ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 3715|ตอบกลับ: 4

[VB.NET] การทำ Line Notify และอัพโหลดรูปภาพจากตัวโปรแกรม ด้วยการใช้คำสั่ง cURL

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751cURL หรือ Client URL คือ Command Line Tools และ Library ใช้คำสั่งหรือสคริปสำหรับส่งค่าสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบ URL Syntax รวมถึงยังสนับสนุน Protocol อื่นๆ เช่น HTTP, FTP เป็นต้น ซึ่งนิยมใช้เพื่อทดสอบการ Request, Response หน้าเว็บเพจเพื่อตรวจสอบ Header และทดสอบการเรียก Webservice WSDL ของผู้ให้บริการเป็นต้น ... รายละเอียดไปหาศึกษาเพิ่มเติมด้วยล่ะกันครับ ...

ดาวน์โหลด cURL สำหรับ Windows ทั้ง 32 บิตและ 64 บิต ... เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยให้แตกไฟล์ออกมา แล้วไปที่โฟลเดอร์ Bin จะมีอยู่ 3 ไฟล์ ต้องนำไฟล์ทั้ง 3 ตัวของ cURL ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Bin\debug หรือ Release ... กรณีที่ Publish ไปใช้เครื่องอื่นก็ต้องนำไปเก็บไว้ที่ EXE อยู่ด้วย


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Line Notify and upload images with VB.NET (2010)
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010)
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @Copyleft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Imports System.Net
 14. Imports System.Text
 15. Imports System.IO

 16. Public Class frmLineNotify
 17.     Dim streamPic As Stream     '// Use Steam instead IO.
 18.     Dim PicturePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 19.     '//
 20.     Dim FullPathFileName As String = String.Empty
 21.     '// YOUR TOKEN
 22.     Const strToken As String = "YOUR TOKEN"

 23.     Private Sub frmLineNotify_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 24.         txtMessage.Text = "ทดสอบการส่ง Line Notify จากคุณทองก้อน นารีแขยง"
 25.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 26.     End Sub

 27.     Private Sub btnSend_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
 28.         If String.IsNullOrEmpty(txtMessage.Text.Trim) Then
 29.             MessageBox.Show("Nothing message to send.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 30.             Return
 31.         End If
 32.         Try
 33.             Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
 34.             System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = False
 35.             Dim Request = DirectCast(WebRequest.Create("https://notify-api.line.me/api/notify"), HttpWebRequest)
 36.             '// Message to Line.
 37.             Dim LineMessage = String.Format("message={0}", txtMessage.Text & vbCrLf & "วันที่ - เวลา : " & FormatDateTime(Now(), DateFormat.GeneralDate))
 38.             '// Sticker
 39.             LineMessage += "&stickerPackageId=1" & "&stickerId=109"

 40.             Dim MyData = Encoding.UTF8.GetBytes(LineMessage)
 41.             Request.Method = "POST"
 42.             '// Initialize
 43.             With Request
 44.                 .ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
 45.                 .ContentLength = MyData.Length
 46.                 '// Change your Token and don't cut "Bearer".
 47.                 .Headers.Add("Authorization", "Bearer " & strToken)
 48.                 .AllowWriteStreamBuffering = True
 49.                 .KeepAlive = False
 50.                 .Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials
 51.             End With
 52.             '//
 53.             Using Stream = Request.GetRequestStream()
 54.                 Stream.Write(MyData, 0, MyData.Length)
 55.             End Using
 56.             Dim response = DirectCast(Request.GetResponse(), HttpWebResponse)
 57.             Dim responseString = New StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd()

 58.             '//
 59.             If FullPathFileName.Trim <> "" Or FullPathFileName.Length <> 0 Then Call SendPicture()

 60.         Catch ex As Exception
 61.             MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 62.         Finally
 63.             Cursor.Current = Cursors.Default
 64.         End Try
 65.     End Sub

 66.     Sub SendPicture()
 67.         '// Format
 68.         '// " -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN" -F "message=Send Picture" -F "imageFile=@D:\Sample.jpg" https://notify-api.line.me/api/notify"
 69.         Try
 70.             Dim arg As String = String.Empty
 71.             arg &= " -X POST -H "
 72.             arg &= """Authorization: Bearer " & strToken & """"
 73.             arg &= " -F ""message=" & "Send Picture" & """"
 74.             arg &= " -F ""imageFile=@" & FullPathFileName.Trim & """ https://notify-api.line.me/api/notify"
 75.             ShellandWait("curl.exe", arg)
 76.             '//
 77.             picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 78.             FullPathFileName = String.Empty
 79.         Catch ex As Exception
 80.             MessageBox.Show("Error", Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 81.         End Try
 82.     End Sub

 83.     Public Sub ShellandWait(ByVal ProcessPath As String, ByVal Arguments As String)
 84.         Dim objProcess As System.Diagnostics.Process
 85.         Try
 86.             objProcess = New System.Diagnostics.Process()
 87.             objProcess.StartInfo.Arguments = Arguments
 88.             objProcess.StartInfo.FileName = ProcessPath
 89.             objProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
 90.             objProcess.Start()
 91.             Application.DoEvents()
 92.             objProcess.WaitForExit()
 93.             Application.DoEvents()
 94.             Console.WriteLine(objProcess.ExitCode.ToString())
 95.             objProcess.Close()

 96.         Catch ex As Exception
 97.             MessageBox.Show(ex.Message)
 98.         End Try
 99.     End Sub

 100.     Private Sub btnClose_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
 101.         Me.Close()
 102.     End Sub

 103.     Private Sub frmLineNotify_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 104.         Me.Dispose()
 105.         Application.Exit()
 106.     End Sub

 107.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 108.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 109.         ' / Open File Dialog
 110.         With dlgImage
 111.             '.InitialDirectory = PicturePath 'PicturePath
 112.             .Title = "Select your image file"
 113.             .Filter = "Image (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 114.             .FilterIndex = 1
 115.             .RestoreDirectory = True
 116.         End With
 117.         '/ Select OK after Browse ...
 118.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 119.             FullPathFileName = dlgImage.FileName
 120.             picData.Image = Image.FromFile(FullPathFileName)
 121.         End If
 122.     End Sub

 123.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 124.     ' / Use Steam instead IO.
 125.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 126.     Sub ShowPicture(PicName As String)
 127.         Dim imgDB As Image
 128.         ' Get the name of the image file.
 129.         If PicName.ToString <> "" Then
 130.             ' Verify that the image file meets the specified location.
 131.             If System.IO.File.Exists(PicturePath & PicName.ToString) Then
 132.                 '/ Because when deleting the image file is locked, it can not be removed.
 133.                 '/ The file is closed after the image is loaded, so you can delete the file if you need.
 134.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & PicName.ToString)
 135.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 136.                 picData.Image = imgDB
 137.             Else
 138.                 '/ No images.
 139.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 140.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 141.                 picData.Image = imgDB
 142.             End If

 143.             ' Is null
 144.         Else
 145.             streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 146.             imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 147.             picData.Image = imgDB
 148.         End If
 149.         '//
 150.         streamPic.Dispose()
 151.     End Sub

 152.     ' / Get my project path
 153.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 154.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 155.     ' / Return : C:\My Project\
 156.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 157.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 158.         AppPath = AppPath.ToLower()
 159.         '/ Return Value
 160.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 161.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 162.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 163.     End Function

 164.     Private Sub btnDeleteImg_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDeleteImg.Click
 165.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 166.         FullPathFileName = String.Empty
 167.     End Sub
 168. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

51

โพสต์

233

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
233
โพสต์ 2019-10-31 14:57:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ อาจารย์

3

กระทู้

12

โพสต์

61

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
61
โพสต์ 2019-11-19 09:17:49 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณครับ อาจารย์

1

กระทู้

4

โพสต์

73

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
73
โพสต์ 2021-1-27 19:00:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด

vb6 ทำไงครับ

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-1-28 17:24:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ลิ้งค์ครับผม ... http://www.g2gnet.com/WebBoard/f ... wthread&tid=284
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 01:55 , Processed in 0.101862 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้