ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 12496|ตอบกลับ: 7

แจกฟรีทั้งโค้ด และโปรแกรมการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย สำหรับหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ แบบกระดาษครึ่ง A4 (VB.NET เวอร์ชั่น II)

[คัดลอกลิงก์]

314

กระทู้

505

โพสต์

6207

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6207มาภาคต่อเป็นเวอร์ชั่น II กันครับ ... เวอร์ชั่นใหม่นี้จะปรับเพิ่มให้มีจำนวนหน่วย (Unit) เข้ามาใหม่ จากนั้นนำไปคูณเข้ากับราคาต่อหน่วย เป็นการแจกแจงรายละเอียดต่อผู้เช่าห้องได้ดียิ่งขึ้น ...
สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานโปรแกรมเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม (คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่) เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วให้ทำการแตกไฟล์ออกมา แล้วสั่งรันโปรแกรมที่มีชื่อว่า RoomPayment.exe (รูปไอคอนเป็นที่เก็บแฟ้มสีน้ำเงิน) หรือหากต้องการดูเวอร์ชั่นแรก (คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่)

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Access DataBase Engine รุ่น 32 บิต ...

คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ฟรี เพื่อติดตั้งแก้ไขให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ ...

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมสายพันธุ์ VB6 สามารถดูรายละเอียดของโค้ดได้จากที่นี่ แจกฟรีโค้ดการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย แบบกระดาษครึ่ง A4 ด้วย FarPoint Spread และ ActiveReports 2.0 ...

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมสายพันธุ์ VB.NET สามารถดูรายละเอียดของโค้ดในเวอร์ชั่นแรกได้จากที่นี่ แจกฟรีโค้ดการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย สำหรับหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ แบบกระดาษครึ่ง A4 (ActiveReports.NET) ...

ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ใช้วิธีการจับคู่หลักในการพิมพ์ ดังนั้นหากมีการเพิ่มเติมใดๆก็ควรทำตามดังภาพเอาไว้น่ะครับ โดยในไฟล์โค้ดโปรแกรมฉบับเต็ม แอดมินได้ทำตัวอย่างเอาไว้ให้ด้วย ช่วงนี้แอดมินมีงานเต็มมือ จึงไม่พร้อมที่จะมาอธิบายรายละเอียดให้ได้ ก็คงต้องศึกษาเอาเองจากโค้ดที่ได้ไปนั่นแหละข่ะรับ หรือ กลับไปอ่านจากเวอร์ชั่นแรกก่อน แต่ถ้าหากติดขัดปัญหาก็สามารถถามไถ่กันเข้ามาได้ครับ ...มาดูโค้ดกันเถอะ ... ในส่วนของฟอร์มหลัก  
 1. ' / ----------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Print bill payment for rented room.
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) & MS Excel 2003+
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / ----------------------------------------------------------------
 13. Imports System.Data.OleDb

 14. Public Class frmMainBill
 15.     Dim ColCount As Integer
 16.     Dim DT As DataTable
 17.     Dim DR As OleDbDataReader

 18.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 19.         '/ ประกาศใช้งาน Open File Dialog ในแบบ Run Time
 20.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 21.         ' / ตั้งค่าการใช้งาน Open File Dialog
 22.         With dlgOpenFile
 23.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 24.             .Title = "เลือกไฟล์ MS Excel"
 25.             .Filter = "MS Excel Files (*.xlsx;*.xls)|*.xlsx;*xls"
 26.             .FilterIndex = 1
 27.             .RestoreDirectory = True
 28.         End With
 29.         '/ หากเลือกปุ่ม OK หลังจากการ Browse ...
 30.         If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 31.             txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 32.             Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 33.                 dlgOpenFile.FileName & "; Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 34.             Dim Conn As New OleDbConnection(strConn)
 35.             Conn.Open()
 36.             '/ มอง WorkSheet ให้เป็นตารางข้อมูล (Table)
 37.             Dim dtSheets As DataTable = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
 38.             Dim drSheet As DataRow

 39.             cmbSheetName.Items.Clear()
 40.             '/ นำรายชื่อ WorkSheet ทั้งหมด มาเก็บไว้ที่ ComboBox เพื่อรอให้ User เลือกนำไปใช้งานเอง
 41.             For Each drSheet In dtSheets.Rows
 42.                 cmbSheetName.Items.Add(drSheet("TABLE_NAME").ToString())
 43.             Next
 44.             Conn.Close()
 45.             '//
 46.             dgvData.Columns.Clear()
 47.         End If

 48.     End Sub

 49.     Private Sub cmbSheetName_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbSheetName.SelectedIndexChanged
 50.         Dim Conn As OleDbConnection
 51.         Dim Cmd As OleDbCommand
 52.         Dim DAP As OleDbDataAdapter
 53.         Dim DS As DataSet

 54.         '// Clear all columns.
 55.         dgvData.Columns.Clear()

 56.         Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 57.             txtFileName.Text & "; Extended Properties=""Excel 12.0 Xml; HDR=YES"";"
 58.         Try
 59.             Conn = New OleDbConnection
 60.             Conn.ConnectionString = strConn
 61.             Cmd = New OleDbCommand
 62.             Dim Sql As String = "Select * FROM [" & cmbSheetName.Text & "]"
 63.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 64.             Cmd.Connection = Conn
 65.             Cmd.CommandText = Sql
 66.             DR = Cmd.ExecuteReader()
 67.             DT = New DataTable
 68.             Dim iCol As Integer
 69.             '/ เริ่มอ่านค่าหลักจาก Excel เข้ามา ตั้งแต่ #ชื่อผู้เช่า (หลัก 0)
 70.             For iCol = 0 To DR.FieldCount - 1
 71.                 DT.Columns.Add(DR.GetName(iCol))
 72.                 '// ตั้งแต่หลักที่ 3 คอลัมน์ C (ค่าห้อง) ขึ้นไป จะมีแต่ตัวเลข จึงต้องกำหนด Data Type เป็น Double
 73.                 If iCol >= 3 Then
 74.                     DT.Columns(iCol).DataType = GetType(Double)
 75.                 End If
 76.             Next
 77.             '// อ่านค่าจำนวนแถวเข้ามา
 78.             If DR.HasRows Then
 79.                 While DR.Read
 80.                     Dim DRow As DataRow = DT.NewRow
 81.                     For i = 0 To DR.FieldCount - 1
 82.                         DRow(i) = DR.Item(i).ToString
 83.                     Next
 84.                     '// Next row
 85.                     DT.Rows.Add(DRow)
 86.                 End While
 87.             End If
 88.             '// ผูก DataTable เข้าสู่ตารางกริด
 89.             dgvData.DataSource = DT

 90.             '// เพิ่มปุ่มคำสั่งเข้ามาไว้ท้ายสุดในตารางกริดสำหรับการสั่ง Preview
 91.             Dim btn As New DataGridViewButtonColumn()
 92.             dgvData.Columns.Add(btn)
 93.             With btn
 94.                 .HeaderText = ""
 95.                 .Text = "Preview"
 96.                 .Name = "btnPreview"
 97.                 .UseColumnTextForButtonValue = True
 98.             End With
 99.             ColCount = DT.Columns.Count
 100.             '// จัดระเบียบตารางกริด
 101.             Call InitGrid()

 102.         Catch ex As Exception
 103.             MessageBox.Show(ex.Message)
 104.         Finally
 105.             Conn = Nothing
 106.             Cmd = Nothing
 107.             DAP = Nothing
 108.             DS = Nothing
 109.         End Try
 110.     End Sub

 111.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 112.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 113.     Private Sub InitGrid()
 114.         '// Setup each column
 115.         With dgvData
 116.             '// Column 2 to 9
 117.             For i As Byte = 2 To ColCount - 1
 118.                 ' Header Alignment
 119.                 .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 120.                 ' Cell Alignment
 121.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight
 122.                 '// Value type
 123.                 .Columns(i).ValueType = GetType(Double)
 124.                 '// Format Number
 125.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Format = "N2"
 126.                 '// กรณีต้องการปิดการแสดงผลจำนวนหน่วย (ตั้งแต่หลัก F ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย)
 127.                 'If i >= 5 Then
 128.                 '// ปิดการแสดงผลหลัก 5, 7 และหลัก 9 (การหารเอาเศษเลขจำนวนเต็มด้วย 2 หากได้คำตอบเป็น 1 คือเลขคี่)
 129.                 'If (i Mod 2) = 1 Then .Columns(i).Visible = False
 130.                 'End If
 131.             Next
 132.         End With
 133.         With dgvData
 134.             .RowHeadersVisible = False
 135.             .AllowUserToAddRows = False
 136.             .AllowUserToDeleteRows = False
 137.             .AllowUserToResizeRows = False
 138.             .MultiSelect = False
 139.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 140.             .ReadOnly = True
 141.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 142.             ' Autosize Column
 143.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 144.             .AutoResizeColumns()
 145.             '// Even-Odd Color
 146.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 147.             ' Adjust Header Styles
 148.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 149.                 .BackColor = Color.Navy
 150.                 .ForeColor = Color.Black
 151.                 '.Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 152.                 .WrapMode = DataGridViewTriState.False
 153.             End With
 154.         End With
 155.     End Sub

 156.     Private Sub txtFileName_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtFileName.KeyPress
 157.         '// Protect any key press in TextBox.
 158.         e.Handled = True
 159.     End Sub

 160.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 161.         Select Case e.ColumnIndex
 162.             Case ColCount
 163.                 'MsgBox(("Row : " + e.RowIndex.ToString & "  Col : ") + e.ColumnIndex.ToString)
 164.                 Dim colName As String = dgvData.Columns(e.ColumnIndex).Name
 165.                 If colName = "btnPreview" Then Call PreviewData()
 166.         End Select
 167.     End Sub

 168.     Private Sub dgvData_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles dgvData.KeyDown
 169.         If e.KeyCode = Keys.Enter Then
 170.             Call dgvData_DoubleClick(sender, e)
 171.             e.SuppressKeyPress = True
 172.         End If
 173.     End Sub

 174.     Private Sub dgvData_CellContentClick(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellContentClick
 175.         '
 176.     End Sub

 177.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 178.         If dgvData.Rows.Count <= 0 Then Exit Sub
 179.         Call PreviewData()
 180.     End Sub

 181.     ' / ----------------------------------------------------------------
 182.     ' / Preview
 183.     Private Sub PreviewData()
 184.         Try
 185.             '/ Instance name ARDesigner มันจะชี้ไปที่ไฟล์ arRentRoomBill.vb
 186.             Dim rpt As New arRentRoomBill
 187.             '/ โหลดรายงาน document (arRentRoomBill) เข้าสู่ ActiveReports Viewer
 188.             '// Zoom 90%
 189.             Me.Viewer1.ReportViewer.Zoom = 0.9
 190.             Me.Viewer1.Document = rpt.Document
 191.             '/ Run Report
 192.             rpt.Run()
 193.         Catch ex As Exception
 194.             MessageBox.Show(ex.Message)
 195.         End Try
 196.     End Sub

 197.     Private Sub ToolStripStatusLabel2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel2.Click
 198.         Process.Start("https://www.facebook.com/g2gnet")
 199.     End Sub

 200.     Private Sub itemBtnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemBtnExit.Click
 201.         Me.Close()
 202.     End Sub

 203.     Private Sub itemBtnSetup_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemBtnSetup.Click
 204.         frmSetting.ShowDialog()
 205.     End Sub

 206.     Private Sub itemBtnAbout_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemBtnAbout.Click
 207.         frmAboutMe.ShowDialog()
 208.     End Sub

 209.     Private Sub ToolStripStatusLabel3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel3.Click
 210.         Process.Start("http://www.g2gnet.com")
 211.     End Sub

 212.     Private Sub frmMainBill_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 213.         Me.Dispose()
 214.         Application.Exit()
 215.     End Sub

 216.     Private Sub frmMainBill_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 217.         Me.ToolStrip1.Cursor = Cursors.Hand
 218.     End Sub

 219. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของการตั้งค่า (Setting) ด้วยการใช้ Initial File (INI) ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Setting up information.
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) & MS Excel 2003+
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Public Class frmSetting
 14.     Dim strFileINI As String

 15.     Private Sub frmSetting_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 16.         Select Case e.KeyCode
 17.             Case Keys.F8
 18.                 Call btnSave_Click(sender, e)
 19.             Case Keys.Escape
 20.                 Me.Close()
 21.         End Select
 22.     End Sub

 23.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 24.     Private Sub frmSetting_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 25.         strFileINI = MyPath(Application.StartupPath) & "Config.ini"
 26.         '// เช็คว่ามีไฟล์ Config.ini อยู่หรือไม่???
 27.         If My.Computer.FileSystem.FileExists(strFileINI) Then
 28.             txtOwner.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Owner", "")
 29.             txtAddress.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Address", "")
 30.             txtHeaderBill.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "HeaderBill", "")
 31.             txtElectricRate.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "ElectricRate", "")
 32.             txtWaterRate.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "WaterRate", "")
 33.             txtRemark1.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Remark1", "")
 34.             txtRemark2.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Remark2", "")
 35.             '// กรณีไม่เจอ ให้เริ่มต้นค่าใหม่
 36.         Else
 37.             txtOwner.Text = "ทองก้อน อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮมเพลย์สเตชั่น"
 38.             txtAddress.Text = "123/456 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-XXX-XXX"
 39.             txtHeaderBill.Text = "- ใบแจ้งค่าใช้จ่าย -"
 40.             txtElectricRate.Text = "10"
 41.             txtWaterRate.Text = "5"
 42.             txtRemark1.Text = "[1] กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน"
 43.             txtRemark2.Text = "[2] ชำระค่าปรับล่าช้าวันละ 50 บาท"
 44.         End If
 45.     End Sub

 46.     Private Sub txtElectricRate_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtElectricRate.KeyPress
 47.         e.Handled = CheckDigitOnly(Asc(e.KeyChar))
 48.     End Sub

 49.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 50.     '// บันทึกไฟล์ INI
 51.     Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
 52.         WriteIni(strFileINI, "Config", "Owner", txtOwner.Text)
 53.         WriteIni(strFileINI, "Config", "Address", txtAddress.Text)
 54.         WriteIni(strFileINI, "Config", "HeaderBill", txtHeaderBill.Text)
 55.         If txtElectricRate.Text.Length <> 0 Then
 56.             WriteIni(strFileINI, "Config", "ElectricRate", txtElectricRate.Text)
 57.         Else
 58.             WriteIni(strFileINI, "Config", "ElectricRate", "0")
 59.         End If
 60.         If txtWaterRate.Text.Length <> 0 Then
 61.             WriteIni(strFileINI, "Config", "WaterRate", txtWaterRate.Text)
 62.         Else
 63.             WriteIni(strFileINI, "Config", "WaterRate", "0")
 64.         End If
 65.         WriteIni(strFileINI, "Config", "Remark1", txtRemark1.Text)
 66.         WriteIni(strFileINI, "Config", "Remark2", txtRemark2.Text)
 67.         '//
 68.         MessageBox.Show("บันทึกการตั้งค่าระบบเรียบร้อย.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 69.         Me.Close()
 70.     End Sub

 71.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 72.         Me.Close()
 73.     End Sub

 74.     Private Sub frmSetting_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 75.         Me.Dispose()
 76.     End Sub

 77.     Private Sub txtOwner_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtOwner.KeyPress
 78.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 79.             e.Handled = True
 80.             SendKeys.Send("{TAB}")
 81.         End If
 82.     End Sub

 83.     Private Sub txtAddress_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtAddress.KeyPress
 84.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 85.             e.Handled = True
 86.             SendKeys.Send("{TAB}")
 87.         End If
 88.     End Sub

 89.     Private Sub txtRemark1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtRemark1.KeyPress
 90.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 91.             e.Handled = True
 92.             SendKeys.Send("{TAB}")
 93.         End If
 94.     End Sub

 95.     Private Sub txtRemark2_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtRemark2.KeyPress
 96.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 97.             e.Handled = True
 98.             SendKeys.Send("{TAB}")
 99.         End If
 100.     End Sub

 101.     Private Sub txtHeaderBill_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtHeaderBill.KeyPress
 102.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 103.             e.Handled = True
 104.             SendKeys.Send("{TAB}")
 105.         End If
 106.     End Sub
 107. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของ ActiveReports.NET ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : thongkorn@hotmail.com
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Print bill payment for rented room.
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) & MS Excel 2003+
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Imports DataDynamics.ActiveReports
 14. Imports DataDynamics.ActiveReports.Document
 15. Imports DataDynamics.ActiveReports.Document.DDPaperSize
 16. Imports System.Drawing.Printing.PaperSize
 17. Imports System.Data.OleDb

 18. Public Class arRentRoomBill
 19.     '// ตัวแปรนี้ต้องประกาศเป็นแบบ Public (เฉพาะ arRoomReciept) เพื่อให้ส่วนของ Detail1_Format และ FetchData มองเห็นด้วย
 20.     Private ItemNo As Integer
 21.     Private GrandTotal As Double
 22.     '// เลือกจากแถวในตารางกริด
 23.     Private sRow As Integer
 24.     '// ตัวแปรนับหลัก โดยเริ่มต้นที่ 2 และเพิ่มขึ้นทีละ 2 (Detail1_Format)
 25.     Private sCol As Integer

 26.     Private Sub arRoomReciept_ReportStart(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.ReportStart
 27.         ' การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 28.         With PageSettings
 29.             '/ หน่วยวัดเป็นนิ้ว
 30.             .Margins.Left = CmToInch(1) '/ แปลงค่า 1.0 ซม. เป็นนิ้ว
 31.             .Margins.Right = 0.1
 32.             .Margins.Top = 0.5
 33.             .Margins.Bottom = 0.2
 34.             '/ ตั้งค่ากระดาษแนวตั้ง
 35.             .Orientation = PageOrientation.Portrait
 36.             '.Orientation = PageOrientation.Landscape
 37.             ' กระดาษขนาด A4
 38.             '.PaperKind = Drawing.Printing.PaperKind.A4
 39.             '/ กรณีที่กำหนดขนาดกระดาษเอง
 40.             .PaperKind = Drawing.Printing.PaperKind.Custom
 41.             .PaperWidth = CmToInch(21) '/ 21 ซม.
 42.             .PaperHeight = CmToInch(14.8)
 43.         End With
 44.         ' ปกติต้องเคลียร์ค่าต่างๆของ TextBox ก่อนการพิมพ์
 45.         txtItem.Text = ""
 46.         txtDesc.Text = ""
 47.         txtUnitPrice.Text = ""
 48.         txtQTY.Text = ""
 49.         txtAmount.Text = ""
 50.         txtGrandTotal.Text = ""
 51.         '// แสดงกิจการและที่อยู่ โดยการอ่านค่าจาก INI (Initialized File)
 52.         Dim strFileINI As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Config.ini"
 53.         If My.Computer.FileSystem.FileExists(strFileINI) Then
 54.             txtOwner.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Owner", "")
 55.             txtAddress.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Address", "")
 56.             txtHeaderBill.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "HeaderBill", "")
 57.             lblRemark1.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Remark1", "")
 58.             lblRemark2.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Remark2", "")
 59.             '// กรณีไม่เจอ ให้เริ่มต้นค่าใหม่
 60.         Else
 61.             txtOwner.Text = "ทองก้อน อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮมเพลย์สเตชั่น"
 62.             txtAddress.Text = "123/456 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-XXX-XXX"
 63.             txtHeaderBill.Text = "- ใบแจ้งค่าใช้จ่าย -"
 64.             lblRemark1.Text = "[1] กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน"
 65.             lblRemark2.Text = "[2] ชำระค่าปรับล่าช้าวันละ 50 บาท"
 66.         End If
 67.         txtDate.Text = FormatDateTime(Now(), DateFormat.GeneralDate)
 68.         '// อ่านค่าชื่อ WorkSheet มาพิมพ์ประจำเดือน (ตัวอย่าง "กรกฎาคม 2561")
 69.         Dim strMonth As String = frmMainBill.cmbSheetName.Text
 70.         '// ตัดคำที่ไม่ต้องการ
 71.         strMonth = strMonth.Replace("'", "").Replace("[        DISCUZ_CODE_2        ]quot;, "")
 72.         txtDateReciept.Text = strMonth

 73.         '// รับค่า "แถว" ที่ถูกเลือกในตารางกริด
 74.         sRow = frmMainBill.dgvData.CurrentRow.Index
 75.         txtCname.Text = frmMainBill.dgvData.Rows(sRow).Cells(0).Value
 76.         txtRoomNo.Text = frmMainBill.dgvData.Rows(sRow).Cells(1).Value
 77.         '//
 78.         ItemNo = 0
 79.         '// ตั้งค่าหลักแรกที่จะพิมพ์คือหลักที่ 2 (หน่วยค่าห้อง)
 80.         sCol = 2
 81.     End Sub

 82.     Private Sub arRoomReciept_FetchData(sender As Object, eArgs As DataDynamics.ActiveReports.ActiveReport.FetchEventArgs) Handles Me.FetchData
 83.         ItemNo = ItemNo + 1
 84.         '/ ตรวจสอบจำนวนการพิมพ์ทั้งหมด ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 หลัก แต่จะใช้การนับหลักเพิ่มทีละ 2
 85.         '/ จึงใช้ \ หรือการหารตัดเศษทิ้งด้วย 2 ก็จะได้หลักมา 5 หลักเท่านั้น
 86.         If ItemNo >= frmMainBill.dgvData.Columns.Count \ 2 Then
 87.             '/ หากหมดแล้วก็จบการพิมพ์
 88.             eArgs.EOF = True
 89.             Exit Sub
 90.             '/ ยังไม่หมดข้อมูลในหลักที่จะพิมพ์
 91.         Else
 92.             eArgs.EOF = False
 93.         End If
 94.     End Sub

 95.     Private Sub Detail1_Format(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Detail1.Format
 96.         '// ItemNo หรือลำดับที่ โดยจะเริ่มจาก 1 (กระโดดไปทำงานที่ FetchData ก่อนลงมาใน Detail1_Format)
 97.         txtItem.Text = ItemNo
 98.         With frmMainBill
 99.             '// ชื่อผู้เช่า (0), หมายเลขห้อง (1)
 100.             '// อ่านค่าเริ่มจากหลัก 2
 101.             '// 1 หน่วยค่าห้อง (2), ค่าเช่าห้อง (3), ค่าไฟฟ้า(4), ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (5) ... ไล่ไปทีละคู่
 102.             txtDesc.Text = .dgvData.Columns(sCol).HeaderText
 103.             txtQTY.Text = Format(Val(.dgvData.Rows(sRow).Cells(sCol).Value), "#,##0.00")
 104.             '// อ่านค่าข้อมูลจากแถวที่เลือกมา (sRow) และข้อมูลอยู่ในหลัก 2 (และเลื่อนหลักถัดๆไปโดยให้ sCol เพิ่มขึ้นทีละ 2)
 105.             txtUnitPrice.Text = Format(Val(.dgvData.Rows(sRow).Cells(sCol + 1).Value), "#,##0.00")
 106.             txtAmount.Text = Format(CDbl(txtUnitPrice.Text) * CDbl(txtQTY.Text), "#,##0.00")
 107.         End With
 108.         '/ รวมจำนวนเงินผ่านทางตัวแปร
 109.         GrandTotal = GrandTotal + CDbl(txtAmount.Text)
 110.         txtGrandTotal.Text = "รวมเงิน: " & Format(GrandTotal, "#,##0.00") & " บาท."
 111.         sCol += 2
 112.     End Sub

 113. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของโมดูลหากิน ... modFunction.vb
 1. Imports System.Data
 2. Imports System.Data.OleDb
 3. Module modFunction

 4.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 5.     ' / Initialized Management
 6.     Private Declare Unicode Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringW" ( _
 7.         ByVal lpApplicationName As String, _
 8.         ByVal lpKeyName As String, _
 9.         ByVal lpString As String, _
 10.         ByVal lpFileName As String _
 11.         ) As Int32

 12.     Private Declare Unicode Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringW" ( _
 13.         ByVal lpApplicationName As String, _
 14.         ByVal lpKeyName As String, _
 15.         ByVal lpDefault As String, _
 16.         ByVal lpReturnedString As String, _
 17.         ByVal nSize As Int32, _
 18.         ByVal lpFileName As String _
 19.         ) As Int32
 20.     ' / --------------------------------------------------------------------------------

 21.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 22.     Public Sub WriteIni(ByVal iniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamVal As String)
 23.         Dim Result As Integer = WritePrivateProfileString(Section, ParamName, ParamVal, iniFileName)
 24.     End Sub

 25.     Public Function ReadIni(ByVal IniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamDefault As String) As String
 26.         Dim ParamVal As String = Space$(1024)
 27.         Dim LenParamVal As Long = GetPrivateProfileString(Section, ParamName, ParamDefault, ParamVal, Len(ParamVal), IniFileName)
 28.         ReadIni = Left$(ParamVal, LenParamVal)
 29.     End Function

 30.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 31.     ' / Get my project path
 32.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 33.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 34.     ' / Return : C:\My Project\
 35.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 36.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 37.         AppPath = AppPath.ToLower()
 38.         '/ Return Value
 39.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 40.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 41.         If Right(MyPath, 1) <> "" Then MyPath = MyPath & ""
 42.     End Function

 43.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 44.     ' / ฟังค์ชั่นในการป้อนเฉพาะค่าตัวเลขได้เท่านั้น
 45.     Function CheckDigitOnly(ByVal index As Integer) As Boolean
 46.         Select Case index
 47.             Case 48 To 57 ' เลข 0 - 9
 48.                 CheckDigitOnly = False
 49.             Case 8, 13 ' Backspace = 8, Enter = 13
 50.                 CheckDigitOnly = False
 51.             Case Else
 52.                 CheckDigitOnly = True
 53.         End Select
 54.     End Function
 55. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

1

โพสต์

212

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
212
โพสต์ 2018-12-27 16:19:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

0

กระทู้

1

โพสต์

8

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
8
โพสต์ 2019-4-29 10:54:13 | ดูโพสต์ทั้งหมดดีครับ

0

กระทู้

1

โพสต์

22

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
22
โพสต์ 2019-5-1 23:02:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

รบกวนถามครับ ทำยังไงให้เรียกพิมพ์ แบบselect all ได้ทั้งหมดครับ บางทีเลือกพิมพ์ pageได้บางทีก็เลือไม่ได้ครับ

314

กระทู้

505

โพสต์

6207

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6207
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-5-2 18:45:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด

Peewoy122 ตอบกลับเมื่อ 2019-5-1 23:02
รบกวนถามครับ ทำยังไงให้เรียกพิมพ์ แบบselect all ได้ทั้งห ...

ก็ปกติน่ะครับ ลองดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้ที่นี่
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

51

โพสต์

232

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
232
โพสต์ 2020-3-18 06:40:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ

0

กระทู้

1

โพสต์

22

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
22
โพสต์ 2021-8-15 07:03:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์

0

กระทู้

1

โพสต์

6

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
6
โพสต์ 2022-10-24 03:12:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แจ่มมากครับ อบตรงมีโ๕้ดให้ไปศึกษา
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-6-24 17:54 , Processed in 0.247834 second(s), 3 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้