ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2700|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] แจกฟรีโค้ดการสร้างไฟล์ MS Access ด้วย ADOX พร้อมกับการสร้าง และลบตารางข้อมูล

[คัดลอกลิงก์]

268

กระทู้

436

โพสต์

4629

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4629
แอดมินไปเดินส่องตำราต่างๆของการเขียนโปรแกรมในภาคภาษาไทย ล้วนแล้วแต่มักสอนให้เก็บข้อมูลลงในระดับ File Server เช่น MSSQL หรือ MySQL โดยส่วนตัวแอดมินคิดว่ามันใหญ่โตเกินไป ไม่เหมาะกับผู้ที่พึ่งจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หรือการทำโปรเจคขนาดเล็กๆไปถึงขนาดกลาง ที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลไม่มากสักเท่าไหร่ รวมไปถึงการติดตั้งที่ยุ่งยากอีกต่างหาก ดังนั้นระดับ File Base เช่น MS Access จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่เรานำมาใช้งาน วันนี้แอดมินจะมาขอนำเสนอ การสร้างไฟล์ MS Access ขึ้นมาด้วยการติดต่อกับ ADOX (ADO Extend) ซึ่งเราได้ใช้กันมาตั้งแต่ยุคสมัย VB6 แล้วครับ มาบัดนี้จะเอามันมาใช้ประโยชน์บน VB.NET ... แอ่นแอ๊นนนนนเลือก Reference --> COM ... Microsoft ADO Ext. for DLL and Security แบบ TypeLib ...


มาดูโค้ดกันเถอะ ... โค้ดอาจจะดูรกๆไปสักกะหน่อย ก็เพราะแอดมินเจตนาแยกให้เห็นวิธีการทำงานของโค้ดในแต่ละส่วน และยังไม่ได้ใส่โค้ดในการเช็คว่ามีชื่อตาราง หรือชื่อฟิลด์อยู่แล้วหรือไม่ เอาไว้รอบหน้าล่ะกันครับ
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Create MS Access DataBase with VB.NET
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) + MS ACCESS 2003+
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------

 13. Public Class frmCreateDataBase

 14.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 15.     Private Sub btnCreateDB_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCreateDB.Click
 16.         Dim strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Sample.accdb"
 17.         '/ Check the Filename.
 18.         If Not System.IO.File.Exists(strPathData) Then
 19.             '// No database files. So it must be rebuilt.
 20.             If CreateAccessDataBase(strPathData) Then
 21.                 If CreateTable(strPathData, "tblSample") Then
 22.                     MessageBox.Show("DataBase & Table has successfull created.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 23.                     Call InitializeGrid()
 24.                     '// Create Sample data.
 25.                     Call FillData(strPathData, "tblSample")
 26.                 End If
 27.             End If

 28.             '// File already exist.
 29.         Else
 30.             MessageBox.Show("The database file already exists.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 31.             '// You can delete the table and recreate again.
 32.             Call DropTable(strPathData, "tblSample")    '// Ignore Error.
 33.             If CreateTable(strPathData, "tblSample") Then
 34.                 MessageBox.Show("Table has successfull created.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 35.                 Call InitializeGrid()
 36.                 '// Create Sample data.
 37.                 Call FillData(strPathData, "tblSample")
 38.             End If
 39.         End If
 40.     End Sub

 41.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 42.     ' / CREATE FILE MS ACCESS.
 43.     Public Function CreateAccessDataBase(ByVal DatabaseFullPath As String) As Boolean
 44.         CreateAccessDataBase = False
 45.         Dim MyCatalog As New ADOX.Catalog()
 46.         Try
 47.             Dim sCreateString As String
 48.             sCreateString = ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DatabaseFullPath)
 49.             MyCatalog.Create(sCreateString)
 50.             'MessageBox.Show("DataBase Created.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 51.             MyCatalog = Nothing
 52.             CreateAccessDataBase = True

 53.         Catch ex As System.Runtime.InteropServices.COMException
 54.             CreateAccessDataBase = False
 55.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 56.         End Try
 57.         '//
 58.     End Function

 59.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 60.     ' / CREATE TABLE.
 61.     Public Function CreateTable(ByVal DatabaseFullPath As String, ByVal TableName As String) As Boolean
 62.         CreateTable = False
 63.         Dim strCreate As String = _
 64.             "CREATE TABLE " & TableName & "(" & _
 65.             "PK Long," & _
 66.             "ID VarChar(25)," & _
 67.             "NumberField Integer," & _
 68.             "CurrencyField Currency," & _
 69.             "DateField Date," & _
 70.             "BooleanField YesNo" & _
 71.             ");"
 72.         Try
 73.             '// Create the empty table in the DB file
 74.             Dim Conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DatabaseFullPath & ";Persist Security Info=True")
 75.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 76.             Dim Cmd As New OleDb.OleDbCommand(strCreate, Conn)
 77.             Cmd.ExecuteNonQuery()
 78.             'MessageBox.Show("Table Created.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 79.             Cmd.Dispose()
 80.             Conn.Close()
 81.             CreateTable = True

 82.         Catch ex As Exception
 83.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 84.             CreateTable = False
 85.         End Try
 86.     End Function

 87.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 88.     ' / DROP TABLE
 89.     Public Function DropTable(ByVal DatabaseFullPath As String, ByVal TableName As String) As Boolean
 90.         Dim strDrop As String = "DROP TABLE " & TableName
 91.         Dim Conn As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DatabaseFullPath & ";Persist Security Info=True")
 92.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 93.         Dim Cmd As New OleDb.OleDbCommand(strDrop, Conn)
 94.         Try
 95.             Cmd.ExecuteNonQuery()
 96.             Cmd.Dispose()
 97.             Conn.Close()
 98.             Return True
 99.         Catch ex As Exception
 100.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 101.             Return False
 102.         End Try
 103.     End Function

 104.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 105.     ' / SAMPLE DATA.
 106.     Private Sub FillData(ByVal DatabaseFullPath As String, ByVal TableName As String)
 107.         Dim DT As New DataTable
 108.         DT.Columns.Add("PK")
 109.         DT.Columns.Add("ID")
 110.         DT.Columns.Add("NumberField")
 111.         DT.Columns.Add("CurrencyField")
 112.         DT.Columns.Add("DateField")
 113.         DT.Columns.Add("BooleanField")
 114.         Dim RandomClass As New Random()
 115.         Dim DR As DataRow = DT.NewRow()
 116.         For i As Long = 0 To 19
 117.             DR = DT.NewRow()
 118.             DR(0) = i + 1
 119.             DR(1) = "ID" & i + 1
 120.             DR(2) = RandomClass.Next(1, 99999)
 121.             DR(3) = FormatNumber(RandomClass.Next(100, 1000) + RandomClass.NextDouble(), 2)
 122.             '// Random Date.
 123.             Dim d As Date = Date.Today
 124.             d = d.AddDays(RandomClass.Next(-30, 0))
 125.             DR(4) = FormatDateTime(d, DateFormat.ShortDate).ToString
 126.             '// Random Boolean.
 127.             DR(5) = RandomClass.Next(0, 2) > 0
 128.             DT.Rows.Add(DR)
 129.         Next
 130.         DataGridView1.DataSource = DT
 131.         Label1.Text = "Total : " & DT.Rows.Count.ToString("#,##") & " Records."
 132.         '// INSERT DATA FROM DATATABLE INTO MS ACCESS.
 133.         Try
 134.             Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DatabaseFullPath & ";Persist Security Info=True"
 135.             Dim Conn As New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 136.             Dim SQLStmt As String = "DELETE * FROM " & TableName
 137.             Dim Cmd As New OleDb.OleDbCommand
 138.             '// DELETE ALL PREVIOUS RECORDS.
 139.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 140.             Cmd = New OleDb.OleDbCommand(SQLStmt, Conn)
 141.             Cmd.ExecuteNonQuery()
 142.             Cmd.Dispose()
 143.             '//
 144.             SQLStmt = "SELECT PK, ID, NumberField, CurrencyField, DateField, BooleanField FROM " & TableName
 145.             Dim DA As New OleDb.OleDbDataAdapter(SQLStmt, Conn)
 146.             Dim CB = New OleDb.OleDbCommandBuilder(DA)
 147.             DA.Update(DT)
 148.             MessageBox.Show("Create sample data successfull.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 149.             CB.Dispose()
 150.             DA.Dispose()
 151.             DT.Dispose()
 152.             Conn.Close()

 153.         Catch ex As Exception
 154.             MessageBox.Show(ex.Message)
 155.         End Try
 156.     End Sub

 157.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 158.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 159.     Private Sub InitializeGrid()
 160.         With DataGridView1
 161.             .RowHeadersVisible = False
 162.             .AllowUserToAddRows = False
 163.             .AllowUserToDeleteRows = False
 164.             .AllowUserToResizeRows = False
 165.             .MultiSelect = False
 166.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 167.             .ReadOnly = True
 168.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 169.             '/ Autosize Columns.
 170.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 171.             .AutoResizeColumns()
 172.             '/ Adjust Header Styles
 173.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 174.                 .BackColor = Color.Navy
 175.                 .ForeColor = Color.White
 176.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 177.             End With
 178.         End With
 179.     End Sub

 180.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 181.     ' / Get my project path
 182.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 183.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 184.     ' / Return : C:\My Project\
 185.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 186.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 187.         AppPath = AppPath.ToLower()
 188.         '/ Return Value
 189.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 190.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 191.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> "" Then MyPath = MyPath & ""
 192.     End Function

 193.     Private Sub frmCreateDataBase_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 194.         Label1.Text = ""
 195.     End Sub

 196.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 197.         Me.Close()
 198.     End Sub

 199.     Private Sub frmCreateDataBase_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 200.         Me.Dispose()
 201.         Application.Exit()
 202.     End Sub

 203. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

1

โพสต์

8

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 2022-10-25 20:07:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2022-12-6 21:04 , Processed in 0.330265 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้