ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 4662|ตอบกลับ: 3

[VB.NET] Import ข้อมูลใน Excel เข้ามาแสดงผลในตารางกริด

[คัดลอกลิงก์]

292

กระทู้

477

โพสต์

5461

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5461
การ Import ข้อมูลใน Excel เพื่อนำมาแสดงผลลงตารางกริด แอดมินจะใช้วิธีการมองไฟล์ Excel เป็นเหมือนไฟล์ฐานข้อมูล โดยกำหนด Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (เราจึงต้องเลือกใช้ Namespace := System.Data.OleDb) จากนั้นเมื่อ Connect เรียบร้อย ก็จะทำการโหลด WorkSheet ซึ่งจะมองเห็นเป็นตารางข้อมูล (Table) เข้ามายัง ComboBox Control จากนั้นผู้ใช้ก็เลือกรายการ WorkSheet เพื่อทำการแสดงผลข้อมูลในตารางกริด ... จบหลักการวิธีคิด


มาดูโค้ดต้นฉบับกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data.OleDb

 2. Public Class frmExcel2DataGrid

 3.     ' / --------------------------------------------------------------------
 4.     ' / เลือกไฟล์ Excel
 5.     Private Sub btnOpenExcel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOpenExcel.Click
 6.         '/ ประกาศใช้งาน Open File Dialog ในแบบ Run Time
 7.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 8.         ' / ตั้งค่าการใช้งาน Open File Dialog
 9.         With dlgOpenFile
 10.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 11.             .Title = "เลือกไฟล์ MS Excel"
 12.             .Filter = "All Files (*.*)|*.*|Excel files (*.xlsx)|*.xlsx|CSV Files (*.csv)|*.csv|XLS Files (*.xls)|*xls"
 13.             .FilterIndex = 1
 14.             .RestoreDirectory = True
 15.         End With
 16.         '/ หากเลือกปุ่ม OK หลังจากการ Browse ...
 17.         If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 18.             txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 19.             Dim strConn As String = _
 20.                 " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 21.                 dlgOpenFile.FileName & ";" & _
 22.                 " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 23.             Dim Conn As New OleDbConnection(strConn)
 24.             Conn.Open()
 25.             '/ มอง WorkSheet ให้เป็นตารางข้อมูล (Table)
 26.             Dim dtSheets As DataTable = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
 27.             Dim drSheet As DataRow

 28.             cmbSheetName.Items.Clear()
 29.             '/ นำรายชื่อ WorkSheet ทั้งหมด มาเก็บไว้ที่ ComboBox เพื่อรอให้ User เลือกนำไปใช้งาน
 30.             For Each drSheet In dtSheets.Rows
 31.                 cmbSheetName.Items.Add(drSheet("TABLE_NAME").ToString)
 32.             Next
 33.             Conn.Close()
 34.         End If

 35.     End Sub

 36.     ' / --------------------------------------------------------------------
 37.     '// เลือก WorkSheet แล้วแสดงผลข้อมูลลงในตารางกริด
 38.     Private Sub cmbSheetName_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbSheetName.SelectedIndexChanged
 39.         Dim Conn As OleDbConnection
 40.         Dim Comm As OleDbCommand
 41.         Dim DAP As OleDbDataAdapter
 42.         Dim DS As DataSet

 43.         Dim strConn As String = _
 44.             " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 45.             txtFileName.Text & ";" & _
 46.             " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 47.         Try
 48.             Conn = New OleDbConnection
 49.             Conn.ConnectionString = strConn
 50.             Comm = New OleDbCommand
 51.             '/ เสมือน WorkSheet เป็น Table ในฐานข้อมูล
 52.             Comm.CommandText = "Select * FROM [" & cmbSheetName.Text & "]"
 53.             Comm.Connection = Conn
 54.             DAP = New OleDbDataAdapter(Comm)
 55.             DS = New DataSet
 56.             Conn.Open()
 57.             DAP.Fill(DS, "Sheet1")
 58.             '/ ผูกข้อมูล (Bound Data) เข้ากับ Sheet1
 59.             dgvData.DataSource = DS.Tables("Sheet1")
 60.             '//
 61.             Call SetupDGVData()

 62.         Catch ex As Exception
 63.             MessageBox.Show(ex.Message)
 64.         Finally
 65.             Conn = Nothing
 66.             Comm = Nothing
 67.             DAP = Nothing
 68.             DS = Nothing
 69.         End Try
 70.     End Sub

 71.     ' / --------------------------------------------------------------------
 72.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 73.     Private Sub SetupDGVData()
 74.         With dgvData
 75.             .RowHeadersVisible = False
 76.             .AllowUserToAddRows = False
 77.             .AllowUserToDeleteRows = False
 78.             .AllowUserToResizeRows = False
 79.             .MultiSelect = False
 80.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 81.             .ReadOnly = True
 82.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 83.             ' Autosize Column
 84.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 85.             '// Even-Odd Color
 86.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 87.             ' Adjust Header Styles
 88.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 89.                 .BackColor = Color.Navy
 90.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 91.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 92.             End With
 93.         End With
 94.     End Sub

 95.     Private Sub frmExcel2DataGrid_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 96.         Me.Dispose()
 97.         Application.Exit()
 98.     End Sub

 99.     ' / ------------------------------------------------------------------
 100.     ' / ฟังค์ชั่นที่เราสามารถกำหนด Path ให้กับโปรแกรมของเราเอง
 101.     ' / Ex.
 102.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 103.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 104.     ' / Return : C:\My Project\
 105.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 106.         AppPath = AppPath.ToLower()
 107.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "")
 108.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 109.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 110.     End Function

 111.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 112.         Me.Close()
 113.     End Sub

 114. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

33

โพสต์

372

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
372
โพสต์ 2019-10-2 22:21:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณคับ

292

กระทู้

477

โพสต์

5461

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
5461
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-11-4 15:08:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด

โค้ดเพิ่มเติม สำหรับคนที่อยากใช้ ListView แทน DataGridView ... เพราะ ListView ไม่สามารถทำการ Bound Data เข้าหาได้โดยตรง ดังนั้นเราต้องทำการวนรอบ (Loop) แทน โดยต้องวนหาจำนวนหลัก (Column) ที่อยู่ทั้งหมดออกมาก่อน จากนั้นก็ค่อยวนรอบตามจำนวนแถวข้อมูลใน Excel ...

เพิ่ม ListView Control เข้ามา 1 ตัว โดยไม่ต้องปรับคุณสมบัติอะไรมาก ... เหตุการณ์การเลือก Sheet (เสมือนตารางข้อมูล) จะเกิดขึ้นที่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของ ComboBox ...

 1.     ' / --------------------------------------------------------------------
 2.     '// เลือก WorkSheet แล้วแสดงผลข้อมูลลงใน ListView
 3.     Private Sub cmbSheetName_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbSheetName.SelectedIndexChanged
 4.         Dim Conn As OleDbConnection
 5.         Dim DA As OleDbDataAdapter
 6.         Dim DT As New DataTable
 7.         Dim strConn As String = _
 8.             " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 9.             txtFileName.Text & ";" & _
 10.             " Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 11.         Try
 12.             Conn = New OleDbConnection
 13.             Conn.ConnectionString = strConn
 14.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 15.             DA = New OleDbDataAdapter("Select * FROM [" & cmbSheetName.Text & "]", Conn)
 16.             DA.Fill(DT)
 17.             With ListView1
 18.                 .Clear()
 19.                 .View = View.Details
 20.                 .GridLines = True
 21.                 .FullRowSelect = True
 22.                 .HideSelection = False
 23.                 .MultiSelect = False
 24.             End With
 25.             '// อ่านจำนวนหลักทั้งหมดเข้ามาก่อน
 26.             For iCol = 0 To DT.Columns.Count - 1
 27.                 ListView1.Columns.Add(DT.Columns(iCol).ColumnName)
 28.                 '// ปรับระยะความกว้างใหม่
 29.                 ListView1.Columns(iCol).Width = ListView1.Width \ (DT.Columns.Count - 1)
 30.             Next
 31.             '// อ่านข้อมูลในแต่ละแถว
 32.             For sRow = 0 To DT.Rows.Count - 1
 33.                 Dim LV As New ListViewItem
 34.                 Dim dRow As DataRow = DT.Rows(sRow)
 35.                 LV = ListView1.Items.Add(dRow.Item(0))  '// --> Primary Node
 36.                 For iCol = 1 To DT.Columns.Count - 1
 37.                     LV.SubItems.Add(dRow(iCol).ToString())
 38.                 Next
 39.             Next
 40.             Conn.Close()
 41.         Catch ex As Exception
 42.             MessageBox.Show(ex.Message)
 43.         Finally
 44.             Conn = Nothing
 45.             DT = Nothing
 46.             DA = Nothing
 47.         End Try
 48.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

3

โพสต์

59

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
59
โพสต์ 2023-4-6 13:13:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thank you , sir
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2023-9-23 14:57 , Processed in 0.173943 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้