ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2552|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] แจกโค้ดรวมชุดคำสั่งในการทำ Binding Source หรือ Bound Data ให้กับตารางกริด

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751สำหรับโค้ดชุดนี้จะเป็นการทำ Bound Data ในแบบการเขียนด้วยโค้ดทั้งหมด โดยจะกำหนดชุดข้อมูลให้กับตารางกริด เช่น DataGridView1.DataSource = "ชุดข้อมูล" ...
แอดมินได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วล่ะ สำหรับคำว่า Bound Data และ Unbound Data Control ก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ก็แล้วกันครับ ...

[VB6] แจกโค้ดการใช้งานตารางกริด SharpGrid UnBound Data Control ในแบบ Run Time

[VB.NET] การ UnBound Data บน DataGridView เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลฟิลด์ข้อมูล

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Public Class frmADONet
 4.     '// ตัวแปรที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล จะแยกไปอยู่ที่โมดูล modDataBase.vb ทั้งหมด (พยายามแยกเขียนให้เป็นระบบด้วยครับ)
 5.     '// Sample Query. (Local Variable)
 6.     Dim sql = "SELECT PostCodePK, Tumbon, Amphur, Province, PostCode FROM Postcode "

 7.     Private Sub frmADONet_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         Conn = ConnectDataBase()
 9.     End Sub

 10.     '// DataReader to DataTable.
 11.     '// DataReader ใช้ในการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล และเป็นการอ่านแบบเดินหน้าอย่างเดียว (Forward Only) จะดึงข้อมูลได้รวดเร็วมาก โดยใช้ ExecuteReader ในการผูกข้อมูล
 12.     Private Sub btnDataReader_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDataReader.Click
 13.         Try
 14.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 15.             Cmd = New OleDbCommand(sql, Conn)
 16.             DR = Cmd.ExecuteReader()
 17.             DT = New DataTable
 18.             DT.Load(DR)
 19.             dgvData.DataSource = DT
 20.             GroupBox1.Text = " Bound Data : " & Format(dgvData.Rows.Count, "#,##") & " Records. "
 21.             DT.Dispose()
 22.             DR.Close()
 23.             Cmd.Dispose()
 24.             '//
 25.             Call SetupGridView()
 26.         Catch ex As Exception
 27.             MessageBox.Show(ex.Message)
 28.         End Try
 29.     End Sub

 30.     '// DataAdapter to DataSet.
 31.     '// DataSet ไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อในระหว่างการทำงานกับชุดข้อมูล และถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลหลายๆตาราง
 32.     Private Sub btnDataSet_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDataSet.Click
 33.         Try
 34.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 35.             DA = New OleDb.OleDbDataAdapter(sql & "ORDER BY Province ", Conn)
 36.             '/ Fill the DataSet.
 37.             DS = New DataSet
 38.             DA.Fill(DS, "PostCode")
 39.             DA.Fill(DS)
 40.             DS.Dispose()
 41.             DA.Dispose()
 42.             dgvData.DataSource = DS.Tables("PostCode").DefaultView
 43.             GroupBox1.Text = " Bound Data : " & Format(dgvData.Rows.Count, "#,##") & " Records. "
 44.             '//
 45.             Call SetupGridView()
 46.         Catch ex As Exception
 47.             MessageBox.Show(ex.Message)
 48.         End Try
 49.     End Sub

 50.     '// DataAdapter with Multiple Tables.
 51.     '// DataAdapter จะทำหน้าที่เป็นบริดจ์ระหว่างชุดข้อมูลและฐานข้อมูล โดยจะผูกข้อมูลเก็บผลลัพธ์ไว้ไน DataSet หรือ DataTable
 52.     '// DataAdapter จะตัดการเชื่อมต่อกับกับฐานข้อมูล (Disconnected) เมื่อทำงานเสร็จสิ้น
 53.     Private Sub btnDataAdapter_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDataAdapter.Click
 54.         Try
 55.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 56.             DS = New DataSet()
 57.             DA = New OleDbDataAdapter(sql & "ORDER BY PostCode ", Conn)
 58.             '// First Table.
 59.             DA.Fill(DS, "PostCode")
 60.             '// Second Table.
 61.             DA.SelectCommand.CommandText = "SELECT CustomerPK, CustomerID, CustomerName FROM tblCustomer "
 62.             DA.Fill(DS, "Customer")
 63.             DA.Dispose()
 64.             'dgvData.DataSource = DS.Tables(0)   '/ PostCode Table.
 65.             dgvData.DataSource = DS.Tables("Customer")  '/ Customer Table.
 66.             GroupBox1.Text = " Bound Data : " & Format(dgvData.Rows.Count, "#,##") & " Records. "
 67.             DS.Dispose()
 68.             '//
 69.             Call SetupGridView()
 70.         Catch ex As Exception
 71.             MessageBox.Show(ex.Message)
 72.         End Try
 73.     End Sub

 74.     '// DataAdapter with DataTable.
 75.     '// DataTable จะแสดงถึงตารางเดียวในฐานข้อมูล ซึ่งก็จะมันมีแถว (Records) และหลัก (Fields) เป็นเพียงการรวบรวมชุดข้อมูลเหมือนตารางข้อมูลเท่านั้น.
 76.     Private Sub btnDataTable_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDataTable.Click
 77.         Try
 78.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 79.             Cmd = New OleDbCommand(sql & "ORDER BY Province, PostCode", Conn)
 80.             DA = New OleDbDataAdapter(Cmd)
 81.             DT = New DataTable()
 82.             DA.Fill(DT)
 83.             dgvData.DataSource = DT
 84.             GroupBox1.Text = " Bound Data : " & Format(dgvData.Rows.Count, "#,##") & " Records. "
 85.             DT.Dispose()
 86.             DA.Dispose()
 87.             '//
 88.             Call SetupGridView()
 89.         Catch ex As Exception
 90.             MessageBox.Show(ex.Message)
 91.         End Try
 92.     End Sub

 93.     '// DataReader To DataSet
 94.     Private Sub btnReaderToDataSet_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnReaderToDataSet.Click
 95.         Try
 96.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 97.             Cmd = New OleDbCommand(sql)
 98.             Cmd.Connection = Conn
 99.             Using DR As OleDbDataReader = Cmd.ExecuteReader()
 100.                 '/ Create a new DataSet.
 101.                 DS = New DataSet()
 102.                 DS.Tables.Add("PostCode")
 103.                 '/ Load DataReader into the DataTable.
 104.                 DS.Tables(0).Load(DR)
 105.                 dgvData.DataSource = DS.Tables(0)
 106.                 GroupBox1.Text = " Bound Data : " & Format(dgvData.Rows.Count, "#,##") & " Records. "
 107.                 DS.Dispose()
 108.                 DR.Dispose()
 109.             End Using
 110.             '//
 111.             Call SetupGridView()
 112.         Catch ex As Exception
 113.             MessageBox.Show(ex.Message)
 114.         End Try
 115.     End Sub

 116.     Private Sub btnClose_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
 117.         Me.Close()
 118.     End Sub

 119.     Private Sub frmADONet_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 120.         Me.Dispose()
 121.         GC.SuppressFinalize(Me)
 122.         Application.Exit()
 123.     End Sub

 124.     Private Sub SetupGridView()
 125.         With dgvData
 126.             .RowHeadersVisible = True
 127.             .AllowUserToAddRows = False
 128.             .AllowUserToDeleteRows = False
 129.             .AllowUserToResizeRows = False
 130.             .MultiSelect = False
 131.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 132.             .ReadOnly = True
 133.             '// Data rows
 134.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 135.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 136.             .RowTemplate.Height = 27
 137.             '// Column Header
 138.             .ColumnHeadersHeight = 30
 139.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 140.             '// Autosize Column
 141.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 142.             '// Even-Odd Color
 143.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue ' Color.LightGreen
 144.             '// Header
 145.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 146.                 .BackColor = Color.Navy
 147.                 .ForeColor = Color.White
 148.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 149.             End With
 150.         End With
 151.     End Sub

 152. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูลหากิน ...
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Module modDataBase
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Public Conn As OleDbConnection
 6.     Public Cmd As OleDbCommand
 7.     Public DS As DataSet
 8.     Public DR As OleDbDataReader
 9.     Public DA As OleDbDataAdapter
 10.     Public DT As DataTable
 11.     'Public strSQL As String '// Major SQL
 12.     'Public strStmt As String    '// Minor SQL

 13.     '// Data Path
 14.     Public strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath)

 15.     Public Function ConnectDataBase() As System.Data.OleDb.OleDbConnection
 16.         Try
 17.             Dim strConn As String = _
 18.                     "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
 19.             strConn += _
 20.                 "Data Source = " & strPathData & "PostCodeThailand.accdb"

 21.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 22.             '/ Create Connection
 23.             Conn.ConnectionString = strConn
 24.             '/ Return
 25.             Return Conn
 26.         Catch ex As Exception
 27.             MessageBox.Show("Error: " & ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 28.             End
 29.         End Try
 30.     End Function

 31.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 32.     ' / Get my project path
 33.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 34.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 35.     ' / Return : C:\My Project\
 36.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 37.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 38.         AppPath = AppPath.ToLower()
 39.         '/ Return Value
 40.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 41.         '// If not found folder then put the \ (ASCII Code BackSlash = 92) at the end.
 42.         If Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 43.     End Function
 44. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

20

โพสต์

336

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
336
โพสต์ 2021-1-13 14:08:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 02:20 , Processed in 0.054106 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้