ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 4263|ตอบกลับ: 3

[VB.NET] แจกโค้ดฟรีในการส่งอีเมล์ พร้อมไฟล์แนบแบบหลายไฟล์ (Multiple Attachment)

[คัดลอกลิงก์]

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
เมื่อวานแอดมินแจกโค้ดฟรีในการส่งอีเมล์บน VB6 ด้วยการใช้งาน CDO (Collaboration Data Objects) วันนี้จัดโค้ด VB.NET โดยที่สามารถแนบไฟล์ (Attachment) ไปพร้อมๆกันได้หลายไฟล์ ทั้งกราฟิคและไฟล์เอกสาร ... อย่ารอช้าไปดูโค้ดกันเลย

โค้ดหลักในการส่งเมล์ ...
 1.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 2.     Public Sub SendMail()
 3.         '//
 4.         Try
 5.             Dim SmtpServer As New SmtpClient
 6.             Dim MyMail As New MailMessage()
 7.             With SmtpServer
 8.                 .UseDefaultCredentials = False
 9.                 .Credentials = New Net.NetworkCredential(txtUsername.Text, txtPassword.Text)
 10.                 .Port = Val(txtPort.Text)
 11.                 .EnableSsl = chkSSL.CheckState
 12.                 .Host = txtServer.Text
 13.             End With
 14.             '//
 15.             MyMail = New MailMessage()
 16.             MyMail.From = New MailAddress(txtFromMail.Text, txtFromName.Text)
 17.             MyMail.To.Add(txtToMail.Text)
 18.             MyMail.Subject = txtSubject.Text
 19.             MyMail.IsBodyHtml = False
 20.             MyMail.Body = txtMessage.Text
 21.             '// Attach Files
 22.             If dgvData.RowCount > 0 Then
 23.                 For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 24.                     MyMail.Attachments.Add(New Net.Mail.Attachment(dgvData.Rows(i).Cells(0).Value))
 25.                 Next
 26.             End If
 27.             '// SENDING
 28.             SmtpServer.Send(MyMail)

 29.         Catch ex As Exception
 30.             lblStatus.Text = ex.Message
 31.             Return
 32.         Finally
 33.             lblStatus.Text = "Send mail successfully."
 34.             '//
 35.             txtSubject.Clear()
 36.             txtMessage.Clear()
 37.             dgvData.Rows.Clear()
 38.         End Try
 39.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดมาดูโค้ดแบบฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. #Region "ABOUT"
 2. ' / --------------------------------------------------------------------------
 3. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 4. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 5. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 7. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 8. ' / Purpose: Send mail with VB.NET (2010)
 9. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010)
 10. ' /
 11. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn/Common Tubtimkrob.
 12. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 13. ' / --------------------------------------------------------------------------
 14. #End Region

 15. Imports System.Net.Mail
 16. Imports System.IO
 17. '// Link Reference.
 18. '// https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.mail.smtpclient?redirectedfrom=MSDN&view=netframework-4.7.2

 19. Public Class frmSendMailNet
 20.     '// Create MenuStrip @Run Time
 21.     Dim _contextmenu As New ContextMenuStrip

 22.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 23.     Private Sub frmSendMail_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 24.         '// SMTP Setting
 25.         Me.txtServer.Text = "smtp.gmail.com"
 26.         Me.txtUsername.Text = "yourmail@gmail.com"  '<-- Change value
 27.         Me.txtPassword.Text = "yourpassword" '<-- Change value
 28.         Me.txtPort.Text = "587" '"465"
 29.         '// Body
 30.         Me.txtFromName.Text = "Your Name" '<-- Change value
 31.         Me.txtFromMail.Text = "yourname@gmail.com" '<-- Change value
 32.         Me.txtToMail.Text = "tosomeone@mail.com" '<-- Change value
 33.         Me.txtSubject.Text = "Test Mail " & Now()
 34.         Me.txtMessage.Text = "This is a test Email from Visual Basic .Net (2010) on " & Now
 35.         '// Setup DataGridView
 36.         Call InitializeGrid()
 37.         '// Add new contextmenu
 38.         _contextmenu.Items.Add("Image Files")
 39.         _contextmenu.Items.Add("Document Files")
 40.         AddHandler _contextmenu.ItemClicked, AddressOf Contextmenu_Click
 41.     End Sub

 42.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 43.     Private Sub Contextmenu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As ToolStripItemClickedEventArgs)
 44.         '// Choose item from contextmenu.
 45.         Select Case e.ClickedItem.Text
 46.             '// Browse Images
 47.             Case "Image Files"
 48.                 _contextmenu.Visible = False
 49.                 Call AttachFiles("image")
 50.                 '// Browse Documents
 51.             Case "Document Files"
 52.                 _contextmenu.Visible = False
 53.                 Call AttachFiles("document")
 54.         End Select
 55.     End Sub

 56.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 57.     Private Sub btnAttach_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAttach.Click
 58.         '// Show contextmenu on button @run Time.
 59.         _contextmenu.Show(btnAttach, 0, btnAttach.Height)
 60.     End Sub

 61.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 62.     Private Sub AttachFiles(ByVal FileType As String)
 63.         Dim dlgFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 64.         Select Case FileType
 65.             Case "image"
 66.                 ' / Open File Dialog
 67.                 With dlgFile
 68.                     .InitialDirectory = Application.StartupPath
 69.                     .Title = "Select images"
 70.                     .Filter = "Image types (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 71.                     .FilterIndex = 1
 72.                     .RestoreDirectory = True
 73.                 End With
 74.             Case "document"
 75.                 With dlgFile
 76.                     .InitialDirectory = Application.StartupPath
 77.                     .Title = "Select Document"
 78.                     .Filter = "Document types (*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.pdf)|*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.pdf"
 79.                     .FilterIndex = 1
 80.                     .RestoreDirectory = True
 81.                 End With
 82.         End Select
 83.         '/ Select OK after Browse ...
 84.         If dlgFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 85.             For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 86.                 '// Not Duplicate
 87.                 If dgvData.Rows(i).Cells(0).Value = dlgFile.FileName.ToString Then Return
 88.             Next
 89.             dgvData.Rows.Add()
 90.             dgvData.Rows(dgvData.RowCount - 1).Cells(0).Value = dlgFile.FileName.ToString
 91.             '// dgvData.Rows.Add(New String(){Value1, Value2, Value3})
 92.         End If
 93.     End Sub

 94.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 95.     Private Sub btnSend_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
 96.         '// Validate data before to sending them exclude attachments.
 97.         For Each gb As GroupBox In Me.Controls.OfType(Of GroupBox)()
 98.             For Each tb As TextBox In gb.Controls.OfType(Of TextBox)()
 99.                 If Trim$(tb.Text) = vbNullString Then
 100.                     lblStatus.Text = "Error: You must to enter all the field, exclude attachments."
 101.                     MessageBox.Show(lblStatus.Text)
 102.                     Exit Sub
 103.                 End If
 104.             Next
 105.         Next
 106.         '//
 107.         Call SendMail()
 108.         '//
 109.     End Sub

 110.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 111.     Public Sub SendMail()
 112.         '//
 113.         Try
 114.             Dim SmtpServer As New SmtpClient
 115.             Dim MyMail As New MailMessage()
 116.             With SmtpServer
 117.                 .UseDefaultCredentials = False
 118.                 .Credentials = New Net.NetworkCredential(txtUsername.Text, txtPassword.Text)
 119.                 .Port = Val(txtPort.Text)
 120.                 .EnableSsl = chkSSL.CheckState
 121.                 .Host = txtServer.Text
 122.             End With
 123.             '//
 124.             MyMail = New MailMessage()
 125.             MyMail.From = New MailAddress(txtFromMail.Text, txtFromName.Text)
 126.             MyMail.To.Add(txtToMail.Text)
 127.             MyMail.Subject = txtSubject.Text
 128.             MyMail.IsBodyHtml = False
 129.             MyMail.Body = txtMessage.Text
 130.             '// Attach Files
 131.             If dgvData.RowCount > 0 Then
 132.                 For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 133.                     MyMail.Attachments.Add(New Net.Mail.Attachment(dgvData.Rows(i).Cells(0).Value))
 134.                 Next
 135.             End If
 136.             '// SENDING
 137.             SmtpServer.Send(MyMail)

 138.         Catch ex As Exception
 139.             lblStatus.Text = ex.Message
 140.             Return
 141.         Finally
 142.             lblStatus.Text = "Send mail successfully."
 143.             '//
 144.             txtSubject.Clear()
 145.             txtMessage.Clear()
 146.             dgvData.Rows.Clear()
 147.         End Try
 148.     End Sub

 149.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 150.     '// Setting is for DataGridView @Run Time.
 151.     Private Sub InitializeGrid()
 152.         '// Declare columns type.
 153.         Dim Column0 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 154.         Dim Column1 As New DataGridViewButtonColumn
 155.         '// Add new Columns
 156.         dgvData.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 157.                                  Column0, Column1 _
 158.                                 })
 159.         '// Startup
 160.         With Column0
 161.             .Name = "FileAttach"
 162.             .HeaderText = "File Attachment"
 163.             .Visible = True
 164.         End With
 165.         With Column1
 166.             .HeaderText = ""
 167.             .Text = "Remove"
 168.             .Name = "btnDelRow"
 169.             .UseColumnTextForButtonValue = True
 170.             .Width = 60
 171.             .ReadOnly = True
 172.         End With
 173.         '//
 174.         With dgvData
 175.             .RowHeadersVisible = False
 176.             .AllowUserToAddRows = False
 177.             .AllowUserToDeleteRows = False
 178.             .AllowUserToResizeRows = False
 179.             .MultiSelect = False
 180.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 181.             .ReadOnly = True
 182.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 183.             ' Adjust the width each Column to fit.
 184.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 185.             '.AutoResizeColumns()
 186.             ' Adjust Header Styles.
 187.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 188.                 .BackColor = Color.Navy
 189.                 .ForeColor = Color.White
 190.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 191.             End With
 192.         End With
 193.     End Sub

 194.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 195.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 196.         Select Case e.ColumnIndex
 197.             '// Remove row (Button)
 198.             Case 1
 199.                 Call DeleteRow(dgvData.Columns(e.ColumnIndex).Name)
 200.         End Select
 201.     End Sub

 202.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 203.     ' / Remove select row.
 204.     Private Sub DeleteRow(ByVal ColName As String)
 205.         If ColName = "btnDelRow" Then
 206.             '// Remove select row.
 207.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 208.         End If
 209.     End Sub

 210.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 211.     ' / Get numeric only.
 212.     Function CheckDigitOnly(ByVal index As Integer) As Boolean
 213.         Select Case index
 214.             Case 48 To 57 ' 0 - 9
 215.                 CheckDigitOnly = False
 216.             Case 8, 13 ' Backspace = 8, Enter = 13
 217.                 CheckDigitOnly = False
 218.             Case Else
 219.                 CheckDigitOnly = True
 220.         End Select
 221.     End Function

 222.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 223.         Me.Close()
 224.     End Sub

 225.     Private Sub frmSendMail_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 226.         Me.Dispose()
 227.         Application.Exit()
 228.     End Sub

 229.     Private Sub txtServer_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtServer.KeyPress
 230.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 231.             e.Handled = True
 232.             SendKeys.Send("{TAB}")
 233.         End If
 234.     End Sub

 235.     Private Sub txtSubject_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSubject.KeyPress
 236.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 237.             e.Handled = True
 238.             SendKeys.Send("{TAB}")
 239.         End If
 240.     End Sub

 241.     Private Sub txtToMail_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtToMail.KeyPress
 242.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 243.             e.Handled = True
 244.             SendKeys.Send("{TAB}")
 245.         End If
 246.     End Sub

 247.     Private Sub txtUsername_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtUsername.KeyPress
 248.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 249.             e.Handled = True
 250.             SendKeys.Send("{TAB}")
 251.         End If
 252.     End Sub

 253.     Private Sub txtPort_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtPort.KeyPress
 254.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 255.             e.Handled = True
 256.             SendKeys.Send("{TAB}")
 257.         Else
 258.             e.Handled = CheckDigitOnly(Asc(e.KeyChar))
 259.         End If
 260.     End Sub

 261.     Private Sub txtPassword_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtPassword.KeyPress
 262.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 263.             e.Handled = True
 264.             SendKeys.Send("{TAB}")
 265.         End If
 266.     End Sub

 267.     Private Sub txtFromName_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtFromName.KeyPress
 268.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 269.             e.Handled = True
 270.             SendKeys.Send("{TAB}")
 271.         End If
 272.     End Sub

 273.     Private Sub txtFromMail_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtFromMail.KeyPress
 274.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 275.             e.Handled = True
 276.             SendKeys.Send("{TAB}")
 277.         End If
 278.     End Sub

 279.     Private Sub chkSSL_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles chkSSL.KeyDown
 280.         If e.KeyCode = 13 Then
 281.             e.Handled = True
 282.             SendKeys.Send("{TAB}")
 283.         End If
 284.     End Sub
 285. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149
โพสต์ 2020-10-21 21:08:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
แต่ผมลองส่งเมลแล้ว Gmail มันบล๊อกครับ มันบอกไม่ได้เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บ

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-10-22 13:05:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

komenservice ตอบกลับเมื่อ 2020-10-21 21:08
ขอบพระคุณครับ อาจารย์
แต่ผมลองส่งเมลแล้ว Gmail มันบล๊อกครับ มันบอกไม่ได้เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บ

ต้องเปิดการเข้าถึงของแอพครับผม ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149
โพสต์ 2020-10-28 14:57:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:09 , Processed in 0.054155 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้