ ^_^

0

กระทู้

1

โพสต์

56

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
56
โพสต์ 2020-8-19 23:51:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ แต่ทำไมของผม Run ไม่ผ่าน มันขึ้นข้อความนี้ครับ Error        1        Couldn't process file frmConnectMySQL.resx due to its being in the Internet or Restricted zone or having the mark of the web on the file. Remove the mark of the web if you want to process these files.        ConnectionMySQL

5

กระทู้

21

โพสต์

165

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
165
โพสต์ 2020-9-28 19:52:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์

0

กระทู้

1

โพสต์

10

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 2023-5-11 23:39:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-19 00:27 , Processed in 0.389943 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้