ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2683|ตอบกลับ: 4

[VB.NET] วิธีการสร้างชุดลงทะเบียนโปรแกรม (Registration)

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

425

โพสต์

4051

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4051สำหรับบทความนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆในการทำชุดลงทะเบียนโปรแกรม ซึ่งแอดมินได้สร้างโปรเจค 2 ชุดไว้ในโซลูชั่นเดียวกัน ชุดแรกก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมให้ลูกค้าใช้งาน อีกส่วนคือการสร้างรหัสลงทะเบียน (เป็นโปรเจคหลัก ต้องเข้าไปเปิด Solution ในโฟลเดอร์ RegisterProgram) เวลานำไปใช้งานจริงเราต้องแยกออกจากกันน่ะครับ ...

ขั้นตอนวิธีการคิดในการเข้ารหัส ...
[1] อ่านซีเรียลนัมเบอร์ของดิสต์ อันนี้เพื่อให้ได้โค้ดง่ายๆเข้าใจไม่ยาก แอดมินให้อ่านซีเรียลนัมเบอร์แบบ Logical Disk หรือ Volume Disk ซึ่งค่านี้จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่มีการฟอร์แมต และที่สำคัญคือสามารถเปลี่ยนค่าได้ ... ดังนั้นในการนำไปใช้งานจริงจึงไม่ปลอดภัย แอดมินแนะนำให้อ่านซีเรียลนัมเบอร์จาก Physical Disk แทน ซึ่งโค้ดในการอ่านก็อยู่ในเว็บบอร์ดแห่งนี้แหละขอรับกระผม

[2] สร้างชุดกุญแจขึ้นมา 1 ชุด

[3] นำ 1 กับ 2 มาทำการเข้ารหัส แน่นอนว่าแอดมินใช้วิธีการเข้ารหัสแบบง่ายๆ ท่านต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองล่ะกันครับผม

สำหรับชุดโปรแกรมที่ให้ลูกค้า หรือยูสเซอร์ใช้งาน จะต้องทำการอ่านสถานะการลงทะเบียนทุกๆครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยอ่านค่าตัวแรกคือซีเรียลนัมเบอร์ของดิสต์ (ป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าจากผู้ใช้) จากนั้นไปอ่านค่า Product Key หรือรหัสลงทะเบียนที่ได้ทำการ Registry เอาไว้ใน RegEdit หากไม่เจอค่าใดๆ แสดงว่ายังไม่มีการลงทะเบียน ก็ระบุ blnDemo = True หรือยังเป็นชุดทดลองอยู่นั่นเอง แต่หากมีค่า Product Key ก็เอามาทำการเข้ารหัส (เหมือนข้อ 3 ด้านบน) ด้วยซีเรียลนัมเบอร์ฮาร์ดดิสต์กับกุญแจที่กำหนดไว้ แล้วนำมาเปรียบเทียบค่า Product Key ที่ได้ก็เป็นอันจบ ...

การเลือกโปรเจคที่จะให้ทำงานเริ่มต้น (StartUp Project)


การ Registry ค่าต่างๆ การที่แอดมินนำไปไว้ที่ HKEY_CURRENT_USER ก็เพราะว่า Windows 10 มันมีการป้องกันสูง หากนำไปไว้ที่ LOCAL MACHINE มักมีปัญหาในการเขียนค่าลงไป


มาดูโค้ดในส่วนของการสร้างรหัสลงทะเบียน ... (RegisterProgram) ...
 1. Public Class frmGenKeyMaker
 2.     '// เลขชุดเหมือนกุญแจที่ต้องนำมาเข้ารหัสต้องตั้งค่าให้ตรงกัน
 3.     Dim ProgramID As UInt32 = 1234567890

 4.     Private Sub btnGenKey_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGenKey.Click
 5.         Try
 6.             '// ค่านี้ต้องได้รับมาจากลูกค้า
 7.             Dim ProductNumber As UInt32 = UInt32.Parse(txtProductNumber.Text)
 8.             txtProductKey.Text = Encrypt(ProgramID, ProductNumber)
 9.         Catch ex As Exception
 10.             txtProductKey.Clear()
 11.             MessageBox.Show(ex.Message)
 12.         End Try
 13.     End Sub

 14.     '/ Simple encryption and decryption.
 15.     Private Function Encrypt(ByVal seed As UInt32, ByVal value As UInt32) As UInt32
 16.         Dim rand As New Random(CInt(seed \ 2))
 17.         Return (value Xor CUInt(UInt32.MaxValue * rand.NextDouble()))
 18.     End Function

 19.     Private Sub frmGenKeyMaker_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 20.         txtProductID.Text = ProgramID
 21.         txtProductNumber.Text = GetDriveVolumeSerialNumber()
 22.     End Sub

 23.     Private Function GetDriveVolumeSerialNumber() As String
 24.         Dim DriveSerial As Long
 25.         Dim FSO As Object, Drv As Object
 26.         '/ Create a FileSystemObject object
 27.         FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 28.         Drv = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory))
 29.         With Drv
 30.             If .IsReady Then
 31.                 DriveSerial = .SerialNumber
 32.             Else    '"Drive Not Ready!"
 33.                 DriveSerial = -1
 34.             End If
 35.         End With
 36.         '/ Clean up
 37.         Drv = Nothing
 38.         FSO = Nothing
 39.         GetDriveVolumeSerialNumber = Math.Abs(DriveSerial) 'Hex(Math.Abs(DriveSerial))
 40.     End Function


 41. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดมาดูโค้ดในส่วนของผู้ใช้งานในการลงทะเบียน ... (CustomerProgram) ...
 1. Public Class frmCustomerProgram
 2.     '// กำหนดชื่อ Section
 3.     Dim SectionName As String = "SampleProgram"
 4.     '// ตัวอย่างชุดตัวเลขเพื่อทำการเข้ารหัส (เหมือนกุญแจ)
 5.     Dim ProgramID As UInt32 = 1234567890
 6.     '// รหัสลงทะเบียนโปรแกรม
 7.     Dim ProductKey As String
 8.     '// Volume Disk
 9.     Dim ProductNumber As String

 10.     Private Sub frmCustomerProgram_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 11.         Me.Dispose()
 12.         GC.SuppressFinalize(Me)
 13.         Application.Exit()
 14.     End Sub

 15.     Private Sub frmCustomerProgram_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 16.         Call Register()
 17.     End Sub

 18.     Sub Register()
 19.         '// อ่านค่า Volume Disk ใหม่ เผื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใน Registry
 20.         ProductNumber = GetDriveVolumeSerialNumber()
 21.         '// อ่านรหัสปลดล็อคโปรแกรมจาก Registry
 22.         ProductKey = ReadAppRegistry(SectionName, "ProductKey", "")
 23.         '// หากไม่มีค่า ProductKey แสดงว่ายังไม่เคยลงทะเบียนโปรแกรม
 24.         If IsNothing(ProductKey) Or Len(ProductKey) = 0 Then
 25.             '// กำหนดให้เป็น DEMO อยู่
 26.             blnDemo = True
 27.             '// กรณีที่เกิดการแก้ไขค่า Volumn Disk ต้องใช้ค่าที่เราอ่านได้เอง
 28.             Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductNumber", ProductNumber)
 29.             '// ไม่มีการลงทะเบียน
 30.             Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductKey", "")
 31.             Me.Text = Application.ProductName & " [Demo Version]"
 32.             Exit Sub

 33.             '// แสดงว่ามี ProductKey
 34.         Else
 35.             '// เข้ารหัสค่า ProductKey ที่มาจาก Registry โดยมี ProgramID (กุญแจ)
 36.             Dim ActivateKey As UInt32 = Encrypt(ProgramID, CUInt(ProductNumber))
 37.             '// หากค่าเท่ากัน แสดงว่าลงทะเบียนโปรแกรมถูกต้อง ไม่ต้องทำการเขียนข้อมูลลง Registry
 38.             '/ ---------------------------------------------------------------
 39.             If ActivateKey = ProductKey Then
 40.                 blnDemo = False
 41.                 Me.Text = Application.ProductName & " [Version: " & Application.ProductVersion.Substring(0, 4) & "]"
 42.                 '// อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าใน Registry ก็เลยทำให้ค่าที่ได้ไม่เท่ากัน
 43.             Else
 44.                 blnDemo = True
 45.                 '// เขียนข้อมูล Volume Disk กลับลงไปใน Registry อีกครั้ง
 46.                 Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductNumber", ProductNumber)
 47.                 '// ให้ค่ารหัสลงทะเบียนเป็นค่าว่างเปล่า
 48.                 Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductKey", "")
 49.                 Me.Text = Application.ProductName & " [Demo Version]"
 50.             End If
 51.         End If
 52.     End Sub

 53.     Private Sub btnRegister_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRegister.Click
 54.         frmRegister.ShowDialog()
 55.     End Sub
 56. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ฟอร์มในการลงทะเบียนโปรแกรม ...
 1. Public Class frmRegister

 2.     '// กำหนดชื่อ Section
 3.     Dim SectionName As String = "SampleProgram"
 4.     '// ตัวอย่างชุดตัวเลขเพื่อทำการเข้ารหัส (เหมือนกุญแจ)
 5.     Dim ProgramID As UInt32 = 1234567890
 6.     '// รหัสลงทะเบียนโปรแกรม
 7.     Dim ProductKey As String
 8.     '// Volume Disk
 9.     Dim ProductNumber As String

 10.     Private Sub frmRegister_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 11.         Me.Dispose()
 12.         GC.SuppressFinalize(Me)
 13.     End Sub

 14.     Private Sub frmRegister_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 15.         '// อ่านค่า Volume Disk อีกรอบ
 16.         txtProductNumber.Text = GetDriveVolumeSerialNumber()
 17.         '// โหลดค่ารหัสลงทะเบียนมาเก็บไว้
 18.         txtProductKey.Text = ReadAppRegistry(SectionName, "ProductKey", "")
 19.         '// blnDemo จะถูกโหลดตั้งแต่ฟอร์มหลักที่เรียกมา (frmCustomerProgram.vb)
 20.         If Not blnDemo Then
 21.             txtProductKey.Enabled = False
 22.             btnOk.Enabled = False
 23.             btnCancel.Text = "Close"
 24.         End If
 25.     End Sub

 26.     Private Sub btnCancel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCancel.Click
 27.         Me.Close()
 28.     End Sub

 29.     Sub Register()
 30.         ProductNumber = txtProductNumber.Text
 31.         '// อ่านค่า ProductKey จาก Registry
 32.         ProductKey = ReadAppRegistry(SectionName, "ProductKey", "")
 33.         '// ยังไม่ได้ลงทะเบียน
 34.         If Len(ProductKey) = 0 And txtProductKey.Text.Trim.Length = 0 Then
 35.             blnDemo = True
 36.             frmCustomerProgram.Text = Application.ProductName & " [Demo Version]"
 37.             txtProductKey.Focus()

 38.             '// ตรวจสอบค่าที่ป้อนเข้ามาใน ProductKey
 39.         ElseIf txtProductKey.Text.Trim.Length <> 0 Then
 40.             '// เข้ารหัส ProgramID (กุญแจ) ร่วมกับ ProductNumber (Volume Disk)
 41.             Dim ActivateKey As UInt32 = Encrypt(ProgramID, CUInt(ProductNumber))
 42.             '// เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการเข้ารหัสใหม่ (ActivateKey) และค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา
 43.             If ActivateKey = CUInt(txtProductKey.Text) Then
 44.                 '// ถูกต้อง ...
 45.                 blnDemo = False
 46.                 Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductNumber", ProductNumber)
 47.                 Call WriteAppRegistry(SectionName, "ProductKey", txtProductKey.Text.Trim)
 48.                 MessageBox.Show("Registration Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 49.                 frmCustomerProgram.Text = Application.ProductName & " [Version: " & Application.ProductVersion.Substring(0, 4) & "]"
 50.                 Me.Close()
 51.             Else
 52.                 '// ลงทะเบียนมั่ว
 53.                 blnDemo = True
 54.                 MessageBox.Show("Product Key is not correct.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 55.                 frmCustomerProgram.Text = Application.ProductName & " [Demo Version]"
 56.                 txtProductKey.Focus()
 57.             End If
 58.         End If
 59.     End Sub

 60.     Private Sub btnOk_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOk.Click
 61.         Call Register()
 62.     End Sub

 63. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูลในส่วนของฟังค์ชั่นต่างๆ ...
 1. Module modFunction
 2.     '// กำหนดให้เป็นตัวแปรแบบ Public สามารถมองเห็นได้ทั้งโปรเจค
 3.     '// เพื่อระบุว่าเป็นการลงทะเบียนหรือไม่
 4.     '// blnDemo = False ลงทะเบียนเรียบร้อย (ไม่ใช่ชุดทดลอง)
 5.     '// blnDemo = True ยังไม่ได้ลงทะเบียน (ยังเป็นชุดทดลองอยู่)
 6.     Public blnDemo As Boolean = True

 7.     ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 8.     ' / Registry with VB.NET function
 9.     ' / Function read original font style from Registry and return its.
 10.     Public Function ReadAppRegistry(SectionName As String, _
 11.         KeyName As String, _
 12.         KeyValue As String _
 13.     ) As String

 14.         ' Application Title ...
 15.         Dim AppTitle As String = My.Application.Info.Title
 16.         '// Check exist KeyName, If not have to create new value by default.
 17.         If GetSetting(AppTitle, SectionName, KeyName) = "" Then _
 18.             Call SaveSetting(AppTitle, SectionName, KeyName, KeyValue)

 19.         ' Return Value
 20.         ReadAppRegistry = GetSetting(AppTitle, SectionName, KeyName)

 21.     End Function

 22.     ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 23.     ' / Save all font style into Registry, No return The use of sub program.
 24.     ' / Registry with VB.NET function
 25.     Public Sub WriteAppRegistry(SectionName As String, _
 26.         KeyName As String, _
 27.         KeyValue As String _
 28.     )
 29.         ' Application Title ...
 30.         Dim AppTitle As String = My.Application.Info.Title
 31.         Call SaveSetting(AppTitle, SectionName, KeyName, KeyValue)
 32.     End Sub

 33.     '/ Simple encryption and decryption.
 34.     Public Function Encrypt(ByVal seed As UInt32, ByVal value As UInt32) As UInt32
 35.         Dim rand As New Random(CInt(seed \ 2))
 36.         Return (value Xor CUInt(UInt32.MaxValue * rand.NextDouble()))
 37.     End Function

 38.     Public Function GetDriveVolumeSerialNumber() As String
 39.         Dim DriveSerial As Long
 40.         Dim FSO As Object, Drv As Object
 41.         '/ Create a FileSystemObject object
 42.         FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 43.         Drv = FSO.GetDrive(FSO.GetDriveName(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory))
 44.         With Drv
 45.             If .IsReady Then
 46.                 DriveSerial = .SerialNumber
 47.             Else    '"Drive Not Ready!"
 48.                 DriveSerial = -1
 49.             End If
 50.         End With
 51.         '/ Clean up
 52.         Drv = Nothing
 53.         FSO = Nothing
 54.         GetDriveVolumeSerialNumber = Math.Abs(DriveSerial) 'Hex(Math.Abs(DriveSerial))
 55.     End Function
 56. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับแบบเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

11

โพสต์

81

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
81
โพสต์ 2020-6-8 11:02:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคะอาจารย์ ร่ำรวยเงินทองและสุขภาพที่ดีนะคะ

5

กระทู้

21

โพสต์

163

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
163
โพสต์ 2020-9-28 19:58:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์

0

กระทู้

2

โพสต์

18

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
18
โพสต์ 2022-3-11 13:07:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด

  ขอบคุณครับ

0

กระทู้

2

โพสต์

18

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
18
โพสต์ 2022-3-20 23:18:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0x1souce เมื่อ 2022-3-21 16:41

สอบถามหน่อยครับ กรณีที่ใส่ เลขมั่ว 7777777777  แบบนี้   หลังจากรันแล้ว project error ครับ ต้องแก้ยังไงคับ
แก้ได้แล้วครับ เปลี่ยนจาก CInt เป็น CLng
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2022-5-20 11:09 , Processed in 0.039469 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้