ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 4404|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] การทำหมายเลขหน้าเป็นเลขไทยใน ActiveReports .NET

[คัดลอกลิงก์]

316

กระทู้

507

โพสต์

6275

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6275
ก็เป็นคำถามมาจากมิตรรักแฟนคลับ Visual Basic & ActiveReports ซึ่งแอดมินก็เคยใช้แต่หมายเลขหน้าเป็นเลขอารบิค โดยเลือก ReportInfo เข้ามาวางแปะลงบนฟอร์มของ ActiveReports จากนั้นก็ใส่สคริปท์ที่มีมาให้ในตัวของมันตรงคุณสมบัติ FormatString เช่น Page {PageNumber}/{PageCount} ผลลัพธ์ที่ได้คือ Page 1/123 ... ทีนี้พอจะทำเป็นเลขไทยนี่ซิ งงตึ๊บไปนานเลย เพราะเราเอาค่าหมายเลขหน้าออกมาตรงๆจากเหตุการณ์ PageFooter1_Format ไม่ได้ หลังจากที่ค้นหาข้อมูลจาก Help หรือคู่มือไปแว่บนึง ก็เลยทำให้รู้วิธีการในการอ่านค่าเลขหน้าออกมา ด้วยการย้ายไปอ่านค่าในเหตุการณ์ PageFooter1_BeforePrint แทน ... เท่านี้ก็จบ


Design Time ในการใช้ ReportInfo ...มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ... (ส่วนของฟอร์ม VB)
 1. Public Class frmARNetPage

 2.     Private Sub btnGenData_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGenData.Click
 3.         Call FillData()
 4.         Call InitializeGrid()
 5.     End Sub

 6.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 7.     Private Sub FillData()
 8.         Dim dt As New DataTable
 9.         dt.Columns.Add("PK")
 10.         dt.Columns.Add("ID")
 11.         dt.Columns.Add("Number Field")
 12.         dt.Columns.Add("Double Field")
 13.         dt.Columns.Add("Date Field")
 14.         Dim RandomClass As New Random()
 15.         For i As Long = 0 To 999
 16.             Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
 17.             dr(0) = i + 1
 18.             dr(1) = "ID" & i + 1
 19.             dr(2) = RandomClass.Next(1, 99999)
 20.             dr(3) = FormatNumber(RandomClass.Next(100, 1000) + RandomClass.NextDouble(), 2)
 21.             '// Random Date
 22.             Dim d As Date = Date.Today
 23.             d = d.AddDays(RandomClass.Next(-30, 0))
 24.             dr(4) = FormatDateTime(d, DateFormat.ShortDate).ToString
 25.             dt.Rows.Add(dr)
 26.         Next
 27.         DataGridView1.DataSource = dt
 28.         Label1.Text = "Total : " & dt.Rows.Count.ToString("#,##") & " Records."
 29.     End Sub

 30.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 31.     '// การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตารางกริดในแบบ @Run Time
 32.     Private Sub InitializeGrid()
 33.         With DataGridView1
 34.             .RowHeadersVisible = False
 35.             .AllowUserToAddRows = False
 36.             .AllowUserToDeleteRows = False
 37.             .AllowUserToResizeRows = False
 38.             .MultiSelect = False
 39.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 40.             .ReadOnly = True
 41.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 42.             ' จัดความกว้างของแต่ละหลัก
 43.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 44.             '.AutoResizeColumns()
 45.             ' Adjust Header Styles
 46.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 47.                 .BackColor = Color.Navy
 48.                 .ForeColor = Color.White
 49.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 50.             End With
 51.         End With
 52.     End Sub

 53.     Private Sub frmARNetPage_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 54.         Me.Label1.Text = ""
 55.     End Sub

 56.     Private Sub btnPreview_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnPreview.Click
 57.         If DataGridView1.Rows.Count <= 0 Then Exit Sub
 58.         ' Instance name ARDesigner มันจะชี้ไปที่ไฟล์ NewActiveReport1.vb
 59.         Dim rpt As New NewActiveReport1
 60.         '/ Run Report
 61.         rpt.Run()
 62.         '/ โหลดรายงาน document (arPrintBillA4A5) เข้าสู่ ActiveReports Viewer
 63.         Me.Viewer1.Document = rpt.Document
 64.         '// Zoom 90%
 65.         Me.Viewer1.ReportViewer.Zoom = 0.9
 66.     End Sub
 67. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดมาดูโค้ดฉบับเต็มในส่วนของ ActiveReports ...
 1. Imports DataDynamics.ActiveReports
 2. Imports DataDynamics.ActiveReports.Document

 3. Public Class NewActiveReport1
 4.     Dim sRow As Integer

 5.     Private Sub NewActiveReport1_FetchData(sender As Object, eArgs As DataDynamics.ActiveReports.ActiveReport.FetchEventArgs) Handles Me.FetchData
 6.         If sRow >= frmARNetPage.DataGridView1.RowCount Then
 7.             '/ หากหมดแล้วก็จบการพิมพ์
 8.             eArgs.EOF = True
 9.             Exit Sub
 10.             '/ ยังไม่หมดข้อมูล
 11.         Else
 12.             eArgs.EOF = False
 13.         End If

 14.     End Sub

 15.     Private Sub NewActiveReport1_ReportStart(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.ReportStart
 16.         '/ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 17.         With PageSettings
 18.             '/ หน่วยวัดเป็นนิ้ว
 19.             .Margins.Left = CmToInch(1) ' แปลงค่า 1.0 ซม. เป็นนิ้ว
 20.             .Margins.Right = CmToInch(0.5)
 21.             .Margins.Top = 0.5
 22.             .Margins.Bottom = 0.2
 23.             '/ ตั้งค่ากระดาษแนวตั้ง
 24.             .Orientation = PageOrientation.Portrait
 25.             '/ กระดาษขนาด A4
 26.             '.PaperKind = Drawing.Printing.PaperKind.A4
 27.             '/ กรณีที่กำหนดขนาดกระดาษเอง
 28.             .PaperKind = Drawing.Printing.PaperKind.Custom
 29.             .PaperWidth = CmToInch(21) ' 21 ซม.
 30.             .PaperHeight = CmToInch(14.8)
 31.         End With
 32.         '/ ปกติต้องเคลียร์ค่าต่างๆของ TextBox ก่อนการพิมพ์
 33.         txtPK.Text = ""
 34.         txtID.Text = ""
 35.         txtNumber.Text = ""
 36.         txtDouble.Text = ""
 37.         txtDate.Text = ""
 38.     End Sub

 39.     Private Sub Detail1_Format(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Detail1.Format
 40.         With frmARNetPage.DataGridView1
 41.             '// หลักแรกของ DataGridView แล้วเลื่อนตามจำนวนแถว sRow
 42.             txtPK.Text = .Rows(sRow).Cells(0).Value
 43.             '// หลักที่ 2
 44.             txtID.Text = .Rows(sRow).Cells(1).Value
 45.             '// หลักที่ 3
 46.             txtNumber.Text = Format(CDbl(.Rows(sRow).Cells(2).Value), "#,##0")
 47.             '// หลักที่ 4
 48.             txtDouble.Text = Format(CDbl(.Rows(sRow).Cells(3).Value), "#,##0.00")
 49.             '// หลักที่ 5
 50.             txtDate.Text = Format(CDate(.Rows(sRow).Cells(4).Value), "dd/MM/yyyy")
 51.         End With
 52.         '// เลื่อนแถวของตารางกริด
 53.         sRow += 1
 54.     End Sub

 55.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 56.     Private Sub PageFooter1_BeforePrint(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles PageFooter1.BeforePrint
 57.         '// ReportInfo1.Text = "1/72"
 58.         Dim strPage As String = Me.ReportInfo1.Text
 59.         lblPage.Text = "หน้าที่: " & ConvertArabic2Thai(strPage)
 60.     End Sub

 61.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 62.     ' / ฟังค์ชั่นในการแปลงเลขอารบิคเป็นเลขไทย
 63.     Function ConvertArabic2Thai(ByVal strPage As String) As String
 64.         Dim strWord As String = String.Empty
 65.         '// แยก PageNumber ออกจาก PageCount ด้วยเครื่องหมาย /
 66.         Dim p As String() = Split(strPage, "/")
 67.         '// วนรอบ 2 ครั้งโดยข้อมูลชุดแรกเป็น PageNumber (หมายเลขหน้า)/PageCount จำนวนหน้าทั้งหมด
 68.         '// หรือแก้ไขให้นับจำนวนหน้าทั้งหมดเพียงครั้งเดียวก็พอ
 69.         For Cnt = 0 To UBound(p)
 70.             For i = 1 To Len(p(Cnt))
 71.                 Select Case Mid(p(Cnt), i, 1)
 72.                     Case 0
 73.                         strWord = strWord & "๐"
 74.                     Case 1
 75.                         strWord = strWord & "๑"
 76.                     Case 2
 77.                         strWord = strWord & "๒"
 78.                     Case 3
 79.                         strWord = strWord & "๓"
 80.                     Case 4
 81.                         strWord = strWord & "๔"
 82.                     Case 5
 83.                         strWord = strWord & "๕"
 84.                     Case 6
 85.                         strWord = strWord & "๖"
 86.                     Case 7
 87.                         strWord = strWord & "๗"
 88.                     Case 8
 89.                         strWord = strWord & "๘"
 90.                     Case 9
 91.                         strWord = strWord & "๙"
 92.                 End Select
 93.             Next
 94.             If Cnt <> UBound(p) Then strWord = strWord & "/"
 95.         Next
 96.         Return strWord
 97.     End Function

 98. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

5

โพสต์

37

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
37
โพสต์ 2019-6-18 18:13:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ตามมาอ่าน

0

กระทู้

3

โพสต์

46

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
46
โพสต์ 2023-10-23 09:25:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 14:32 , Processed in 0.219578 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้