ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 3753|ตอบกลับ: 5

[VB6] การทำ Line Notify และอัพโหลดรูปภาพจากตัวโปรแกรม ด้วยการใช้คำสั่ง cURL

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
จากบทความ [VB.NET] การทำ Line Notify และอัพโหลดรูปภาพจากตัวโปรแกรม ด้วยการใช้คำสั่ง cURL จากการใช้งานคำสั่งแบบ Command Line ด้วย cURL ทำให้แอดมินได้ค้นพบความรู้ใหม่ในการใช้ Windows Application จาก Visual Basic เพื่อประสานการทำงานร่วมกันกับบรรดา API ที่ใช้งานอยู่บนไดนามิคเว็บเพจ แต่สำหรับ VB6 มันไม่มีคำสั่งสำเร็จรูป หรือ Build In มาให้เหมือนกับ VB.NET ดังนั้นเราจึงต้องเรียกใช้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมจากในตัว Windows หรือที่เรียกว่า WinAPI32 มาใช้งานกับโปรเจคนี้ โดยการสร้างโปรแกรมย่อย ShellAndWait คือการเรียก Shell เพื่อแยกการประมวลผลออกมา แล้วรอคอยจนกว่ามันจะทำงานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ...

ดาวน์โหลด cURL สำหรับ Windows ทั้ง 32 บิตและ 64 บิต ... เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยให้แตกไฟล์ออกมา แล้วไปที่โฟลเดอร์ Bin จะมีอยู่ 3 ไฟล์ และต้องนำไฟล์ทั้ง 3 ตัวของ cURL ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสั่งรันโปรแกรม หรือตำแหน่งที่เรากำหนดเองก็ได้

รูปแบบของการ POST ไปยัง Line ...
 1.         '// Format
 2.         '// " -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN" -F "message=Send Picture" -F "imageFile=@D:\Sample.jpg" https://notify-api.line.me/api/notify"
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Line Notify and Upload image with Visual Basic 6.
 8. ' / Microsoft Visual Basic 6.0 (SP6)
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Option Explicit

 14. Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
 15.     ByVal dwDesiredAccess As Long, _
 16.     ByVal bInheritHandle As Long, _
 17.     ByVal dwProcessId As Long _
 18.     ) As Long
 19. Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" ( _
 20.     ByVal hHandle As Long, _
 21.     ByVal dwMilliseconds As Long _
 22.     ) As Long
 23. Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
 24. Const WAIT_TIMEOUT = &H102
 25. Const SYNCHRONIZE As Long = &H100000
 26. Const INFINITE As Long = &HFFFFFFFF

 27. Dim FullPathFileName As String
 28. '// Line Notify Access Token
 29. Const strToken As String = "YOUR TOKEN"

 30. Private Sub Form_Load()
 31.     txtMessage.Text = "ทดสอบการส่งข้อความผ่าน Line Notify จากคุณทองก้อน นารีแขยง"
 32.     Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Images\NoImage.gif")
 33.     FullPathFileName = ""
 34. End Sub

 35. Private Sub cmdSend_Click()
 36.     If Trim$(txtMessage.Text) = "" Or Len(Trim$(txtMessage.Text)) = 0 Then Exit Sub
 37.     Call SendMessage
 38.     If FullPathFileName <> "" Or Len(FullPathFileName) <> 0 Then Call SendPicture
 39. End Sub

 40. Sub SendMessage()
 41.     On Error GoTo ErrHandler
 42.    
 43.     Dim oXML As Object
 44.    
 45.     Dim strMessage As String
 46.     Dim strDate As String
 47.     Dim URL As String

 48.     '// Line Notify
 49.     URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"
 50.     strMessage = Trim(txtMessage.Text)
 51.     strDate = Format(Now, "dd/MM/yyyy - hh:mm:ss")
 52.     '//Line Message
 53.     strMessage = "message=" & strMessage & vbCrLf & "Date-Time: " & strDate
 54.     'strMessage = strMessage & "&stickerPackageId=1" & "&stickerId=109"
 55.     '//
 56.     Set oXML = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
 57.     With oXML
 58.         '// Line POST Method
 59.         .Open "POST", URL, 0
 60.         '// Header
 61.         .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
 62.         .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & strToken
 63.         '// Send message
 64.         .send (strMessage)
 65.         '// Debug Line
 66.         Debug.Print oXML.responseText
 67.     End With
 68.    
 69.     Set oXML = Nothing
 70.     Exit Sub
 71.    
 72. ErrHandler:
 73.     '// Error
 74.     MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
 75. End Sub

 76. Sub SendPicture()
 77.     '// Format
 78.     '// " -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN" -F "message=Send Picture" -F "imageFile=@D:\Sample.jpg" https://notify-api.line.me/api/notify"
 79.     Dim arg As String
 80.     arg = arg & " -X POST -H "
 81.     arg = arg & """Authorization: Bearer " & strToken & """"
 82.     arg = arg & " -F ""message=" & "Send Picture" & """"
 83.     arg = arg & " -F ""imageFile=@" & FullPathFileName & """ https://notify-api.line.me/api/notify"
 84.     Call ShellAndWait(App.Path & "\Curl.exe", arg)
 85.     '// Clear Image
 86.     Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Images\NoImage.gif")
 87.     FullPathFileName = ""
 88. End Sub

 89. '// Process command line.
 90. Public Sub ShellAndWait(PathName, args As String, Optional WindowStyle As VbAppWinStyle = vbMinimizedFocus, Optional b As Boolean = False)
 91.    
 92.     On Error GoTo ErrHandler
 93.    
 94.     Dim dwProcessId As Long
 95.     Dim hProcess As Long
 96.     '// Process Shell
 97.     dwProcessId = Shell(PathName & Space$(1) & args, WindowStyle)
 98.    
 99.     If dwProcessId = 0 Then Exit Sub
 100.    
 101.     hProcess = OpenProcess(SYNCHRONIZE, False, dwProcessId)
 102.    
 103.     If hProcess = 0 Then Exit Sub
 104.    
 105.     If b Then
 106.         Do While WaitForSingleObject(hProcess, 100) = WAIT_TIMEOUT
 107.              DoEvents
 108.         Loop
 109.     Else
 110.         WaitForSingleObject hProcess, INFINITE
 111.     End If
 112.    
 113.     CloseHandle hProcess
 114.    
 115. ExitProc:
 116.     Exit Sub
 117.    
 118. ErrHandler:
 119.     Resume ExitProc
 120. End Sub

 121. Private Sub cmdBrowseImage_Click()
 122.     On Error Resume Next
 123.     With dlgOpenFile
 124.         .FileName = ""
 125.         .InitDir = App.Path & "\Images"
 126.         .DialogTitle = " เลือกไฟล์ภาพ - Graphics File Format "
 127.         .Filter = "ไฟล์ภาพ (*.jpg;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.gif;*.bmp"
 128.         .CancelError = True
 129.         .ShowOpen
 130.     End With
 131.    
 132.     FullPathFileName = dlgOpenFile.FileName
 133.    
 134.     If Trim(FullPathFileName) = "" Or Len(FullPathFileName) = 0 Then Exit Sub
 135.    
 136.     Image1.Picture = LoadPicture(FullPathFileName)
 137. End Sub

 138. Private Sub cmdDelImage_Click()
 139.     FullPathFileName = ""
 140.     Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\Images\NoImage.gif")
 141. End Sub

 142. Private Sub cmdExit_Click()
 143.     Unload Me
 144. End Sub

 145. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 146.     Set frmLineNotify = Nothing
 147.     End
 148. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB6 (SP6) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

1

โพสต์

14

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
14
โพสต์ 2020-2-25 08:47:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เรียนคุณสุรพล...
                  ผม ทดสอบการ ส่ง Text ไป Line Nctify...โดยใช้ cURL..
                  ผล... Line NotiFy แสดงผล เป็นตัวอักษรต่างดาวครับ....
                  ผลควรปรับแก้ไขอย่างไรครับ... (ต้องการใช้ cURL ครับ)
                  ขอบคุณมากครับ...
------------------------------------------

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-2-25 12:11:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด

pycshop8007 ตอบกลับเมื่อ 2020-2-25 08:47
เรียนคุณสุรพล...
                  ผม ทดสอบการ ส่ง Text ไป Line Nctify.. ...

ผมทดสอบแล้ว ภาษาไทยก็ปกติดีครับ ลองปรับจาก Control Panel-->Region/Language ปรับภาษาทุกแท็บเป็น Thai/Thailand ให้หมดดูครับ และลองเช็คแท็บ Adminstrative --> Change system locale ต้องเป็น Thai (Thailand) และติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Beta: Use Unicode UTF-8 ออกไป (คือไม่เลือก) ตัวนี้มักมีปัญหาบน Windows 10 บางเวอร์ชั่นครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

4

โพสต์

73

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
73
โพสต์ 2021-1-29 15:15:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ

0

กระทู้

1

โพสต์

16

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
16
โพสต์ 2021-5-6 00:38:42 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อาจารย์ครับ ในกรณีที่ ตัวโปรแกรมส่งแต่ข้อความ ไม่ยอิมส่งรูปที่ Select ให้ เกิดจากอะไรครับ มัน ส่ง เป็น Emoticon แทน (VB2019)

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-6 10:51:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด

konantuktuy ตอบกลับเมื่อ 2021-5-6 00:38
อาจารย์ครับ ในกรณีที่ ตัวโปรแกรมส่งแต่ข้อความ ไม่ยอ ...

ลองดู [VB.NET] การทำ Line Notify และอัพโหลดรูปภาพจากตัวโปรแกรม ด้วยการใช้คำสั่ง cURL ครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:12 , Processed in 0.066063 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้