ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 3107|ตอบกลับ: 1

[VB6/VB.NET] การสร้างรหัสบาร์โค้ด EAN13 และคำนวณหาตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751รหัสแท่งบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ EAN-13 (European Article Numbering international retail product code) เป็นแบบบาร์โค้ดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยบาร์โค้ดประเภทนี้จะมีลักษณะเฉพาะของชุดตัวเลขจำนวน 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ ...
3 หลักแรก คือ รหัสของประเทศที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผลิตได้ทำการลงทะเบียนได้ทำการผลิตจากประเทศไหน
4 หลักถัดมา คือ รหัสโรงงานที่ผลิต
5 หลักถัดมา คือ รหัสของสินค้า
และ ตัวเลขในหลักสุดท้าย (หลักที่ 13) จะเป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด (Check Digit) ...

วิธีการคำนวณหาหลักที่ 13 ...
(1) นำตัวเลขในตำแหน่งคู่ (หลักที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12) มารวมกัน แล้วคูณด้วย 3
(2) นำตัวเลขในตำแหน่งคี่ (หลักที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11) มารวมกัน
(3) นำผลลัพท์จากข้อ (1) และ (2) มารวมกัน
(4) นำผลลัพท์ที่ได้จากข้อ (3) ทำการหารเอาเศษ (Mod) ด้วย 10 จะได้เป็นตัวเลข (Check Digit)

Tips: การนำเลขจำนวนเต็มๆใดมาหารเอาเศษ จะทำให้ได้ค่าจาก 0 ไปจนถึง ค่า Mod - 1  

โค้ดตัวอย่างนี้ จะทำการสุ่มตัวเลขจาก 0 - 9 จำนวน 12 หลัก แล้วให้คำนวณหาหลักที่ 13 เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง

มาดูโค้ดของ VB6 กันเถอะ ...
 1. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand only)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / MORE: http://www.g2gnet.com/webboard
 8. ' /
 9. ' / Purpose: Generate Barcode EAN13.
 10. ' / Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6
 11. ' /
 12. ' / This is open source code under @Copyleft by Thongkorn Tubtimkrob.
 13. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 14. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------

 15. Option Explicit

 16. Private Sub cmdGenEAN13_Click()
 17.     Me.lvwEAN13.ListItems.Clear
 18.     '// สร้างรหัสบาร์โค้ด EAN13
 19.     Call GenerateEAN13
 20.     '//
 21. End Sub

 22. Private Sub Form_Load()
 23.     Call SetupListView
 24. End Sub

 25. Sub GenerateEAN13()
 26.     Randomize
 27.     '// สูตรการสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม
 28.     ' Int ((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
 29.     Dim Digit As Byte, Count As Byte
 30.     Dim TwelveDigit As String
 31.     '// ตัวอย่าง 10 รายการ
 32.     For Count = 0 To 9
 33.         '// สุ่มตัวเลขจำนวน 12 หลักแรก
 34.         For Digit = 0 To 11
 35.             TwelveDigit = TwelveDigit & CStr(Int((9) * Rnd))
 36.         Next
 37.         Dim LV As ListItem
 38.         ' Index = 0
 39.         Set LV = Me.lvwEAN13.ListItems.Add(, , TwelveDigit)
 40.         '// นำค่า 12 หลักแรก ไปคำนวณหาหลักทดสอบความถูกต้อง (หลักที่ 13)
 41.         LV.SubItems(1) = CheckDigitEAN13(TwelveDigit)
 42.         TwelveDigit = ""
 43.     Next
 44. End Sub

 45. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 46. ' / >> หลักการคิดคำนวณหา  <<
 47. ' / 1) นำตัวเลขในตำแหน่งคู่ (หลักที่ 2, 4, 6, 8, 10,12) มารวมกัน แล้วคูณด้วย 3
 48. ' / 2) นำตัวเลขในตำแหน่งคี่ (หลักที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11) มารวมกัน
 49. ' / 3) นำผลลัพท์จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน
 50. ' / 4) นำผลลัพท์ที่ได้จากข้อ 3 ทำการหารเอาเศษ (Mod) ด้วย 10 จะได้เป็นตัวเลข (Check digit )
 51. ' / >> Tips: การนำเลขจำนวนเต็มๆใดมาหารเอาเศษ จะทำให้ได้ค่าจาก 0 ไปจนถึง ค่า Mod - 1
 52. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 53. Private Function CheckDigitEAN13(TwelveDigit As String) As Byte
 54. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 55.     ' จำนวน 12 หลัก
 56.     Dim Digit As Byte
 57.     ' ผลรวมหลักคี่
 58.     Dim SumOdd As Integer
 59.     ' ผลรวมหลักคู่
 60.     Dim SumEven As Integer
 61.     ' (ผลรวมหลักคู่ * 3) + ผลรวมหลักคี่
 62.     Dim BarValue As Integer
 63.    
 64.     For Digit = 1 To Len(TwelveDigit)
 65.         ' หารเอาเศษด้วย 2 หากได้คำตอบ 0 แสดงว่าเป็นหลักคู่
 66.         If Digit Mod 2 = 0 Then
 67.             SumEven = SumEven + Val(Mid$(TwelveDigit, Digit, 1))
 68.         Else
 69.             SumOdd = SumOdd + Val(Mid$(TwelveDigit, Digit, 1))
 70.         End If
 71.     Next
 72.    
 73.     BarValue = (SumEven * 3) + SumOdd
 74.    
 75.     If BarValue Mod 10 = 0 Then
 76.         CheckDigitEAN13 = 0
 77.     Else
 78.         CheckDigitEAN13 = 10 - BarValue Mod 10
 79.     End If
 80. End Function

 81. ' Initial ListView
 82. Sub SetupListView()
 83.     With Me.lvwEAN13
 84.         ' Coding with Run Time
 85.         .View = lvwReport
 86.         .Arrange = lvwNone
 87.         .LabelEdit = lvwManual
 88.         .BorderStyle = ccFixedSingle
 89.         .Appearance = cc3D
 90.         
 91.         .HideColumnHeaders = False
 92.         .HideSelection = False
 93.         .LabelWrap = False
 94.         .MultiSelect = False
 95.         .Enabled = True
 96.         .AllowColumnReorder = True
 97.         .Checkboxes = False
 98.         .FlatScrollBar = False
 99.         .FullRowSelect = True
 100.         .GridLines = True
 101.         .HotTracking = False
 102.         .HoverSelection = False
 103.         
 104.         .Sorted = False 'True
 105.         .SortKey = 0
 106.         .SortOrder = lvwAscending 'lvwDescending
 107.         
 108.         ' Add header
 109.         .ColumnHeaders.Add , , "12 หลักแรก", .Width \ 2
 110.         .ColumnHeaders.Add , , "หลักทดสอบ", .Width \ 2 - 480, lvwColumnLeft
 111.     End With
 112.    
 113. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดของ VB.NET กันเถอะ ...
 1. ' / -------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 8. ' / MORE: http://www.g2gnet.com/webboard
 9. ' /
 10. ' / Purpose: Generate Barcode EAN13.
 11. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010)
 12. ' /
 13. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 14. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 15. ' / -------------------------------------------------------------------

 16. Public Class frmGenerateEAN13

 17.     Private Sub frmGenerateEAN13_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 18.         Me.Dispose()
 19.         End
 20.     End Sub

 21.     Private Sub frmGenerateEAN13_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 22.         Call InitListView()
 23.     End Sub

 24.     Private Sub btnGenEAN13_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGenEAN13.Click
 25.         lvwEAN13.Items.Clear()
 26.         '//
 27.         Call GenerateEAN13()
 28.     End Sub

 29.     Sub GenerateEAN13()
 30.         Dim LV As ListViewItem
 31.         Randomize()
 32.         '// สูตรการสุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม
 33.         ' Int ((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)
 34.         Dim Digit As Byte, Count As Byte
 35.         Dim TwelveDigit As String = String.Empty
 36.         '// ตัวอย่าง 10 รายการ
 37.         For Count = 0 To 9
 38.             '// สุ่มตัวเลขจำนวน 12 หลักแรก
 39.             For Digit = 0 To 11
 40.                 TwelveDigit = TwelveDigit & CStr(Int((9) * Rnd()))
 41.             Next
 42.             ' Index = 0
 43.             LV = lvwEAN13.Items.Add(String.Format("{0}", TwelveDigit))  ' Primary Node
 44.             '// นำค่า 12 หลักแรก ไปคำนวณหาหลักทดสอบความถูกต้อง (หลักที่ 13)
 45.             LV.SubItems.Add(CheckDigitEAN13(TwelveDigit))
 46.             TwelveDigit = ""
 47.         Next
 48.     End Sub

 49.     ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 50.     ' / >> หลักการคิดคำนวณหา  <<
 51.     ' / 1) นำตัวเลขในตำแหน่งคู่ (หลักที่ 2, 4, 6, 8, 10,12) มารวมกัน แล้วคูณด้วย 3
 52.     ' / 2) นำตัวเลขในตำแหน่งคี่ (หลักที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11) มารวมกัน
 53.     ' / 3) นำผลลัพท์จากข้อ 1 และ 2 มารวมกัน
 54.     ' / 4) นำผลลัพท์ที่ได้จากข้อ 3 ทำการหารเอาเศษ (Mod) ด้วย 10 จะได้เป็นตัวเลข (Check digit )
 55.     ' / >> Tips: การนำเลขจำนวนเต็มๆใดมาหารเอาเศษ จะทำให้ได้ค่าจาก 0 ไปจนถึง ค่า Mod - 1
 56.     ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 57.     Private Function CheckDigitEAN13(TwelveDigit As String) As Byte
 58.         ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 59.         ' จำนวน 12 หลัก
 60.         Dim Digit As Byte
 61.         ' ผลรวมหลักคี่
 62.         Dim SumOdd As Integer
 63.         ' ผลรวมหลักคู่
 64.         Dim SumEven As Integer
 65.         ' (ผลรวมหลักคู่ * 3) + ผลรวมหลักคี่
 66.         Dim BarValue As Integer

 67.         For Digit = 1 To Len(TwelveDigit)
 68.             ' หารเอาเศษด้วย 2 หากได้คำตอบ 0 แสดงว่าเป็นหลักคู่
 69.             If Digit Mod 2 = 0 Then
 70.                 SumEven = SumEven + Val(Mid$(TwelveDigit, Digit, 1))
 71.             Else
 72.                 SumOdd = SumOdd + Val(Mid$(TwelveDigit, Digit, 1))
 73.             End If
 74.         Next

 75.         BarValue = (SumEven * 3) + SumOdd

 76.         If BarValue Mod 10 = 0 Then
 77.             CheckDigitEAN13 = 0
 78.         Else
 79.             CheckDigitEAN13 = 10 - BarValue Mod 10
 80.         End If
 81.     End Function

 82.     ' / Initailize ListView Control
 83.     Sub InitListView()
 84.         With lvwEAN13
 85.             .Clear()
 86.             .View = View.Details
 87.             .GridLines = True
 88.             .FullRowSelect = True
 89.             .HideSelection = False
 90.             .MultiSelect = False
 91.             ' 1st Column Index = 0
 92.             .Columns.Add("12 หลักแรก", lvwEAN13.Width \ 2)
 93.             .Columns.Add("หลักทดสอบ", lvwEAN13.Width \ 2 - 20)
 94.         End With
 95.     End Sub

 96. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับทั้ง VB6 และ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

11

โพสต์

79

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
79
โพสต์ 2021-3-11 17:35:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:35 , Processed in 0.059326 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้